RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN 1
SMK SERI PERAK TELUK INTAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &
PANDUAN PER...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1
Disediakan Oleh Norain...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2015 RPT + PPPM Tingkatan 1 Geografi

1,553 views

Published on

Rancangan Pelajaran Geografi (RPT + PPPM ) Tingkatan 1

 • Be the first to comment

2015 RPT + PPPM Tingkatan 1 Geografi

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 1 SMK SERI PERAK TELUK INTAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS 2015 GEOGRAFI TINGKATAN 1 Disediakan Oleh : PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH GURU CEMERLANG GEOGRAFI SMK SERI PERAK, TELUK INTAN. (ainihass@gmail.com)
 2. 2. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.2 FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN “Pendidikandi Malaysiaadalahsatuusahaberterusanke arahmemperkembangkanlagipotensiindividusecaramenyeluruhdanbersepaduuntukmewujudkaninsanyangseimbang dan harmonisdari segi intelek,rohani,emosidanjasmani.UsahainiadalahbagimelahirkanrakyatMalaysiayang berilmupengetahuan,berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." MATLAMATKURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografimembolehkanmuridmemahami fenomenageografiberfokuskepadanegaraMalaysiadan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. OBJEKTIF KURIKULUMGEOGRAFI Kurikulum Geografi SekolahMenengahmembolehkanmurid: 1. Menghubungkaitkanaspekkedudukan,arah,skala,dan jarakdalam organisasiruangan. 2. Mengumpul,menyusun,menganalisisdanmenyampaikandatageografiberbentukkuantitatifdankualitatif. 3. Memberi pendapatsecarakreatifdankritis, mengenalpastidanmengkajimasalahsemasadaripadaaspekgeografisertamembuat keputusandengan bertanggungjawab. 4. Menjelaskanfenomenaalamdansalingkaitannyadenganmanusiaberasaskantaburandanpola-polayangwujuddinegaraMalaysiadannegara-negaralain 5. Mengenal pasticarahidupdanbudayapelbagaikomunitidinegaralainsertamenghargaiciri-ciripersamaandankelainannyadengannegaraMalaysia. 6. Memerihalkankeadaansalingmemerlukan dalamsistem alam,kegiatanekonomi,sosialdanpolitikantarasatu negaradengannegaralain. 7. Menerangkankesankegiatanmanusiakeatasalam sekitarserta pentingmenguruskanalamdansumberdenganbertanggungjawabdan bijaksana. 8. Mengenali,menghargai danberbanggaterhadapciri-ciri geografinegaraMalaysiayang istimewadanunik. 9. Menggabungjalinpelbagai faktageografidandapatmembuatkesimpulanyangrasional. 10. Mensyukuri danmencintaialam,bersederhanadanbertanggungjawabkeatassebarangtindakandanpeka terhadapperasaansertakeperluanoranglain.
 3. 3. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.3 PENDAHULUAN PanduanPerkembanganPembelajaran Murid bagimatapelajaranKurikulum Baru SekolahMenengah(KBSM)dibinasebagaipanduanuntukgurumenambahbaikPentaksiranSekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. PentaksiranRujukanStandardmerupakanprosesmendapatkanmaklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap- tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkandokumeninidapatmemberi maklumatyanglengkapdantepat kepadagurutentanghasrat FalsafahPendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialahpernyataantentangtahapperkembanganpembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan ataukemajuanpembelajarannya.Perkembangandalamstandardituterbahagikepadaduaiaituperkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak(band).Pertumbuhanmuriddijelaskandengansatuataulebih qualifiermenggunakanperkataanatau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahanatau apa-apabentukbukti yang dapat ditunjukkanolehmuridyangmelaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialahalatyangdigunakanuntukmengujipenguasaanataupencapaianmuridbagisesuatudomain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.
 4. 4. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.4 TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN 1 TAHU Mengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 2 TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Memahami dan mengapplikasikan konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi untuk menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat geografi. 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat penilaian / kesimpulan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana. 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Mengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.
 5. 5. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.5 BAHAGIANA: KEMAHIRANGEOGRAFI Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M1 5 - 9 Jan. 2015 Pendaftaran Pelajar Dan Minggu Haluan Pelajar Tingkatan 1 Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 1 M2 12 - 16 Jan. 2015 Kedudukan Mutlak Kedudukan Mutlak Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif dengan Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan kordinat lajur dan baris berdasarkan kedudukan murid di dalam kelas. Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Kedudukan Buku Teks Kertas Mahjung (pelan kedudukan pelajar dalam kelas) Pita ukur Geoandyou.com Frog VLE KBAT- Aplikasi i-THINK-P.Bulatan Kedudukan Relatif Kedudukan relatif Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat Band 2 Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: KedudukanKedudukan Mutlak Melukis pelan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris M3 19 - 23 Jan. 2015 Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakan kompas Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dan melukis arah tersebut berdasarkan mata angin kompas. Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Arah Buku Teks Kompas Jangka sudut Lembaran kerja Geoandyou.com Frog VLE KBAT- Aplikasi i-THINK -peta alir Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan Band 2 Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :Arah Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. Mengorientasi kompas M4 - 5 26 Jan. – 6 Feb. 2015 Skala dan Jarak Jarak Mengenal skala dan jarak Mengenalpasti skala lurus dan melukiskannya Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Jarak dan skala Atlas Buku teks Pita Ukur Kertas Mahjung Pelan Sekolah Peta lakar Nota Animasi Geoandyou.com Frog VLE KBAT- Aplikasi i-THINK -peta pokok -peta bulatan Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus Band 2 Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :Jarak dan skala Mentakrifkan konsep jarak dan menyatakan jarak dari rumah ke sekolah Melukiskan pelan bilik darjah berasaskan skala lurus Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. menggunakan skala Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. Mengukur jarak 3.2.2015 Cuti Hari Thaipusam
 6. 6. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.6 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M6 – M7 9 – 17 Feb.2015 Peta Kedudukan Arah Jarak Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar Mengenal pasti ciri fizikal berdasarkan simbol dalam peta lakar Buku Teks Peta lakar Nota Animasi Geoandyou.com Frog VLE KBAT - Aplikasi i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri Geografi yang diperhatikan Peta Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar Band 2 Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul : Simbol peta Mentafsir peta lakar mengikut ciri fizikal dan budaya secara menyeluruh. Band 5 Mentafsir peta lakar dan bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang relevan/sesuai. M7 Cuti Tahun Baru Cina (18 - 20.2.2015) M8 - M9 23 Feb. – 6 Mac 2015 Graf Data Jadual Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan ke sekolah Buku Teks Kertas graf Internet Data dan maklumat Nota Animasi Excell OHP Bahan cetak Pensil warna Geoandyou.com KBAT - Analisis i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -Peta alir Jadual Memilih data yang relevan dan menyusun maklumat data dalam bentuk jadual Graf Bar Mudah Membina graf bar mudah berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. Membina graf Graf Garis Membina graf garis berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai Band 4 Mengaplikasikan dan menghubungkait kemahiran geografi dalam organisasi ruang atau lapangan mengikut prosedur yang betul. Graf bar mudah Mentafsir graf bar mudah dengan mengenal pasti aspek- aspek seperti berikut: (paling banyak/sedikit/perbezaan) Band 6 Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geogarafi yang sesuai.
 7. 7. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.7 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA M10 9 – 13 Mac 2015 Bentuk Muka Bumi dan Potensinya: Bentuk Muka Bumi Lembangan Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia yang terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, lembangan & pinggir laut Mencintai Negara Malaysia dan berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Band 1 Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -peta titi Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut negara Malaysia berpandukan peta. Band 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul: Tanah tinggi, Tanah pamah, Pinggir laut, saliran Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia. CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 14 MAC – 22 MAC 2015 M11 23 - 27 Mac 2015 Tanah Tinggi Lipatan Memahami sistem Gunung Lipat. Mengenal pasti dan menamakan di atas peta Malaysia rangkaian dan banjaran gunung Malaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi. Band 2 Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat :Tanah tinggi. Menyatakan sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua. Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia. Band 3 Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat :Tanah tinggi Menjelas dan membuat perbandingan ciri-ciri sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua. M12 30 Mac - 3 Apr 2015 Tanah Pamah Dataran Tanah pamah Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menyenarai contoh-contoh dan menamakan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Band 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul:Tanah pamah Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Band 3 Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat : Tanah pamah. Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.
 8. 8. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.8 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M13 6 - 9 Apr. 2015 Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -peta titi Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi , tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua berdasarkan rajah. Band 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul: Pinggir laut Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. Band 3 Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat : Pinggir laut 10.4.2015 Cuti Peristiwa 1 – Hari Anugerah Kecemerlangan Kali Ke-45 M14 13 - 17 Apr. 2015 Saliran Profil Panjang Profil Rentas Memahami Profil Sungai Menyenaraikan jenis-jenis saliran. Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik. Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai iaitu jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik dan delta. Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil sepanjang sungai. Band 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul: saliran Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai. Band 3 Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat : saliran M15-M16 20 -29 Apr. 2015 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Kawasan Tadahan Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. Berusaha membangunkan negara Malaysia bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia.
 9. 9. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.9 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M15-M16 20 -29 Apr. 2015 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Kawasan Tadahan Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. Berusaha membangunkan negara Malaysia bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia. Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas : Tanah tinggi, Tanah pamah, Pinggir laut, saliran Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis -Menilai -mencipta i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -peta titi Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain (Switzerland, Pulau Jawa, Negara Thai, Tasik Tonle Sap Kampuchea) Band 5 Membanding dan membezakan dengan betul kepentingan pelbagai bentuk muka bumi yang berkaitan terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia serta menyenaraikan contoh-contoh halangan. Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Band 6 Mengkaji potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia serta mengemukakan cadangan yang relevan untuk pembangunan di kawasan berkaitan Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. 30.4.2015 Cuti Peristiwa 2 : Kejohanan Balapan Dan Padang Kali Ke 48 1.5.2015 Cuti Hari Pekerja 4.5.2015 Cuti Ganti Hari Wesak M17 5 - 8 Mei 2015 Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar. Pemeliharaan Pemuliharaan Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara.
 10. 10. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.10 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M18 11-15 Mei 2015 Cuaca dan Iklim serta pengaruh- nya : Pergerakan bumi dalam sistem suria: a.pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca&iklim Putaran Peredaran Kebenuaan Kelautan Kepulauan Ketinggian Memahami putaran dan peredaran bumi Mentakrif putaran dan menyenaraikan kesan-kesan putaran bumi. Band 2 Menerangkan pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim dengan jelas. Putaran bumi dan Peredaran bumi Buku Teks Internet GeoTV Glob Lampu suluh Geoandyou.com Mentakrif peredaran bumi dan menyenaraikan kesan- kesan peredaran bumi. Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian empat musim (musim bunga,panas,luruh dan sejuk). M19 UJIAN SUMATIF : 18 – 22 MEI 2015 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 30 MEI – 14 JUN 2015 M20-M21 25 Mei - 19 Jun 2015 Pembetulan Ujian Sumatif Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -peta titi b.cuaca dan iklim negara Malaysia Cuaca, Iklim Suhu, angin, hujan Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor- faktoryang mempengaruhinya Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia: Suhu Angin Hujan Bersyukur dan berbangga Band 1 Menyatakan jenis iklim dan ciri-cirinya di Malaysia dengan tepat. Mengenalpasti faktor-faktoryang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia Menghubungkaitkan faktor (kedudukan,angin monsun,ketinggian dan kepulauan) dengan iklim negara Malaysia Band 3 Mengenal pasti dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia dengan tepat. M22 22 - 26 Jun 2015 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia cara hidup Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas (Gurun Thar) Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon panas ( Gurun Thar) Mencintai negara Malaysia Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau
 11. 11. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.11 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M23 29 Jun – 3 Julai 2015 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia: cara hidup Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia) Mencintai negara Malaysia Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -peta titi Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia) Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sejuk (Greenland) Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sejuk (Greenland) M24-25 6 - 15 Julai 2015 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia – pertanian, perikanan, pembalakan, pelancongan, perkilangan, perlombongan Mencintai negara Malaysia -menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia Band 4 Menghubungkait pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup manusia di Malaysia dan di zon iklim yang lain dengan mengemukakan contoh yang sesuai. M25-M26 Cuti Hari Raya Puasa (16 – 21 Julai 2015) M26–M27 22-31 Julai 2015 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim Peningkatan suhu Kemarau Jerebu Hujan asid Kesan rumah hijau Pulau haba Penipisan lapisan ozon Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap peningkatan suhu, kemarau dan jerebu Mencintai negara Malaysia -menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia Peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara Malaysia Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap hujan asid dan kesan rumah hijau Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap pulau haba dan penipisan lapisan ozon Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan terhadap cuaca dan iklim. Band 6 Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim dan mengemukakan langkah yang relevan bagi mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Menjelaskan dengan contoh pengaruh kegiatan perindustrian terhadap cuaca dan iklim Menjelaskan dengan contoh pengaruh pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim
 12. 12. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.12 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M28-M29 3 - 14 Ogos 2015 Tumbuh- tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar : Jenis dan taburan tumbuh- tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Kepelbagaia n taburan hutan hujan tropika hutan paya hutan pantai hutan gunung Memahami jenis dan taburan tumbu-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Menyenarai jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia. Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Band 1 Menyatakan / menunjukkan jenis tumbuhan semula jadi di kawasan sekitar dengan tepat. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -peta titi Memadankan taburan jenis dan taburan tumbuh- tumbuhan semulajadi Malaysia Band 2 Menjelaskan jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan betul. Menyenarai contoh hidupan liar di negara Malaysia Mengenalpasti ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia. Membanding dengan contoh rajah profil tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia. M30-M31 17-28 Ogos 2015 Faktor- faktor mem- pengaruhi pelbagai jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia Menghubungkait jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan bentuk muka bumi , iklim , tanih dan saliran Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda Band 3 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuhan semulajadi dengan tepat. 31.8.2015 Cuti Hari KebangsaanMalaysia M32 31 Ogos- 4 Sept. 2015 Jenis dan taburan tumbuh- tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara- negara lain kawasan Gurun panas Tundra, Mediterrane an Monsun Tropika Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain. Menyatakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra . Band 4 Membandingkan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara lain dengan contoh yang sesuai.Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun Tropika Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun Tropika
 13. 13. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.13 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M33 7-11 Sept 2015 Kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi Ekosistem Habitat Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis i-THINK -peta pokok -peta bulatan -peta buih -peta titi Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. 16.9.2015 Cuti Hari Malaysia M34 14 - 18 Sept 2015 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Kepupusan Ketandusan Pencemaran Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Merumus kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 19 - 27 September 2015
 14. 14. 2015 RANCANGANPELAJARANTAHUNAN GEOGRAFI KBSM & PANDUANPERKEMBANGAN PEMBELAJARANMURID PBS TINGKATAN1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah,GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.14 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M 35 28 Sept – 2 Okt 2015 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemeliharaan Pemuliharaan Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Mencintai negara Malaysia prihatin dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Band 6 Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Peta dunia Peta Malaysia Rajah/Foto Lembaran kerja Geoandyou.com KBAT - Analisis -menilai -mencipta i-THINK -peta pokok -peta bulatan Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar M36 5-8 Okt 2015 Ulangkaji, tajuk Kemahiran Geografi, Geografi Manusia M37 Penilaian Akhir Tahun Tingkatan 1: 12 – 16 OKTOBER 2015 14.10.2015 Cuti Awal Muharam M38 19 -23 Okt.2015 Pembetulan Penilaian Akhir Tahun Tingkatan 1 M39-M40 26 Okt- 6 Nov. 2015 Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan pelajar) Pelaporan PT3 kepada semua pelajar Tingkatan 1 M41 Cuti Hari Deepavali (9 – 12 November 2015) M42 16 - 20 Nov 2015 Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan pelajar) Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 untuk tahun 2016 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 21 NOVEMBER 2015 – 4 JANUARI 2016 *** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan.

×