Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โจทย์ Pbl3

1,053 views

Published on

  • Be the first to comment

โจทย์ Pbl3

  1. 1. โจทย์ปัญหา PBL 3 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภารกิจ1. จากสถานการณ์ปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ อย่างไร (0.5 คะแนน)2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันกลุ่มละ 1 ปัญหา เพื่อนามาเขียนโปรแกรม จากนั้นอธิบายว่าเพราะอะไรจึงเลือกปัญหานี้ (0.5 คะแนน)3. แต่ละกลุ่มเสนอแนวทางที่จะสามารถนามาใช้แก้ปัญหาควรเป็นอย่างไร โดยบอกวิธีการหรือขั้นตอน การทางานตามขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (2 คะแนน) คือ 3.1 การทาความเข้าใจกับปัญหา ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร 3.2 ข้อมูลนาเข้ามีอะไรบ้าง 3.3 วิธีการที่ใช้ประมวลผลเป็นอย่างไร 3.4 ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นอย่างไร 3.5 กาหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์คือ ตัวแปร
  2. 2. แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปัญหา โจทย์ปัญหา PBL 3 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง30201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์ เลขที่ 7 2. นางสาววิภาวรรณ ภูติรักษ์ เลขที่ 8 3. นางสาวอุทัยวรรณ นาสุข เลขที่ 9ตอนที่ 1 หัวข้อปัญหา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ทาความเข้าใจปัญหา - สิ่งที่ต้องการรู้ ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและเลือกโปรแกรมที่จะพัฒนา - วิธีการหาคาตอบ ประชุม แบ่งหน้าที่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนาข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์และตอบคาถาม การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา ชื่อสมาชิก การแบ่งหน้าที่ แหล่งข้อมูล/อ้างอิง นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์ รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล นางสาววิภาวรรณ ภูติรักษ์ ตอบคาถาม นางสาวอุทัยวรรณ นาสุข สืบค้นข้อมูล http://e-learning.snru.ac.th http://kroohathaichon.wordpress.com
  3. 3. ตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหาตามภารกิจ1. จากสถานการณ์ปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างไร(0.5 คะแนน) ตอบ การพัฒนาโปรแกรมภาษา C มีขั้นตอนดังนี้ 1) เขียนโปรแกรมต้นฉบับ (source program) ด้วยภาษา C ใช้โปรแกรม Turbo C/ C++ เพื่อเขียนโปรแกรมต้นฉบับด้วยภาษา C จากนั้นบันทึกโปรแกรมพร้อมกับตั้งชื่อแฟ้มไว้ แฟ้มที่ได้จะมีนามสกุล *.c หรือ *.cpp เช่น simple.c หรือ simple.cppเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรม Turbo C/C++ เขียนโปรแกรมภาษา C++ ได้อีกด้วย 2) แปลโปรแกรมภาษา C ไปเป็นโปรแกรมภาษาเครื่อง (object program) ใช้คาสั่ง compile เพื่อแปลโปรแกรมภาษา C ไปเป็นโปรแกรมภาษาเครื่อง แฟ้มที่ได้จะมีนามสกุล *.obj ซึ่งในขั้นตอนนี้โปรแกรมต้นฉบับอาจเกิดความผิดพลาดทางไวยกรณ์ภาษา (syntax error)ขึ้นได้ จึงต้องย้อนกลับไปแก้ไขโปรแกรมต้นฉบับในข้อ 1. ให้ถูกต้องเสียก่อน 3) เชื่อมโยง (link) โปรแกรมภาษาเครื่องเข้ากับ library function ของภาษา C จะได้เป็น executeprogram โดยใช้คาสั่ง link แฟ้มที่ได้จะมีนามสกุล *.exe 4) สั่งให้ execute program แสดงผลลัพธ์ออกมา โดยใช้คาสั่ง run ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนโปรแกรม ควรตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการให้กลับไปแก้ไขโปรแกรมต้นฉบับในข้อ 1. เสร็จแล้วทาขั้นตอน ข้อ 2. ถึง ข้อ 4. ซ้าอีก ทาซ้าเช่นนี้จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหมายเหตุ ในทางปฏิบัติ การ compile/ link/ run ในโปรแกรม Turbo C/C++ สามารถทาให้พร้อมกันทั้ง3 ขั้นตอน คือใช้คาสั่ง Ctrl + F9 (กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F9 พร้อมกัน)2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันกลุ่มละ 1ปัญหา เพื่อนามาเขียนโปรแกรม จากนั้นอธิบายว่าเพราะอะไรจึงเลือกปัญหานี้ (0.5 คะแนน)ตอบ หากต้องการสร้างโปรเเกรมคานวณราคาขายสินค้า โดยจะต้องได้กาไร 20% และรวมภาษี 7% จงวิเคราะห์ปัญหานี้และเขียนวิธีการประมวลผล
  4. 4. 3. แต่ละกลุ่มเสนอแนวทางที่จะสามารถนามาใช้แก้ปัญหาควรเป็นอย่างไร โดยบอกวิธีการหรือขั้นตอนการทางานตามขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (2 คะแนน) คือ 3.1 การทาความเข้าใจกับปัญหา ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรตอบ ราคาขายสินค้า 3.2 ข้อมูลนาเข้ามีอะไรบ้าง ตอบ ต้นทุน (amount) 3.3 วิธีการที่ใช้ประมวลผลเป็นอย่างไรตอบ sale = amount+[(120/100)+(7/100)] 3.4 ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นอย่างไรตอบ ราคาขายสินค้า 3.5 กาหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์คือ ตัวแปรตอบ ต้นทุน (amount),ราคาขาย (sale)

×