Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KPI Untuk Guru Cemerlang<br />Cik Fatimah bt Othman<br />KetuaSektorPengurusanAkademik<br />JPN Pulau Pinang<br />
Apakahitu KPI?<br />Key Performance Indicators(KPI):<br />Petunjuk-petunjukprestasiutama yang ditentukansebagaiasasmenguku...
Konsep KPI<br />Satusistempengukuran yang mudah, berkesandanmembantuorganisasimenjelaskandanmengawaltahapkemajuansesuatupr...
Penggubalan KPI<br />Organisasiperlumemulakanpelaksanaanpengukurandenganmenetapkan<br />perkhidmatanteras (core business) ...
Proses…<br />Seterusnya, agensiperlumenentukansemuaprosesutama (core process) dibawahperkhidmatanterasdanmengenalpastiperk...
Pengukuran…<br />Semuaperkhidmatan yang disampaikanolehsesebuahorganisasikepadapelangganperludiukuruntukmenilaiprestasinya...
Pelaksanaan…<br />Pelaksanaanpengukuranmemerlukanagensimewujudkan KPI danmenetapkansasaranprestasibagisetiap KPI sebagaias...
Penggubalan KPI<br />KPI yang diwujudkanhendaklahmerangkumiaspekkecekapandankeberkesananproses-prosesutamadalammenghasilda...
Kecekapan…<br />Kecekapanproses-prosesutamamenghasildanmenyampaikanperkhidmatankepadapelanggandiukurkhususnya, darisegibet...
Keberkesanan…<br />Keberkesanan pula diukurdarisegibilangan output yang dihasilkandalamsatutempoh yang ditetapkansebagaima...
Prestasi …<br />Prestasipenghasilandanpenyampaianperkhidmatanperludiukur, dinilai, dipantaudanditambahbaiksecaraberterusan...
Pemantauan…<br />Organisasiperlumengkajisemulaperkhidmatan yang disampaikankepadapelanggansecaramenyeluruhbagimemastikania...
SasaranPrestasi<br />Bagisetiap KPI yang telahdiwujudkan, sasaranprestasiperluditetapkanbagimembolehkan KPI berkenaand...
Langkah-langkahuntukmewujudkan KPI danmelaksanakanprestasi<br />Tahapprestasi<br />TambahBaikprestasi<br />Pantautahappres...
Contoh:KPIdansasaranPrestasibagipengurusankurikulum<br />
Contoh: KPI dansasaranprestasibagi P&P<br />
Rumusan<br />Penggunaan KPI merupakansatuamalan yang harusditerapkankedalambudayakerja guru cemerlang<br />Melaluipengguna...
Rujukan<br />PKPA Bilangan 2(2005). Garispanduanbagimewujudkanpetunjuk-petunjukprestasiutamaatau key performance indicator...
KPI UPSR 2011<br />KPI UPSR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
KPI PMR 2011<br />KPI PMR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Guru Cemerlangturutberperananbesardalammembantumencapai KPI sekolahmasing-mas...
Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Sumbangandankhidmat bantu Guru Cemerlangdiperlukandalamsemuamatapelajarandank...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpi untuk guru cemerlang

 • Login to see the comments

Kpi untuk guru cemerlang

 1. 1. KPI Untuk Guru Cemerlang<br />Cik Fatimah bt Othman<br />KetuaSektorPengurusanAkademik<br />JPN Pulau Pinang<br />
 2. 2. Apakahitu KPI?<br />Key Performance Indicators(KPI):<br />Petunjuk-petunjukprestasiutama yang ditentukansebagaiasasmengukurprestasi;<br />
 3. 3. Konsep KPI<br />Satusistempengukuran yang mudah, berkesandanmembantuorganisasimenjelaskandanmengawaltahapkemajuansesuatuprosesperkhidmatan yang disampaikankepadapelangganselarasdenganmisidanvisisesebuahorganisasi<br /> PKPA,2005<br />
 4. 4. Penggubalan KPI<br />Organisasiperlumemulakanpelaksanaanpengukurandenganmenetapkan<br />perkhidmatanteras (core business) masing-masingsejajardenganvisi, misi ,danobjektifagensi<br />Core business guru ialah “PengajarandanPembelajaran(P&P)<br />
 5. 5. Proses…<br />Seterusnya, agensiperlumenentukansemuaprosesutama (core process) dibawahperkhidmatanterasdanmengenalpastiperkhidmatan yang perludihasilkandandisampaikankepadapelanggandibawahsetiapprosesutamaberkenaan<br />
 6. 6. Pengukuran…<br />Semuaperkhidmatan yang disampaikanolehsesebuahorganisasikepadapelangganperludiukuruntukmenilaiprestasinya.<br />
 7. 7. Pelaksanaan…<br />Pelaksanaanpengukuranmemerlukanagensimewujudkan KPI danmenetapkansasaranprestasibagisetiap KPI sebagaiasasuntukmengukurprestasiperkhidmatanmasing-masing.<br />
 8. 8. Penggubalan KPI<br />KPI yang diwujudkanhendaklahmerangkumiaspekkecekapandankeberkesananproses-prosesutamadalammenghasildanmenyampaikanperkhidmatankepadapelanggansertaaspekkepuasanhatipelangganterhadapperkhidmatan yang diterima.<br />
 9. 9. Kecekapan…<br />Kecekapanproses-prosesutamamenghasildanmenyampaikanperkhidmatankepadapelanggandiukurkhususnya, darisegibetapacepatdantepatperkhidmatandihasildandisampaikankepadapelanggan.<br />
 10. 10. Keberkesanan…<br />Keberkesanan pula diukurdarisegibilangan output yang dihasilkandalamsatutempoh yang ditetapkansebagaimana yang dirancangmanakalaproduktivitisumbermanusiadankewanganuntukmenghasilkan output tersebutjugadiukur. <br />
 11. 11. Prestasi …<br />Prestasipenghasilandanpenyampaianperkhidmatanperludiukur, dinilai, dipantaudanditambahbaiksecaraberterusansupayaperkhidmatanberkenaandapatdisampaikankepadapelanggandengancepat, tepatdanberkesan<br />
 12. 12. Pemantauan…<br />Organisasiperlumengkajisemulaperkhidmatan yang disampaikankepadapelanggansecaramenyeluruhbagimemastikanianyasentiasarelevandanberkesanselarasdengankehendakvisi, misidanobjektifagensisertakehendakpelanggan.<br />
 13. 13. SasaranPrestasi<br />Bagisetiap KPI yang telahdiwujudkan, sasaranprestasiperluditetapkanbagimembolehkan KPI berkenaandiukur. <br />Sasaranprestasihendaklahspesifik, bolehdiukur, realistiksertabolehdicapaidalamtempohtertentu<br />
 14. 14. Langkah-langkahuntukmewujudkan KPI danmelaksanakanprestasi<br />Tahapprestasi<br />TambahBaikprestasi<br />Pantautahapprestasi<br />NilaiSecaraBerterusan<br />Ukurdannilaiprestasi<br />Wujudkan KPI dantetapkansasaran<br />Masa<br />
 15. 15. Contoh:KPIdansasaranPrestasibagipengurusankurikulum<br />
 16. 16. Contoh: KPI dansasaranprestasibagi P&P<br />
 17. 17. Rumusan<br />Penggunaan KPI merupakansatuamalan yang harusditerapkankedalambudayakerja guru cemerlang<br />Melaluipenggunaan KPI, kitadapatmengambiltindakanpenambahbaikansecaraberterusanbagimenjaminkeberkesanan P&P kitauntukteruscemerlang.<br />
 18. 18. Rujukan<br />PKPA Bilangan 2(2005). Garispanduanbagimewujudkanpetunjuk-petunjukprestasiutamaatau key performance indicators (KPI) danmelaksanakanpengukuranprestasidiagensikerajaan. JabatanPerdanaMenteri.<br />
 19. 19. KPI UPSR 2011<br />KPI UPSR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
 20. 20. KPI PMR 2011<br />KPI PMR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
 21. 21. Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Guru Cemerlangturutberperananbesardalammembantumencapai KPI sekolahmasing-masing.<br />Perananutamaadalahmelihatpencapaianakademikdalamkelas yang mereka ajar terlebihdahulu. <br />Kemudian, membantudalamPanitiamasing-masing.<br />
 22. 22. Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Sumbangandankhidmat bantu Guru Cemerlangdiperlukandalamsemuamatapelajarandankelasamnya, danterhadapkelas-kelaspeperiksaanawamkhususnya. <br />Jikasemua Guru Cemerlangmemainkanperananmereka, KPI yang ditetapkanolehsekolahdapatdicapai.<br />

×