Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUGASAN 1 : ANALISIS JURNAL     DISEDIAKAN OLEH :NOOR ZUBAIDAH BINTI HJ. ZAINOL ABIDIN   NO MATRIK : M20112001097
JURNAL DIHASILKAN OLEH :Muhammad Sukri Saud, Mohd Anuar Abdul Rahman,       Ting Kung Shiung        TAHUN :...
PENGENALAN :  E-pembelajaran merupakan proses pengajaran dan  pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik  (L...
PERSOALAN KAJIAN :  Apakah kecekapan diri (self-efficacy) siswazah  kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional terhadap...
DAPATAN KAJIAN :Kecekapan  diri (self-efficacy) siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional terhadap e- pembela...
DAPATAN KAJIAN (samb…) :Halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam pen...
DAPATAN KAJIAN (samb…) : Hubungan antara kecekapan diri (self-efficacy) terhadap e-pembelajaran dengan halangan-halangan ...
KESIMPULAN :Pembelajaran elektronik atau lebih kerap dipanggil e-learning adalahmerupakan penggunaan teknologi maklumat da...
Presentation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation

325 views

Published on

Presentation Untuk Tugasan 1 : Analisis Jurnal

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation

 1. 1. TUGASAN 1 : ANALISIS JURNAL DISEDIAKAN OLEH :NOOR ZUBAIDAH BINTI HJ. ZAINOL ABIDIN NO MATRIK : M20112001097
 2. 2. JURNAL DIHASILKAN OLEH :Muhammad Sukri Saud, Mohd Anuar Abdul Rahman, Ting Kung Shiung TAHUN : 2007
 3. 3. PENGENALAN : E-pembelajaran merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk menyampaikan kandungan, maklumat dan juga berinteraksi melaluinya. Internet, intranet, satelit, pita audio-video, interaktif tv fan CD-rom adalah sebahagian dari media elektronik yang digunakan untuk mempraktikkan e-pembelajaran. Menurut Rader dan Wihelm (2001), Pendidikan Teknikal dan Vokasional juga tidak terkecuali menafaatkan penggunaan teknologi e-pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini membolehkan pelajar menggunakan e-pembelajaran untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti kecekapan diri (self-efficacy) siswazah terhadap e- pembelajaran, halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah dalam penggunaan e-pembelajaran dan hubungan antara kecekapan diri (self-efficacy) dengan halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran.
 4. 4. PERSOALAN KAJIAN : Apakah kecekapan diri (self-efficacy) siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional terhadap e-pembelajaran? Apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam penggunaan e-pembelajaran? Apakah hubungan antara kecekapan diri (self- efficacy) terhadap e-pembelajaran dengan halangan-halangan dalam penggunaan e- pembelajaran oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional?
 5. 5. DAPATAN KAJIAN :Kecekapan diri (self-efficacy) siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional terhadap e- pembelajaranPengkaji telah menguji kecekapan diri siswazah terhadap computer dan internet. Hasil kajian yang diperolehi oleh pengkaji menunjukkan siswazah mempunyai keyakinan yang tinggi tentang kebolehan mereka menggunakan e- pembelajaran. Kecekapan diri siswazah secara keseluruhannya mencatat nilai min 3.80. Ini mungkin kerana kemudahan untuk pelajar mngikut kursus computer dan penggunaan internet sudah menjadi perkara biasa. 
 6. 6. DAPATAN KAJIAN (samb…) :Halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam penggunaan e- pembelajaran.Terdapat 4 halangan yang utama telah diuji dalam kajian ini iaitu :i) Halangan Teknologikalii)Halangan Personalitiiii)Halangan Situasiiv)Halangan Institusi 
 7. 7. DAPATAN KAJIAN (samb…) : Hubungan antara kecekapan diri (self-efficacy) terhadap e-pembelajaran dengan halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan VokasionalDapatan kajian menunjukkan pekali korelasi bagi pasangan pembolehubah halangan-halangan dalam penggunaan e- pembelajaran dan kecekapan diri terhadap e- pembelajaran adalah rendah memandangkan nilai pekali kolerasi sebanyak -0.38 iaitu dalam lingkungan 0.20 hinggs 0.40. Nilai pekali korelasi yang negative memberitahu pengguna bahawa perkaitan atau perhubungan yang wujud antara kedua pembolehubah tersebut merupakan satu hubungan yang negative. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kecekapan diri pengguna terhadap e-pembelajaran adalah tinggi maka halangan- halangan yang akan dihadapi dalam penggunaan e- pembelajaran adalah kurang.
 8. 8. KESIMPULAN :Pembelajaran elektronik atau lebih kerap dipanggil e-learning adalahmerupakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagimemudahcara pembelajaran. Penggunaan e-pembelajaran memberikankebebasan kepada siswazah untuk mengikuti proses pembelajaran sesuatusubjek. Aplikasi e-pembelajaran membolehkan siswazah berkomunikasisecara terus dengan pengajar atau sesama mereka melalui perkhidmataninternet seperti email, bulletin dan perbincangan/forum yang disediakan dalame-pembelajaran. Pengajar boleh memberi panduan dan huraian tambahanbagi membantu siswazah memahami tajuk atau topik yang sedang dipelajarimelalui aplikasi e-pembelajaran.Pengkaji telah menggunakan kerangka konsep yang dihasilkan oleh Schilke’s(2001) dalam mengkaji halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran. Terdapat empat halangan utama yang dikaji dalam kajian iniiaitu halangan personaliti, halangan situasi, halangan teknologikal danhalangan institusi. Hasil kajian menunjukkan masalah utama yang dihadapioleh pelajar semasa menggunakan e-pembelajaran adalah kekurangankemudahan internet. Ia mencatatkan bacaan yang paling tinggi iaitu minsebanyak 4.06. Ini menunjukkan bahawa masalah utama dalam pelaksanaane-pembelajaran adalah kekurangan kemudahan ICT. Nisbah bilangankomputer dengan bilangan pelajar masih pada tahap rendah.

×