6197 Son Hali

2,323 views

Published on

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun İle 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 03.05.2012 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilerek TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan son hali

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6197 Son Hali

 1. 1. Eczacılık Fakültesi Öğrencileri ve Genç Eczacılar - 04.05.2012
 2. 2. 6197 taslağ ı ne getiriyor?• Eczacılığın tanımı değiştiriliyorYürürlükteki TaslaktakiEczacılık; eczane, Madde 1-Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisiecza deposu, ecza ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii vedolabı, galenik, sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişiktıbbi ve ispençiyari farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastayamevat ve sunulması; ilacın, analizlerinin yapılması,müstahzarat farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti,laboratuvarı veya etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi, ilaçlaimalathanesi gibi ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğininmüesseseler açmak sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlarve işletmek veya hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkantıbbi ve ispençiyari sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetlerimüstahzarat ihzar yürüten sağlık hizmetidir.veya imal etmek Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposuveyahut bu kabil mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmakresmi veya hususi şarttır. Eczacı ilaç üretim tesisi, kozmetikmüesseselerde imalathanesi, ilaç ar-ge merkezi gibi müesseselerimesul müdürlük açabilir veya bu tür resmi ya da özelyapmaktır. müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.
 3. 3. 6197 taslağı ne getiriyor?• Belediyeden iş yeri ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılıyorYürürlükteki Taslaktaki Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve YOK belediyeye harç ödenmesi gerekmez.
 4. 4. 6197 taslağı ne getiriyor?• Eczanelere nüfusa göre sınırlama getiriliyorYürürlükteki Taslaktaki Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye 1 eczane olacak şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine YOK bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.
 5. 5. 6197 taslağı ne getiriyor?• Eczacılar puanlama sistemine tabi tutuluyor Yürürlükteki Taslaktaki Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir. Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı doktora yapmış YOK olanlar için dörttebir oranında arttırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilir.Hizmet puanı = İlçe katsayısı x ilçede çalışılan yılYerleştirme puanı =  Hizmet puanı x Meslekte geçirilen yıl
 6. 6. 6197 taslağı ne getiriyor?• Eczane açılabilecek yerlerin duyurulması ve müracaatYürürlükteki Taslaktaki Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Sağlık Bakanlığınca ilan edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması halinde kur‟a çekilir. YOK Eczane ruhsatnamesi altıncı maddenin birinci fıkrasının (A) bendine göre geri alınan eczacı bir yıl süre ile ilan edilen yerlere müracaat edemez. Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür.
 7. 7. 6197 taslağı ne getiriyor?• İkinci eczacı zorunluluğu getiriliyorYürürlükteki Taslaktaki Serbest eczanelerde, reçete sayısı YOK ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur.
 8. 8. 6197 taslağı ne getiriyor?• Mezunlara 1 yıl yardımcı eczacılık yapma zorunluluğu getiriliyorYürürlükteki Taslaktaki Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak YOK çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışma süresi kabul edilmez.
 9. 9. 6197 taslağı ne getiriyor?• İkinci eczacı ve yardımcı eczacı ücretleriYürürlükteki Taslaktaki Yardımcı eczacılara asgari ücretin birbuçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere YOK taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliği‟nin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı‟nca belirlenir.
 10. 10. 6197 taslağı ne getiriyor?• Muvazaa yaptığı tespit edilen eczacılar 5 yıl eczane açamayacakYürürlükteki Taslaktaki Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti halinde, ruhsatname iptal edilir ve eczacı beş yıl süreyle eczane açamaz. Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması halinde, eczane açma yasağı hepsi hakkında uygulanır.
 11. 11. 6197 taslağı ne getiriyor?• Yüksek lisans ve doktora yapanlara mesul müdür atama zorunluluğuYürürlükteki TaslaktakiMADDE 17 - Memur veya asker Madde 17 - Eczane sahip veolan kimse eczane açamaz ve bir mesul müdürü iken askerlikeczanenin mesul müdürlüğünü hizmetini yapmak üzere silah altınayapamaz. alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimiAncak tek eczaneli yerlerdeki alacaklar bu eğitim süresince;eczanelere üç ayı tecavüz milletvekili, belediye başkanı, Türketmeyen nezareti bu kayıttan Eczacıları Birliği başkanlık divanımüstesnadır. üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir mesulBir eczane sahibi olup da askerlik müdür atar.hizmetini yapmak üzere silah altınadavet edilen veya mebus veya Türk Eczacıları Birliği Başkanlıkbelediye reisi seçilen eczacılar bu Divanı üyelerinin eczanelerinevazifeleri devam ettiği müddetçe atanacak mesul müdürün maaşeczanelerini bir mesul müdür ve kanuni giderleri Türk Eczacılarımarifetiyle idare edebilirler. Birliği bütçesinden ödenir.
 12. 12. 6197 taslağı ne getiriyor?• Reçete kayıt defteri zorunluluğu kalkalabilirYürürlükteki TaslaktakiMADDE 26 - Eczanelerde günlük MADDE 26 - Eczanelerde günlükreçetelerin kaydına mahsus Sağlık reçetelerin kaydı Sağlıkve Sosyal Yardım Vekaleti Bakanlığınca belirlenen usulleretarafından verilen örneğe uygun göre tutulur.olarak bastırılacak, mahalli sağlıkamirliğince yaprak adetleri tasdikedilmiş ve mühürlenmiş, bir deftertutulur. Bu defterlerin beş senemüddetle muhafazası mecburidir.
 13. 13. 6197 taslağı ne getiriyor?• Eczanede satılan ürünlerYürürlükteki TaslaktakiMADDE 28 - MADDE 28 - Beşeri ilaçlar, Sağlık BakanlığındanEczanelerde ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, Sağlıkeczacılık ve Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbîziraatte kullanılan ürünler, enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbikimyevi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebekmaddelerle sıhhi mamaları münhasıran eczanede satılır.malzeme, alatıtıbbiye ve tuvalet İlgili bakanlıktan izin/ruhsat veya fiyat alınarakeşyasından üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılıkmaada eşyanın ve ziraatte kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğermüşteriye sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariçsatılmak veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamımaksadiyle Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler,bulundurulması anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılanyasaktır. çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.
 14. 14. 6197 taslağı ne getiriyor?• Eczanede bulunma zorunluluğu…Yürürlükteki TaslaktakiMADDE 35 - Hastalık ve sair mazeretlerle MADDE 35 - Eczanenin hizmet verdiğieczanesinden ayrılan bir eczacının bu saatlerde mesul müdür eczacı, ve varsaayrılış müddeti yirmi dört saati tecavüz ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar, göreviettiği takdirde mahallin en büyük sağlık başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.amirine bir yazı ile haber verilir. Ayrılışmüddeti on beş güne kadar devam Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesindenedecekse ikinci eczane bulunmayan 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorundayerlerde eczaneye; varsa resmi kalan eczacı/mesul müdür keyfiyeti il sağlıkeczanenin eczacısı, yoksa mahallin müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılışserbest tabibi, bulunmadığı veya kabul müddeti onbeş güne kadar devametmediği takdirde muvafakatleri ile edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı,Hükümet veya belediye tabibi nezaret yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmekeder, aksi takdirde eczane kapatılır. koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı,İkinci bir eczane bulunan yerlerde yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatlerimesul müdür tayini kabil olmadığı alınarak nezaret eder. Ayrılış müddeti ontakdirde eczane kapalı kalır. Ayrılış beş günü aştığı takdirde eczaneye mesulmüddeti on beş günden fazla müdür tayini zorunludur. Aksi takdirdesürecekse, eczane açık bırakılmak eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazlaistenildiği takdirde Sağlık ve Sosyal sayıda eczane bulunan yerlerde eczacınınYardım Vekaletinden izin almak ve bir talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczanemesul müdür tayin etmek mecburidir. kapalı tutulabilir.
 15. 15. 6197 taslağı ne getiriyor?• Kim, nasıl etkilenecek?Yürürlükteki Taslaktaki GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler. Bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devir edebilirler.
 16. 16. 6197 taslağı ne getiriyor?• 6 ay içinde yönetmelik yürürlüğe girecekYürürlükteki Taslaktaki GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.
 17. 17. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat• Doktor listesi asma zorunluluğu kaldırılıyor (Pratikte işlemeyen bir madde…)Yürürlükteki TaslaktakiMADDE 38 – Her eczacı eczanesimıntıkası içindeki mahallerdeoturan ve tababet yapantabiplerin isim ve adresleriyle hangisaatlerde muayenehane veyaevlerinde bulunduklarını gösterirmahallin sağlık amirlerince tertipedilmiş bir listeyi eczane içindehalkın görebileceği bir mahalleasmaya mecburdur.
 18. 18. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat• 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 18. MaddesiYürürlükteki TaslaktakiMADDE 18 – Ecza ticarethaneleri sahiplerive mesul müdürleri uyuşturucu maddelerinvaridat ve sarfiyatını gösteren defterlertutmağa ve bunlara muntazaman alıpsattıkları uyuşturucu maddelerin miktarlarınıve satış tarihlerini ve kimlere sattıklarınıkayda mecburdurlar. Eczane sahip veyamesul müdürleri Eczaneler Kanunununmahsus maddesi mucibince uyuşturucumaddelerden Sıhhat ve İçtimai MuavenetVekaletince tayin olunacak cisimlerin alımve satımını muntazam surette defterlerekaydederler. Bu defterlerin numunesi SıhhatVekaletince tertip olunur.
 19. 19. 2011 ÖSYM ÖĞRENCİ ALIMININ BAŞLADIĞI ECZACILIK FAKÜLTESİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER Kontenjanı YIL 1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 129 1968 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 159 1961 3 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 67 1998 4 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 40 2010 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 5 2011 6 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 118 1968 7 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 52 2005 8 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 118 1968 9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 103 196710 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 52 200211 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 60 201012 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 175 183913 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 31 201114 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 123 196315 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 52 200116 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 5 201117 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 100 200718 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 70 200219 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 50 2010 Toplam 1509 KURULUŞU RESMİLEŞMİŞ FAKÜLTELER1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) Resmi Gazete: 15.04.2011 - 279062 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Resmi Gazete: 15.04.2011 - 279063 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Resmi Gazete: 20.08.2011 - 280314 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Resmi Gazete: 24.10.2011 - 280945 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Resmi Gazete: 24.10.2011 - 280946 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) Resmi Gazete: 13.02.2011 - 278457 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Resmi Gazete: 11.04.2012 - 28261 KURULUŞU RESMİLEŞMEMİŞ FAKÜLTELER1 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)2 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

×