Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงานขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบดังนี้1. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนให้นกเร...
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์1.โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์...
2.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งานโครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ ...
3.โครงงานพัฒนาเกมโครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมเพื่อความรู ้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ น...
4.โครงงานพัฒนาเครื่ องมือโครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะอยูในรู...
5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีโครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆซึ่ งเป็ นงา...
เธ›เธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ‚เธญเธ‡เน‚เธ„เธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธกเธž เธงเน€เธ•เธญเธฃ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
HPLC-HIgh Pressure/Performance Liquid Chromatography
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

เธ›เธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ‚เธญเธ‡เน‚เธ„เธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธกเธž เธงเน€เธ•เธญเธฃ

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

เธ›เธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ‚เธญเธ‡เน‚เธ„เธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธกเธž เธงเน€เธ•เธญเธฃ

  1. 1. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงานขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบดังนี้1. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนให้นกเรี ยนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติดวยตนเองโดยอาศัยหลักวิชาการทาง ั ั ัทฤษฎีตามเนื้อหาโครงงานนั้นๆ หรื อจากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมากแล้ว2. นักเรี ยนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรื อเป็ นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เป็ นภาคเรี ยน หรื อมากว่าก็ได้ แล้วแต่โครงงานเล็กหรื อใหญ่3. นักเรี ยนเป็ นผูพิจารณาริ เริ่ มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้าปฏิบติดวยตนเอง ้ ั ้ตามความถนัด สนใจ และความพร้อม4. นักเรี ยนเป็ นผูเ้ สนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบติงานและการแปลผล ัรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อดาเนินงานร่ วมกันให้บรรลุตามจุดหมายที่กาหนดไว้5. เป็ นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยนตามวัยและสติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินดาเนินงานด้วย
  2. 2. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์1.โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัดบททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ระบบสุ ริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น
  3. 3. 2.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งานโครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์ สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคารซอฟต์แวร์ สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่ งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของ ่ขึ้นใหม่ หรื อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ ้ออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผเู ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. 4. 3.โครงงานพัฒนาเกมโครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมเพื่อความรู ้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงงาน ัประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่ ้ ั ่ ั่มีอยูทวไป และนามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู ้เล่นกลุ่มต่างๆ
  5. 5. 4.โครงงานพัฒนาเครื่ องมือโครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะอยูในรู ปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ วาดรู ป ซอฟต์แวร์ พมพ์งาน และซอฟต์แวร์ ช่วยการมอง ่ ิวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้น สาหรับซอฟต์แวร์ เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคา ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่ วนซอฟต์แวร์ การวาดรู ป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นไปได้โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่น ผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์ ้คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก
  6. 6. 5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีโครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆซึ่ งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานที่ผทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้ งใน ู้ ่เรื่ องที่ตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่ งอาจอยูในรู ปของสู ตร ้สมการ หรื อคาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ ให้ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้ก็ ้จะเปลี่ยนไปตามสู ตรหรื อสมการนั้น ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจได้ดียงขึ้น การทาโครงงาน ่ิ ่ ู้ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยูที่ผทาต้องมีความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่าและการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้นcredit::http://namkwanmay.wordpress.com/ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/314100

Views

Total views

176

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×