Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teknik Drama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu: TinjauanTerhadap Sikap Dan Minat Murid Orang Asli Di Sekitar...
meneroka dan meraih pelbagai kemahiran baik secara langsung mahupun secara tidaklangsung. Sebagai contohnya, melalui aktiv...
dalam usaha merangka modul berkesan bagi meningkatkan keberkesananpengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu...
Oleh itu populasi kajian ialah murid-murid sekolah Orang Asli yang mengikuti kelas5pengajaran dan pembelajaran Bahasa Mela...
Kajian yang dilakukan oleh Faziah Sulaiman (1980) mendapati bahawapelaksanaan teknik drama dalam pedagogi Bahasa Melayu KB...
4PembelajaranPembelajaran ialah satu proses perolehan maklumat dan pengetahuan,penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembe...
Drama dalam pendidikan telah bermula apabila anak-anak Queen Victoria dan Albertmementaskan Athalia dan beberapa cerita la...
MetodologiKajian ini telah dilakukan untuk melihat reaksi murid-murid Orang Asli terhadap amalanpengajaran dan pembelajara...
dilakukan, guru-guru telah dibekalkan dengan beberapa set rancangan pengajaran danpembelajaran yang menggaplikasikan tekni...
a. Kemampuan berifkirsecara kritis yangdijelmakan melui aksiyang kreatifb.Pengajaranmenggunakan teknikdramaOrdinalFrekuans...
drama menjadikan saya seronokbelajar subjek Bahasa Melayu11873.84226.32. Saya sedia menawarkan dirimelakukan aktiviti yang...
datang ke sekolah. Ini dibuktikan daripada hampir 93% murid orang asli bersetujuapabila diajukan soalan yang berkenaan. Se...
Anak-anak murid Orang Asli amat sukar untuk memberi kerjasama jika dia tidakberminat terhadap sesuatu perkara. Faktor inil...
nyanyian, tarian dan lakonan. Persembahan yang menghiburkan ini merupakansebahagian daripada kehidupan masyarakat, tidak k...
murid. Kemahiran yang dimaksudkan merangkumi kemahiran menilai, membuatkesimpulan, menghayati dan mengesan pengajaran. Mel...
17Rahmah Bujang. 1989. Falsafah dan Matlamat Drama Dalam Pendidikan. Kerta KerjaSeminar Kebangsaan Drama Dalam Pendidikan,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknik drama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu kajian tindakan

8,237 views

Published on

 • Be the first to comment

Teknik drama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu kajian tindakan

 1. 1. Teknik Drama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu: TinjauanTerhadap Sikap Dan Minat Murid Orang Asli Di Sekitar Negeri PahangOleh:Ghazali Bin IsmailMazlan Zaharuddin Bin Mat ArofMohamad Hanifah Bin MoideenJabatan Pengajian MelayuInstitut Perguruan Tengku Ampuan AfzanKuala Lipis, PahangAbstractThis quantitative survey research was conducted in order to gain some understandinginto the interest and attitude of Orang Asli pupils toward the application of dramatechniques in the teaching and learning of Bahasa Melayu. Drama techniques such asplays, pentomime and several other related activities in the pedagogical practice ofBahasa Melayu have been proven to be successfull in inspiring liveliness in the teachingand learning process in the classroom because of the diversity of medium andheterogeneity of the activities. Henceforth, this study tries to unreval the extent to whichdrama techniques influence the interest and attitude of the pupils towards BahasaMelayu as a subject insofar as to induce a positive attitude towards the learning ingeneral. A total of 160 Orang Asli pupils in six districts in the state of Pahang wereinvolved in this study which was analysed using statistical frequency. The finding of thisstudy indicated that Orang Asli pupils were interested in the nature of the teaching andlearning of Bahasa Melayu using drama techniques. They participated actively in the allactivities prepared by the teacher. This study also proved that by using dramatechniques in the language classroom, the school became more appealing as the OrangAsli pupils were now interested in attending school.PendahuluanPengajaran ialah satu usaha ke arah mempertingkat dan memperkembangkan potensidiri dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani seseorang individu. Pengajaran jugaberupaya menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman muridsupaya dapat memberi kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. Iniakan membantu dan mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diridan masyarakat, bangsa dan negaranyaBagi mencapai hasrat itu, guru memainkan peranan penting. Seseorang guruharus merancang, melaksana dan membuat penilaian sesi pengajaran danpembelajaran agar menepati citarasa dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Melalui daya kreativiti guru, pengubahsuaian strategi dan teknik mengajar dapatdilakukan untuk menjadikan pengajarannya lebih menarik, bermakna dan membawakesan yang maksimum lebih-lebih lagi berdepan dengan murid-murid yang bermasalah.Salah satu teknik yang mampu memenuhi ciri tersebut adalah melalui pelaksanaan2teknik drama dalam amalan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran BahasaMelayu.Matlamat ini akan menjadi realiti sekiranya para guru dapat melaksanakan setpengajaran dan pembelajaran dengan berpaksikan ilmu kemahiran yang tinggi,perancangan yang rapi dan pelaksanaan yang sistematik. Sesungguhnya pengajarandan pembelajaran yang menggunakan teknik drama dalam bilik darjah mampumenyuburkan minat belajar dan menamkan sikap positif terhadap mata pelajaranBahasa Melayu khususnya bagi menangani murid-murid yang agak lambat menguasaikemahiran membaca dan menulis. Dari segi sosialnya pula, aktiviti yang berteraskanelemen drama seperti berlakon, berupaya menyuburkan kemahiran bersosial sepertisemangat kerjasama, berani dan bertanggungjawab.Pendidikan drama di sekolah atau dalam bilik darjah lazimnya diserapkan dalammata pelajaran Bahasa Melayu atau aktiviti kebahasaan yang lain. Bahkan aktivitiberunsurkan drama, begitu bermanafaat kepada murid-murid kerana mereka akan
 2. 2. meneroka dan meraih pelbagai kemahiran baik secara langsung mahupun secara tidaklangsung. Sebagai contohnya, melalui aktiviti berdialog dengan menggunakan skrip,akan mengasuh murid-murid membaca dan bertutur dengan menggunakan intonasidan sebutan yang betul dan jelas. Manakala melalui aktiviti gerak lakon pula, akanmemupuk semangat berani tampil ke hadapan tanpa malu dan segan, sekaligus akanmenjadikan seorang murid yang bersikap yakin diri, bertolak ansur dan seterusnyaberupaya mencorakkan pembinaan personaliti diri yang mantap.Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa masyarakat orang aslimerupakan satu kelompok masyarakat yang mendiami kawasan luar bandar. Merekahidup dalam keadaan yang serba ringkas dan mudah. Corak kehidupan sebeginiternyata banyak mempengaruhi gaya pembelajaran murid-murid Orang Asli. Secarapuratanya murid-murid Orang Asli mempunyai pencapaian yang lemah dalamakademik. Mereka juga tidak mempunyai minat yang tinggi. Begitu juga dengan sikapterhadap pelajaran pelajaran. Kebanyakkan murid orang asli begitu pasif dan pemalu.Namun begitu, sifat-sifat negatif yang sinonim dengan murid orang asliterutamanya dari aspek minat dan sikap terhadap pelajaran bukanlah sesuatu yang tepusifatnya. Minat boleh dipupuk dan sikap boleh diubah jika kena dengan cara dangayanya. Apa yang paling penting adalah usaha yang berterusan oleh para pendidikuntuk mencari strategi yang sesuai dalam usaha menyampaikan ilmu dan nilai kepadamuridorang asli.Hakikatnya dari segi teori, pelaksanaan teknik drama dalam amalan pengajarandan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah mampu menyuburkan daya kognitif dankemahiran sosial murid-murid. Apa yang diharapkan agar strategi yang dirancangdengan mengaplikasikan beberapa teknik drama mampu memberi semangat dandimensi baru kepada minat dan sikap murid-murid orang asli terhadap subjek BahasaMelayu khususnya dan terhadap bidang pelajaran amnya. Sesungguhnya usaha murniini diharap dapat mengubah senario amalan pedagogi Bahasa Melayu ke arah yanglebih mantap,kemas dan tersusun dalam usaha mengubah nasib masyarakat orang aslike arah yang lebih cemerlang dan terbilang.Tujuan Kajian3Kajian ini mengemukakan 4 objektif seperti berikut:1. Untuk meninjau bagaimana reaksi murid Orang Asli terhadap mata pelajaranBahasa Melayu yang menerapkan teknik drama.2. Untuk meninjau penglibatan murid Orang Asli dalam setiap aktiviti pengajarandan pembelajaran Bahasa Melayu yang mengaplikasikan teknik drama.3. Untuk meninjau implikasi daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran teknikdrama ke atas kemahiran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di kalanganmurid-murid Orang Asli.4. Untuk meninjau implikasi pengajaran dan pembelajaran guru Bahasa Melayuteknik drama terhadap motivasi diri untuk datang ke sekolah di kalangan muridOrang Asli.Rasional Kajiana. Guru1. Dapat memberi kesedaran kepada guru tentang keberkesanan penerapan teknikdrama dalam usaha mengajar kemahiran berbahasa.2. Dapat membantu guru-guru merancang aktiviti drama yang kreatif dan inovatifbagi menarik minat murid orang asli belajar dengan seronok dalam bilik darjah.3. Dapat membantu guru mengetahui dan mengenal pasti masalah-masalah yangdihadapi oleh murid Orang Asli dalam proses pengajaran dan pembelajaran.4. Dapat membantu guru mengetahui tahap aprisiasi murid Orang Asli sebagaiasas dalam penyediaan perancangan dan pelaksanaan pengajaran BahasaMelayu melalui penerapan teknik drama.b. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia1. Dapat membantu Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia
 3. 3. dalam usaha merangka modul berkesan bagi meningkatkan keberkesananpengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu bagi murid-muridOrang Asli.Definisi OperasiUntuk menjelaskan lagi gaya operasional yang digunakan dalam kajian ini, beberapafrasa penting diberi penjelasan untuk mengikis sebarang ketaksamaan yang mungkintimbul daripada pelbagai istilah yang agak relatif:PengajaranPengajaran dalam kajian ini bermaksud satu proses atau aktiviti yangberusaha untuk memperkembangkan fizikal, inetelek, rohani dan emosiseseorang individu. Pengajaran dalam konteks kajian ini pengajaran yangdilakukan oleh guru dalam bilik darjah bagi menambah kemahiran, kebolehan,pengetahuan dan pengalaman murid.4PembelajaranPembelajaran ialah satu proses perolehan maklumat dan pengetahuan,penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap kepercayaan.Proses ini merupakan perkembangan sikap, emosi, nilai dan estetika sertakesenian.TeknikMerupakan tindakan yang dijalankan oleh guru semasa proses pengajaran danpembelajaran. Guru mestilah menguasai teknik pengajaran yang pelbagaisupaya mereka dapat menyesuaikan diri teknik tersebut dengan objektifpengajaran dan pembelajaran.DramaAbdul Rahman Napiah (1984: 2) berpendapat:“..drama ialah bentuk karya fiksyen atau cereka yang mementingkan dialogdan aksi watak. Sesebuah drama yang lengkap ditulis dinamakan skrip..”Manakala Mustafa Kamal Yasin (1963: 23) pula menyatakan:“…drama satu bentuk seni sastera untuk mempersembahkan terus perlakonandan watak manusia menerusi lakonan seseorang di hadapan para penonton..”Teknik DramaTeknik drama dalam kajian ini bermaksud cara bagaimana sesuatu pergerakantubuh badan bergerak atau dilakonkan. Teknik ini juga merujuk kepadapengesahan secara spontan atau diatur sama ada bersuara atau tidak. Dalamerti kata lain, cara bagaimana seseorang itu melakonkan atau melakukan aksiseperti;1. main peranan,2. meniru perlakuan watak atau orang sebenar.3. dialog4. Lakonan bisu5. Pentomin dan lain-lain.MinatMinat merujuk kepada reaksi pelajar mengikuti secara berterusan danmendalami sesuatu perkara atau kemahiran yang dipelajari dalam matapelajaran Bahasa Melayu.Orang AsliSatu kelompok masyarakat yang menghuni di sesuatu tempat. Biasanya dikawasan pedalaman yang jauh dari arus pembangunan. Hidup dalam keadaanyang serba sederhana dan ringkas.Terdapat beberapa jenis suku kaumseperti jakun, jahut dan semelai.Batasan KajianKajian ini merupakan kajian kuantitatif yang berbentuk tinjauan untuk melihat reaksimurid Orang Asli dari segi minat dan sikap semasa dan selepas mengikuti setpengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang mengaplikasikan teknik drama.
 4. 4. Oleh itu populasi kajian ialah murid-murid sekolah Orang Asli yang mengikuti kelas5pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di 8 buah sekolah dalam daerahTemerloh, Bera, Cameron Highland, Pekan, Rompin dan Bentong.Kajian juga dibataskan kepada perkara-perkara berikut:1. Murid tahap dua yang dijadikan kumpulan sasaran di 8 buah sekolah tersebut.2. Kelas dan guru yang telah dipilih sahaja yang akan dibuat pemerhatian danpencerapan proses pengajaran dan pembelajaran.3. Hanya aplikasi teknik drama dalam proses pengajaran dan pembelajaranBahasa Melayu sahaja yang dicerap.4. Dua aspek yang dikaji iaitu proses pengajaran guru dan pembelajaran murid.Tinjauan LiteraturDrama dalam pendidikan telah bermula apabila anak-anak Queen Victoria dan Albertmementaskan Athalia dan beberapa cerita lain. Bermula dari sinilah dikatakan dramatelah mula digunakan untuk membantu pengajian bahasa di sekolah-sekolah. Peranandrama dalam pendidikan begitu signifikan berlaku pada pertengahan abad kelapanbelas (Zainal Abd. Latiff 1989: 4)Kemudian Coldwell Cook sebagaimana yang dipetik oleh Zainal Latiff (1991:4)pula telah memperkenalkan kaedahnya cara mainan (Play Way) untuk pembelajaran.Prinsip asasnya ialah aktiviti drama adalah cara yang berkesan untuk pembelajaran,dimana kanak-kanak belajar dengan cara membuat sesuatu. Tokoh-tokoh yang lainmenggunakan kaedah-kaedah yang hamper serupa ialah John Menik dan WilliamWent. Bermula dari sini, banyak sekolah telah cuba mengadakan aktiviti pembelajarandengan berbagai-bagai kaedah drama.Cook dalam Courtney Richard (1975: 54) menyatakan bahawa lakonmerupakan satu cara yang sebenar untuk belajar. Di negara-negara barat terutama diEngland, terdapat pendekatan yang dikenali sebagai The Living History yangmembenarkan kata-kata Cook di atas. Pendekatan ini menggunakan peristiwa dalamsejarah dan dilakonkan semula oleh kanak-kanak di tempat kejadian.John Adam (1960) sebagaimana oleh Zainal Latiff (1991:5) telah mempeloporipendidikan yang dikenali sebagai Pidato Centric dan pendidikan dari kaca matakanakkanak.Pendekatan ini lebih mementingkan kreativiti dan imaginasi kanak-kanakterhadap pendidikan. Pendekatan ini selaras dengan pendapat Athur T. Jershild (1963:35) yang menyatakan bahawa apabila kanak-kanak itu memasuki sekolah rendah,mereka telahpun mempunyai daya ingatan untuk mengumpul semuapengalamanpengalamansilam dan merancang untuk masa depannya. Beliau juga menegaskanbahawa kanak-kanak itu mempunyai daya imaginasi yang tinggi dan boleh mentakriflambang-lambang yang mereka lihat tanpa menyoal apakah sebenarnya maksudlambang itu.Di Britain, pada tahun 1974, kanak-kanak yang berumur antara 5 hingga 7tahun kebanyakkan daripada masa mereka dihabiskan dengan mainan. Bagi yang6berumur 7 – 11 tahun, mereka mempunyai waktu-waktu tertentu untuk aktiviti drama.Pada peringkat sekolah menengah pula, terdapat pertambahan guru-guru pakar dalambidang drama. Oleh itu, banyak sekolah yang mempunyai drama dalam jadual waktumereka ( Zainal Abdul Latif 1989: 5)Penerapan teknik drama dalam amalan pengajaran dan pembelajaranBahasa Melayu sememangnya mampu memikul tanggugjawab untukmemperkembangkan potensi murid-murid. Menurut Mana Sikana (1985:90), beliaumengungkapkan bahawa “meskipun drama yang sifatnya sebagai satu cabang seniselalunya bercorak ekslusif tetapi drama dapat digunakan dalam bidang pengajaran danpembelajaran”.
 5. 5. Kajian yang dilakukan oleh Faziah Sulaiman (1980) mendapati bahawapelaksanaan teknik drama dalam pedagogi Bahasa Melayu KBSR mampu mencapaiobjektif program Bahasa Melayu melalui aktiviti lakonan, main peranan danimprovisasi. Misalnya melalui teknik main peranan, murid-murid berupaya untuk bertuturdan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalampelbagai bentuk perhubungan.Hal ini juga sejajar dengan pendapat Robiah Kulup Hamzahmurid orang asli.Hakikatnya dari segi teori, pelaksanaan teknik drama dalam amalan pengajarandan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah mampu menyuburkan daya kognitif dankemahiran sosial murid-murid. Apa yang diharapkan agar strategi yang dirancangdengan mengaplikasikan beberapa teknik drama mampu memberi semangat dandimensi baru kepada minat dan sikap murid-murid orang asli terhadap subjek BahasaMelayu khususnya dan terhadap bidang pelajaran amnya. Sesungguhnya usaha murniini diharap dapat mengubah senario amalan pedagogi Bahasa Melayu ke arah yanglebih mantap,kemas dan tersusun dalam usaha mengubah nasib masyarakat orang aslike arah yang lebih cemerlang dan terbilang.Tujuan Kajian3Kajian ini mengemukakan 4 objektif seperti berikut:1. Untuk meninjau bagaimana reaksi murid Orang Asli terhadap mata pelajaranBahasa Melayu yang menerapkan teknik drama.2. Untuk meninjau penglibatan murid Orang Asli dalam setiap aktiviti pengajarandan pembelajaran Bahasa Melayu yang mengaplikasikan teknik drama.3. Untuk meninjau implikasi daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran teknikdrama ke atas kemahiran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di kalanganmurid-murid Orang Asli.4. Untuk meninjau implikasi pengajaran dan pembelajaran guru Bahasa Melayuteknik drama terhadap motivasi diri untuk datang ke sekolah di kalangan muridOrang Asli.Rasional Kajiana. Guru1. Dapat memberi kesedaran kepada guru tentang keberkesanan penerapan teknikdrama dalam usaha mengajar kemahiran berbahasa.2. Dapat membantu guru-guru merancang aktiviti drama yang kreatif dan inovatifbagi menarik minat murid orang asli belajar dengan seronok dalam bilik darjah.3. Dapat membantu guru mengetahui dan mengenal pasti masalah-masalah yangdihadapi oleh murid Orang Asli dalam proses pengajaran dan pembelajaran.4. Dapat membantu guru mengetahui tahap aprisiasi murid Orang Asli sebagaiasas dalam penyediaan perancangan dan pelaksanaan pengajaran BahasaMelayu melalui penerapan teknik drama.b. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia1. Dapat membantu Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysiadalam usaha merangka modul berkesan bagi meningkatkan keberkesananpengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu bagi murid-muridOrang Asli.Definisi OperasiUntuk menjelaskan lagi gaya operasional yang digunakan dalam kajian ini, beberapafrasa penting diberi penjelasan untuk mengikis sebarang ketaksamaan yang mungkintimbul daripada pelbagai istilah yang agak relatif:PengajaranPengajaran dalam kajian ini bermaksud satu proses atau aktiviti yangberusaha untuk memperkembangkan fizikal, inetelek, rohani dan emosiseseorang individu. Pengajaran dalam konteks kajian ini pengajaran yangdilakukan oleh guru dalam bilik darjah bagi menambah kemahiran, kebolehan,pengetahuan dan pengalaman murid.
 6. 6. 4PembelajaranPembelajaran ialah satu proses perolehan maklumat dan pengetahuan,penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap kepercayaan.Proses ini merupakan perkembangan sikap, emosi, nilai dan estetika sertakesenian.TeknikMerupakan tindakan yang dijalankan oleh guru semasa proses pengajaran danpembelajaran. Guru mestilah menguasai teknik pengajaran yang pelbagaisupaya mereka dapat menyesuaikan diri teknik tersebut dengan objektifpengajaran dan pembelajaran.DramaAbdul Rahman Napiah (1984: 2) berpendapat:“..drama ialah bentuk karya fiksyen atau cereka yang mementingkan dialogdan aksi watak. Sesebuah drama yang lengkap ditulis dinamakan skrip..”Manakala Mustafa Kamal Yasin (1963: 23) pula menyatakan:“…drama satu bentuk seni sastera untuk mempersembahkan terus perlakonandan watak manusia menerusi lakonan seseorang di hadapan para penonton..”Teknik DramaTeknik drama dalam kajian ini bermaksud cara bagaimana sesuatu pergerakantubuh badan bergerak atau dilakonkan. Teknik ini juga merujuk kepadapengesahan secara spontan atau diatur sama ada bersuara atau tidak. Dalamerti kata lain, cara bagaimana seseorang itu melakonkan atau melakukan aksiseperti;1. main peranan,2. meniru perlakuan watak atau orang sebenar.3. dialog4. Lakonan bisu5. Pentomin dan lain-lain.MinatMinat merujuk kepada reaksi pelajar mengikuti secara berterusan danmendalami sesuatu perkara atau kemahiran yang dipelajari dalam matapelajaran Bahasa Melayu.Orang AsliSatu kelompok masyarakat yang menghuni di sesuatu tempat. Biasanya dikawasan pedalaman yang jauh dari arus pembangunan. Hidup dalam keadaanyang serba sederhana dan ringkas.Terdapat beberapa jenis suku kaumseperti jakun, jahut dan semelai.Batasan KajianKajian ini merupakan kajian kuantitatif yang berbentuk tinjauan untuk melihat reaksimurid Orang Asli dari segi minat dan sikap semasa dan selepas mengikuti setpengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang mengaplikasikan teknik drama.Oleh itu populasi kajian ialah murid-murid sekolah Orang Asli yang mengikuti kelas5pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di 8 buah sekolah dalam daerahTemerloh, Bera, Cameron Highland, Pekan, Rompin dan Bentong.Kajian juga dibataskan kepada perkara-perkara berikut:1. Murid tahap dua yang dijadikan kumpulan sasaran di 8 buah sekolah tersebut.2. Kelas dan guru yang telah dipilih sahaja yang akan dibuat pemerhatian danpencerapan proses pengajaran dan pembelajaran.3. Hanya aplikasi teknik drama dalam proses pengajaran dan pembelajaranBahasa Melayu sahaja yang dicerap.4. Dua aspek yang dikaji iaitu proses pengajaran guru dan pembelajaran murid.Tinjauan Literatur
 7. 7. Drama dalam pendidikan telah bermula apabila anak-anak Queen Victoria dan Albertmementaskan Athalia dan beberapa cerita lain. Bermula dari sinilah dikatakan dramatelah mula digunakan untuk membantu pengajian bahasa di sekolah-sekolah. Peranandrama dalam pendidikan begitu signifikan berlaku pada pertengahan abad kelapanbelas (Zainal Abd. Latiff 1989: 4)Kemudian Coldwell Cook sebagaimana yang dipetik oleh Zainal Latiff (1991:4)pula telah memperkenalkan kaedahnya cara mainan (Play Way) untuk pembelajaran.Prinsip asasnya ialah aktiviti drama adalah cara yang berkesan untuk pembelajaran,dimana kanak-kanak belajar dengan cara membuat sesuatu. Tokoh-tokoh yang lainmenggunakan kaedah-kaedah yang hamper serupa ialah John Menik dan WilliamWent. Bermula dari sini, banyak sekolah telah cuba mengadakan aktiviti pembelajarandengan berbagai-bagai kaedah drama.Cook dalam Courtney Richard (1975: 54) menyatakan bahawa lakonmerupakan satu cara yang sebenar untuk belajar. Di negara-negara barat terutama diEngland, terdapat pendekatan yang dikenali sebagai The Living History yangmembenarkan kata-kata Cook di atas. Pendekatan ini menggunakan peristiwa dalamsejarah dan dilakonkan semula oleh kanak-kanak di tempat kejadian.John Adam (1960) sebagaimana oleh Zainal Latiff (1991:5) telah mempeloporipendidikan yang dikenali sebagai Pidato Centric dan pendidikan dari kaca matakanakkanak.Pendekatan ini lebih mementingkan kreativiti dan imaginasi kanak-kanakterhadap pendidikan. Pendekatan ini selaras dengan pendapat Athur T. Jershild (1963:35) yang menyatakan bahawa apabila kanak-kanak itu memasuki sekolah rendah,mereka telahpun mempunyai daya ingatan untuk mengumpul semuapengalamanpengalamansilam dan merancang untuk masa depannya. Beliau juga menegaskanbahawa kanak-kanak itu mempunyai daya imaginasi yang tinggi dan boleh mentakriflambang-lambang yang mereka lihat tanpa menyoal apakah sebenarnya maksudlambang itu.Di Britain, pada tahun 1974, kanak-kanak yang berumur antara 5 hingga 7tahun kebanyakkan daripada masa mereka dihabiskan dengan mainan. Bagi yang6berumur 7 – 11 tahun, mereka mempunyai waktu-waktu tertentu untuk aktiviti drama.Pada peringkat sekolah menengah pula, terdapat pertambahan guru-guru pakar dalambidang drama. Oleh itu, banyak sekolah yang mempunyai drama dalam jadual waktumereka ( Zainal Abdul Latif 1989: 5)Penerapan teknik drama dalam amalan pengajaran dan pembelajaranBahasa Melayu sememangnya mampu memikul tanggugjawab untukmemperkembangkan potensi murid-murid. Menurut Mana Sikana (1985:90), beliaumengungkapkan bahawa “meskipun drama yang sifatnya sebagai satu cabang seniselalunya bercorak ekslusif tetapi drama dapat digunakan dalam bidang pengajaran danpembelajaran”.Kajian yang dilakukan oleh Faziah Sulaiman (1980) mendapati bahawapelaksanaan teknik drama dalam pedagogi Bahasa Melayu KBSR mampu mencapaiobjektif program Bahasa Melayu melalui aktiviti lakonan, main peranan danimprovisasi. Misalnya melalui teknik main peranan, murid-murid berupaya untuk bertuturdan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalampelbagai bentuk perhubungan.Hal ini juga sejajar dengan pendapat Robiah Kulup Hamzah(1989:3) yangmengungkapkan bahawa pengaplikasian teknik drama dalam bilik darjah mampumembina daya pemikiran intelek yang tinggi, perkembangan bahasa dan interaksi sosialyang baik. Tegasnya, penerapan teknik drama dalam amalan pengajaran danpembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu terutamanya di sekolah rendah mampumemainkan peranan sebagai pemangkin dalam usaha dan menambah kefahamanterhadap isi pelajaran dan menyuburkan minat belajar di kalangan murid.
 8. 8. MetodologiKajian ini telah dilakukan untuk melihat reaksi murid-murid Orang Asli terhadap amalanpengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknik drama dalam mata pelajaranBahasa Melayu di sekolah kebangsaan sekitar negeri Pahang Darul Makmur.Pengelasan reka bentuk kajian ini adalah untuk menentukan kesanpembolehubah tak bersandar (teknik drama) pada pemboleh ubah bersandar (minatbelajar, penglibatan murid, keupayaan berfikir secara kreatif dan kritis dan minat datangke sekolah). Pengelasan rekabentuk adalah berdasarkan kepada sejauh mana sesuaturekabentuk memberi kawalan terhadap eksperimen. Oleh itu, kajian ini menggunakanreka bentuk pemerhatian satu kumpulan.Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang berbentuk tinjauan (Gay & Arasian,2003:10). Populasi kajian ialah murid orang asli sekolah rendah kebangsaan di enamdaerah di negeri Pahang Darul Makmur. Kajian ditadbir ke atas satu kumpulaneksperimen untuk mengkaji kesan olehan pembolehubah tak bersandar. Cerapandilakukan dengan menggunakan borang pemerhatian (BP1) bagi menentukankedudukan subjek semasa olahan diberikan. Ujian juga dilakukan selepas olahan7diberikan bagi menentukan kedudukan subjek dengan menggunakan borang soalselidik(BSS1).Instrumen KajianInstrumen yang digunakan untuk mendapatkan data bagi kajian ini ialaha. Pemerhatian turut sertab. Soal selidikBorang pemerhatian (Borang BP1) digunakan untuk melihat pemboleh ubah kajiansemasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Manakala satu set soal selidik(BSS1) juga digunakan untuk melihat pemboleh ubah selepas sesi pengajaran danpembelajaran dilakukan.SET 1 : Soal selidik kepada murid-murid (subjek) selepas mengikuti pengajaran danpembelajaran Bahasa Melayu melalui teknik drama.Bahagian A: Butir-butir peribadi muridBahagian B: Soalan umum tentang minat murid dan sikap murid setelahmengikuti satu sesi pengajaran dan pembelajaran yangmenerapkan teknik drama.SET 2 : Borang Pemerhatian..PopulasiPopulasi kajian ini adalah murid-murid orang asli sekolah kebangsaan yang dipilihberdasarkan daerah iaitu daerah Bera, Pekan, Rompin, Temerloh, Bentong danCameron Highland. Bagi mendapatkan sampel kajian yang benar-benar mewakilipopulasi, kaedah persampelan kelompok telah digunakan. Kaedah persampelankelompok adalah pemilihan sampel berdasarkan kumpulan dan bukan individu secararawak (Gay, 1996). Murid-murid yang telah dipilih sebagai responden terdiri daripadamurid lelaki dan perempuan yang belajar dalam Tahun 5. Seramai 160 orang muridyang mewakili 6 daerah dalam negeri Pahang telah terlibat dengan kajian ini. Taburanpersampelan ditunjukkan melalui jadual di bawah.8Jadual 1Taburan murid-murid mengikut jantina dan suku kaum di sekolah yang dipilihSuku kaum JantinaBilSekolah pilihanProsedur Pengumpulan DataPengumpulan data kajian ini dijalankan di 8 buah sekolah yang mewakili 6 daerah.Dengan bantuan pihak Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan pihak sekolah, guru-guruyang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu kelas yang terpilih diberi peneranganmengenai tatacara pengendalian kajian ini terlebih dahulu. Sebelum pencerapan
 9. 9. dilakukan, guru-guru telah dibekalkan dengan beberapa set rancangan pengajaran danpembelajaran yang menggaplikasikan teknik drama sepenuhnya dalam setiap langkahpengajaran. Hal ini bertujuan supaya guru dapat membuat persiapan secukupnya.Proses pengumpulan data dimulakan dengan pencerapan ke atas sampelmurid semasa mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yangmenggunakan teknik drama sepenuhnya. Catatan pemerhatian dibuat dalam BorangPemerhatian (BP1). Selepas sesi pengajaran pembelajaran berlangsung, sampel muridyang sama telah diminta menjawab soalan yang terdapat dalam Borang Soal Selidik(BS1) dengan bimbingan pengkaji.Analisis DataData telah dikumpul hasil daripada maklumat yang terdapat dalam Borang Soal Selidik(BS1) dan Borang Pemerhatian Pra (BP1). Data yang dikumpulkan dalam borang soalselidik, telah dianalisis dengan menggunakan program SPSS Window versi 11.0.Manakala borang pemerhatian dianalisis secara deskriptif. Penganalisisan data dalamkajian melibatkan statistik deskriptif seperti jadual di bawah.Jadual 2Kaedah analisis data kajianBilPermasalahan kajianPemboleh ubahSkalapengukuranStatistik1.Minat murid-murid orang asliterhadap mata pelajaran BahasaMelayu yang menggunakanteknik drama dalam pengajarandan pembelajaran pemulihan.a. Minat muridb.Pengajaranmengunakan teknikdramaOrdinalFrekuansi2.Untuk mengetahui sambutanmurid orang asli dalam setiapaktiviti drama yangdirancangkan semasapengajaran dan pembelajaranBahasa Melayu.a.Penglibatan muridb.Pengajaranmenggunakan teknikdrama.OrdinalFrekuansi3. Untuk mengetahui pengaruhaktiviti drama dalam p-p yangmampu menjana daya fikir yangkreatif dan kritis murid orangasli.
 10. 10. a. Kemampuan berifkirsecara kritis yangdijelmakan melui aksiyang kreatifb.Pengajaranmenggunakan teknikdramaOrdinalFrekuansi4.Untuk mengetahui kesanamalan pengajaran yangmenerapkan teknik dramaterhadap menarik minat muridOrang Asli untuk hadir kesekolaha. Minat datang kesekolahb.Amalan p-pmenggunakan teknikdramaOrdinalFrekuansiAnalisis Data10Analisis data tertumpu kepada empat aspek yang merupakan angkubah signifikanbagi melihat reaksi murid terhadap pengajaran dan pembelajaran yang menggunakanteknik drama. Empat aspek tersebut adalah:1. Minat belajar mata pelajaran Bahasa Melayu2. Penglibatan murid-murid untuk mengikuti aktiviti yang dirancang oleh guru3. Keupayaan murid berfikir lebih aktif dan kreatif4. Motovasi diri murid untuk datang ke sekolahSoalan-soalan yang diajukan berdasarkan kepada 4 aspek tersebut dipilih, diproses dandiperturunkan dalam bentuk jadual yang memperlihatkan data dalam bentuk peratusandan kekerapan.Dapatan KajianKajian ini melibatkan sejumlah 160 orang murid Orang Asli. Ia terdiri daripada 8 buahsekolah kebangsaan sekitar negeri Pahang. Dapatan kajian dapat dirumuskan melaluijadual di bawah:Jadual 3Sikap dan Minat Murid Orang Asli terhadap Pengajaran dan Pembelajaran matapelajaran Bahasa Melayu yang mengaplikasikan teknik dramaSetujuTidak SetujuBilPerkaraKekerapan(f)Peratus%Kekerapan(f)Peratus%1. Guru yang mengajar melalui teknik
 11. 11. drama menjadikan saya seronokbelajar subjek Bahasa Melayu11873.84226.32. Saya sedia menawarkan dirimelakukan aktiviti yang diarahkanoleh guru1288032203. Aktiviti yang saya dilakukanmendorong saya berfikir lebih kritisdan kreatif.10968.15131.94. Saya suka datang sekolah jika cikgumengajar aktiviti lakonan dannyanyian setiap hari.14993.1116.9Jadual di atas menunjukkan bahawa terdapat 73.8 % murid-murid Orang Aslibersetuju bahawa mereka berminat untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu yangdiajar pada hari tersebut. Manakala hanya terdapat 26.3% sahaja yang tidak bersetuju.Dapatan daripada pemerhatian turut serta oleh pengkaji juga mendapati murid-muridmenunjukkan riak muka yang ceria dan gembira semasa sesi pengajaran dan11pembelajaran berjalan. Keadaan ini sedikit sebanyak mencerminkan perasaandalamannya yang cukup seronok dan gembira mengkuti kelas tersebut.Selain itu, jadual di atas juga menunjukkan bahawa peratus murid-murid yangbersedia untuk menawarkan diri bagi mengikuti aktiviti yang dirancang oleh guruadalah besar iaitu 80 %. Manakala hanya 32 orang sahaja yang tidak bersedia untukikut serta dalam aktiviti yang dijalankan. Hal ini juga dibuktikan melalui pemerhatianpengkaji yang mendapati bahawa murid-murid sentiasa mengangkat tangan apabilaguru meminta murid melakukan aktiviti yang dirancangkan semasa sesi pengajaran danpembelajaran. Malah suasana kelas menjadi agak bising tetapi terkawal.Melalui salah satu aktiviti berasaskan drama yang dijalankan semasa sesipengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti main peranan „tugas seorang posmen‟ ,ternyata beberapa orang murid orang asli yang diberi peranan masing-masing, berjayamelakukan dengan baik. Daripada pemerhatian pengkaji terdapat beberapa adegandan situasi spontan yang sangat kreatif telah dipamerkan oleh murid-murid. Ternyatamelalui aktiviti drama mereka mampu berfikiran lebih kreatif dan kritis. Pernyataan inidibuktikan lagi melalui dapatan kajian yang menunjukkan bahawa terdapat 68% muridbersetuju bahawa aktiviti berasaskan drama mampu menjadikan mereka berfikiran lebihkreatif dan kritis. Manakala hanya 32% sahaja yang tidak bersetuju dengan pernyataanitu.Selain itu, dapatan kajian juga mendapati bahawa unsur-unsur hiburan,keseronokan dan peluang turut serta dalam setiap aktiviti yang berunsurkan dramasememangnya memberi pengaruh besar kepada minat murid-murid orang asli untuk
 12. 12. datang ke sekolah. Ini dibuktikan daripada hampir 93% murid orang asli bersetujuapabila diajukan soalan yang berkenaan. Selebihnya pula, iaitu hanya 6.9% sahajayang tidak bersetuju bahawa aktiviti drama tidak mendorong minat mereka untukdatang ke sekolah setiap hari mata pelajaran Bahasa Melayu di ajar.Rumusan, perbincangan dan cadanganSecara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa murid-murid Orang Aslibegitu seronok dan berminat untuk mengikuti kelas mata pelajaran Bahasa Melayu,yang diajar oleh guru yang menggunakan teknik drama. Kenyataan ini dibuktikandengan sebahagian besar murid (73.8%) memberikan reaksi positif semasa menjawabsoalan yang diajukan dalam borang soal selidik. Pemerhatian turut serta oleh pengkajijuga mendapati bahawa murid-murid telah mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaranyang berlangsung selama satu jam, dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Segalaarahan dan permintaan guru, dipatuhi dan dilakukan dengan baik. Riak muka merekabegitu ceria dan situasi bilik darjah begitu „hidup‟.Situasi ini bukanlah perkara yang luar biasa, bahkan ia sememangnya didugaakan berlaku. Beberapa faktor mungkin boleh dikaitkan dengan hal ini. Pertamanya,tidak boleh dinafikan bahawa segala bentuk aktiviti yang dijalankan itu, lebih menjuruskepada gaya pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar (student oriented).Gaya pengajaran dan pembelajaran ini sudah tentu menuntut kepada penyertaan yangmenyeluruh dan penglibatan yang aktif daripada murid. Murid-murid bukan sahajasebagai penonton dan pendengar yang setia (hanya memasang telinga dan membukamata), malah akan turut serta dalam sebarang aktiviti yang dirancangkan oleh guru.12Tambahan pula dengan perancangan yang rapi dan persediaan yang baik dibuat olehguru, sudah tentu hasilnya tentu membanggakan. Murid seronok belajar, manakala guruseronok mengajar. Menurut aliran pendekatan teori tingkahlaku yang dipelopori olehtokoh-tokoh seperti Pavlov, Thorndike, Watson dan Skinner (Slavin, R.E 1997) telahmembuktikan bahawa pembelajaran yang dilakukan dengan adanya kesediaandalaman sudah pasti akan menghasilkan pembelajaran positif. Thorndike, misalkanmelalui teorinya yang berkait rapat dengan konsep Hukum Kesediaan, Hukum Kesandan Hukum Latihan, berpendapat bahawa pembelajaran akan menjadi lebih sempurnasekiranya dilaksanakan dalam bentuk yang menyeronokkan. Seandainya dapatdilaksanakan dalam bilik darjah sudah pasti akan memberi impak yang positif dalampengajaran dan pembelajaran (Roblyer, M.D, et al. (1977)..Faktor kedua adalah minat murid-murid Orang Asli terhadap mata pelajaranBahasa Melayu yang mengaplikasikan teknik drama, juga disebabkan oleh merekadiberi ruang dan peluang untuk turut serta dalam setiap aktiviti yang dirancang olehguru. Lumrah kehidupan sebenar masyarakat orang asli yang lasak dan sentiasabergerak untuk survivalnya nampak lebih sinonim dengan aktiviti yang disediakanmelalui teknik drama. Sebagai contohnya, melalui aktiviti main peranan, murid dimintatampil ke hadapan, bergerak dan bertindak sebagaimana yang diarahkan, sudah tentuakan menghilangkan rasa bosan dan mengantuk. Teknik drama mampu memenuhikeperluan ini kerana drama membuat situasi pengajaran dan pembelajaran yangkurang konkongan, tidak formal dan penglibatan secara lansung dan aktif di kalanganmurid-murid ( Faridah Jaafar 1989:2)Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa setelah diserapkan teknik dramadalam pengajaran dan pembelajaran, bilangan murid Orang Asli yang bersedia untukmemberikan kerjasama kepada guru dalam setiap aktiviti mempunyai peratus yangtinggi. Tidak kurang daripada 80% responden bersedia untuk mengikuti sebarang aktivititeknik drama yang dirancang oleh guru. Melalui pemerhatian pengkaji, murid Orang Aslibegitu ghairah mengangkat tangan dan menawarkan diri, untuk turut serta dalam setiapaktiviti. Pemerhatian pengkaji juga mendapati, situasi ini memberi sedikit cabarankepada guru dalam pengurusan bilik darjah.Fenomena ini agak luar biasa dan jarang berlaku. Sebagaimana yang kitaketahui masyarakat orang asli begitu pasif dan sangat menebal rasa rendah dirinya.
 13. 13. Anak-anak murid Orang Asli amat sukar untuk memberi kerjasama jika dia tidakberminat terhadap sesuatu perkara. Faktor inilah merupakan salah satu tabiat negatifyang menyumbang kepada kemunduran masyarakat Orang Asli di negara kita.Namun begitu, pengalaman mengikuti kelas Bahasa Melayu di 8 buah sekolahOrang asli yang menjadi subjek kajian, didapati bahawa rata-rata murid Orang Aslimemberikan respon yang baik terhadap aktiviti yang dijalankan oleh guru. Perasaanmalu, segan dan rendah diri ternyata berjaya dihindari seketika semasa mengikutipengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan teknik drama. Walaupun tempohpemerhatian yang singkat iaitu selama 60 minit sahaja, namun dapat diperhatikandengan jelas perubahan sikap ini. Sekaligus, dapatan kajian ini juga selari denganpendapat Faridah Jaafar dan Hasriah Hussein (1989). Menurut dua orang pengkaji ini,tujuan drama di sekolah adalah untuk meningkatkan daya pemikiran murid supaya lebihcerdas serta dapat membina keyakinan diri (1989:2)13Selain itu, menurut Rahmah Bujang (1989), pendidikan drama di sekolah antaralain bertujuan untuk menggalakkan murid-murid melibatkan diri dalam memahamisesuatu subjek dan membolehkan murid-murid mengendalikan sesuatu melaluilakonan. Sememangya, murid-murid Orang Asli yang menjadi subjek kajian sudahmemenuhi matlamat tersebut. Hal ini kerana melalui aktiviti main peranan yangdijalankan, murid-murid harus melibatkan diri untuk memahami tugas sebenar mengikutperanan yang diberikan. Seandainya, mereka diberi peranan sebagai polis misalnya,maka murid perlu terlebih dahulu memahami tugas sebagai seorang anggota polis,mengaitkan dengan pengalaman sedia ada, kemudian menterjemahkan semula dalambentuk lakonan dalam bilik darjah.Corak pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan teknik drama, amatberkait rapat dengan falsafah pembelajaran Konstruktivisme. Pendukung teori ini sepertiDewey, Piaget, Vysgotsky dan Bruner (Epstein, 2002) mempercayai bahawa dalamproses pembelajaran, peranan utama seharusnya dimainkan oleh pelajar atau murid itusendiri. Seseorang murid dianggap telah mengalami proses belajar sekiranya beliauberjaya membina kefahaman kendiri tentang ilmu atau idea baru melalui pengalamansedia ada atau skemata. Green & Gredler (2002) menambah bahawa seseorang muridakan belajar apabila pembelajaran mereka sentiasa dibawah kawalan dan mereka jugasedar bahawa mereka belajar dalam keadaan terkawal. Sehubungan itu, melalui aktivitiyang dijalankan dalam teknik drama, banyak menyediakan gabungan pengalamansedia ada murid untuk di bawa dan dilakonkan atau dinyanyikan dalam bilik darjah. Jaditidak hairanlah murid-murid Orang Asli sentiasa bersedia untuk bersama-sama denganguru bagi mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dengan jayanyakerana ia merupakan satu saluran murid-murid orang asli berkongsi pengalamandengan kawan lain.Masalah ponteng sekolah sudah menjadi sinonim dengan budaya sekolah orangasli. Kedatangan harian ke sekolah begitu mengecewakan. Sememangnya, pihakpengurusan sekolah telah melakukan berbagai-bagai cara dan ikhtiar untuk mengatasigejala ini kerana jika keadaan ini berterusan maka hasrat kerajaan untuk mengatasimasalah murid tercicir, khusunya di kalangan masyarakat luar bandar, akan menemuijalan buntu.Dapatan kajian ini mendapati bahawa murid Orang Asli berminat untuk datangke sekolah jika guru menyediakan set pengajaran dan pembelajaran yang berteraskandrama. Dapatan kajian menunjukkan bahawa hampir 92% responden bersetuju dengankenyataan ini. Dengan bahasa yang lebih mudah dapat dikatakan iaitu, teknik dramayang diaplikasikan dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu berkeupayaanbagi menarik minat murid-murid Orang Asli untuk datang ke sekolah. Fenomena ininampaknya memberikan satu dimensi baru dalam usaha mengurangkan masalahkeciciran murid yang menjadi salah satu agenda utama Kementerian PelajaranMalaysia.Secara semula jadi, ramai orang gemar kepada hiburan sama ada melalui
 14. 14. nyanyian, tarian dan lakonan. Persembahan yang menghiburkan ini merupakansebahagian daripada kehidupan masyarakat, tidak kira rupa paras dan warna kulit.Melalui seni pesembahan (lagu atau tarian), seseorang itu dapat berhibur, meluahkanperasaan dan menyampaikan mesej. Begitu juga dengan masyarakat orang asli. Anakanakorang asli amat meminati seni persembahan dan seni muzik. Sejak dari kecil lagi14mereka didedahkan dengan lagu-lagu rakyat warisan nenek moyang mereka. Salahsatu daripadanya adalah persembahan tradisional „Sewang‟. Oleh itu tidaklahmenghairankan jika seni persembahan menjadi sebahagian daripada cara hidupmasyarakat orang asli.Arnald Bently (1966), mendefinisikan nyayian sebagai melafazkan sesuatuperkataan atau rangkaikata ayat dalam bentuk lagu yang merangkumi beberapa unsurmuzik termasuk irama, melodi, tempo, rentak, dimanik dan mod. Aktiviti nyanyiansememangya menjadi salah satu aset yang dipraktikkan dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Melayu. Murid diminta untuk menyanyi sambil bergerakmengikut seni kata lagu dan murid diminta berlakon mengikut skrip yang dibekalkan,merupakan sebahagian daripada aktiviti biasa dilakukan dalam pengajaran danpembelajaran teknik drama. Misalnya, melalui lagu rakyat dan lagu kanak-kanak,seperti “Burung Kenek-Kenek” dan “Seloka Pak Kaduk”. Menurut Siti Khairiah Zubir(2006: 229-230), aktiviti nyanyian dalam pengajaran dan pembelajaran BahasaMelayu bukan sahaja mengembirakan murid-murid malah ia berupaya mengeksplotasikecerdasan pelbagai murid seperti kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan kinestatikdan kecerdasan muzik. Tambahnya lagi, Teori Kecerdasan Pelbagai yang dipeloporioleh Gardner , David G. Lazer dan Thomas Amstrong sangat perlu diaplikasikan dalambilik darjah kerana ia boleh digunakan untuk meningkatkan harga diri, kreativiti danmotivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan . Guru dan muridseronok ke sekolah, kadar ponteng kelas menurun dan pencepatan pembelajaranberlaku. Kes slah laku berkurangan dan murid bermasalah dan lembam dapatmeningkat tahap pencapaian mereka.Pemikiran kritis yang dijelmakan melalui aksi yang kreatif telah berjayaditunjukkan oleh murid-murid Orang Asli. Hasil dapatan kajian telah menunjukkanbahawa lebih daripada 68% responden bersetuju apabila diajukan soalan yangmengaitkan aktiviti drama dengan dorongan keupayan berfikir.Menurut Rahmah Bujang dan Azlin Hamdon yang dipetik oleh Dahlia Janan danZuraini Ramli (2006:308), seni persembahan yang mencakupi aktiviti bercerita,berlagu,gerak tari atau lakonan pendek (sketsa) membolehkan peserta atau orang yangmelakukannya menguji pencapaian intelek, emosi dan nilai hidup mereka. Selain itu,mereka juga dapat meluahkan pernyataan perasaan seperti marah, kasih, suka danduka selain dapat memperlihatkan kreativitinya. Ciri-ciri sedemikian semangnya dapatdieksploitasikan melalui aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran danpembelajaran teknik drama. Murid-murid akan diberi peluang untuk mengembangkanpotensi diri melalui medium seni persembahan. Melalui aktiviti simulasi, main peranan,pentomin dan improvisasi, murid boleh melakukan aktiviti mengikut daya kreativitimasing-masing. Sebagai contohnya, melalui satu aktiviti yang meminta murid Orang Aslimenghayati watak seorang posmen. Ternyata beberapa orang yang dipilih untukmelakonkan aksi sebagai seorang posmen, berjaya menghayatinya dengan baik.Sebahagian daripada mereka juga menyatakan perasaan simpati terhadap nasib yangmenimpa seorang posmen yang dikejar anjing semasa menghantar surat di sebuahrumah. Walaupun diungkapkan dalam bahasa lisan yang ringkas, tetapi ternyatamereka telah berkemampuan mengaplikasikan kemahiran berfifkir secara kritis dankreatif di dalam bilik darjah.Menurut Rubin (1991), kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif memerlukanpemikiran bercapah yang bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman personal15
 15. 15. murid. Kemahiran yang dimaksudkan merangkumi kemahiran menilai, membuatkesimpulan, menghayati dan mengesan pengajaran. Melalui teknik mengalamimenghayati yang dilakukan oleh murid Orang Asli dalam aktiviti lakonan, ternyatamenyerlahkan kemampuan berfikir secara kritis dan kreatif. Hal ini sekali gusmembuktikan bahawa murid orang asli sememangnya tidak ada beza dengan muridmuridbangsa lain jika dididik dengan gaya dan cara yang betul.Diharapkan kajian ini dapat diaplikasikan oleh guru Bahasa Melayu dalam usahameningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya dikalangan Orang Asli. Kajian ini menunjukkan bahawa minat yang mendalam dan sikapyang positif terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu boleh meningkatkan kebolehanmurid menguasai kemahiran berbahasa sekali gus dapat meningkatkan pencapaianmurid secara keseluruhannya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.Pengalaman menjalankan kajian ini membuatkan penyelidik merasakan bahawateknik drama seperti main peranan, nyanyian, melafazkan dialog dan lakonan begituberkesan dalam usaha menarik minat murid Orang Asli untuk mengikuti sesipengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.Apabila pengkaji melakukan refleksi tentang sesi pengajaran dan pembelajaranyang menggunakan teknik drama, kami berasa sungguh kesal kerana didapati guru-gurudi sekolah Orang Asli jarang menggunakan teknik drama dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Melayu. Sedangkan sudah terbukti bahawa teknik ini sangatsesuai dan begitu berkesan.Setelah menjalankan kajian ini pengkaji mendapati bahawa kita seharusnyaberani berubah demi kejayaan murid-murid Orang Asli. Berubah dari segi amalan dalampendekatan pengajaran, perancangan dan perspekstif terhadap murid. Kepelbagaianpendekatan dan teknik dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaranadalah aset penting untuk menarik minat untuk belajar di kalangan murid-murid.Secara keseuruhannya kajian ini telah menunjukkan bahawa peningkatanpenguasaan kemahiran berbahasa di kalangan murid Orang Asli boleh dipertingkatkanmelalui amalan pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan teknik drama.Serentak dengan itu dapat membantu mengatasi masalah buta huruf yang begitumembimbangkan sebagaimana yang dilaporkan dalam akhbar baru-baru ini.16RujukanAbdul Rahman Napiah 1987. Drama Moden Malaysia: Perkembangan dan Perubahan.K. Lumpur: DBPAzman Wan Chik 1981. Prinsip dan Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu, K.L :Utusan Publication & Distributors_______________1982. Drama Melayu Melalui Sistem Pendidikan, dalam RahmanBujang (ed). Drama Melayu 25 tahun. K.L : DBPCountney, Richard 1991 (terjemahan). Lakon, Drama dan Pemikiran. K. Lumpur: DBPEpstein, M. 2002. Cinstruction. http://tiger.fowson.eduFaziah Sulaiman 1995. Drama Dalam Pendidikan Bahasa. K. Lumpur:BahagianPendidikan Guru._____________1995. Pengajaran Lisan melalui Drama. K.Lumpur: Institut Bahasa.Faridah Jaafar dan Hasriah Hussein. 1989. Peranan Drama Dalam Pendidikan. KertaKerja Seminar Kebangsaan Drama Dalam Pendidikan,. Universiti PertanianMalaysia. Serdang, 14-15 Okt.Gay, L.R. dan Arasian, P., 2003. Educational Research: Competencies for analysis andapplication. (5th.Ed) . New Jersey :Prantice HallGreen, S.k. & Gredler, M. E, 2002. “A review and analysis of constructivism for schoolbasedpractice. Dlm School Psycology Review, V.3 n1 ms 53-70.Idris Mohd Radzi dan Dahlia Janan (ed). 2006. Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu :Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah. Tanjung Malim : UPSIMana Sikana 1985. Kaedah Kajian Drama. K. Lumpur: Karya Bestari.
 16. 16. 17Rahmah Bujang. 1989. Falsafah dan Matlamat Drama Dalam Pendidikan. Kerta KerjaSeminar Kebangsaan Drama Dalam Pendidikan,. Universiti Pertanian Malaysia,Serdang, 14-15 Okt.Rubin,D., 1991. Diagnosis and Correction in Reading Instruction. (2nd. Ed.).Massachussets Allyn and Bacon.Robiah Kulop Hamzah. 1989. Pengendalian Aktiviti Drama dalam Pendidikan di luar bilikdarjah. Kerta Kerja Seminar Kebangsaan Drama Dalam Pendidikan,. UniversitiPertanian Malaysia, Serdang, 14-15 Okt.Roblyer, M.D., Edwards,J, Harviluk, M.A., 1977. Antegrating Educational Technologyinto Teaching. New Jersey: Prantice Hall.Slavin, R.E 1997. Educatinal Psychology : Theory and Practise. Boston: Allyn Bacon.Zainal Abdul Latif.1989. Bentuk Teater yang sesuai untuk Pendidikan masa kini. KertasKerja Seminar Kebangsaan Drama Dalam Pendidikan, Universiti PertanianMalaysia, Serdang, 14-15 Oktober.

×