Pat6

1,409 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pat6

 1. 1. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) สอบวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. กรุณาอ่านคาอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ คาอธิบาย 1. ข้อสอบทั้งหมดมี 2 ตอน จานวน 100 ข้อ (52 หน้า) รวม 300 คะแนน ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 90 ข้อ รวม 270 คะแนน ตอนที่ 2 แบบระบายคาตอบที่สัมพันธ์กัน จานวน 10 ข้อ รวม 30 คะแนน 2. ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษคาตอบว่าตรงกับตัว ผู้สอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรง ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อขอกระดาษคาตอบสารอง กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์ 3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดา แล้วจึงระบายวงกลม ตัวเลือกใหม่ 4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคาตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ 5. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ เอกสารนี้ สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยทาลายข้อสอบและ กระดาษคาตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
 2. 2. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 90 ขอ (ขอ 1 - 90) ขอละ 3 คะแนน 1. ศิลปะยุคหลังสมัยใหม (POST MODERN ART) มีการพัฒนาเดนชัดทางดานใด 1. การนําแกนเรื่องของวรรณคดียุคโบราณมาตีความใหม 2. การหลอมรวม – เชื่อมโยงงานตางประเภทหรือสื่อหลากชนิดเขาดวยกัน 3. การเนนขนาดที่ใหญโต โดยนํามาตั้งแสดงนอกหองแสดง (อาคาร) 4. การมุงเชิดชูงานศิลปะชาวบานหรือกลุมพื้นที่ชายขอบ 2. ขอใดไมใชบทบาทหนาที่สําคัญของนักวิจารณศิลปะ 1. มุงเสนอความคิดเพื่อเปนสื่อกลางระหวาง ศิลปน ผลงานศิลปะกับคนดู 2. สรางสรรคประดิษฐผลงานที่มีผลตอการวิจารณ และแสดงนวัตกรรมทางศิลปะ 3. การแสดงความคิดเห็นการเสนอขอบกพรองหรือคุณคาของศิลปะ 4. การวิพากษวิจารณผลงานทางศิลปะ
 3. 3. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 3 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 3. ปจจุบันคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบและสรางสรรค ศิลปะมาก ซึ่งในชวงเริ่มตนการเกิดขึ้นครั้งแรกของคอมพิวเตอรถูกใชเปนเครื่องมือ สําหรับทําอะไร 1. ออกแบบยานยนต 2. ออกแบบภาพกราฟฟก 3. คิดคํานวณทางการทหาร 4. ใชในวงการแพทย 4. ในการสรางงานศิลปะมนุษยมักนําสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติมาจินตนาการเปรียบ เปรยกับสิ่งอื่น หากมีกุหลาบสีแดงอยู1ดอกในลักษณะการตีความนาจะสัมพันธกับ ขอใดมากที่สุด 1. ชายหนุม – ความรอนแรง 2. หญิงสาว – ความรัก 3. เด็กชาย – ความสุข 4. เด็กหญิง – ความบริสุทธิ์ 5. บทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันที่ใชในพิธี สวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองคเปนเพลงประเภทใด 1. March 2. Jazz 3. Blues 4. Symphony
 4. 4. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 4 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 6. สัญลักษณที่ปรากฏบนดินสอขอใดแสดงคาน้ําหนักดําที่สุด 1. 3B 2. EE 3. F4 4. HB 7. ขอใดเปนบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 1. ลมหวน แสงดาว สายชล 2. ชะตาชีวิต แสงเทียน แผนดินของเรา 3. ใกลรุง วิหคเหินลม สายทิพย 4. แสงเทียน ยามเย็น แผนดินทอง 8. “การลักพาตัว” และ “การขืนใจ” เปนการกระทําที่เปนภัยตอสังคมปจจุบัน และเปน ปญหาตอสตรีในสังคม ตัวละครใดมีพฤติกรรมดังกลาว 1. ขุนชาง 2. ทศกัณฐ 3. ไกรทอง 4. สังขทอง 9. ประเด็นในขอใดคือการนําเรื่องราวในปจจุบันมาทําการสรางสรรคการแสดงรวมสมัย (Contemporary) ไดชัดเจนที่สุด 1. ความหายนะหลังพายุนารกีส 2. ยอนรําลึกสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต 3. ภาวะโลกรอน 4. 14 ตุลา ประชาธิปไตย
 5. 5. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 5 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 10. เทพองคใดที่ไมนับรวมอยูใน “ตรีมูรติ” 1. พระวิษณุ 2. พระอินทร 3. พระศิวะ 4. พระพรหม 11. วรรณกรรมไทยเรื่องใดที่มีแกนของเรื่อง (theme) ใหรูวา “อยามองคนที่รูปลักษณ ภายนอก” 1. กากี 2. พระรถเสน 3. ขุนชางขุนแผน 4. สังขทอง 12. “เด็กชายแพทหก นั่งอานหนังสือเตรียมตัวสอบอยางตั้งใจเพื่อเขามหาวิทยาลัย เพื่อนๆที่เรียนมาดวยกันตางก็แซววาจะรีบอานไปทําไม ยังเหลือเวลาอีกตั้งนาน สวนเพื่อนๆก็เที่ยววันแลววันเลาจนเวลาผานมาถึงวันสอบ เด็กชายแพทหก สอบติด คณะที่หวังไว สวนเพื่อนๆพลาดสิ่งที่หวัง” จากเนื้อหาดังกลาว การกระทําของ เด็กชายแพทหก ตรงกับคําพังเพยขอใด 1. อดเปรี้ยวไวกินหวาน 2. เข็นครกขึ้นภูเขา 3. ชาๆไดพราเลมงาม 4. เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
 6. 6. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 6 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 13. การวางตําแหนงแสงไฟสองหนานักแสดงในทิศทางใดใหความรูสึกหมองเศรา 1. สองตรงไปยังจมูกของนักแสดง 2. สองตรงจากคางนักแสดงขึ้นดานบน 3. สองเฉียงทํามุมกับหนานักแสดง 45 องศา 4. สองลงจากหนาผากนักแสดงลงสูพื้น 14. วัฒนธรรมใดที่มีอิทธิพลตอนาฏศิลปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 1. อินเดีย 2. จีน 3. ขอม 4. ชวา 15. Conductor มีความหมายตรงกับคําตอบในขอใด 1. ผูอํานวยการสรางเพลง 2. ผูอํานวยการเรียบเรียงเพลง 3. ผูอํานวยเพลง 4. ผูอํานวยการประพันธเพลง
 7. 7. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 7 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 16. เทคโนโลยีดานวงจรอิเล็กทรอนิกส ในการสังเคราะหเสียง ระหวางเสียงของเครื่อง ดนตรีดั้งเดิม กับเสียงแปลกใหมตรงกับคําตอบในขอใด 1. ซินธิไซเซอร (Synthesizer) 2. คียบอรด (Keyboard) 3. ออดิโอ (Audio) 4. เวฟเทเบิล (Wavetable) 17. อุปกรณแสงชนิดใดใชสองสวางชวยเนนตัวละครใหโดดเดนโดยใชไฟสองตามตัว 1. Foot light 2. Follow light 3. Stripe light 4. Black light 18. การละเลนที่เรียกวา “ชักนาคดึกดําบรรพ” ในอดีต ปจจุบันไดพัฒนามาเปนการ แสดงประเภทใด 1. หนังใหญ 2. โขน 3. หุนหลวง 4. ละครใน 19. “เราบอกเลิกใครบางคนได แตเราไมสามารถเลิกรักใครได” คุณคิดวาเหมาะกับ ตัวละครในวรรณกรรมใด 1. ศรีธนญชัย 2. ขุนชาง 3. ขุนแผน 4. ไกรทอง
 8. 8. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 8 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 20. ความงดงามของตัวภาพพระ นาง ในจิตรกรรมไทยไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะแขนงใด 1. สถาปตยกรรม 2. ดนตรี 3. นาฏศิลป 4. ประติมากรรม 21. ตัวละครคูใดตอไปนี้ มีความขัดแยงกันในเรื่อง 1. พระราม – พระลักษณ 2. หนุมาน – มัจฉานุ 3. พระเพื่อน – พระแพง 4. รจนา – มณฑา 22. ภาพยนตรเรื่อง “โหมโรง” สรางขึ้นจากชีวประวัติของผูใด 1. พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) 2. หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุริยชีวิน) 3. หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 4. พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท)
 9. 9. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 9 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 23. เจาฟาพระองคใดที่มีความสามารถเปนเลิศในดานจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี นาฏศิลป และงานชาง 1. สมเด็จฯ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ 2. สมเด็จฯ เจาฟาธรรมาธิเบศร 3. สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 4. สมเด็จฯ เจาฟายุคลฑิฆัมพร 24. ทํานองเพลง / - - - ด / - ด ด ด/ - ด - ด / ระดับเสียงของทํานองเพลงขางตนสื่อถึงลาย เสนทางศิลปะในขอใด 1. 2. 3. 4.
 10. 10. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 10 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 25. จากภาพ ทานจินตนาการไปถึงอะไร 1. เครื่องกรองอากาศ 2. หลอดไฟ 3. พัดลม 4. แสง
 11. 11. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 11 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 26. ความงดงามของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยในเชิงสัญลักษณแสดงความเชื่อเรื่อง “คัมภีรมหาบุรุษลักษณะ” แนวคิดดังกลาวแสดงออกเชิงสุนทรียภาพตรงกับ คําอธิบายขอใด 1. มหาบุรุษดุจเทพประทานมาโปรดโลกมนุษย 2. ชางปนไดพัฒนามาจากใบหนาที่สมบูรณที่สุดของมนุษย 3. มีความงดงามเหนือกวาความจริง ออนชอยงดงาม เบาลอย แสดงถึงความ หลุดพน 4. มีความมุงมั่นศรัทธาพุทธศาสนาอยางแรงกลา
 12. 12. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 12 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 27. จากภาพที่กําหนด การสรางสรรคผลงานผานมุมมองของศิลปนดานทัศนศิลป ดนตรีนาฏศิลป สามารถจินตนาการไดตามขอใด 1. ภาพความเศรา ดนตรีเบาสบาย ทวงทารํายั่วยวน 2. ภาพความอิสระ ดนตรีเบาสบาย ทวงทารําพลิ้วไหว 3. ภาพความอิสระ ดนตรีเรงเรา ทวงทารําสงบราบเรียบ 4. ภาพความสนุก ดนตรีเศรา ทวงทารําพลิ้วไหว 28. จากภาพ ตรงกับขอใด 1. Motion Jazz Music 2. Them Jazz Music 3. Sunshine Jazz Music 4. The Jazz Music Love
 13. 13. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 13 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 29. ภาพใดแสดงรูปทรงอิสระ 1. 2. 3. 4.
 14. 14. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 14 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 30. ขอใดเปนลักษณะการสรางสรรครูปแบบ (Form) เพลงประเภทเพลงเถา 1. 2. 3. 4. 31. สัญลักษณจราจรใด ที่ผูขับขี่ยวดยานหามเขาโดยเด็ดขาด 1. 2. 3. 4. 32. หากเปรียบเทียบศิลปะแบบ Abstract กับตัวอักษรตรงกับขอใดมากที่สุด 1. การเขียนหวัดแกมบรรจง 2. คัดลายมือ 3. ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) 4. ตัวพิมพใหญ
 15. 15. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 15 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 33. ภาพนี้สัมพันธกับขอใด 1. 2. 3. 4. 34. ภาพใดที่แสดงความรูสึกไมมั่นคง 1. 2. 3. 4.
 16. 16. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 16 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 35. ประติมากรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ ภาพนี้เปนรูปแบบศิลปะสมัยใด 1. เมโสโปเตเมีย 2. กรีก 3. โรมัน 4. ไบเซนไทน 36. ภาพนี้แสดงความรูสึกขอใด 1. สงบ 2. เคลื่อนไหว 3. ขัดแยง 4. สับสนวุนวาย
 17. 17. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 17 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 37. ในสาระการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุศิลปะ ในภาพนี้แสดงคุณคาซึ่งเกิดจากความเดนชัด ดานใด 1. รูปทรง – สี 2. สัดสวน – เสน 3. รูปทรง – สัดสวน 4. สัดสวน – แสง – เงา
 18. 18. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 18 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 38. จากภาพสามารถมองเห็นเลข 1 2 3 ลักษณะการวางภาพขอใดใหความรูสึก เคลื่อนไหวมากที่สุด 1. 2. 3. 4. 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 39. ภาพนี้ใหความรูสึกตามขอใด 1. ความรูสึกสับสน 2. ความรูสึกขัดแยง 3. ความรูสึกหมุนวน 4. ความรูสึกลึกลับ
 19. 19. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 19 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 40. จากภาพขอใดคือชิ้นสวนที่ขาดหายไป 1. 2. 3. 4. 41. จากภาพ แสดงถึงการจัดวางองคประกอบแบบใดมากที่สุด 1. สมดุล (balance) 2. พื้นที่วาง (Space) 3. สมมาตร (symmetry) 4. ตัดกัน (contrast)
 20. 20. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 20 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 42. สัตวใดที่เปนพาหนะของพระนารายณ 1. ครุฑ 2. หงส 3. กินรี 4. นาค 43. King of Pop ตรงกับคําตอบในขอใด 1. Elvis Presley 2. Michael Jackson 3. Bob Marley 4. John Denver 44. ขอใดตอไปนี้ใหสีแดง 1. ขมิ้น 2. ครั่ง 3. ดอกคําฝอย 4. ใบแมงลัก
 21. 21. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 21 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 45. ดนตรีในขอใดที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม มีความสัมพันธกับธุรกิจและบันเทิง 1. Popular music 2. Classic Pop music 3. Broadway music 4. Music Business 46. คําวา “อุษาคเนย” หมายถึงกลุมประเทศใด 1. ไทย เขมร ลาว 2. จีน ญี่ปุน เกาหลี 3. อินเดีย ลังกา ปากีสถาน 4. มองโกเลีย อัฟกานิสถาน รัสเซีย 47. ภูมิปญญาไทยนิยมนําดอกไมเพื่อมาลอยในน้ําสะอาด ใหกลิ่นหอมและนํามาผสม ทําขนม นิยมใชดอกไมกลุมใด 1. ดอกมะลิ กุหลาบ 2. ดอกชมนาด ดอกบานไมรูโรย 3. ดอกกระดังงา ดอกผักตบชวา 4. ดอกดาวเรือง ดอกกลวยไม
 22. 22. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 22 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 48. ธรรมะขอใดที่ศิลปนควรปฏิบัติเปนพื้นฐานในการดํารงตน 1. ศีล 5 2. อริยสัจ 4 3. พรหมวิหาร 4 4. อิทธิบาท 4 49. เชียงใหม : ดอยสุเทพ บุรีรัมย : ปราสาทหินพนมรุง นครพนม : พระธาตุพนม ลําพูน : …………………. 1. วัดพระธาตุดอยกองมู 2. พระธาตุลําปางหลวง 3. วัดพระธาตุชอแฮ 4. วัดพระธาตุหริภุญชัย 50. “ยอมุมไมสิบสอง” เปนชื่อเรียกตรงตามขอใด 1. บันได 2. หลังคา 3. เจดีย 4. อุโบสถ
 23. 23. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 23 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 51. รูปทรงของหนาบันใหความรูสึกใด 1. เบาลอย 2. สดใส 3. สงบนิ่ง 4. มั่นคง 52. ละครทางโทรทัศนเรื่อง “เปนตอ” จัดเปนรูปแบบการแสดงประเภทใด 1. Situation Comedy 2. Dark Comedy 3. Melodrama 4. Tragicomedy 53. ขอใดคือการอธิบายคําวา “การแสดงอยางเปนธรรมชาติ” ไดชัดเจนที่สุด 1. สมศักดิ์สวมบทบาทเปนตนไมในละครเวทีเรื่อง ฟาจรดทราย 2. ในขณะที่แสดงอยูบนเวที สมศรี “น้ําตาไหล” เมื่อผงเขาตา 3. สมลักษณ โกรธ สมศักดิ์ จนรองไหเพราะผิดคิวการแสดง 4. สมบัติอยูในบทบาทของตัวละครถึงแมวาจะไมมีบทพูด และมีปฏิกิริยา ตอบสนองที่ชัดเจน
 24. 24. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 24 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 54. บัลเลต เกิดขึ้นที่ประเทศใด 1. รัสเซีย 2. ฝรั่งเศส 3. อเมริกา 4. อังกฤษ 55. จากแผนภาพพื้นที่เวที ตอไปนี้ ในบทบาทของผูแสดงที่ตองมีการแสดงฝมือดานการรายรําหรือเปนตัวเอก ควร ออกมาแสดงที่พื้นที่สวนใด 1. พื้นที่สวนหนา (1) 2. พื้นที่สวนหนา (2) 3. พื้นที่สวนหลัง (2) 4. พื้นที่สวนหนา (3) (1) (1) พื้นที่สวนหลัง (2) พื้นที่สวนหนา (2) (3) (3)
 25. 25. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 25 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. จากโจทยใชตอบคําถามขอ 56 - 60 เพลงเขมรไทรโยค บรรยายความตามไทเสด็จยาตร ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑ นองเอยเจาไมเคยเห็น ไมไลหลายพันธุคละขึ้นปะปน ที่ชายชลเขาชะโงกเปนโตรกธาร น้ําพุพุงซา ไหลฉาฉาดฉาน เห็นตระการ มันไหลจอกโครม มันดังจอกจอก จอกจอกโครมโครม น้ําใสไหลจนดูหมูมัศยา กี่เหลาหลายวายมาก็เห็นโฉม นองเอยเจาไมเคยเห็น ยินปกษาซองเสียงเพียงประโคม เมื่อยามเย็นพยับโพยมรองเรียกรัง เสียงนกยูงทอง มันรองโดงดัง หูเราฟง มันรองดังกระโตงหง มันดังกอกกอก กอกกอกกระโตงหง 56. เพลงเขมรไทรโยค ทรงนิพนธโดยอาศัยทัศนียภาพ เมื่อครั้งเสด็จติดตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน ณ ที่ใด 1. จังหวัดราชบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดกาญจนบุรี 4. จังหวัดจันทบุรี
 26. 26. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 26 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 57. จากบทพระนิพนธเพลงเขมรไทรโยค ในดานวรรณศิลปสามารถสะทอนอารมณ ความรูสึกดานใด 1. จินตนาการจากความทรงจํา 2. ชื่นชมในความงามจากธรรมชาติ 3. ความเศราโศก จากนางอันเปนที่รัก 4. เปนกุศโลบาย เพื่อใหประชาชนอนุรักษธรรมชาติ 58. จากคําวา “มัศยา ปกษา” ตรงกับขอใด 1. ผีเสื้อ ผึ้ง 2. ผูหญิง นางเงือก 3. ปลา นก 4. กวาง นกยูง 59. จากบทพระนิพนธ ถาทานเปนนักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ทานคิดวาภาพ จะตองประกอบดวยอะไรบาง 1. น้ําตก ไหลเย็นเปนสายน้ํา ในปาสวย มองเห็นฝูงปลาและนกยูง 2. ปาใหญ มีลําธารใสฝูงสิงสาราสัตว เสียงรองอื้ออึง 3. เสียงน้ําตก เสียงนกรอง ฝูงปลาตื่นวายแหวกหนี 4. หมาปามองนกยูงอยางลําพอง กระโดดขามลําธารไลติดตาม
 27. 27. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 27 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 60. จากบทพระนิพนธ ในแงความงามดานนาฏศิลปสามารถจัดระบําอะไรประกอบ เพลง เขมรไทรโยคไดอยางเหมาะสม 1. ระบําผีเสื้อ 2. ระบําเงือก 3. ระบํากวาง 4. ระบํานกยูง 61. เครื่องดนตรีไทย ประเภทใดที่สามารถเลียนแบบเสียงปกษาไดอยางเหมาะสม 1. ดีด 2. สี 3. ตี 4. เปา 62. ภาพจิตรกรรมไทยมีการแสดงรูปดานของภาพคน สอดคลองกับศิลปะใด 1. ศิลปะบาโรกและโรโกโก 2. ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยา 3. ศิลปะกรีก 4. ศิลปะอียิปต
 28. 28. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 28 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 63. ขอใดไมใชลักษณะของศิลปะแบบโฟวิสม (Fauvism) 1. ใชสีสดใสและรุนแรง 2. สรางสรรครูปทรงอยางงายๆ 3. เปนจิตรกรรมแบบเหมือนจริง 4. เปนจิตรกรรมที่ใชสีน้ํามันเปนสวนใหญ 64. คุณสมบัติของเนื้อสีคูใดที่แตกตางกัน 1. สีน้ํามัน และ สีเทียน 2. สีน้ํา และ สีอะคริลิก 3. สีฝุน และ สีน้ํา 4. สีชอลก และ สีเทียน 65. “จินตนาการ ความฝน จิตวิทยา ความทรงจําในอดีต ความฝนเฟองถึงดินแดนหรือ โลกแหงความฝนที่ไมมีอยูจริง และสภาวะจิตใตสํานึก” เหลานี้จัดเปนลักษณะของ ศิลปะประเภทใด 1. ลัทธิจินตนิยม (Romanticism) 2. ลัทธิสัจนิยม (Realism) 3. ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) 4. ลัทธิดาดา (Dadaism)
 29. 29. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 29 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 66. ขอใด ไมได เปนองคประกอบสําคัญของอาคารประเภทโบสถ – วิหาร 1. ซุมเรือนแกว – เรือนธาตุ 2. สาหราย – รวงผึ้ง 3. บัวเสาหลัก – ดาวเพดาน 4. ชอฟา – ใบระกา – หางหงส 67. สิ่งตอไปนี้ อะไรคือวัตถุสุนทรีย (Aesthetic object) 1. จิตรกรรมของปกัสโซ 2. ประติมากรรมพระพุทธชินราช 3. ดอกทานตะวันที่ทุงทานตะวัน 4. ภาพถายขาวดําพระอาทิตยตกดิน 68. ผลงาน “ลงรักปดทอง” ไมเกี่ยวของกับศัพทใดตอไปนี้ 1. ภาพลายรดน้ํา 2. หรดาล 3. ตูพระธรรม วัดเซิงหวาย 4. ยางสน
 30. 30. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 30 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 69. ฟนเซนต ฟาน ก็อก สรางสรรคผลงานจิตรกรรมโดยไดรับอิทธิพลจากงานภาพพิมพ แกะไมจากประเทศใด 1. ญี่ปุน 2. จีน 3. เกาหลี 4. อินเดีย 70. จากภาพที่กําหนดใหไมมีความเชื่อมโยงกับขอใด 1. รูปรางซอนกัน และ ทับกัน 2. รูปรางซอนกัน และ กลมกลืนกัน 3. รูปรางขนาดซ้ํากัน และ แตกตางกัน 4. รูปรางเหมือนกัน และ กลมกลืนกัน
 31. 31. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 31 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 71. ขอใดเปนโนตเดียวกันกับโจทย 72. ขอใดตรงกับบันไดเสียง C# harmonic minor
 32. 32. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 32 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 73. ทรัยแอด Em , G+ , G มีโนตตัวใดเหมือนกัน 1. E และ G 2. G 3. G และ B 4. E และ B 74. จากโจทยที่กําหนดเมื่อพลิกกลับจะไดขั้นคูในขอใด 1. คู 5 Perfect 2. คู 6 Minor 3. คู 5 Major 4. คู 3 Major
 33. 33. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 33 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 75. ขอใดมีคาของโนตไมตรงกับอัตราจังหวะที่กําหนด 76. เสียงสายเปลาสายเอกของซออูสําหรับบรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดียวตรงกับขอใด 1. เสียงต่ําสุดมือลาง ของขลุยเพียงออ 2. เสียงต่ําสุดมือลาง ของขลุยหลิบ 3. เสียงต่ําสุดมือบน ของขลุยอู 4. เสียงต่ําสุดมือบน ของขลุยเพียงออ 77. การบรรเลงเพลงชา – สองไม – เร็ว – ลา เปนลักษณะของเพลงประเภทใด 1. เพลงเรื่อง 2. เพลงหนาพาทย 3. เพลงเถา 4. เพลงตับ
 34. 34. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 34 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 78. ขอใดเปนเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 1. บุหลัน 2. บุหลันลอยเลื่อน 3. ราตรีประดับดาว 4. โสมสองแสง 79. “กรอ” เปนวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดใด 1. ซออู 2. ขลุยอู 3. กลองทัด 4. ระนาดทุม 80. เพลงหนาพาทยเพลงใดใชตอนสุครีพจัดทัพ 1. กลม 2. กราวใน 3. ปฐม 4. เชิดนอก
 35. 35. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 35 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 81. ขอใด คือ ภาพยนตรที่ Hollywood สรางมาจากละครเพลงชื่อดังของบรอดเวย 1. Chicago 2. The Da Vinci Code 3. Casino Royal 4. Memories of a Geisha 82. จากรูปเปนการปฏิบัติการเตนบัลเลตทาใด 1. Saute 2. Plie 3. Arabesques 4. Grand Plie
 36. 36. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 36 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 83. นาฏศิลปภายในราชสํานักที่เกาแกซึ่งแตเดิมครูผูฝกไมสามารถจับตองตัวศิษยได เปนนาฏศิลปแบบใด 1. นาฏศิลปบาหลี 2. นาฏศิลปยอกยาการตา 3. นาฏศิลปสุมาตรา 4. นาฏศิลปซุนดา 84. นางสมพันธ โชตนา เปนศิลปนแหงชาติที่มีความเชี่ยวชาญดานใด 1. นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ 2. นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง 3. นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน 4. นาฏศิลปพื้นบานภาคใต 85. นางศูรปนขา เปนตัวละครในเรื่องใด 1. ไชยเชษฐ 2. รามเกียรติ์ 3. มณีพิชัย 4. รถเสน
 37. 37. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 37 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 86. วงดนตรีที่เหมาะสมกับพิธีหลั่งน้ําสังขในงานมงคลสมรส คือขอใด 1. วงปพาทยเสภา 2. วงมโหรี 3. วงปพาทยมอญ 4. วงเครื่องสายชวา 87. เพลงใดใชสําหรับการฝกพื้นฐานนาฏศิลป 1. เพลงตนวรเชษฐ 2. เพลงอธิษฐาน 3. เพลงเชิญพระขวัญ 4. เพลงชา เพลงเร็ว 88. ละครเพลงบรอดเวยเรื่องใดที่ไดรับโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ที่มาจากประเทศไทย 1. King and I 2. Sound of Music 3. Miss Saigon 4. Chicago
 38. 38. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 38 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 89. จากนิทานอีสปเรื่องเตากับกระตาย สอนใหรูวา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จ อยูที่นั่น” ขอความที่ขีดเสนใต หมายถึง หลักใดทางการละคร 1. Need 2. Theme 3. Objective 4. Plot 90. แตเดิมเสภาไมมีการบรรเลงดนตรีประกอบ ตอมาไดมีการบรรเลงประกอบในสมัย รัชกาลใด 1. รัชกาลที่ 1 2. รัชกาลที่ 2 3. รัชกาลที่ 3 4. รัชกาลที่ 4
 39. 39. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 39 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ตอนที่ 2 ศักยภาพดานความคิดสรางสรรค : แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน จํานวน 10 ขอ (ขอ 91 - 100 ) ขอละ 3 คะแนน สวนที่ 1 ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 91 - 95 จงพิจารณาเลือกคําตอบจากขอมูล 6 หมวด ที่กําหนด (หมวด A B C D E และ F) หมวดละ 1 คําตอบ 2 คําตอบ หรือ 3 คําตอบ ใหครบตามความตองการของโจทย จึงจะไดคะแนน สังคมเมืองปจจุบันในหลายภูมิภาคของไทย มีการขยายตัวและเติบโตทางกายภาพ ของเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะบางแหงมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม จน กอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตพื้นที่ตอเนื่องมาโดยลําดับ จนกอใหเกิดการคัดคานและการประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับ ผลจากมลภาวะ (pollution) ในหลายลักษณะ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีสุขลักษณะ ตอผูอยูอาศัย ทั้งในปจจุบันและอนาคต การจัดสรางพื้นที่สีเขียวหรือการจัดสรางสวนสาธารณะในเขตเมือง และหรือเขต อุตสาหกรรม เพื่อเปนเขตกันชน หรือเปนปอดของเมืองขนาดใหญ นับวันจึงทวี ความสําคัญและถูกนํามาจัดทําเปนโครงการเพื่อใหเปนแหลงพักผอน สันทนาการ และ ชวยสรางออกซิเจนใหกับพื้นที่โดยรอบ พรอมไปกับการจัดใหมีการออกแบบตกแตง ภายในสวนดวยพืชพันธุไมนานาชนิด และการติดตั้งผลงานศิลปะขนาดเล็กใหญตาม ความเหมาะสม เพื่อชวยสรางความสุขทางกาย ทางใจไปพรอมกัน ดวยความสําคัญขางตน ทางสวนงานที่เกี่ยวของไดพิจารณาเห็นวาในป พ.ศ. 2555 จะเปนปครบรอบ80ปของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตองการใหความสําคัญ กับเรื่องสิ่งแวดลอมและทัศนศิลป จึงมี “โครงการประติมากรรมสวนสาธารณะเพื่อเฉลิม
 40. 40. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 40 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย” ขึ้น โดยจัดใหมีการ ประกวดแบบโครงการฯ สําหรับเยาวชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป ซึ่งผูสงผลงานเขา รวมประกวดตองกําหนดรูปแบบรูปทรง เรื่องราวใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง วัตถุดิบ ความมั่นคงแข็งแรง และการใชสอย แสดงถึง การออกแบบรูปทรงไดอยางมีนัยสัมพันธกับบริบทขางตนไดอยางเหมาะสมโดดเดนและ สมบูรณลงตัว รหัส ตัวเลือกหมวด A 1 Installation 2 Base relief 3 High relief 4 Sculpture in the round 5 Sculpture garden 6 Land art 7 Media art
 41. 41. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 41 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. รหัส ตัวเลือกหมวด B 1 เนินเขาและสวนดอกไม 2 ที่ราบและทุงหญา 3 ปาทึบเชิงเขา 4 ริมน้ําชายเขา 5 สนามหญา 6 ริมหนาผา 7 สวนสมุนไพร รหัส ตัวเลือกหมวด C 1 อิฐมอญ 2 ศิลาแลง 3 ศิลา 4 ดินเหนียว 5 ทราย 6 ไม 7 สังกะสี
 42. 42. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 42 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. รหัส ตัวเลือกหมวด D 1 การตกแตง 2 ความมั่นคง 3 ปองกันลมฝน 4 บอกเวลา 5 ใชเปนที่นั่งพักผอน 6 ใชเปนเครื่องทดสอบแรงลม 7 การปนปาย รหัส ตัวเลือกหมวด E 1 Organic form 2 Abstract form 3 Semi abstract form 4 Realistic form 5 Nature form 6 Free form 7 Idealistic form
 43. 43. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 43 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. รหัส ตัวเลือกหมวด F 1 ชุมชน 2 กลางเมือง 3 จัตุรัสเมือง 4 ชานเมือง 5 เขตอุตสาหกรรม 6 ชนบท 7 ยานการคา 91. ประติมากรรมตามโครงการตองเปนภูมิลักษณะของจุดศูนยกลาง (landmark) ผูชม ผูสัญจร สามารถมองเห็นประติมากรรมไดทุกตําแหนง รูปแบบลักษณะ ประติมากรรมควรมีลักษณะใด จงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด A ใหเลือก สองคําตอบ และการเลือกตําแหนงภูมิประเทศที่ตั้งที่ใดเหมาะสมที่สุด โดยเลือกจากหมวด F
 44. 44. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 44 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 92. สิ่งแวดลอมสําหรับติดตั้งประติมากรรม ถาตองการใหสื่อความหมายถึงความ เจริญกาวหนา ความมั่นคงถาวรของประชาธิปไตย พรอมไปกับเอกภาพในความ หลากหลายของการดํารงอยูรวมกันของผูคนตางวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืน หากคํานึงถึงแนวความคิดที่กลาวมาจงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด B            การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนองคประกอบเสริม เนนคุณคา โดยรวมควรเปนขอใดจากตัวเลือกหมวด C และการสรางแบบจําลองใหเหมาะสม ตามกระบวนการสรางสรรค ควรใชวัสดุใดจาก ตัวเลือกหมวด C 93. จากตัวเลือกหมวด D การออกแบบ ตองการใหรูปทรงประติมากรรมกอคุณประโยชน ดานใด ใหเลือกสามคําตอบ 94. โครงการประติมากรรมในวาระครบรอบ 80 ปของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองการใหรูปทรง สื่อถึงอุดมการณ ความมุงมั่นของประชาชนในการรวมกันพิทักษ รักษารัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย สําหรับเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง ประเทศอยางมั่นคง ถาศิลปนจะออกแบบเปนรูปหมูประชาชนรวมกันเชิดชู รัฐธรรมนูญ ความสมจริงของผลงานตนแบบควรมีรูปทรงแบบใด โดยเลือกจาก หมวด E และถาตองการสื่อถึงแนวคิดเชิงอุดมคติ อุดมการณผานรูปทรงสัญลักษณ ตัวเลือกควรสอดคลองกับขอใด โดยเลือกจากหมวด E และกรณีการสรางสรรคเพื่อ การนําเสนอผานสื่อการจัดวางติดตั้งดวยวัสดุและเทคโนโลยีอยางครอบคลุม รูปแบบ ผลงาน ควรเปนอยางไร โดยเลือกจากหมวด A
 45. 45. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 45 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 95. การจัดสรางพื้นที่สีเขียว หรือการจัดสรางสวนสาธารณะในกรณีอื่น พื้นที่บริเวณใด สมควรไดรับการพัฒนามากที่สุดโดยเลือกจากหมวด F และรองลงมาโดยเลือกจาก หมวด F พื้นที่ตั้งสวนสาธารณะที่จะกอใหเกิดการสันทนาการ พักผอนหยอนใจแบบ ครบวงจรใหเลือกจากหมวด B
 46. 46. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 46 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. สวนที่ 2 จากเรื่องยอ “เงาะปา” ใชตอบคําถามขอ 96 - 100 จงพิจารณาเลือกคําตอบจากขอมูล 7 หมวด ที่กําหนด หมวดละ 1 คําตอบ ใหครบทั้ง 3 หมวด ตามความตองการของโจทย จึงจะไดคะแนน
 47. 47. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 47 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.
 48. 48. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 48 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด G (ประเภทของบทเพลง) 1. Opera 2. Sonata 3. Concerto 4. Program music 5. Grand ballet 6. Emotional music 7. Symphony ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด H (เพลงประกอบ) 1. คางคาวกินกลวย 2. รองเง็ง 3. กราวนอก 4. เพลงเร็ว 5. ลาวดวงเดือน 6. เขมรไทรโยค 7. เพลงแขกลพบุรี 2 ชั้น
 49. 49. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 49 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด I (ชุดรํา) 1. ระบํานางก็อย 2. ศรีวิชัย 3. ตารีกีบัส 4. ฉุยฉายฮเนา 5. กราวเงาะ 6. ฟอนมาลัย 7. รําโนราห ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด J (ดนตรีไทย) 1. ขลุยเพียงออ 2. กลองแขก 3. ฆองคู 4. ระนาดเอก 5. ซอสามสาย 6. พิณน้ําเตา 7. ปพาทยไมนวม
 50. 50. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 50 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด K (การแสดง) 1. ละครหุน 2. ละครใน 3. มีลักษณะนิสัยบุมบาม ไรสติ 4. ละครรวมสมัย 5. ละครโศกนาฏกรรม 6. การอบอุนรางกาย 7. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด L (การประพันธ) 1. โคลงสี่สุภาพ 2. กาพยยานี 11 3. ราย 4. รอยแกว 5. กลอนบทละคร 6. กาพยฉบัง 16 7. ฉันท
 51. 51. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 51 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด M (ชนเผา) 1. กะเหรี่ยงโป 2. มงเดอ 3. มูเซอ 4. ปกา-เกอะ-ญอ 5. ซาไก 6. โลเมอาขา 7. ลาหูฌี 96. จากเรื่องยอ “เงาะปา” ผูประพันธเพลงมีความประสงคจะใหบทประพันธเปนดนตรี บรรเลงบอกเลาเรื่องราวโดยคงไวซึ่งสําเนียงเพลงทางภาคใตของประเทศไทยและใช เครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณพื้นบานของภาคใตรวมกับวงออรเคสตรา โดยเลือก คําตอบที่เหมาะสมที่สุดจากหมวด G หมวด H และหมวด J 97. ในฉากที่สี่ของการแสดงละคร “เรื่องเงาะปา” ชาวบานเตรียมงานวิวาห เงาะทุกคน ชวยกัน เตรียมงานที่จะประกอบงานวิวาห ลําหับเรงใหไมไผไปบอกซมพลาใหรีบพา เธอหนี เพื่อใหการแสดงครั้งนี้สมบูรณแบบใหเลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุดใน หมวด H หมวด I และหมวด J
 52. 52. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 52 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. 98. ขอใดแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงเรื่องราวในฉากที่ 8 เพื่อนําไปสรางสรรคการแสดง อยางเหมาะสมที่สุดในหมวด G หมวด H และหมวด K 99. หากนํา เรื่องยอและโครงเรื่อง ที่กําหนดใหนําไปสรางสรรคละครในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา คําตอบใดเหมาะสมที่สุดในหมวด H หมวด I และหมวด K 100. บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เรื่องเงาะปามีลักษณะตรงกับขอใดที่สุดจากตัวเลือกหมวด K หมวด L หมวด M

×