Permainan kecil berasaskan tgfu

27,905 views

Published on

7 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
27,905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1,595
Comments
7
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Permainan kecil berasaskan tgfu

 1. 1. PENGENALAN MODEL TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING APPROACH (1986)-TGFU Model ini telah diperkenalkan oleh James Torpe, iaitu seorang atlet AmerikaSyarikat. Model ini menghujahkan bahawa teknik pengajaran dalam pendidiknjasmani untuk mengajar atau melatih seseorang individu dalam teknik dan kemahiranpermainan tidak menyumbang kepada kejayaan, menambah pengetahuan mahupunmeningkatkan kemahiran. Model ini bertujuan untuk membaiki model kurikulum bagipengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani sedia ada. Teori Bunker danThorpe telah berfungsi untuk mewujudkan guru atau jurulatih bukan sahajamementingkan kemahiran pada kanak-kanak malah memberi ruangan kepadakanak-kanak untuk terus meneroka dan mengekalkan minat mereka sendiri denganseronok dan ianya menghasilkan faedah yang baik. Mereka berpendapat bahawa, dalam sesuatu permainan,kanak-kanakharuslah diberi kesedaran tentang ‘Mengapa’ dan ‘Bila’ sesuatu kemahiran perludiaplikasikan dan bila ia patut ditunjukkan dalam sesuatu permainan tertentu.Dengan itu,kanak-kanak akan memberi respons yang lebih baik dan peka jikamereka tahu bagaimana sesuatu teknik atau kemahiran harus dilakukan. Terdapat banyak kebaikan model ini sebagai kurikulum di sekolah. Antaranyaialah ia dapat Memberi peluang kanak-kanak meneroka permainan yang telahubahsuai berdasarkan umur dan tahap pengetahuan mereka, kaedah ini lebihsistematik berbanding kaedah pengajaran yang sedia ada, ia mencakupi semuaaspek yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak dan kanak-kanak dapat menerokaipermainan yang diubahsuai secara berperingkat. Namun begitu, model ini tidak terlepas daripada mempunyai kelemahannyayang tersendiri. Antara kelemahannya ialah kanak-kanak mungkin akan keliru keranapengubahsuaian permainan ini mungkin akan mengubah sifat asal sesuatupermainan itu dan peralatan yang digunakan juga mungkin tidak bersesuaian untukpermainan tersebut. 1
 2. 2. Teori Bunker dan Thorpe telah sependapat bahawa model kurikulum yang telahdireka dan diperkenalkan oleh mereka menitik beratkan dan memfokuskankemahiran asas (theoritical base) dan ‘peringkat jangka masa singkat’ ( temporalsequence ) dalam pengajaran sesuatu permainan sebelum permaianan tersebutdikuasai dengan lebih baik dan mantap. MATLAMAT TGFU Matlamat utama Tgfu adalah untuk memperkembangkan kemahiranseseorang pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Menurutfalsafah Tgfu,pelajar atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagaimana untukmenjayakan sesuatu permainan tetapi adalah lebih penting untuk belajar membuatkeputusan yang sesuai ketika permainan berjalan. KATEGORI PERMAINAN MODEL TGFUTerdapat empat kategori permainan yang terkandung dalam model TGFU ini.Antaranya ialah:1. Sasaran (Target)Menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapatmata.Murid berusaha untuk menempatkan objek agar tidak melepasi sasaran yanghendak di tuju.Contoh: bowling, memanah, golf dan lain-lain2. Striking / FieldingPerlawanan yang melibatkan dua pihak, pasukan menyerang (striking) dan pasukanbertahan (fielding). Mengumpul mata melalui larian yang selamat dan berjayaselepas pukulan dalam masa atau pusingan yang ditetapkan.Contoh: baseball ,softball, cricket 2
 3. 3. 3. Net / Wall Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding. Mengumpul mata melalui menghantar objek ke gelanggang pihak lawan dengan syarat objek tersebut tidak dapat dihantar balik dalam kawasan gelanggang . Contoh: badminton, squash, ping pong. 4. Invasion / Serangan Permainan berpasukan, ia dimainkan dalam jangka masa yang tertentu, masuk ke dalam kawasan pihak lawan dan mengumpul mata. Contoh: bola sepak, bola keranjang, bola baling. TUJUAN MENGKATEGORIKAN PERMAINAN i. Setiap pemainan dalam kategori yang tersebut mempunyai sifat dan peraturan yang mirip atau seirasii. TGFU bertujuan untuk menggalakkan pelajar-pelajar melibatkan diri dalam pelbagai permainan.iii. Setelah mempelajari salah satu permainan dalam satu ketegori,pelajar akan memperolehi pengetahuan asas atas peraturan,kemahiran dan taktik dalam ketegori tersebut.iv. Oleh itu,pelajar akan mampu untuk menyertai permainan lain dalam kategori lain dalam kategori yang sama.  Contoh : Pelajar yang telah belajar bola keranjang atau bola sepak dapat main bola baling. 3
 4. 4. PERMAINAN KECIL BERASASKAN TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) PENDAHULUAN Pendidikan Jasmani merupakan subjek teras di setiap sekolah yang manaianya tidak diabaikan kerana subjek ini melibatkan ketahanan fizikal dan mentalmalahan kita juga boleh melibatkannya dengan pendekatan rohaniah. Namunbagaimana pula dengan gerak kerja pendidikan jasmani di sekolah rendah yangkesemua pelajarnya lingkungan 7 tahun hingga 12 tahun? Lingkungan umur tersebut merupakan lingkungan untuk mempelajari sesuatuyang baru. Ketika ini kanak-kanak suka akan sesuatu yang baharu malahan merekajuga akan lebih dekat dengan alam jika dipupuk. Hal ini disebabkan pertumbuhanmereka seiring dengan perkembangan otak dan minda mereka yang ingin mengenalidunia. Maka, oleh itu, permainan kecil amat sesuai untuk mereka kerana ianya tidakmelibatkan terlalu banyak pergerakan malahan ianya bertujuan untuk menyihatkantubuh badan dan otak selain ianya juga menyeronokkan. Aplikasi permainan kecil inimelibatkan penggunaan bahan dan juga hanya menggunakan tempat yangsederhana sahaja. Setiap permainan kecil tersebut hendklah berasaskan TGFU iaitu TeachingGames For Understanding. TGFU mempunyai empat asas yang mana telah diterokaioleh Rod Thorpe dan David Bunker sekitar tahun 1970-an dan awal 1980-an.Perkembangan penggunaan asas TGFU ini semakin berkembang hingga ke hari inisetelah beberapa kajian dan sebab relevan dalam aplikasi TGFU. Maka, pendidikan jasmani yang sesuai untuk kanak-kanak ialah permainankecil. Namun, permainan tersebut hendaklah berasaskan Teaching Games For 4
 5. 5. Understanding yang mana ianya boleh membantu pertumbuhan dan perkembanganfizikal dan mental kanak. PENGENALAN DEFINISI PERMAINAN KECIL Permainan kecil amat penting dalam pertumbuhan kanak-kanak. Ianyamerupakan hal yang mnyeronokkan dan mencergaskan minda. Hal ini keranaprogram seperti permainan kecil ini menolong dalam pembangunan kemahiran asasmotor seperti berlari dan melompat. Ianya juga meningkatkan daya kemahirankhusus sukan seperti melontar, menangkap dan menyepak.Tambahan pula, menurut Eisen (1998), kanak-kanak jika ditinggal akan bersendiriandengan apa sahaja alat permaianan, mereka akan bermain dengan alat-alat tersebut.Permainan kecil ini perlu diawasi oleh guru dan ianya juga berlaku dalam keadaanberkelompok. PERMAINAN KECIL KATEGORI SASARAN1. NAMA PERMAINAN : GELECEK DAN SAMBUT2. MATLAMAT Permainan yang mempunyai peranan dalam PJ, bagi murid-murid sekolah rendah .Objektifjangka pendek adalah untuk keseronokan dan hiburan , tetapi permainan ini dapat memberi sumbanganyang baik dan berkesan terhadap perkembangan kognItif ,psikomotor dan kesan sosialnya.Permainankanak-kanak semasa P.J disekolah merupakan kegiatan yang dipimpin dan di awasi oleh guru, sentiasadengan kawalan yang rapi. Menerusi permainan kanak-kanak, murid-murid dapat membinasifat jasmani dan sosial seperti yang diinginkan.Kepantasan daya tenaga , kekuatan,ketangkasan,kemahiran dan ‘game sense’ adalah beberapa contoh sifat jasmani yang diperlukan.Ini dapat membantumurid dalam mengenal pasti bakat kebolehan murid tersebut. 5
 6. 6. Guru mudah menbuat pengurusan dan mengelolakannyamengelolakannya Murid yang aktif akan dapat memguasai kemahiran asas permainan dalamsukan.Apa yang murid-murid dapat melaluipermaianan kanak-kanak1.Memaha ativiti di persekitaran mereka, dan murid-murid belajar melalui penglibatan secara terusuntuk memperolehi pengalaman.2.Membantu dalam pembentukan persionaliti melalui kerjasama, sifatmahu berkongsi, boleh mengikutperaturan , ada inisaitif dan kesedaran tentang kebersihan diri dankeselamatan persekitaran,meni3.Meningkatkan kebolehan fizikal dari aspek perkembangan motorhalus dan motor kasar,4.Mamperkembangan fizikal serta meningkatkan keyakinan diri,M5.Berpeluang mengenal persekitaran fizikal merekasegi saiz, ben, warna berat, tekstur dan jenis,6.Satutempat atau satu cara melepaskan ataumeluahkan perasaan - gembira, marah,geram,meng7.Mengembangkan kobolehan kreatif sema ada menyelesaikan masalah dalampermainan.8.Sebagai latihan untuk menyelesaikan masalah dengan pelbagai percubaan9.Tempat atau kaedah berkomunikasi dan berinteraksi13. OBJEKTIF : i. Mengasah minda murid merancang strategi serta berfikir secara bersama/sepakat. ii. Supaya murid sentiasa bekerjasama dalam pasukan begi mempertahankan pihak masing-masing iii. Membantu murid menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri mereka iv. Membentuk sahsiah,disiplin serta jati diri murid v. Memupuk semangat kesukanan dalam diri murid vi. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecerdasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. 6
 7. 7. CIRI-CIRI PENTING DALAM PERMAINAN KECIL i. Memerlukan kemahiran-kemahiran asas. ii. Mengandungi peraturan-peraturan yang minimum. iii. Sedikit atau tiada alat yang digunakan. iv. Tidak menggunakan masa yang panjang. v. Ruang permainan yang sederhana atau kecil. vi. Perjalanan permainan data diubahsuai.vii. Senang untuk dijalankan.Tarikh : 30 September 2012Jangka masa : 20 minitTempat : M-SquareKumpulan Sasaran : Murid prasekolah ( 5-6 tahun )Bilangan peserta : 12 orang ( 6 orang sepasukan ) PROSUDER PELAKSANAAN PERMAINANA. CARA DAN PERATURAN PERMAINAN1. Permainan di bahagi kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan kuning dan hijau.2. Ketua kumpulan akan membuat undian penentu bagi memulakan permainan iaitu dengan mencabut lidi yang dipegang ,Ketua kumpulan yang mendapat lidi yang paling panjang akan diberi keistimewaan untuk memilih “rumah” dan memulakan permainan.3. Pemain akan menyepak atau mengelecek bola dengan tidak boleh melepasi aras lutut serta hendaklah meletakkan tangan ke belakang.4. Bola yang terkeluar daripada gelanggang akan diambil oleh pasukan lawan.5. Untuk jaringan gol, pemain mesti berdiri di luar kawasan yang ditandai oleh 7
 8. 8. `masking tape’.6. Pemain dingatkan untuk menjaringkan dengan cara membaling bola kepada rakan yang berada di dalam gelung rotan(rumah).7. Pihak lawan tidak boleh menghalang pemain semasa melakukan balingan kepada rakan di dalam gelung rotan8. Rakan di dalam gelung rotan akan menyambut bola yang dihantar kepadanya dengan menggunakan bakul.9. Sekiranya bola berjaya disambut, permainan diteruskan dengan pasukan lawan memulakan sepakan di kawasan tengah gelanggang.B. CARA PEMARKAHAN1. Kiraan mata : Satu mata diberikan untuk setiap bola yang berjaya disambut.2. Pemenang : Kumpulan pemain yang dapat menangkap bola paling banyak.C. PETUNJUK Ketua kumpulan kuning Ketua kumpulan hijau Pemain kumpulan kuning Pemain kumpulan hijau 8
 9. 9. Bakul sampah Bola Tempat balingan Gelung rotanD. LAKARAN GAMBAR RAJAH PERMAINAN 9
 10. 10. 10
 11. 11. Pasukan Hijau Memulakan Permainan Dan Mengatur Serangan 11
 12. 12. Pasukan Kuning Juga Menghalang Kemaraan Pasukan Hijau 12 Berjaya Disambut. Satu Mata Untuk Pasukan Hijau
 13. 13. E. PANDUAN PELAKSANAAN PERMAINAN Jawatankuasa Kerja 1. Angela Monica Anak Linggi 2. Animsalha Binti Abu Nasir 3. Siti monirah Binti Hassan Senarai Nama Peserta NAMA KEDATANGAN Rumah Hijau 1. Zuraini 2. Farahdilla1. 3. Chang Wai Teng4. 4. Dina5. 5. Salina6. 6. Norhasra 13
 14. 14. Pasukan Rumah Kuning 1. Nor Azelin 2. Norhayati 3. Normah 4. Saliza 5. Zaiti 6. RosmalizaF. SENARAI SEMAK SEBELUM,SEMASA DAN SELEPAS PERMAINANSebelum Pelaksanaan PermainanBIL PERKARA YA TIDAK CATATAN1. Aktiviti memanaskan badan dijalankan bagi mengelak kecederaan iaitu dilakukan dalam masa 6-7 min2. Peralatan yang di perlukan adalah skital,bola,gelung rotan,masking tape,3. Semua pemain hendaklah memakai pakaian sukan yang sesuai.4. Aspek keselamatan adalah seperti aspek persekitaran semasa bermain,aspek pemakaian dan aspek peralatan5. Tempat permainan di gelanggang M Square6. Aspek keselamatan mestilah dipantau setiap masa7. Bilangan pemain yang terlibat seramai 12 14
 15. 15. orang8. Pengelola adalah seramai 3 orang guru9. Kemahiran yang hendak disampaikan ialah mensasar,membaling,mengelecek dan menendang10. Objektif permainan tercapai sekiranya murid dapat mengaplikasikan semua kemahiran. Alatan Jumlah Ada / tidakbola 1 adaGelung rotan 2 adaMasking tape 1 adaGelanggang 1 adaSemasa PermainanBIL PERKARA YA TIDAK CATATAN1. Prosedur semasa permainan dijalankan2. Dimulakan peraturan permainan kepada semua pemain3. Pemain berada dalam kumpulan yang terdiri dari 6 pemain(sekumpulan)4. Pengelola pemain dipanggil untuk mengambil tempat untuk menjaga kawasan dalam permainan5. Seorang pengelola permainan menjadi pemerhati semasa permainan dijalankan6. Undian dijalankan,pemain memulakan 15
 16. 16. permainan.7. Pemain perlu mengelecek atau menendang bola kearah rumah untuk mensasarkan gol,pihak lawan akan menghalang8. Pemain dipantau supaya berdisiplin dengan mengikut peraturan bermain iaitu meletakkan tangan di belekang.9. Permainan semakin rancak dengan kecepatan penyerang dan pengawal untuk mengelecek bola.10. Permainan ini diteruskan sehingga kumpulan Berjaya mendapat mata yang tertinggi.Selepas Pelaksanaan PermainanBIL PERKARA YA TIDAK CATATAN1. Senarai alatan hendaklah diperiksa supaya semua cukup2. Kesihatan pemain perlu di pastikan sebelum dan selepas permainan3. Pastikan bilangan pemain cukup4. Peralatan dikembalikan ke tempat asal5. Murid dapat menguasai kemahiran mensasar,mengelecek dan menendang6. Objektif dan matlamat permainan tercapai 16
 17. 17. Skor Bil Pasukan hijau Pasukan kuning JumlahSenarai alatan : bola sepak , `masking tape’, 2 gelung rotan RUMUSAN Kesimpulannya melalui permainan kecil guru dapat menyediakan peluang kepada murid untuk mengasah minda disamping merancang strategi serta berfikir secara bersama/sepakat. Semasa permainan, murid sentiasa bekerjasama dalam pasukan bagi mempertahankan pihak masing-masing. Ini membantu mereka berjuang dengan penuh semangat kesukanan.. Murid juga dapat menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri mereka serta embentuk sahsiah,disiplin serta jati diri murid. Sebagai guru kita harus merancang dan menyediakan peluang yang baik untuk murid bermain disamping membantu dalam perkembangan yang menyeluruh. Badan yang sihat membantu minda yang cerdas. 17
 18. 18. BIBLIOGRAFIhttp://www.scribd.com/doc/38103815/Model-Bunker-amp-Thorpehttp://pepohonhijauku.blogspot.com/2012/04/teaching-games-for-understanding.htmlhttp://hanasyakira90.blogspot.com/2010/05/tgfu.htmlhttp://2.bp.blogspot.com/-e5dc-pom14g/Tsh0CujJZ3I/AAAAAAAALdo/32TmswF3zPA/s1600/1.jpg RUMUSAN 18
 19. 19. 19

×