Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual sppbs guru pendidikan sivik dan kewarganegaraan

1,655 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Manual sppbs guru pendidikan sivik dan kewarganegaraan

 1. 1. SISTEM PENGURUSANPENTAKSIRAN BERASASKANSEKOLAH (SPPBS)MANUAL PENGGUNABAGI GURU MATA PELAJARANversi 1.01
 2. 2. LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASENARAI KANDUNGANBIL ISI KANDUNGAN MUKASURAT1 Pengenalan 32 Keperluan Sistem 33 Keterangan Umum SPPBS 3,44 Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 54.1 Laman Utama SPPBS 54.2 Login 5,64.3 Kemaskini Profil 7,84.4 Laman Utama Guru Mata Pelajaran 84.5 Daftar Murid Dengan MP 94.5.1 Daftar Murid 9,10,114.5.2 Batal Mata Pelajaran Murid 12,13,144.6 Kemasukan Prestasi 15,16,174.7 Laporan 184.7.1 Senarai Murid 18,194.7.2 Senarai Murid Tiada Markah 19,204.7.3 Laporan prestasi Murid 214.8 Cetakan 224.8.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) 234.8.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). 244.9 Pengguna 254.9.1 Kemaskini Profil 254.10 Bantuan 264.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 264.10.2 Manual Pengguna 264.11 Keluar 262
 3. 3. 1. PENGENALANSistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi uridberlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Sistem ini dibangunkan secara atastalian.2. KEPERLUAN SISTEMSPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.moe.gov.my/sppbs. Keperluan perisian untuk mencapaisistem SPPBS adalah :i. Pelayan web contoha. Internet Explorer versi 7.0 ke atasb. Mozilla Firefoxii. Adobe Acrobat Reader (PDF Reader)3. KETERANGAN UMUM SPPBSSecara umumnya, berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk gurumatapelajaran.3
 4. 4. SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran.Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Senarai menu tersebutialah :a. Loginb. Laman Utamac. Daftar Murid Dengan MPi. Daftar Muridii. Batal Mata Pelajaran Muridd. Kemasukan Prestasie. Laporani. Senarai Muridii. Senarai Murid Tiada Markahiii. Laporan prestasi Muridf. Cetakani. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif)ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).g. Penggunai. Kemaskini profilh. Bantuani. Pegawai Yang Boleh Dihubungiii. Manual Penggunai. Keluar4
 5. 5. 4. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH4.1 LAMAN UTAMA SISTEMSkrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem PengurusanPentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini, Pengguna Guru Mata Pelajaran hanyaperlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.5Klik untuk ke lamanGuru Mata Pelajaran
 6. 6. 4.2 LOGINGuru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Setelah itu,butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadanSekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah, skrin dan paparan mesej seperti di bawahakan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuanpengesahan sekali lagi. Sekiranya pengesahan berjaya, skrin pengemaskinian maklumat pengguna GuruMata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.61. Masukkan nama login danKata laluan2. Klik butang masuk
 7. 7. 4.3 KEMASKINI PROFILBagi pengguna yang pertama kali login, pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yangbaru. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Menu sistem yangdipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja.Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil.Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan, maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan.Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru danUlangan kata laluan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan.71. Masukkan kata laluan2. Tekan butang kemaskini
 8. 8. Jika proses kemaskini ini berjaya, pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskinikata laluan seperti skrin di bawah.4.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARANSkrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru MataPelajaran yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapaioleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.8
 9. 9. 4.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN4.5.1 DAFTAR MURIDGuru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>.Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah, kelas danmata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Kemudian, tekan butang <Cari>.91. Guru buat pilihan darjah,kelasdan mata pelajaran2. Klik butang cari
 10. 10. Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah.Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Setelah pilihan muriddilakukan, tekan butang <Daftar>.102. Setelah selesai membuatPilihan, klik butang daftar1. Guru pilih murid yanghendak didaftarkan
 11. 11. Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajaroleh guru. Tanda √ yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud muridtelah didaftarkan.112. Mesej pengesahan1. Tanda √ berwarna hitambermaksud murid telahdidaftarkan
 12. 12. 4.5.2 BATAL MATA PELAJARAN MURIDGuru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>, kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulubutiran tahun, kelas dan Mata Pelajaran. Setelah selesai, klik pada butang <cari>.121. Pilih butiran yangdikehendaki2. Klik butang Cari
 13. 13. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan.Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar .Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuatpengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Tekan <OK> jika ya.13Klik ikon padaruangan batalTekan <OK> jika ya
 14. 14. Setelah proses berjaya, satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilihtadi telah berjaya dihapuskan. Contoh skrin adalah seperti dibawah.* Untuk makluman, tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebabantaranya seperti berikut :-i – Kematian.ii – Murid berpindah kelas / sekolah.iii – Salah daftar kelas / sekolah.14Mesej pengesahanRekod telah dihapuskan
 15. 15. 4.6 KEMASUKAN PRESTASI1. Untuk proses ini, guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>, kemudian skrinseperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butirantahun,bulan,,darjah, kelas dan Mata Pelajaran. Setelah selesai, klik pada butang <cari>.151. Guru memilih tahun, bulan, darjahkelas dan mata pelajaran2. Klik butang Cari
 16. 16. 2. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar besertakod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid.3. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Setelah tandaan √ dilakukan, tekan butangSimpan.162. Klik butang simpan1. Tandakan √ padapetak yang dipilih.
 17. 17. 4. Seterusnya, Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Maklumatyang tertera di skrin ini ialah nama murid, no mykid/no. Murid, bulan, kod band, kod deskriptor, kodevidens serta prestasi yang diperolehi.17Prestasi murid akanDipaparkan disiniPrestasi pada bulanyang dipilih
 18. 18. 4.7 LAPORAN4.7.1 SENARAI MURIDGuru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>,skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan matapelajaran yang dikehendaki danklik butang <Cari>.18Klik butang cari
 19. 19. Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini, klikpada gambar .4.7.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH19Klik untuk kemaskiniprestasi murid
 20. 20. Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid TiadaMarkah> , skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yangdikehendaki, kemudian klik butang <cari>.Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan sepertidi bawah. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid, klik pada gambar .20Klik ikon untukkemaskini prestasimurid1. Guru pilih tahun, bulan, darjahKelas dan mata pelajaran2. Klik butang cari
 21. 21. 4.7.3 LAPORAN PRESTASI MURIDGuru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Laporan PrestasiMurid>, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, darjah, kelas dan mata pelajaran yang dikehendakidan klik butang <Cari>.Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid.211. Pilih butiranYang dikehendaki2. Klik butangcari
 22. 22. 4.8 CETAKANApabila menu <Cetakan> diklik, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih sama ada cetak PernyataanPelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).22Klik untuk pilihan cetakan
 23. 23. 4.8.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif)Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih, skrin seperti dibawah akandipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingindimasukkan prestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua muridatau secara perseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid. Kemudian, tekan butang <Semak>. Laporanini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan.Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.23Pilih butiranYang dikehendakiKlik butang semak
 24. 24. 4.8.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif)Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif), skrin dibawah akan dipaparkan. GuruMata Pelajaran perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkanprestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secaraperseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid. Kemudian, tekan butang <Semak>. Laporan ini adalahberkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan.Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.24Pilih butiranYang dikehendakiKlik butang semak
 25. 25. 4.9 PENGGUNA4.9.1 KEMASKINI PROFIL1. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran bolehmembuat kemaskini kata laluan.2. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik, Skrin di bawah akan dipaparkan. Pengguna Guru MataPelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.251. Masukkan kata laluan2. Klik butang kemaskini
 26. 26. 4.10 BANTUAN4.10.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGIGuru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>, kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang BolehDihubungi>, maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akandipaparkan.4.10.2 MANUAL PENGGUNAGuru Mata Pelajaran perlu klik pada menu , kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>, makamanual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.4.11 KELUARApabila menu <Keluar> diklik, Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang bolehdilakukan di dalam sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkannama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.26

×