Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seqüència didàctica

218 views

Published on

Seqüència Didàctica

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seqüència didàctica

 1. 1. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les Emocions -Planificació de la llengua i literatura. -Integrants del grup: Andrea Ferrando Irene Úbeda Noelia Peinado
 2. 2. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 2 ÍNDEX Introducció................................................................................................................................3 Objectius...................................................................................................................................3 Continguts curriculars: .............................................................................................................4 Bloc 1: Comunicació oral: escoltar i parlar. .........................................................................4 Bloc 2: Comunicació escrita: llegir. .....................................................................................4 Bloc 3: Comunicació escrita: escriure:.................................................................................4 Bloc 4: El coneixement de la llengua:..................................................................................5 Bloc 5: L'educació lideraria:.................................................................................................5 Competències: ..........................................................................................................................5 Estàndards d'aprenentatge:.......................................................................................................6 Bloc 1: Comunicació oral: escoltar i parlar. .........................................................................6 Bloc 2: Comunicació escrita: llegir. .....................................................................................6 Bloc 3: Comunicació escrita: escriure..................................................................................6 Bloc 4: El coneixement de la llengua...................................................................................6 Bloc 5: L'educació literària...................................................................................................7 SESSIONS................................................................................................................................7 Sessió 1: Recitem poemes ....................................................................................................7 Sessió 2: Ruta literària per València.....................................................................................8 Sessió 3: ¡Fem una obra de teatre!........................................................................................8 Sessió 4: ¡Fem un Haikú! .....................................................................................................9 Sessió 5: La maleta viatgera. ..............................................................................................10
 3. 3. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 3 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Introducció Anem a dur a terme una seqüència didàctica, en la que el tema principal son les emocions. Encara que es treballa de forma interdisciplinari diferents àrees, es centrem principalment amb el desenvolupament de la literatura, mostrant tècniques i recursos per a realitzar a les aules d'educació primària. La seqüència didàctica consta de 5 sessions, en les quals es realitzaran diferents activitats, que es descriuran a continuació. Objectius Els objectius d'aquesta seqüència didàctica son: Objectius generals de l'àrea de Valencia.  Conèixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua valenciana i desenvolupar hàbits de lectura. Objectius generals d'altres àrees.  Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència  Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, creativitat.  Adquirir habilitats per a la prevenció i resolució pacifica de conflictes.  Conèixer, comprendre i respectar les diferencies culturals i les diferencies entre les persones.  Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en utilització de recursos TIC'S  Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres.
 4. 4. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 4 Continguts curriculars: Els continguts curriculars que es treballen a partir d'aquesta seqüència didàctica son: Bloc 1: Comunicació oral: escoltar i parlar. Dintre de aquest bloc anem a treballar els següents continguts:  Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals narratius, descriptius, informatius  Discurs ordenat i coherent.  Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.  Estratègies i normes d'intercanvi comunicatiu: participació, torn de paraula..  Respecte pels sentiments, vivències i idees dels altres.  Creació de textos literaris.  Ampliació del vocabulari.  Resum oral  Dramatitzacions de texts literaris. Bloc 2: Comunicació escrita: llegir. Dintre de aquest bloc anem a treballar els següents continguts:  Consolidació del sistema de lectura.  Comprensió de textos orals  Lectura de textos.  Sentit global del text.  Gust per la lectura  Hàbit lector.  Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al text. Bloc 3: Comunicació escrita: escriure: Dintre de aquest bloc anem a treballar els següents continguts:  Producció de textos per transmetre experiències o vivències: narracions, descripcions..  Cohesió del text: enllaços, puntuació..
 5. 5. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 5  Normes de producció dels texts: planificació revisió i millora. Pla d'escriptura.  Cal·ligrafia.  Ordre i presentació. Bloc 4: El coneixement de la llengua: Dintre de aquest bloc anem a treballar els següents continguts:  La paraula: distintes classes de paraules: nom, verbs, adjectius..  Classes de noms: propis, individuals, col·lectius..  Conjugació de verbs.  Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, etc  Ús regles ortogràfiques bàsiques. Bloc 5: L'educació literaria: Dintre de aquest bloc anem a treballar els següents continguts:  Coneixement de contes tradicionals.  Distinció entre conte i llegenda  Lectura guiada de texts narratius, descriptius..  Creació de texts literaris.  Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris.  Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de comunicació. Competències: Atenent a les característiques d'aquesta seqüència didàctica, enfocarem el treball cap a l’adquisició d'aspectes englobats dintre de les següents competències: 1. Comunicació lingüística 2. Competència cultural i artística 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència social i ciutadana 5. Competència d'aprendre a aprendre 6. Autonomia i iniciativa personal
 6. 6. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 6 7. Competència emocional Estàndards d'aprenentatge: Alguns dels estàndards d'aprenentatge que trobem relacionats als blocs de contingut que hem anomenat son els següents: Bloc 1: Comunicació oral: escoltar i parlar.  Empra la llengua oral amb diverses finalitats.  Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a la situació comunicativa.  Aplica les normes socio - comunicatives: escolta activa, torn de paraula..  Comprèn la informació general dels textos orals treballats.  Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua edat.  Respon a les preguntes respecte a la comprensió literària. Recorda idees bàsiques del text. Bloc 2: Comunicació escrita: llegir.  Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients.  Entén el missatge global i pot identificar les idees principals.  Activa coneixements previs per comprendre un text.  Estableix relacions entre els il·lustracions i el contingut del text. Bloc 3: Comunicació escrita: escriure.  Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares.  Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció, revisió i millora.  Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres. Bloc 4: El coneixement de la llengua.  Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims.
 7. 7. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 7  Utilitza correctament les conjugacions verbals.  Utilitza els signes de puntuació.  Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre.  Utilitza una sintaxi adient. Bloc 5: L'educació literària.  Reconeix i valora les característiques fonamentals dels texts literaris.  Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius..  Crea textos literaris.  Realitza dramatitzacions en grup.  Memoritza, reprodueix i reconeix contes. Sessions Durant aquesta seqüència didàctica es realitzaran 8 sessions: Sessió 1: Recitem poemes En primer lloc, se realitza una assemblea on se informa al alumnat quina serà la activitat que anem a realitzar, en aquest cas, recitar el poema i plasmar el que ens transmet en un paper. La activitat comença de la següent manera: el/la docent recita un poema que tracte el tema de les emocions o sentiments. A continuació, el alumnat i el/la docent el recitaran de forma conjunta. Es recita per tercera vegada el poema, però aquesta vegada soles el docent, en eixe moment l'alumnat dibuixarà a un paper continu que els ha suggerit aquest vers. Per a fer els dibuixos utilitzarem una tècnica plàstica que s'anomena ¨Tècnica màgica¨ que consisteix en dibuixar amb cera blanca o groga sobre un paper en blanc, una vegada hagen acabat de plasmar els seus dibuixos, es derramarà pintura d'un color fosc, per exemple, blau per a que ressalte la cera sobre el paper. Una vegada, hagen fet els seus dibuixos i haguem derramat la pintura, tots junts observarem el resultat final. Tots els xiquets i xiquetes quedaran sorpresos amb la tècnica màgica i observaran els dibuixos tant de ells/elles com dels seus companys i companyes. El xiquet o xiqueta que vulga explicarà el seu dibuix i que és el que ha sentit.
 8. 8. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 8 Mitjançant aquesta sessió iniciem als xiquets i xiquets en que va a tractar aquesta seqüència; treballem el gènere literari de la poesia, la tècnica màgica, la expressió de sentiments, etc. Emprant una metodologia pràctica, experimental, i motivadora. Sessió 2: Ruta literària per València. En primer lloc, es realitza una assemblea on se informa al alumnat quina serà la activitat que anem a realitzar, en aquest cas, la ruta literària. Informarem de que es lo que van a visitar, quines seran les parades, i que deuran fer fotografies de allò que més en criden la atenció. A continuació, realitzarem la ruta literària per Valencia, visitant els llocs més emblemàtics d'aquesta ciutat. Els xiquets i xiquetes deuran fer fotos als llocs, personatges, o objectes que més es criden l'atenció. Al dia següent, es reflexionarà sobre la experiència d'eixir de classe i realitzar una ruta literària, i es compartiran i comentaran les fotos que hauran realitzat. Dividirem la classe per grups, de manera que cada grup tinga almenys una foto de un personatge, un lloc i un objecte. Una vegada tinguen clar quins personatges, lloc, i objectes van a utilitzar crearan una història. Per a finalitzar, cada grup llegirà a la resta de classe la seua història. Mitjançant aquesta sessió treballem amb l'alumnat la cultura de la ciutat on viuen: els llocs i personatges més emblemàtics a la vegada que estem ensenyant literatura mitjançant la creació de histories. Sessió 3: ¡Fem una obra de teatre! Al inici de curs, mitjançant una assemblea informem a l'alumnat que al llarg de tot el curs es realitzarà una lectura comuna per a tots. Per a elegir quina serà eixa lectura, es realitzarà una votació de les lectures que el propi alumnat proposen.
 9. 9. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 9 Una vegada haguem elegit quina lectura llegiran, establirem un data per a posar en comú que els ha paregut aquesta lectura i per a realitzar la seua interpretació en forma d'obra de teatre. El dia establert per tota la classe, que serà a la mitad de curs, es posaran en comú les opinions, les sensacions que els ha paregut l'obra. Una vegada tinguen clara la historia i que es el que transmet, tots junts realitzarem l’adaptació de l'obra per a realitzar la dramatització. A partir d'aquest moment assajarem l'obra amb l'escenari, indumentària, etc.. El dia acordat per tota la classe i per el centre educatiu, es realitzarà l'obra per a totes aquelles persones que volguen vore-la: famílies, estudiants, professorat, etc. Per a que açò siga possible, prèviament s'avisarà a tota la comunitat educativa. Mitjançant aquesta sessió treballem amb l'alumnat la lectura d'una obra, la seua interpretació i dramatització, a mes de desenvolupar la seua competència oral i escrita. Sessió 4: ¡Fem un Haikú! En primer lloc, es realitza una assemblea on se informa al alumnat quina serà la activitat que anem a realitzar, en aquest cas, la realització de un Haikú. Per a iniciar la sessió sobre el Haiku, explicarem al alumnat que es un Haiku, d'on prové, per a que s'utilitza, com es realitza, etc.. Per a que quede més clar, ensenyarem alguns exemples de Haikus. Una vegada tinguen assolit que es un Haikú, com es realitza i per a què serveix, cada xiquet i xiqueta deurà realitzar el seu propi Haikú sempre amb la ajuda del/la docent. Per a finalitzar la sessió, cada xiquet i xiqueta mostrarà el seu Haikú a la resta de companys i companyes, i donaran la seua opinió sobre aquesta sessió.
 10. 10. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Les emocions Página 10 Mitjançant aquesta sessió treballem amb l'alumnat el gènere del Haikú, la seua creació i interpretació a la vegada que estem deixant total llibertat per a que el alumnat expresse el que sent o pensa. Sessió 5: La maleta viatgera. Per a finalitzar aquesta seqüència didàctica, realitzarem una maleta viatgera, que consistirà en omplir una maleta de totes aquelles coses que el alumnat considere o li abellisca. En primer lloc, es realitza una assemblea on se informa al alumnat quina serà la activitat que anem a realitzar, en aquest cas, la maleta viatgera. Informarem de que consisteix aquesta activitat: Cada xiquet i xiqueta de classe s’emportarà durant uns dies, una maleta a casa. Dins d'aquesta pot posar algun objecte, ja siga un conte, un haikú, un poem, imatges, vídeos a o inclús algun recurs que se'ls ocórrega però sempre amb la ajuda de la família. Aquesta activitat es durà a terme de forma transversal durant tot el curs, per a que tots els xiquets i xiquets i el/la docent puguen col·locar en la maleta el que més els abellisca. A final de curs, realitzarem altra assemblea on obrirem la maleta viatgera i observarem tots junts allò que el alumnat i el/la docent ha posat dins, ensenyant-ho i comentant-ho amb els companys i companyes. Es un moment en el que cada xiquet i xiqueta pot expressar el que ha sentit, i poder fer partícips als seus companys/es dels seus sentiments. Mitjançant aquesta activitat treballem amb l'alumnat d’importància dels valors com el respecte, tolerància, companyerisme, potenciem la creació pròpia de textos, imatges o vídeos, a més de fomentar el treball en equip i la expressió de sentiments o sensacions. Hem volgut involucrar a la família en aquesta activitat ja que la participació de les famílies durant la etapa educativa dels xiquets i xiquetes es molt important.

×