Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

03bb7948b0ecfc6376c61960fe8d8be3

Download to read offline

 • Be the first to like this

03bb7948b0ecfc6376c61960fe8d8be3

 1. 1. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 2วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.ส วนที่ 1 : แบบระบายตั ว เลื อ ก แต ล ะขอ มี คําตอบที่ ถู ก ต อ งที่สุ ด เพี ยงคํา ตอบเดี ยว จํา นวน 50 ข อ (ข อ 1 - 50) : ข อ ละ 1 คะแนน1. พระพุ ท ธศาสนาสอนหลั ก ความจริ ง ที่ เ ป น สากลในเรื่ อ งใด 1. ตนเป น ที่ พึ่ ง แห ง ตน 2. การทํา ลายชี วิ ต เป น บาป 3. ทุ ก ชี วิ ต ต อ งเผชิ ญ ป ญ หาด ว ยความไม ป ระมาท 4. มนุ ษ ย ใ ช ปญ ญาหาสาเหตุ เ พื่ อ แก ป ญ หาได2. ข อ ใดไม ใ ชข อ ห า มในศาสนาอิ ส ลาม 1. ห า มฆ า ตนเองและผู อื่ น 2. ห า มการคุ ม กํา เนิ ด และทํา แท ง 3. ห า มการเสี่ย งโชคและการพนั น 4. ห า มกราบบุ ค คลอื่ น ยกเว น บิ ด ามารดา3. จุ ด มุ ง หมายสู ง สุ ด ในศาสนาคริ ส ต คื อ เรื่ อ งใด 1. การล า งบาปกํา เนิ ด 2. การไปรวมกั บ พระเจ า 3. การสร า งศรั ท ธาต อ พระเจ า 4. การรอดพ น จากคํา พิ พ ากษา
 2. 2. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 3วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.4. พิ ธี ก รรมประจํา บ า น 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ - ฮิ น ดู คื อ พิ ธี ใ ด 1. พิ ธี ศ ารทธ 2. พิ ธี สั ง สการ 3. พิ ธี บู ช าเทวดา 4. พิ ธี ป ระจํา วรรณะ5. อุ ด มเป น ผู มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ประหยั ด เลี้ ย งชี พ ตามกํา ลั ง ทรั พ ย และคบเพื่ อ นที่ ดี อุ ด มปฏิ บั ติ ต ามธรรมข อ ใด 1. โลกธรรม 2. โภคอาทิ ย ะ 3. ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ 4. อปริ ห านิ ย ธรรม6. พระมหาชนกเป น ผู มี ค วามเพี ย รตรงกั บ พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต ข อ ใด 1. อิ ณ าทานํ ทุ กฺ ขํ โลเก 2. สนฺ ตุ ฏ  ี ปรมํ ธนํ 3. วายเมเถว ปุ ริ โ ส ยาว อตฺ ถ สฺ ส นิ ปฺ ป ทา 4. ปฏิ รู ป การี ธุ ร วา อุ ฏ  าตา วิ น ทฺ เ ต ธนํ7. คั ม ภี ร ท่ี อ ธิบ ายพระไตรป ฎ กเรี ย กว า อะไร 1. ฎี ก า 2. อรรถกถา 3. ปกรณ พิ เ ศษ 4. สั ท ทาวิ เ สส
 3. 3. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 4วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.8. ข า แต พ ระสงฆ ผู เ จริ ญ ข า พเจ า ทั้ ง หลาย ขอน อ มถวาย ...(1)... กั บ ทั้ ง บริ ว าร เหล า นี้ แก พ ระภิ ก ษุ ส งฆ ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ จ งรั บ ...(2)... กั บ ทั้ ง บริ ว ารเหล า นี้ ของข า พเจ า ทั้ ง หลาย เพื่ อ ประโยชน แ ละความสุ ข แก ข า พเจ า ทั้ ง หลาย สิ้ น กาลนาน เทอญฯ ข อ ความข า งต น เป น คํา ถวายสั ง ฆทานประเภทสามั ญ คํา ที่ ต อ งเติ ม ใน ช อ งว า งที่ (1) และ (2) คื อ ข อ ใด 1. อั ฐ บริข าร 2. ภั ต ตาหาร 3. มตกภั ต ตาหาร 4. ภั ต ตาหารและน้ํา9. ข อ ใดคื อ ความหมายของ “จิ ต ” ในจิ ต ตานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน 1. ธรรม 2. อารมณ 3. ความรู สึ ก 4. ความนึ ก คิ ด10. ในแนวทางพระพุ ท ธศาสนา เราสามารถพั ฒ นาตนเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ไ ด อย า งไร 1. รั ก ษาศี ล ใหค รบ 2. ยึ ด ไตรสิ ก ขาในการดํา เนิ น ชี วิ ต 3. ฝ ก สติ ป ฏ ฐานจนถึ ง ขั้ น สุ ด ท า ย 4. มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางศาสนาอย า งสม่ํา เสมอ
 4. 4. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 5วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.11. การคอร รั ปชั น เกิ ด จากการขาดคุ ณ ธรรมประการใดเป น สํา คั ญ 1. ความสามั ค คี 2. ความเมตตากรุ ณ า 3. ความวิ ริ ย อุต สาหะ 4. ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต12. การปฏิ รู ป กฎหมายและระบบศาลของไทยเกิ ด ขึ้ น อย า งจริ ง จั ง ในรั ช สมั ย ใด 1. รั ช กาลที่ 4 2. รั ช กาลที่ 5 3. รั ช กาลที่ 6 4. รั ช กาลที่ 713. ตามหลั ก กฎหมายอาญา ความผิ ด ทางอาญาจะไม เ กิ ด ขึ้ น หากปราศจากสิ่ ง ใด 1. โทษ 2. สิ ท ธิ 3. เจตนา 4. กฎหมาย14. พฤติ ก รรมส ว นใหญ ข องมนุ ษ ย มี ที่ ม าอย า งไร 1. เกิ ด จากธรรมชาติ 2. เกิ ด จากการเรี ย นรู 3. เกิ ด จากพั น ธุ ก รรม 4. เกิ ด จากสั ญ ชาตญาณ15. ข อ ใดมี ค วามหมายสอดคล อ งกั บ คํา ว า “บรรทั ด ฐาน” มากที่ สุ ด 1. ค า นิ ย ม 2. บทบาท 3. ประเพณี 4. สั ญ ลั ก ษณ
 5. 5. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 6วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.16. ข อ ใดเป น ป ญ หาสํา คั ญ ที่ เ ป น รากฐานของป ญ หาอื่ น ๆ ในสั ง คมไทย 1. ป ญ หายาเสพติ ด 2. ป ญ หาครอบครั ว 3. ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม 4. ป ญ หาอาชญากรรม17. หลั ก การปกครองแบบเผด็ จ การใหค วามสํา คั ญ ต อ สิ่ ง ใดน อ ยที่ สุ ด 1. ความมั่ น คงของรั ฐ บาล 2. ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ 3. ความเสมอภาคในสั ง คม 4. ความเป น เอกภาพของรั ฐ18. พระมหากษั ต ริ ย ไ ทยทรงใช อํา นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยผ า นทางสถาบั น ทางการเมื อ งใด 1. ศาล 2. รั ฐ สภา 3. คณะรั ฐ มนตรี 4. คณะองคมนตรี19. การกํา หนดให ป ระชาชนชาวไทยมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งประชามติ เป น การสนั บ สนุ น แนวคิ ด ในเรื่ อ งใด 1. การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 2. การตรวจสอบการใช อํา นาจรั ฐ 3. การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชน 4. การกระจายอํา นาจใหป ระชาชนปกครองตนเอง
 6. 6. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 7วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.20. รั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 กํา หนดให บุ ค คลมี สิ ท ธิ ได รั บ การศึ ก ษาโดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ยเป น เวลาไม น อ ยกว า กี่ป 1. 6 ป 2. 9 ป 3. 12 ป 4. 15 ป21. การขาดแคลนป จ จั ย การผลิ ต ส ง ผลให ร ะบบเศรษฐกิ จ ต อ งประสบกั บ เรื่ อ งใด 1. การจั ด สรรป จ จั ย การผลิ ต 2. การแข ง ขั นกั น ใช ป จ จั ย การผลิ ต 3. ความเหลื่ อ มล้ํา ในการกระจายรายได 4. เงิ น เฟ อ จากการสู ง ขึ้ น ของราคาป จ จั ย การผลิ ต22. ผู สู ง อายุ ถ อนเงิ น ฝากประจํา จากธนาคารจํา นวน 1 ล า นบาท เพื่ อ นํา เงิ น ไปซื้ อ พั น ธบั ต รรัฐ บาลอายุ 5 ป การนํา เงิ น มาซื้ อ พั น ธบั ต รดั ง กล า วมี ต น ทุ น หรื อ ไม เพราะเหตุ ใ ด 1. ไม มี เพราะไม มี ก ารกู เ งิน มาซื้ อ พั น ธบั ต ร 2. ไม มี เพราะเป น เงิ น ที่ ถ อนจากบั ญ ชี ข องตนเอง 3. มี เพราะทํา ให ข าดสภาพคล อ งในการใช จ า ย 4. มี เพราะไมไ ด รั บ ดอกเบี้ ย จากเงิ น ฝากธนาคาร
 7. 7. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 8วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.23. อาศั ย กฎของอุ ป ทาน อุ ป ทานของเครื่ อ งปรั บ อากาศสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ใด 1. ราคาเครื่ อ งปรั บ อากาศ 2. ภาษี ส รรพสามิ ต 3. ต น ทุ น การผลิ ต 4. จํา นวนผู ผ ลิ ต24. หลั ก การของสถาบั น การเงิ น ใดสอดคล อ งกั บ แนวพระราชดํา ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 1. ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย 2. ธนาคารแห ง ประเทศไทย 3. สหกรณ อ อมทรั พ ย 4. ธนาคารออมสิ น25. ข อ ใดส ง ผลให เ งิ น คงคลั ง เพิ่ ม ขึ้ น 1. รั ฐ บาลจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรได เ พิ่ ม ขึ้ น 2. ดุ ล รายได - รายจ า ยของรั ฐ บาลเกิ น ดุ ล 3. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส ง ผลกํา ไรให รั ฐ บาลมากขึ้ น 4. รั ฐ บาลเลื่ อ นการไถ ถ อนพั น ธบั ต รที่ ค รบกํา หนด
 8. 8. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 9วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.26. ข อ ใดกล า วถึ ง การหมุ น เวี ย นของสิ น ค า และบริ ก ารระหว า งหน ว ยเศรษฐกิ จ ต า งๆ ในระบบเศรษฐกิจ ได ถู ก ต อ ง 1. หมุ น เวี ย นจากเจ า ของป จ จั ย การผลิ ต ไปสู ค รั ว เรื อ น 2. หมุ น เวี ย นจากครั ว เรื อ นไปสู ห น ว ยธุ ร กิ จ 3. หมุ น เวี ย นจากหน ว ยธุ ร กิ จ ไปสู ค รั ว เรื อ น 4. หมุ น เวี ย นจากครั ว เรื อ นไปสู เ จ า ของป จ จั ย การผลิ ต27. กรณี ใ ดทํา ให ร าคาข า วสารในตลาดปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น 1. อุ ป สงค ต อ ข า วสารน อ ยกว า อุ ป ทานของข า วสาร 2. อุ ป สงค ต อ ข า วสารมากกว า อุ ป ทานของข า วสาร 3. อุ ป ทานส ว นเกิ น ของขา วสารมากกว า อุ ป สงค ส ว นเกิ น ต อ ข า วสาร 4. อุ ป ทานส ว นเกิ น ของขา วสารเพิ่ ม ขึ้ น มากกว าอุ ป สงค ส ว นเกิ น ต อ ข า วสาร28. รายการที่ แ สดงการเคลื่ อ นไหวของทุ น สํา รองระหว า งประเทศจะปรากฏ อยู ใ นข อ ใด 1. ดุ ล การค า 2. ดุ ล บั ญ ชี ทุ น 3. ดุ ล การชํา ระเงิ น 4. ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด
 9. 9. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 10วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.29. การที่ รั ฐ บาลกู เ งิ น จากต า งประเทศมาลงทุ น แทนการกู เ งิ น จากประชาชน ก อ ให เ กิ ด ผลอย า งไร 1. หนี้ ส าธารณะเพิ่ ม ขึ้ นน อ ยกว า 2. อั ต ราดอกเบี้ ย ในประเทศสู ง ขึ้ น 3. สภาพคล อ งภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น 4. งบประมาณแผ น ดิ น ขาดดุ ล น อ ยลง30. ภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งครึ่ ง แรกของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ สั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10 เกิ ด จากสาเหตุ ใ ด 1. สถานการณ ค วามไม ส งบใน 3 จั ง หวั ด ภาคใต ทํา ให ก ารลงทุ น ชะลอตั ว 2. วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าส ง ผลกระทบมาถึ ง ประเทศไทย 3. ความไม มี เ สถี ย รภาพของรั ฐ บาลทํา ให ดํา เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ไม ต อ เนื่ อ ง 4. การไม ดํา เนิ น นโยบายตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต อ จากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 931. หากท า นเข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ม นุ ษ ย ยุ ค ก อ นประวั ติ ศ าสตร ท า นจะไม พ บสิ่ ง ใด 1. เครื่ อ งประดั บ 2. อาวุ ธ หิ น กะเทาะ 3. แผ น ศิ ล าจารึ ก 4. หม อ ดิ น เผาสามขา
 10. 10. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 11วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.32. วิ พ ากษ วิ ธี ท างประวั ติ ศ าสตร ห มายถึ ง วิ ธี ก ารใด 1. การตี ค วาม 2. การประเมิน 3. การวิ เ คราะห 4. การสั ง เคราะห33. การสร า งงานศิ ล ปกรรมของโรมั น มี จุ ด มุ ง หมายใดเป น หลั ก 1. เพื่ อ ประโยชน ใ ช ส อย 2. เพื่ อ ใช ใ นการประกอบพิ ธี ก รรม 3. เพื่ อ แสดงความศรั ท ธาต อ ศาสนา 4. เพื่ อ แสดงความยิ่ ง ใหญ ข องจั ก รวรรดิ34. นวั ต กรรมใดที่ ทํา ให เ กิ ด การปฏิ วั ติ ภู มิ ป ญ ญาของชาติ ต ะวั น ตก 1. ปฏิ ทิ น 2. กระดาษ 3. แท น พิ ม พ 4. นาฬิ ก ากลไก35. อาณาจั ก รโบราณในดิน แดนสุ ว รรณภู มิ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากอารยธรรมใด มากที่ สุ ด 1. อารยธรรมจี น 2. อารยธรรมขอม 3. อารยธรรมอิ น เดี ย 4. อารยธรรมอิ ส ลาม
 11. 11. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 12วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.36. บุ ค คลใดได รั บ การประกาศยกย อ งจากองค ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร และ วั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ ในสาขาปราชญ แ ละกวี ประจํา ป 2551 1. สมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ เจ า ฟ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ 2. สมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ 3. พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมหลวงวงษาธิ ร าชสนิ ท 4. หม อ มราโชทั ย หรื อ หม อ มราชวงศ ก ระต า ย อิ ศ รางกู ร37. ที่ ตั้ ง ของแคว น ตามพรลิ ง ค ต รงกั บ บริ เ วณใดในป จ จุ บั น 1. ไทรบุ รี 2. ป ต ตานี 3. สุ ร าษฎร ธ านี 4. นครศรี ธ รรมราช38. การสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเกิ ด จากการรวมกั น ของเมื อ งใด 1. ละโว - พิ ษ ณุ โ ลก 2. สุ พ รรณภู มิ- ละโว 3. พิ ษ ณุ โ ลก-สุ โ ขทั ย 4. สุ โ ขทั ย -สุ พ รรณภู มิ39. พระมหากษั ต ริ ย พ ระองค ใ ดทรงริ เ ริ่ ม ธรรมเนี ย มการดื่ ม น้ํา พระพิ พั ฒ น สั ต ยา ร ว มกั บ ขุ น นางและข า ราชการ 1. พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว 2. พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว 3. พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว 4. พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว
 12. 12. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 13วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.40. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไพร กั บ มู ล นายในสั ง คมไทยโบราณอยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขใด 1. ระบบกฎหมาย 2. ความจงรั ก ภั ก ดี 3. ค า นิ ย มและประเพณี 4. วั ฒ นธรรมและกฎหมาย41. ข อ ใดไม แ สดงป จ จั ย ที่ มี ต อ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ 1. จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตั้ ง อยู ที่ ล ะติ จู ด 8 องศาเหนื อ 2. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี แ ม น้ํา โขงไหลผ า น 3. เชี ย งใหม อ ยู สู ง จากระดั บ ทะเลปานกลาง 303 เมตร 4. ภาคใต ฝ ง ตะวั น ออกได รั บ ลมมรสุม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ42. หากต อ งการศึ ก ษาทะเลสาบน้ํา เค็ ม ท า นควรไปที่ ท ะเลสาบใด 1. มิ ชิ แ กน สหรั ฐ อเมริ ก า 2. ไบคาล สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย 3. บั ล คาช สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน 4. แคสเป ย น สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร า น43. หลุ ม อุ ก กาบาตบนพื้ น โลกเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการใด 1. การกร อ นของแผ น ดิ น 2. การปรั บ ระดั บ แผ น ดิ น 3. การแปรสั ณ ฐานเปลื อ กโลก 4. การกระทํา จากภายนอกโลก
 13. 13. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 14วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.44. แผนที่ ภู มิ ป ระเทศมาตราส ว นใดของประเทศไทยที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด 1. 1 : 10,000 2. 1 : 50,000 3. 1 : 100,000 4. 1 : 250,00045. ข อ ใดไม ใ ช เ ครื่ อ งมื อ วั ด ลั ก ษณะอากาศ 1. บารอมิ เ ตอร 2. แพลนิ มิ เ ตอร 3. ไซโครมิ เ ตอร 4. เทอร โ มมิ เ ตอร46. หากเวลาที่ ป ระเทศ ก คื อ 9.00 น. ประเทศ ข ซึ่ ง อยู ห า งออกไปทาง ทิ ศ ตะวั น ออก 15 องศา จะเป น เวลาใด 1. 7.00 น. 2. 8.00 น. 3. 10.00 น. 4. 11.00 น.47. โครงการพั ฒ นาป า ชุ ม ชนในประเทศไทยเป น การดํา เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ อนุ สั ญ ญาฉบั บ ใด 1. อนุ สั ญ ญาไซเตส 2. อนุ สั ญ ญาเวี ย นนา 3. อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ชุ ม น้ํา 4. อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ
 14. 14. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 15วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.48. เกษตรอิ น ทรี ย ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งใด 1. การทํา ฟาร ม ทางนิ เ วศวิ ท ยา 2. การใช ห ลั ก การการเกษตรแบบองคร วม 3. การใช พั น ธุ พื ช และพั น ธุ สั ต ว ที่ ดั ด แปรพั น ธุ ก รรม 4. การนํา ของใช แ ล ว ไปแปรสภาพเพื่ อ นํา กลั บ มาใช ใ หม49. บุ ค คลใดมี ส ว นร ว มในการจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม ที่ ใ ห ผ ลยั่ ง ยื น ยาวนาน 1. นายโดมตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศเป น ประจํา 2. นายแดงใช ส ารดี ดี ที แ ทนซี เ อฟซี ใ นการกํา จั ด แมลง 3. นายดํา ปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ ป อ งกั น น้ํา กั ด เซาะตลิ่ ง พั ง 4. นายดอนใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ที่ อ า นแล ว ห อ ขยะเป ย กก อ นนํา ไปทิ้ ง ในถั ง ขยะสี เ หลื อ ง50. ข อ ใดไม ใ ชข อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ 1. แผนที่ 2. ผลงานวิ จั ย 3. ภาพจากดาวเที ย ม 4. ภาพถ า ยทางอากาศ
 15. 15. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 16วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.ส วนที่ 2 : แบบระบายตัว เลื อ กมากกวา 1 คํา ตอบแต ล ะข อ มี คา ตอบที่ ถู ก ต อ งมากกว า 1 คํา ตอบ โดยอาจมี คํา ตอบที่ ถู ก ต อ งจํา นวน ํ2 คํา ตอบ หรื อ 3 คํา ตอบ หรื อ 4 คํา ตอบ ให ร ะบายวงกลมตั ว เลื อ กที่ เ ป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ งของข อ สอบแต ล ะข อ ให ค รบถ ว นทุ ก คํา ตอบจํา นวน 50 ข อ (ข อ 51 - 100) : ข อ ละ 1 คะแนนตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 2 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทํา ดั ง นี้ 1 2 3 4ตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 1 2 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทา ดั ง นี้ ํ 1 2 3 4ตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 1 2 3 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทํา ดั ง นี้ 1 2 3 4
 16. 16. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 17วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.51. ศาสนามี ค วามสํา คั ญ อย า งไรต อ สั ง คม 1. ทํา ให เ กิ ด ความสามั ค คี มี เ อกภาพ 2. เป น บ อ เกิ ด ของการสรา งสรรค วั ฒ นธรรม 3. ตอบสนองความต อ งการด า นจิ ต ใจของคนในสั ง คม 4. เป น หลั ก จริย ธรรมควบคุ ม ความประพฤติ ข องกลุ ม คน52. ข อ ใดกล า วถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ ศาสนาพราหมณ - ฮิ น ดู 1. เป น ศาสนาที่ ไ ม มี ศ าสดา 2. ก อ นพุ ท ธกาลเรี ย กว า ศาสนาพราหมณ 3. ในยุ ค พระเวทนั บ ถื อ พระเจ า องค เ ดี ย ว 4. ยกย อ งพระพรหมว า ยิ่ งใหญ ก ว า เทพเจ า องค อื่ น53. วั น พิ พ ากษาในศาสนาอิ ส ลามมี ชื่ อ เรี ย กว า อะไร 1. วั น สิ้ น โลก 2. วั น ฟ น คื น ชี พ 3. วั น แห ง ศรัท ธา 4. วั น กํา หนดชะตา54. เรื่ อ งใดปรากฏอยู ใ นคั ม ภี ร ไ บเบิ ล ใหม 1. เรื่ อ งราวชี วิ ต ของพระเยซู 2. การเผยแผ ศ าสนาของโมเสส 3. การเทศนาสั่ ง สอนธรรมของพระเยซู 4. ประวั ติ ศ าสตร ช นชาติ ยิ ว ในสมั ย อั บ ราฮั ม
 17. 17. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 18วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.55. หลั ก ธรรมใดจั ด อยู ใ น “ทุ ก ข ” แห ง อริ ย สั จ 4 1. ขั น ธ 5 2. หลั ก กรรม 3. โลกธรรม 8 4. ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ56. หมอชี ว กโกมารภั จ เป น อุ บ าสกที่ ไ ด รั บ การยกย อ งในด า นใด 1. ใฝ รู 2. กตั ญ ู 3. เสี ย สละ 4. จรรยาบรรณแพทย57. เรื่ อ งกฎแหง กรรมในพระพุ ท ธศาสนาสอดคล อ งกั บ เรื่ อ งใด 1. ภพ-ภู มิ 2. ไตรสิ ก ขา 3. ไตรลั ก ษณ 4. กฎธรรมชาติ58. วั น เทโวโรหณะคื อ วั น ใด 1. วั น พระเจ า เป ด โลก 2. วั น แรม 1 ค่า เดื อ น 11 ํ 3. วั น หลั ง วั น ออกพรรษา 1 วั น 4. วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ลงจากดาวดึ ง ส59. ข อ ใดเป น กุ ศ ลพิ ธี 1. การเวี ย นเที ย น 2. การถวายสั ง ฆทาน 3. การทํา บุ ญ เลี้ ย งพระ 4. การสวดมนต ไ หว พ ระ
 18. 18. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 19วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.60. “ศี ล ” ในความหมายทางพระพุ ท ธศาสนา สรุ ป ได จ ากมรรค 8 ข อ ใด 1. คิ ด ชอบ 2. วาจาชอบ 3. ทํา การชอบ 4. เลี้ ย งชี พ ชอบ61. ข อ ใดอยู ใ นขอบข า ยความหมายของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 1. สิ ท ธิ ข องบุค คล 2. หน า ที่ ข องบุ ค คล 3. เสรี ภ าพของบุ ค คล 4. ความเสมอภาคของบุ ค คล62. ข อ ใดเป น กฎหมายลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ อ อกโดยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น 1. เทศบั ญ ญั ติ 2. ข อ บั ญ ญั ติ เ มื อ งพั ท ยา 3. พระราชบัญ ญั ติ เ ทศบาล 4. ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร63. การกระทํา ใดที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให นิ ภ าซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นชั้ น ม. 5 อายุ 16 ป สามารถกระทํา ได ด ว ยตนเอง 1. การหมั้ น 2. การสมรส 3. การรั บ มรดก 4. การทํา พิ นั ย กรรม
 19. 19. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 20วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.64. เครื่ อ งดนตรี ใ ดเกิ ด จากภู มิ ป ญ ญาในการทํา ให เกิ ด เสี ย งโดยการเป า 1. โทน 2. แคน 3. โหม ง 4. โหวด65. ข อ ใดเป น องค ป ระกอบของรั ฐ 1. ดิ น แดน 2. ประชากร 3. ความมั่ น คง 4. สิ ท ธิ ข องประชาชน66. ความในข อ ใดสอดคล อ งกั บ การปกครองประเทศโดยใช ห ลั ก นิ ติ ธ รรม 1. รั ฐ บาลต อ งอยู ใ ต ก ฎหมาย 2. ประชาชนต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย 3. กฎหมายต อ งออกโดยฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ 4. ต อ งใช ก ฎหมายเป น หลั ก ในการปกครอง67. ข อ ใดเป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของไทยในป จ จุ บั น 1. เทศบาล 2. สุ ข าภิ บ าล 3. สภาตํา บล 4. กรุ ง เทพมหานคร68. ประเทศใดเป น สมาชิ ก ของกลุ ม ประเทศอาเซี ย น 1. ญี่ ปุ น 2. บรู ไ น 3. กั ม พู ช า 4. ฟ ลิ ป ป น ส
 20. 20. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 21วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.69. บุ ค คลที่ มี ลัก ษณะใด ต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 1. ตาบอด 2. หู ห นวก 3. วิ ก ลจริ ต 4. จิ ต ฟ น เฟ อ น70. ข อ ใดเป น องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 1. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 2. คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น 3. คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ 4. คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ71. บุ ค คลใดได รั บ ค า ตอบแทนในฐานะเป น เจ า ของป จ จั ย การผลิ ต 1. นายสุ ก ขายเงาะ 1 กิ โ ลกรั ม ได เ งิ น 25 บาท 2. นายดํา รั บ จ า งหั ก ฝ ก ข า วโพดในไร ได ค า จ า งวั น ละ 100 บาท 3. นางเพลิ น มี ร ายรั บ จากการขายข า วแกงในตลาดวั น ละ 1,200-1,500 บาท 4. นางเจริ ญ ให เ พื่ อ นบ า นยื ม เงิ น 10,000 บาท ได รั บ ดอกเบี้ ย ในอั ต รารอ ยละ 2 ต อ เดื อ น
 21. 21. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 22วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.72. ในวิ ช าเศรษฐศาสตร กํา หนดให ผูผ ลิ ต ทํา อย า งไร 1. แสวงหากํา ไรสู ง สุ ด จากการผลิ ต และขาย 2. ผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3. เลื อ กใช เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ ม 4. ตั้ ง ราคาขายสิ น ค า ให ผู บ ริ โ ภคในราคาดุ ล ยภาพเพี ย งราคาเดี ย ว73. ป จ จั ย ข อ ใดกํา หนดอุ ป สงค ข องผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ บะหมี่ กึ่ ง สํา เร็ จ รู ป 1. จํา นวนผู ข าย 2. ต น ทุ น การผลิ ต 3. รายได ข องผู ซื้ อ 4. การคาดคะเนราคา74. สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคให มี ค วามปลอดภั ย จากการบริ โ ภคอาหารด ว ยการควบคุ ม เรื่ อ งใด 1. ขนาดของภาชนะที่ บ รรจุ 2. อั ต ราส ว นของวั ต ถุ ที่ เ ป น ส ว นผสม 3. การผลิ ต และการใช เ ครื่ อ งปรุ ง แต ง รส 4. ฉลากระบุ วั น เดื อ นป ที่ ผ ลิ ต และหมดอายุ75. สหกรณ ที่ ท ดลองจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น แห ง แรกในประเทศไทยไม มี วั ต ถุ ป ระสงค ช ว ยเหลื อ บุค คลที่ ป ระกอบอาชี พ ใด 1. รั บ จ า ง 2. ค า ขาย 3. รั บ ราชการ 4. เกษตรกรรม
 22. 22. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 23วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.76. ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มมี ลั ก ษณะเด น ประการใด 1. เอกชนและรั ฐ บาลสามารถแข ง ขั น กั น ผลิ ต สิ น ค า 2. เอกชนมี เ สรี ภ าพในการเลื อ กผลิ ต และบริ โ ภค 3. รั ฐ บาลไม เข า แทรกแซงตลาดป จ จั ย การผลิ ต 4. รั ฐ บาลไมมี สิ ท ธิ เ ป น เจ า ของทรั พ ย สิ น และทรัพ ยากร77. การกํา หนดค า จ า งขั้ น ต่ํา สู ง ขึ้ น จะทํา ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในตลาดแรงงาน อย า งไร 1. การจ า งงานลดลง 2. ความต อ งการจ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น 3. มี อุ ป ทานแรงงานส ว นเกิ น 4. ค า จ า งดุ ล ยภาพปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น78. ข อ ใดเป น ผลของการดํา เนิ น นโยบายการค า แบบคุ ม กั น 1. การผลิ ต ในประเทศขยายตั ว 2. การค า ระหว า งประเทศขยายตั ว 3. แรงงานมี ง านทํา มากขึ้ น 4. สิ น ค า เข า มี ร าคาขายในประเทศสู ง ขึ้ น
 23. 23. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 24วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.79. องค ก รใดไม ใ ช รู ป แบบของการรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ ขั้น ต น 1. APEC 2. OPEC 3. AFTA 4. NAFTA80. การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทยดํา เนิ น มาเกื อ บ 50 ป แ ล ว แตป ระเทศไทยยั ง มี ป ญ หาในเรื่ อ งใด 1. ความเหลื่ อ มล้ํา ของการกระจายรายได 2. ดุ ล การค า ขาดดุ ล มากและมี แ นวโนม สู ง ขึ้ น 3. ประชากรชายและหญิ ง มี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย ไม เ ท า กั น 4. ความไม ส มดุ ล ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม81. ข อ ใดแสดงถึ ง อารยธรรมของเมโสโปเตเมี ย 1. อั ก ษรลิ่ม 2. ซิ ก กู แ รต 3. กฎหมายสิบ สองโต ะ 4. ระบบการชลประทาน
 24. 24. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 25วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.82. หลั ก ฐานประเภทใดสนั บ สนุ น แนวคิ ด ที่ ว า กลุ ม ชนชาติ ไ ทยอยู ใ นบริ เ วณตอนใต ของจี น 1. หลั ก ฐานทางด า นโบราณคดี 2. หลั ก ฐานทางด า นภาษาศาสตร 3. หลั ก ฐานทางด า นมานุ ษ ยวิ ท ยา 4. หลั ก ฐานทางด า นพั น ธุ ศ าสตร83. ลี โ อนาร โ ด ดา วิ น ชี เป น ผู ส ร า งผลงานใด 1. ภาพวาดโมนา ลิ ซ า 2. ภาพบนเพดานวิ ห ารซิ ส ที น 3. ประติ ม ากรรมหิ น อ อ นเดวิ ด 4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้ อ สุ ด ท า ย84. เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง ใช น โยบายด า นใดในการพั ฒ นาประเทศสู ค วามทั น สมั ย 1. ด า นเกษตรกรรม 2. ด า นอุ ต สาหกรรม 3. ด า นการป อ งกั น ประเทศ 4. ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
 25. 25. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 26วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.85. ในอดี ต ฟ ลิ ป ป น ส เ คยอยู ใ ต ก ารปกครองของประเทศใด 1. สเปน 2. ฮอลั น ดา 3. โปรตุ เ กส 4. สหรั ฐ อเมริ ก า86. การปฏิ วั ติ ใ นฝรั่ ง เศส ค.ศ. 1789 เชิ ด ชู ห ลั ก การใด 1. เสรี ภ าพ 2. สั น ติ ภ าพ 3. เสมอภาค 4. ภราดรภาพ87. ผู ใ ดอยู ใ นระบบศั ก ดิ น าของสั ง คมไทย 1. กษั ต ริ ย 2. พระสงฆ 3. วนิ พ ก 4. ทาส88. เรื่ อ งใดเป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการทํา สนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง 1. เกิ ด การค า แบบเสรี 2. เกิ ด การขยายตั ว ของสิ น ค า หั ต ถกรรม 3. เกิ ด การผลิ ต ข า วเพื่ อ การค า และส ง ออก 4. เกิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมทอผ า
 26. 26. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 27วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.89. ข อ ใดปรากฏอยู ใ นการปฏิ รู ป การปกครองของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว 1. รั ฐ สภา 2. เสนาบดี ส ภา 3. รั ฐ ธรรมนูญ 4. สภาที่ ป รึ ก ษาราชการแผ น ดิ น90. พระที่ นั่ ง ใดสร า งโดยได รั บ อิ ท ธิ พ ลของสถาป ต ยกรรมตะวัน ตก 1. จั ก รพรรดิพิ ม าน 2. จั ก รี ม หาปราสาท 3. ดุ สิ ต มหาปราสาท 4. อนั น ตสมาคม91. ข อ ใดเป น ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เ กิ ด จากการกระทํา ของแม น้ํา 1. ที่ ร าบลอนลาด 2. ทะเลสาบรู ป แอก 3. เนิ น ตะกอนรู ป พั ด 4. ดิ น ดอนสามเหลี่ ย ม92. ในแผนที่ อ ากาศสมั ย ใหม บริ เ วณที่ มี สั ญ ลั ก ษณ L ปรากฏอยู จะมี ลั ก ษณะ อากาศอย า งไร 1. เป น บริ เ วณที่ มี อุ ณ หภูมิ ต่ํา 2. เป น บริ เ วณที่ มี อุ ณ หภูมิ สู ง 3. เป น บริ เ วณที่ มี ค วามกดอากาศต่ํา 4. เป น บริ เ วณที่ มี ค วามกดอากาศสู ง
 27. 27. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 28วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.93. ป า ชายเลนมี ป ระโยชน อ ย า งไร 1. เป น แหล ง อาหาร 2. เป น แหล ง รายได 3. ช ว ยรั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศชายฝ ง 4. ก อ ให เ กิ ด ความหลากหลายของพื ช และสั ต ว94. ข อ ใดทํา ให ร ะบบนิ เ วศของโลกขาดสมดุ ล 1. ภาวะโลกร อ น 2. การตั ด ไม ทํา ลายป า 3. การเกิ ด ก า ซเรื อ นกระจก 4. การใช ดิ น ซ้ํา ซากและบ อ ยครั้ ง95. ท า นจะแนะนํา กรมทรั พ ยากรน้ํา ให แ ก ไ ขวิ ก ฤตการณ ด า นทรั พ ยากรน้ํา อย า งไร 1. สร า งเขื่ อ นเพื่ อ กั ก เก็ บ น้ํา 2. จั ด สร า งท อ ส ง น้ํา ชลประทานเพิ่ ม เติ ม 3. บํา บั ด น้ํา เสี ย ก อ นปล อ ยลงแหล ง น้ํา สาธารณะ 4. ฟ น ฟู ก ารใช ป ระโยชน แ ละแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ แหล ง น้ํา
 28. 28. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 29วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.96. การควบคุ ม ป อ งกั น มลพิ ษ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ- สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 ครอบคลุ ม มลพิ ษ ในด า นใด 1. มลพิ ษ ทางน้ํา 2. มลพิ ษ ทางดิ น 3. มลพิ ษ ทางเสี ย ง 4. มลพิ ษ ทางอากาศ97. การเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ ม มี ผ ลดี อ ย า งไร 1. ประชาชนสามารถโต แ ย ง ผลการประเมิ น ได 2. ประชาชนได รั บ ทราบขอ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ โครงการ 3. ประชาชนได รั บ ทราบผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น จากโครงการ 4. ประชาชนได รั บ ทราบมาตรการแก ไ ขหรื อ ลดผลกระทบอั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น98. ใครใช ป ระโยชน จ ากสิ่ ง แวดล อ มในการสร า งสรรค วั ฒ นธรรม 1. ชาวรั ส เซี ย จั บ ปลาสเตอร เ จี ย นเพื่ อ นํา ไข ม าทํา คาเวี ย ร 2. ชาวเบดู อิ น ในคาบสมุ ท รอาหรั บ เลี้ ย งสั ต ว แ บบเร ร อ น 3. ชาวสแกนดิ เ นเวี ย นํา ไม ส นมาแปรรู ป เป น วั ส ดุ ก อ สร า ง 4. ชาวอิ น เดี ย นพื้ น เมื อ งในประเทศเปรู เ พาะปลู ก ธั ญ พื ช แบบยั ง ชี พ
 29. 29. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 30วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.99. รั ฐ สามารถดํา เนิ น งานด า นสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งไร 1. จั ด ตั้ ง กองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม 2. ออกกฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม 3. ผลิ ต นั ก วิ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม 4. จั ด ประชุ ม สั ม มนาระดับ ชาติ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม100. ในฐานะพลเมื อ งไทยคนหนึ่ ง ท า นจะปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล อ มอย า งไร จึ ง จะเหมาะสม 1. ฝ ก ให มี นิ สัย ประหยั ด 2. ถ า ยสารอั น ตรายใส ภ าชนะใหม ที่ป ด มิ ด ชิ ด 3. ช ว ยกั น ปลู ก และดู แ ลรั ก ษาต น ไม ส าธารณะ 4. ทิ้ ง แบตเตอรี ที่ ใ ช แ ล ว ลงในถั ง ขยะสํา หรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไป

Views

Total views

363

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×