Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pigh

502 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pigh

  1. 2. ²ýñÇÏ³Ï³Ý փÇÕÁ ϳñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ÙÇÝãև 4 Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ և 7 ïáÝݳ ÏßÇé:
  2. 3. <ul><li>²ýñÇÏ³Ï³Ý ÷ÇÕ </li></ul><ul><li>ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ÷ÇÕ </li></ul>ÐÝ¹Ï³Ï³Ý Õ»ñÁ ³í»ÉÇ փ áùñ »Ý: ²í»ÉÇ փ áùñ »Ý ݳ և Ýñ³Ýó ³Ï³ÝçÝ»ñÁ:
  3. 4. öÕ»ñÇ ùÇÃÁ և í»ñÇÝ ßñÃáõÝùÁ »ñϳñ»É ¿ áõ ¹³ñÓ»É ¿ ÏÝ ճ ÇÃ: ø³ÝÇ áñ փ Õ»ñÁ Ó»éù»ñ ãáõÝ»Ý , Çñ»Ýó ÏÝ ճ ÇÃÁ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ó»éùÇ փ á˳ñ»Ý:
  4. 5. âÝ³Û³Í փ Õ»ñÁ Ñëϳ »Ý, µ³Ûó Ýñ³Ýù ëÝíáõÙ »Ý µáõÛë»ñáí` áõïáõÙ »Ý ï»ñ և Ý»ñ և Ëáï: ÆëÏ փ áùñÇÏ փ ÕÇÏÝ»ñÁ ϳà »Ý áõïáõÙ: ²ÛëÇÝùÝ` փ Õ»ñÁ ϳÃݳëáõÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ »Ý:
  5. 8. փ Õ»ñÁ »ÉáõÛà »Ý áõÝ»ÝáõÙ ÏñÏ»ëáõÙ: Üñ³Ýù û·ÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó, ï»Õ³ փ áËáõÙ »Ý ß³ï ͳÝñ Çñ»ñ:
  6. 9. <ul><li>¹³éÝáõÙ »Ý ß³ï íï³Ý·³íáñ: </li></ul>
  7. 11. <ul><li>Մարիամ Մինասյան և մայրիկ </li></ul><ul><li>Նոր դպրոց, 3-3 դասարան </li></ul><ul><li>www.mskh.am </li></ul>

×