Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cara buat video

495 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cara buat video

  1. 1. Thursday, March 26, 2009KULIAH KE- 8 PENERBITAN VIDEO DOKUMENTARI ISLAMPengertian—Video dokumentari Islam ialah media yang menggabungkan audio dan visualuntukmenyampaikanmaklumattentang Islam.—Video dokumentarimengandungimaklumatbersumberkanfakta yangdikumpulkanmelaluipenyelidikandandisampaikandenganpelbagaikaedah.Maudu’—Isi kandungan video ialahsegalamaklumattentang Islam yang diperolehimelaluitemuramah, observasi,pengkisahan ,pengalaman, pengembaraan, penyelidikandanpembacaan.—Isi kandungandikemukakanbertujuanuntukmemberipendedahan, penjelasan,penghuraiandanpenghujahantentangkeelebihandankebaikan agama Islam sebagai agama yangsyumuldanselamat.UslubSinematografi;—Composition/ kedudukangambardalamkamera—Lighting/ pencahayaan—Object and image/ subjek- imej—Suaralatar—Muzik—Plot—Bahasa—PenyampaianbahanPROSES PENERBITAN—Proses penerbitan video dokumentariterbahagikepada 3 langkah;—Pre-production—Production—Post ProductionPRE-PRODUCTION—Penulismembuatperancanganuntukpenerbitansesebuah video dokumentari.—Proses inimemerlukanpemikiran yang kreatifdanpenyelidikanterlebihdahuluterhadapsubjek yanghendakdipilih.—Terbahagikepada 2 proses iaitu proses treatment danpenentuan budget penerbitan.—1. TREATMENT—Proses inimengandungipenjelasantentangtopik yang hendakdikemukakandalamfilemdokumentari—Iamerupakansebuahkertascadangantentangsubjek yang hendakditonjolkan,tujuandankepentinganpenerbitannya—( It generally conveys on paper what you are going to show and how you are going to show it.)—Penulisan treatment merupakanlangkahawaldalampembangunanpenulisanskripdokumentari.Penyelidikanterhadapsubjekakandilakukanterlebihdahuludandijelaskandalampenulisandrafpertamaiaitudrafyang mengandungistrukturpenerbitan video yang dirancang.Treatment for Others
  2. 2. A valuable communication tool as it help funding sources to understand your vision and give themconfidence that you know how and what you want to show.—The production company will be able to see whether what you have proposed can be done within thebudget.—a) Kertascadangan—Latarbelakangsubjek—Objektifpenerbitan—Kepentingan—Sasaran—Metodologi :penyelidikanperpustakaan, temuramah, observasi—Budget—Rangkakerjapenerbitan—b) Treatment danpenyelidikan—Setelah proposal diterima, perbincanganakandilakukandenganstesyenTV.—Barulah treatment akandilakukanbersertadenganpenyelidikan.—Structure of a Treatment—Tidakadasatukaedah yang tetapdalampembikinan treatment. Iadilakukanmengikutkehendaksasaran.—Iamestimengandungikepentinganfilemdankenapafilemdokumentarikitabegituistimewa, tentangapa,bagaimanaiapaparkandansiapa yang akanmenontonya.—Penulisan treatment inilebihkurang 2 – 5 halamandansesetengahpembuatfilemmengemukakansehingga30 halaman.Format treatment mengandungiperkaraberikut;—Summary—Purpose of the film—Approach of the film—Content of the film—b) Storyboard—Bahagian treatment inimengandungiketerangan visual bagisetiapgambar yang akandiambil.—Iamenjadigarispanduankepadajurugambarsemasa shooting dijalankan.—Storyboard membantupenyusunandankesepaduan/ hubunganantarasubjekdalamfilem—Setiap shoot yang digariskandalam storyboard akandisesuaikansemulamengikutkeperluansemasashooting dilakukan.—c). Budget—Anggaranperbelanjaanakanmembantupengurusankewangansehinggafilemselesai.—The budget includes:—Production Personnel- salaries for filmmakers, researchers, consultants and assistantsRight and Permissions:Any distributed films must obtain rights and permissions for all copyrighted material that appears in thefilm. Copyrighted material includes music, footage (bahan visual), photographs, news clippingsand also includes fees for permissions and reproduction fees.—Participants (Talent)- cost of narrators and actorsProduction Expenses;-Travel, Lodging and food: include cost of air fares, local transportation including train, cars, taxis andlodging expenses.- Equipment: cost of owned, purchased and rented equipment.
  3. 3. - Crew: include the cost of production personnel: camera operators, sound recorders, lighting, grip,construction people and assistants—Stock and Ratio—Post production: cost of editing process, editor, translation cost, legal serviceMENCARI TOPIKTopikmestibaruataumendekatitajukdaripadaperspektif yang lain.1. Menelitiminatperibadi2. Berbicaradengan orang lain3. MenggunakanImaginasi4. Membacadanmelakukan5. Literature reviewFOKUS TOPIKApabilamemperolehisesuatutopik, bentuknyabelumsempurna. Faktor-faktoriniakanmenjadiasassesuatuidea;1. Khalayaksasaran;a. Siapapembaca/ kumpulansasaranb. Perkara yang diketahuiolehpembacatentangsubjekatautopikc. Perkara yang perludiberitahukepadapembacatentangtopik.d. Perkara yang diminatiolehpembacaTUJUANa. Tujuanhujahanb. Tujuanpendedahanc. Tujuanpenjelasand. TujuanpendidikanKenyataantesis/ Temaa.menyatakanpendirianataupendekatantertentu yang akandigunakandalampenerbitanb. Menonjolkansubjek yang wajarsebagaibahan.PERANCANGAN BAHAN—kenalpastimasalah - ungkapkanpernyataantajuk - tajukdiselidiki - kumpul data pelbagaisumber -menjelaskanfenomenatajuk - analisa data utksahkanbahan yang akandigunakan—menyaringmaklumat—Merangkabahan/ treatment—PetaMinda—MencarisumberbahanSebelummembuatpenyelidikan, penyiasatanperludilakukanuntukmencaribahan yangberkaitandengansesuatutopikataudikatakan literature review1. Apakahjenistopik yang pernahdikemukakanolehrancangan TV?2. Apakahyagditemuidalampenerbitanrancangantersebut?3. Apakahsyorataucadangan yang dikemukakanolehpenerbit?4. Apakah yang belumditayangkan?5. Bagaimanakahtopikbolehmeningkatkanpengetahuankhalayak?6. Apakahkaedahpenerbitan yang digunakanoleh orang lain?—Mencaribahan
  4. 4. —Perpustakaan—Observasi—Temuramah—Penontonan—Laman Web—Eksperimen—Menganalisis, menilaidanmentafsirbahan—Sebelummemilihbahan, lakukanpenelitianterhadapperkaraberikut;1. Bahan yang hendakditelitidandigunakandalam proses penerbitan2. Kaedah yang telahdigunakanolehpenerbit lain.3. Tempohmasadankos yang terlibatProses AnalisisbahanProses menilai data – mengadun/ menganalisis data – membuatpentafsiran datadananalisis.Dataialahsebarangmaklumat – angka, fakta, persepsidll yang dikumpuluntukdianalisis.Sumber Data – Sumber primary dansumbersekunderSumber primary – kaitanlangsungdengansubjekkajian – temubual, observasi, laporan, autobiografi,diari, fail, artifak, tesis, minitmesyuarat, catatanpengembaradankaryaasalpengarang.Sumbersekunder –sumberperantarasubjek yang dikaji – ulasan, makalah, buku-bukuilmiah.Sumberautoritatif – tulisanklasikatautokoh yang sudah establishatautokohpengkajisesutubidangsecaraintensifdanekstensifdandiakuikeilmuannya – Imam al-Ghazali, al-Shafi’I, Abu Yusuf, Ahmad Ibrahim (undang-undang). Khoo Kay Kim (Sejarah Malaysia) dll.Sumbertidakberautoriti – penulisandari yang tidakdikenalidalambidang-bidangberkenaan.Penilaian data/ bahan—Disebutkritikan data yang dilakukanpadadua peringkat;1. Kritikanluaran – ketulinandankekuatansumberdata – kaedahpenetapanhukum: tarjih, takhsisdannasakh. a) Tarjih—memperbandingkanasal-usulteks - biladihasilkan, olehsiapa,siapasebenarnyapenulisdalamkonteksilmudanzamannya (tentukanmanasumber yang paling kuat).b. Takhsis – menilaidarisudutmaksudumumataukhusus—adakahkenyataanbersifatumumitumempunyaipenjelasan yang khusus?—Tulisanuntukmasyarakatumumataupihaktertentuc. Nasakh – menilaikekinianteks—Menilaipendapatulamak yang berbezamengikutzaman, pengetahuan, tempatdanpengalaman.—Perbezaantarikhzamanakanmembolehkanpenulismemperbandingkan pendapat2berdasarkanzamandankeadaan.Kritikandalaman—menilaiketepatanmaklumat yang adadalamdokumenberkenaan –caramembuatrujukankepadapelbagaisumbermengenaimaklumat yang sama,kesepakatansumbertentangfakta, penjelasankonsepmengikutzamandanbudaya.Analisis Data1. Kaedahinduktifdandeduktifdijelaskan. 1. Kaedahinduktif/ induktif- generatif –semuamaklumatdikumpulbagimenghuraifenomenakajiandandicarihubungan-hubunganfakta-faktaatauketerangan yang terkumpuluntukmengenalibentuk-bentukatauuntukmerumuskansesuatugagasanfikiran.
  5. 5. 2. Kaedahdeduktif – Penyelidikmenggunakanteoriataugagasanfikiran yang adabagimembantumengumpuldata danmenjelaskanfenomenakajianuntukdibandingkandengan yang berlaku –aplikasiteoridalammenyelesaikanmasalah.3. Analisis data – membanding, mengkategoridanmenyusun data untukmenjelaskansesuatukeadaan,membuktikanhipotesisataumenjawabsoalan. Maklumat yangdiperolehidibandingkandanditentukankeabsahannya.4. Pengkategorian – melakukanpemisahan data dalamkumpulan yang mempunyaiciri yang sama.5. Penyusunanfakta –menghuraiataumenjelaskanmaksud-maksudtertentu –peristiwadisusunmengikutkronologiuntukjelaskanperjalanansejarahataubermuladenganfakta yangkuatkepadafakta yang kurangkuat.Penafsiran Data—Penafsiran data memerlukankekuatandankekritisanpemikirandalammemahamiapa yang berlaku disebalik data yang terkumpul. a. Data Kuantitatif – kaedahstatistikb. Data kualitatif – keupayaan mentalmenanggapmasalahkajian – menggunakansoalanmengapa.MasalahdalamAnalisis Data1.Data khususdikumpuluntukmenjelaskankeadaan yang umum.2. Data dikumpultidakseimbang – Data lain /sampinganmelebihi data utama.3. Pengkategoriantidakdilakukandengancermat4. Pengkajitidakmemahamibetul-betulteoriataupemikiran yang digunakan.5. Memahami data secaraluaransahaja – kemuka datatanpaanalisisatauhanyaberdasarkanpersepsiawalnyasahaja.6. Analisatidakberasas,.Tidaktersusundantidakrasional- tidakkearahobjektifkajian.7. Tidakselarasantaraobjektif, analisis, rumusandancadangan yang dikemukakan.PendekatanPenulisanPendedahan/penjelasan/exposition - menghuraiataumenjelaskansesuatumeliputiperkara-perkarayang berkaitandenganpengalaman, definisi, fakta, proses, peristiwa, idea, masalah, sejarah, analisis,pendapatdanapasahaja yang bolehdihuraikan.3 Prinsippenggunaan;- Kepakaranpenulisdanmahirtentangsubjek- Khalayaktidakmemahamisubjek- Subjektidakkontroversialdankhalayakhanyaperlutahusahaja.Penggolonganpenjelasan;I. Penjelasankonsep - pemaklumanmaklumat yang belumdiketahuiumum/ belumdilaporkan.Ii. Penjelasan proses - pemaklumanmaklumattentang prosessesuatuperlakuanataupembuatanuntukdijelaskankepadaumum.Iii. Penjelasansejarah - pemaklumanperistiwa/ maklumatsecarapensejarahanPengenalan—Bermulasecaraumumdanfokuskepada idea utama (tesis)—Menyeronokkan, maklumatbarudanmerangsangingintahu—Ayatmudah, ringkasdanjitu

×