Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โจทย์๋Pbl1

272 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โจทย์๋Pbl1

  1. 1. แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปญหา ั โจทย์ปญหา PBL เรือง ประวัตและขันตอนการเขียนโปรแกรม ั ่ ิ ้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง30201 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ้สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์ เลขที่ 7 2. นางสาววิภาวรรณ ภูติรักษ์ เลขที่ 8 3. นางสาวอุทัยวรรณ นาสุข เลขที่ 9 ภารกิจ 1. กลุ่ ม ของนั ก เรี ย นพบปั ญ หาจากสถานการณ์ นี้ มี ส าเหตุ ม าจากสิ่ ง ใด และต้ อ งแก้ ปั ญ หานี้ อย่างไร (1 คะแนน) 2. จากสถานการณ์ปัญหา ที่กล่าวมาแล้วนั้น นักเรียนสามารถอธิบายถึงประวัติและจุดเด่นของ ภาษาซี (2 คะแนน) 3. กรณี ที่ นั ก เรี ย นจะเลื อ กเป็ น ตั ว แปลภาษา นั ก เรี ย นควรเริ่ ม ต้ น จากศึ ก ษาตั ว แปล ภาษาคอมพิ วเตอร์แบบคอมไพเลอร์และอินเตอร์พรีเตอร์ก่อน แล้วจึงเลือกเป็นตัวแปลภาษา พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ (2 คะแนน)ตอนที่ 1 หัวข้อปัญหา ประวัติและขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ทาความเข้าใจปัญหา ศึกษาประวัติของภาษาซีและเลือกเป็นตัวแปลภาษาซีระหว่างคอมไพเลอร์และ อินเตอร์พรีเตอร์
  2. 2. - สิ่ง ที่ต้องการรู้ ภาษาซี มีจุดเริ่ม ต้น อย่า งไรและเหตุใดภาษาจึงได้รับความนิยมน ามาใช้เขียน โปรแกรม ถ้าสมมติให้เป็นคอมพิวเตอร์จะเลือกเป็นตัวแปลภาษาแบบใดระหว่างคอมไพเลอร์ และอินเตอร์พรีเตอร์เพราะเหตุใด - วิธีการหาคาตอบ ประชุม แบ่งหน้าที่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนาข้อมูลที่ได้ม า วิเคราะห์และตอบคาถาม- แหล่งข้อมูล http://kroohathaichon.wordpress.com http://www.thaigoodview.com- การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา ชือสมาชิก ่ การแบ่งหน้าที่ แหล่งข้อมูล/อ้างอิงนางสาวนพรัตน์ อนุสงค์ สืบค้นข้อมูล http://www.thaigoodview.com http://kroohathaichon.wordpress.comนางสาววิภาวรรณ ภูติรักษ์ รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลนางสาวอุทัยวรรณ นาสุข ตอบคาถาม ตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหาตามภารกิจ 1.กลุ่ม ของนั ก เรี ย นพบปัญ หาจากสถานการณ์นี้ มีส าเหตุ ม าจากสิ่ง ใด และต้ อ งแก้ปัญ หานี้อย่างไร (1 คะแนน) ตอบ สถานการณ์นี้เกิดจากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าต้องการทราบว่าภาษาซีมีจุดเริ่มต้นอย่างไร และเหตุใดภาษาซีจึงได้รับความนิยมนามาใช้เขียนโปรแกรมภาษาซี และถ้าสมมติให้เป็นคอมพิวเตอร์ จะเลือกเป็นตัวแปลภาษาแบบใดระหว่างคอมไพเลอร์และอินเตอร์พรี เตอร์เพราะเหตุใด และต้อง แก้ไขปัญหานี้โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซีนาข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ 2.จากสถานการณ์ปัญหา ที่กล่าวมาแล้วนั้น นักเรียนสามารถอธิบายถึงประวัติและจุดเด่น ของภาษาซี (2 คะแนน) ตอบ ภาษาซีเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1972 โดย Dennis Ritchie แห่ง Bell Labs โดยภาษาซีนั้นพัฒนามาจาก ภาษา B และจากภาษา BCPL โดยภาษาซีนั้นสามารถจะปรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆได้ ต่อมาในช่วง ปี ค.ศ.1988 Ritchie และ Kernighan ได้ร่วมกับ ANSI (AmericanNational Standards Institute) สร้างเป็นมาตรฐานของภาษาซีขึ้นมาใหม่มชื่อว่า “ANSI C” ี จุดเด่นของภาษาซี คือ 1.มีลักษณะเป็นโครงสร้างจึงเขียนง่าย
  3. 3. 2.สั่งงานอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ได้เกือบทุกส่วน 3.คอมไพเลอร์จะทางานอ้างอิงมาตรฐาน ทาให้สามารถนาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุนที่รองรับ ่ANSI 4.โปรแกรมมีความยืดหยุ่น ใช้กับซีพียูตางเบอร์กันได้ ่ 5.เขียนโปรแกรมประยุกต์ได้หลายระดับ เช่น โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 6.มีโปรแกรมช่วย ราคาไม่แพง หาง่าย เช่น vitanin c 7.สามารถประกาศข้อมูลไดัหลายชนิดหลายรูปแบบ ้ 3.กรณี ที่ นั ก เรี ย นจะเลื อ กเป็ น ตั ว แปลภาษา นั ก เรี ย นควรเริ่ ม ต้ น จากศึ ก ษาตั ว แปลภาษาคอมพิวเตอร์แบบคอมไพเลอร์และอินเตอร์พรีเตอร์กอน แล้วจึงเลือกเป็นตัวแปลภาษา พร้อมทังให้ ่ ้เหตุผลประกอบ (2 คะแนน) ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์ เพราะหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายเนื่องจากทาการแปลผลทีละบรรทัด และถึงแม้ ว่าคอมไพเลอร์จะทางานได้เร็ว เนื่องจากทาการแปลผลทีเดียวแล้วจึงทางานตามคาสั่งของโปรแกรมในภายหลังแต่โปรแกรมจะหาข้อผิดพลาดได้ยากกว่าอินเตอร์พรีเตอร์

×