Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

топлинни двигатели

  • Be the first to comment

топлинни двигатели

  1. 1. <ul><li>Принцип на действие на топлинните двигатели Топлинните двигатели са устройства,които превръщат вътрешната енергия на пара или газ в механична. </li></ul>Топлинни двигатели Двигателите с вътрешно горене са в основата на съвременния транспорт.
  2. 2. <ul><li>В практиката се използват няколко вида топлинни двигатели – парна и газова турбина, двигатели с вътрешно горене и реактивни двигатели. </li></ul><ul><li>Принципът на действие на всички тези двигатели е един и същ. Различават се по устройството си и по мястото и начина на превръщане на вътрешната енергия на горивото в механична. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Всеки топлинен двигател се състои от нагревател, работно вещество и охладител. В нагревателя горивото изгаря и повишава температурата на работното вещество. Вътрешната енергия на работното вещество нараства в резултат на погълнатото количество топлина Q1 от нагревателя . </li></ul>Устройство на топлинен двигател 2. Газът или водната пара се разширяват, извършват работа, при което се охлаждат. Само част от вътрешната енергия на газа се изразходва за извършване на работа. Другата част се отдава на охладителя под формата на количество топлина Q2 . 3. Двигателят се връща в изходното си работно състояние за сметка на част от извършената при разширяването на газа работа. Целият описан по - горе процес представлява завършен цикъл.
  4. 4. Коефициент на полезно действие на топлинните двигатели Работата, която извършва двигателят при всеки цикъл, е A=Q1 – Q2. КПД показва каква част от цялото количество топлина, получена от нагревателя, се превръща в полезна работа. Ŋ = А/ Q1 = (Q1 – Q2)/Q1 = 1 - (Q2/Q1)
  5. 5. <ul><li>Парната турбина е топлинен двигател, в който силно нагрята пара изтича с голяма скорост. Има голяма мощност и висок КПД. Използва се в топло и ядрени електроцентрали (ТЕЦ и АЕЦ). </li></ul>Парна и газова турбина <ul><li>Газовите турбини са с по – голям КПД. В тях вместо пари въздух и газове, нагрети до висока температура, движат колелото на турбината. Намират приложение в съвременните самолети, параходи и в промишлеността. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>През 1876 г. немският механик Н. Ото конструира четиритактовия двигател. Той се използва в леки автомобили, развиващи високи скорости. </li></ul>Двигатели с вътрешно горене Дизеловият двигател е по – мощен и по – икономичен. Разликата му от двигателя на Ото се състои в това, че горивната смес се самовъзпламенява поради високата температура. Намира приложение предимно в камиони, трактори, локомотиви и кораби.
  7. 7. <ul><li>Съвременният живот на човека е немислим без топлинните машини. Те имат изключително значение за развитието на икономиката. Но тяхното нарастващо и неразумно използване в много отношения се отразява пагубно върху заобикалящата ни природна среда. </li></ul>Топлиннте явления в природата Изготвили: Полина Манушева и Наталия Илийчовска, 9 ж клас.

×