Pendahuluan

Jerebumerupakansatufenomena

di

manahabuk,

asapdanzarah-zarahkering

yangberkumpul di udara, menyebabkanpen...
sepertiterpenes.Bagisemuasebabsebabini,jerebubasahcenderunguntukwujudkebanyakkannyasebagaifenomenamusimpanaslem
bab.Kawasa...
1.0

Data IndeksPencemaranUdara (IPU)

IndeksPencemaranUdara (IPU) adalahsatucarauntukmenggambarkankualitiudara di
Malaysi...
1.1

Punca-puncaBerlakunyaJerebu.
Mengapaberlakunyajerebu?,

3

faktor

yang

menyebabkanjerebuiaitupencemarandaripermukaa...
Pengusaha sawah masih membuat pembakaran terbuka ketika jerebu semakin teruk
di Sabak Bernam.

1.1.2 Pembakaran Bahan Api....
pengeluaran asap dari kilang, gas beracun, asap, debu dan sebagainya.Oleh demikian, hasil
daripada keadaan ini akan membah...
Dikawasan tropika, kelajuan angin biasanya perlahan.Bagi tempoh-tempoh tertentu,
keadaan atmosfera sangat stabil dan pered...
udara.Walaupun gas-gas ini dilepaskan tetapi ia tidak akan dibebaskan ke atmosfera tetapi
sebaliknya akan terkumpul dalam ...
Kosmo (24.06.2013)

Laporan akhbar 24.06.2013, telah melaporkan bahawa seramai 1,459,306 pelajar
daripada 1817 buah sekola...
Jerebu yang menimpa Malaysia adalah jerebu yang paling teruk semenjak 2005, ianya
bermula dengan Indeks Pencemaran Udara (...
terkawal.Jerebu asap daripada pembakaran tersebut telah dibawa oleh tiupan angin dari Barat
Daya ke negara ASEAN di sekita...
bagi mengawal selia dan mengesan aktiviti pelepasan asap berlebihan dari kilang dan
pembakaran terbuka.

3.2

Melalui Pend...
Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih,1978) Di bawah peraturan ini, jarak
industri dengan kawasan kediaman di hadka...
Memperketatkan

lagi

kempen

Hijau

yang

telahpun

dilaksanakan

oleh

kerajaan.Kempen Hijau yang dilaksanakan menggalak...
banyak kes berkaitan dengan masalah alahan dan pernafasan yang dilaporkan dikalangan
kanak-kanak yang dimasukkan di wad ke...
"Biasanya bagi kes alahan, satu hingga tiga bayi yang baru dilahirkan akan mengalaminya. Ia
mungkin akan lebih buruk kepad...
an sesuatu yang menghairankan jika klinik, hospital kerajaan dan swasta menerima banyak kes di
kalangan kanak-kanak berkai...
"Katakan jika sudah diberi ubat pun masih batuk, mungkin anak anda sudah dijangkiti virus. Biasanya
apabila anak mencecah ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Assg pk sept 2013

689 views

Published on

hbhe2031

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assg pk sept 2013

 1. 1. Pendahuluan Jerebumerupakansatufenomena di manahabuk, asapdanzarah-zarahkering yangberkumpul di udara, menyebabkanpenglihatan yang kurangjelasdanjarakpenglihatan yang kurangjelasdanjarakpenglihatan yang berkurangan.Keadaaniniberlakudisebabkanapabilakeadaancuacamenghalangbahanpencemara ninidaripadadisebarkansecarameluas.Apa yang berlakuketikajerebuialahbahanpencemaraninibertumpukepadasesuatukawasandanmenyelimut kannya.Makainisecaraumumnyamengakibatkanpemandangan yang kurangjelasdanjugabolehmenjadisatuancamankesihatanterutamnyakesihatanpernafasan. Jerebubolehbewarnacoklatataubirudanbergantungkepadasaizzarah, kebiasaannyajerebutidakbolehdilihatdenganmatakasar.Fenomenajerebusebenarnyabolehberlak uekorandaripadatindakanmanusiasertasebabsebabsemulajadi.Tindakaninibiasanyamenyebabkanhabuk, asapdan lain-lain zarahkeringdilepaskankeudara.Selainitu, jerebutebaljugadikenalisebagaiasbut.Malahansumberpartikeljerebuadalahsepertipertanian(me mbajakdalamcuacakering),lalulintas, industry dankebakaranhutan, kebakarangambut, pembakaranterbukasertaasapperindustriandankenderaan. Padaaraspandanganjarakjauh (contohnyakapalterbang yang menghampiri) sertabergantungpadaarahpenglihatanberbandingdengankedudukanmatahari, jerebumungkindilihatbewarnakeperanganataupunkebiruan, manakalakabus pula cenderungkelihatanbirukelabu.Manakalajerebuseringdianggapsebagaisatufenomenaudarakering, pembentukankabusmerupakanfenomenaudaralembap.Walaubagaimanapun, zarahjerebubolehbertindaksebagainuklesupemeluwapanuntukmembentuktitisankabusberikutn ya, jerebuberbentukdemikandikenali „jerebubasah‟. Negara luar, umumnyadigunakanuntukmewakili istilahjerebudalambidang aerosol jenisbasah meteorology yang mengurangkan- penglihatan.Aerosolsepertiitubiasanyatimbulakibatdaripadatindakbalaskimia yang kompleks yang berlakuseperti gas sulfur dioksida yang dikeluarkansemasapembakaranditukarkankepadatitisanseniasidsulfuric.Reaksiinidipertingkatk andengankehadirancahayamatahari, kelembapantinggi, dankeheninganudara.Satukomponenhalus jerebubasahkelihatannyadatangnyadaribahan aerosol yang dikeluarkanolehpokok,
 2. 2. sepertiterpenes.Bagisemuasebabsebabini,jerebubasahcenderunguntukwujudkebanyakkannyasebagaifenomenamusimpanaslem bab.Kawasanluas yang diseliputijerebu yang meliputiberibu-ribu kilometer mamputerhasildalamkeadaan yang sesuaipadamusimpanas. Sejak 1991 lagi, masalahjerebu di Asia begitumeruncing.Iadiseringdisebabkanolehkebakaranhutan di Indonesia dibakarbagimembersihkantanah.Sebagaitindakbalaspadajerebu 1997 di Asia Tenggara yang Tenggara, Negara-negara ASEAN bersetujudenganPelanTindakanJerebuSerantau September (1997). Padatahun 2002, semua Negara ASEAN kecuali menandatanganiPerjanjianPencemaranJerebuRentasSempadan(ASEAN Transboundary Haze Indonesia Agreement on Pollution).Namundemikian, padamasakinipencemaranmasihmerupakanmasalah yang besar. Ogos2005, kebakaranhutan di Sumatera dan Kalimantan menyebabkankeadaanJerebu yang agakteruk di Pantai BaratSemenanjung Malaysia sekitarlembahkelang.Duakawasandiistiharkandaruratiaitu terutamanya Kuala di Selangor danPelabuhanKlangsetelah IPU di duakawasanitumencecahlebih 500.Pada tahun 2006, masalahiniberulanglagidan yang jerebudatangkembaliseluruhasiatenggaraterutamanya terkinipada di Jun 2013 di Malaysia.Di Singapuradan Malaysia, kawasan yang paling terukterjejasadalah di Muar danLedang yang terletak di Johor danjuga di Bukit Rambai yang terletak di Melaka.IPU di kawasantersebutmencecahsehingga 746 pada jam 7 pagi ,23 Jun 2013 dankawasaninitelahpundiistiharkandarurat.
 3. 3. 1.0 Data IndeksPencemaranUdara (IPU) IndeksPencemaranUdara (IPU) adalahsatucarauntukmenggambarkankualitiudara di Malaysia.Indeks IPU dikiradaribeberapa set berkenaanpencemaranudaratermasukmengukurjumlahkarbonmonoksida, dioksidadan sulfur dioksida di dalamatmosfera.Data IPU data ozon, nitrogen terkiniuntuk Malaysia bolehdiperolehidaripadalaman web http://apims.doe.gov.my/apims/. IPU 0 - 50 51 – 100 101 – 200 201 – 300 301 - 400 401 – 500 501+ TAHAP PENCEMARAN UDARA BAIK SEDERHANA TIDAK SIHAT SANGAT TIDAK SIHAT MERBAHAYA SANGAT BERBAHAYA DARURAT Skala di atasmenunjukkanklasifikasi yang digunakanolehKementerianKesihatan Malaysia. Berdasarkanjadualbacaantahap-tahappencemaranudaraianyaterbahagikepada situasiiaitutahap yang selamatdantidakselamat.Tahap 50tahapbacaanudaranyaadalahbaik.Begitujugapadabacaan51 yang 2 – selamatialah0 – 100 (sederhana).Pagitahappencemaranudara yang tidakselamatialah101 – 200 (tidaksihat), 201300sangattidaksihat.Padaskalainikitaperluberhati-hatidanmengambillangkah-langkahberjagajaga.Padaskala300keatasianyasangatmerbahayasehinggabolehdiistiharkandaruratbagikawasan yang beradapadaskala 300 keatas.
 4. 4. 1.1 Punca-puncaBerlakunyaJerebu. Mengapaberlakunyajerebu?, 3 faktor yang menyebabkanjerebuiaitupencemarandaripermukaanbumi, iklimdantopografi. 1.1.1 Pembakaran. Pada 1997 kejadianjerebu iadisebabkanolehpembakaranterbukadari yang Negara teruktelahberlaku, jiraniaituIndonesia.Negeri Sabah terjejasdenganterukakibatjerebutersebut.Pembakaranterbuka yang berlaku di Kalimantan nyatatelahmembawakeburukkanapabilaapisukardikawaldanmenjilatsebahagianbesarkawasanh utan.Olehkerana Kalimantan agatberdekatandengan Sabah makapenduduksemakincemasdanlangkahberjagajagatelahdilakukan.Asapakibatdaripadapembakarantersebuttelahmeliputinegeri Sabah danmenyebabkankeadaansemakinteruk.Negeritersebutterpaksamenghantarbantuankepada Kalimantan dan Indonesia bagimemadamkankebakaran .JabatanBombadanPenyelamatNegeritelahmenghantarseramai 80 orang anggotannyabagitujuantersebut.Pembakarantersebutturutmemberikesanterhadapnegaranegarajiran yang lain seperti Thailand, danFilipina.Hasilpembakarantersebuttelahmenghasilkan Singapora, gas Brunei, yang sangatmerbahayadanbolehmembawamautjikadihidudalamsuatujangkamasa yang panjang.
 5. 5. Pengusaha sawah masih membuat pembakaran terbuka ketika jerebu semakin teruk di Sabak Bernam. 1.1.2 Pembakaran Bahan Api. Selain pembakaran terbuka, pembakaran bahan api seperti arang dan minyak juga merupakan punca berlakunya pencemaran udara.Bahan api, merupakan bahan organik yang mempunyai unsur karbon, maka pembakaran yang kurang lengkap akan menghasilkan karbon monoksida.Arang adalah suatu bahan yang mengandungi sulfur.Apabila terbakar akan berpadu dengan oksigen disekeliling seterusnya menghasilkan sulfur dioksida melalui persamaan (s + 2o2………………………So4), Sulfur dioksida kemudianya akan berpadu dengan ion hydrogen dalam wap di udara dan membentuk asid sulfurus.Selain itu, karbon dioksida juga berpadu dengan ion hydrogen dan membentuk asid karbonat. Pembakaran Bahan Api(arang) 1.1.3 Proses Perbandaran. Proses urbanisasi yang telah menggalakkan perkembangan sesebuah bandar dan wujudnya lokasi-lokasi perindustrian yang menyediakan peluang pekerjaan juga merupakan punca berlakunya masalah jerebu.Masalah ini wujud disebabkan proses pertambahan penduduk samada secara semulajadi atau migrasi.Oleh demikian, pertambahan penduduk menyebabkan bilangan industri yang terdapat di sesebuah bandar akan menghasilkan impak positif dan negatif terhadap proses kehidupan manusia zaman moden ini (Tuan Pan Rokiah Syed Husin, 2003). Bukan itu sahaja, pertambahan perindustrian juga banyak membawa bahan pencemaran yang akan dilepaskan oleh industri melalui proses pembakaran bahan api.Sekiranya bahan pencemaran ini tidak dikawal, maka kehidupan manusia akan terjejas disebabkan manusia berada disekeliling kehidupan alam sekeliling yang tercemar seperti
 6. 6. pengeluaran asap dari kilang, gas beracun, asap, debu dan sebagainya.Oleh demikian, hasil daripada keadaan ini akan membahayakan kesihatan manusia kerana bahan pencemaran tersebut boleh menyebabkan sesak nafas di kalangan penyakit asma, gatal hidung, pedih mata dan sebagainya (Mohmadisa Hasyim dan Mohamad Suhaily Che Ngah, 1997 : 147-148). Pengeluaran asap yang tidak terkawal dari kawasan perindustrian seperti kawasan perindustrian yang menggunakan minyak dan arang batu sebagai bahan api.Selain itu, bahanbahan pencemar juga dilepaskan daripada proses-proses yang terdapat di dalam industri seperti industri petrokimia dan industri kuari.Contohnya, seperti kawasan perindustrian Seguntor di Sandakan dan Lembah Klang.Industri yang berasaskan kayu juga mengundang masalah-masalah jerebu.Bahan-bahan buangan sisa industri seperti habuk-habuk kayu, kulitkulit kayu dan serpihan-serpihan kayu kebiasaannya dilupuskan secara dibakar.Pembakaran inilah yang menyebabkan karbon monoksida , sulfur dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon disamping debu dan habuk terampai-ampai dibebaskan ke udara yang kesemuanya boleh menambah-burukkan lagi masalah pencemaran udara dan jerebu. Pengeluaran asap dari kilang yang menyebabkan jerebu 1.1.4 Faktor Semulajadi. Masalah jerebu juga boleh disebabkan oleh faktor semulajadi iaitu El-Nino.Akibat dilanda El-Nino, suhu perairan di Lautan Pasifik meningkat secara tinggi berikutan pergerakan angin timuran yang perlahan di tengah dan barat perairan tersebut.Pada masa yang sama juga Asia Tenggara turut mengalami musim kemarau yang kering.Situasi ini, membolehkan kebakaran hutan mudah berlaku di Sumatera dan Kalimantan.Akibatnya, asap dilepaskan ke ruang udara dan terperangkap diruang angkasa sehingga menghasilkan keadaan yang berjerebu.
 7. 7. Dikawasan tropika, kelajuan angin biasanya perlahan.Bagi tempoh-tempoh tertentu, keadaan atmosfera sangat stabil dan peredaran udara sangat berkurangan.Dalam keadaan ini pembentukkan awan tidak aktif dan menyebabkan cuaca kering .Tempoh cuaca kering yang panjang, atmosfera yang stabil dan pelepasan bahan pencemaran ke udara sama ada daripada punca tempatan atau luar negara akan menyumbang kepada pembentukan jerebu.Partikular dan bahan-bahan pencemar lain yang dibebaskan akan terperangkap dalam atmosfera jisim udara dan meningkatkan kepekatannya.Situasi ini turut mewujudkan jerebu. Jerebu juga berlaku akibat letusan gunung berapi.Contohnya letupan gunung berapi Krakatoa dalam tahun 1883 dan Gunung Agung di Bali (1963), yang telah banyak mengeluarkan habuk dan gas-gas ke dalam udara. Jerebu yang diakibatkan oleh letupan Gunung Berapi. 1.1.5 Jerebu Yang Disebabkan Aktiviti Manusia. Jerebu boleh juga disebabkan oleh tindakan manusia.Tindakan ini biasanya menyebabkan habuk, asap, dan lain-lain zarah kering dilepaskan ke udara.Peningkatan kenderaan di jalanraya juga merupakan salah satu penyebab berlakunya jerebu.9.3 juta buah kenderaan di jalan raya di Negara kita, Malaysia (Jabatan Pengangkutan Jalanraya).Sebahagian daripada jumlah tersebut tidak dilengkapi pengubahn pemangkin di jalan raya.Situasi ini menyebabkan 16.2 tan karbon monoksida dan 2 tan sodium dioksida dilepaskan setiap hari.Ekoran itu, peningkatan penggunaan kenderaan menyebabkan masalah kesesakan lalu lintas tidak dapat dielakkan.Kesesakan lalu lintas menyebabkan kenderaan tidak bergerak tetapi pencemar.Gas-gas punca bahan terampai yang mengeluarkan asap pencemar ini merupakan memenuhi
 8. 8. udara.Walaupun gas-gas ini dilepaskan tetapi ia tidak akan dibebaskan ke atmosfera tetapi sebaliknya akan terkumpul dalam lapisan bumi.Kejadian gas-gas yang terperangkap ini dapat diibaratkan seperti selimut yang menutupi bumi.Apabila berlakunya peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya secara tidak langsung ia menyebabkan jumlah asap yang dikeluarkan melalui ekzos kenderaan meningkat dan berlegar-legar di atmosfera.Justeru itu, asap-asap ini terperangkap di lapisan ozon sahaja, maka menyebabkan udara menjadi semakin tebal dan boleh menyebabkan masalah jerebu di negara kita. Masalah pembakaran terbuka, seperti pembakaran sampah serta jerami sawah juga boleh menyebabkan jerebu.Sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan sendiri sehingga menyebabkan jerebu.Pembakaran sampah dan jerami boleh menghasilkan asap yang tebal seterunya kan tersebar dengan luas ke udara dan menyebabkan udara menjadi tebal dan seterusnya menyumbangkan kepada jerebu. Aktiviti manusia yang menyebabkan jerebu 2.0 Laporan Jerebu Terkini.
 9. 9. Kosmo (24.06.2013) Laporan akhbar 24.06.2013, telah melaporkan bahawa seramai 1,459,306 pelajar daripada 1817 buah sekolah dilima buah negeri terjejas teruk akibat jerebu serta diarahkan tutup.Situasi ini menggambarkan bahawa keadaan jerebu sangat kritikal.Bacaan IPU yang berada pada tahap merbahaya telah dikeluarkan dan menyebabkan sekolah-sekolah dilima buah negeri diarahkan tutup.Antara negeri yang terlibat ialah seperti Johor(211 buah ),Selangor (916 buah), Kuala Lumpur (293 buah), Melaka (313 buah), dan Negeri Sembilan (61 buah).Namun demikian, berdasarkan laporan tidak semua sekolah di dalam negeri-negeri yang terlibat diarahkan tutup. TARIKH 23.06.2013 NEGERI Johor (Muar dan Ledang) Melaka BACAAN IPU 746 (7am) 456 Negeri Sembilan 304 Jadual bacaan IPU bagi negeri-negeri yang kritikal 2.1 Fakta-fakta Bacaan Data IPU. TAHAP Darurat Sangat Merbahaya Merbahaya
 10. 10. Jerebu yang menimpa Malaysia adalah jerebu yang paling teruk semenjak 2005, ianya bermula dengan Indeks Pencemaran Udara (IPU) mencapai tahap 172 pada 19 Jun 2013.Berbanding pada 17 Jun 2013 hanya dua bacaan IPU yang tidak sihat.Menurut Jabatan Alam Sekitar(JAS), dua kawasan tersebut ialah Kemaman (Terengganu) dengan bacaan IPU 118 dan Balok Baru (Kuantan),Pahang 110.Pada 19 Jun 2013( 5pm) ,laporan JAS menunjukkan negeri yang menerima impak paling teruk daripada jerebu ini ialah negeri Johor dan Melaka.Setakat ini, bacaan tertinggi di Johor adalah 172, dicatatkan di Muar, manakala bacaan di Melaka pula 161 (Bandar Melaka) 20 Jun 2013, masalah Jerebu semakin meruncing di Johor dan Melaka.Johor (Muar) merekodkan bacaan merbahaya iaitu IPU mencecah 383 pada 11am.Bacaan yang paling teruk antara semua bacaan .Kota Tinggi mencatatkan IPU kedua teruk, mencecah paras sangat tidak sihat 232.Bagi Negeri Melaka pula, bacaan IPU 137 dicatatkan di Kota Melaka, melebihi IPU tidak sihat.Bacaan di bahagian-bahagian lain Malaysia berjulat antara baik dengan tidak sihat. 21 Jun 2013, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan yang Jerebu tidak akan surut sehingga 26 Jun, ketika ribut tropika Bebinca diramalkan bertiup dari arah barat daya dan membawa asap dari Sumatera ke Malaysai Barat.Jabatan Kesihatan Negeri Johor turut meramalkan peningkatan peratusan penduduk dengan penyakit saluran pernafasan atas sebanyak sekurang-kurangnya 21%. 23 Jun 2013, IPU di Muar, Johor memuncak ke pada 747 pada jam 7am yang jauh melebihi julat minimun tahap Berbahaya, menyebabkan pengistiharan darurat di Muar dan Ledang, namun demikian pengistiharan tersebut ditarik balik pada pagi 25 Jun 2013. Pada 24 Jun 2013, angin yang beralih arah meniup jerebu ke arah utara,jauh dari Johor dan Singapura serta ke arah Melaka, Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Pulau Pinang.Jerebu ini juga telah meliputi pantai timur, terutama sekali negeri Terengganu, Pahang, dan Kelantan.Kualiti udara di Semenanjung Malaysia Utara dan Tengah juga telah menjadi semakin teruk.Kuala Lumpur merekodkan bacaan IPU Tidak Sihat 198 pada jam 11 am yang menyatakan bacaan di Kuala Lumpur yang pertama di ambang julat Sangat tidak sihat dalam musim jerebu.Port Dikson terjejas paling teruk daripada jerebu ini dengan bacaan IPU memasuki julat Berbahaya dengan bacaan 335 pada 7am, tetapi situasi ini sedikit menurun kepada bacaan Sangat tidak sihat 292 pada 11 am. Berdasarkan laporan dan fakta terdapat beberapa perkara yang menyumbang kepada peningkatan bacaan IPU di negeri-negeri selatan Semenanjung Malaysia.Iaitu pembakaran terbuka di Sumatera, ia dilakukan oleh di Sumatera dengan tujuan untuk membuat proses penanaman semula.Namun demikian, pembakaran secara besaran menyebabkan situasi tidak
 11. 11. terkawal.Jerebu asap daripada pembakaran tersebut telah dibawa oleh tiupan angin dari Barat Daya ke negara ASEAN di sekitar Indonesia yang menyebabkan terjadinya masalah jerebu yang teruk.Antara negara-negara ASEAN yang terlibat adalah seperti Singapura dan negerinegeri selatan Semenanjung Malaysia.Kerajaan Indonesia,telahpun membuat janji akan berusaha menanggani masalah pembakaran yang tidak terkawal.Malahan kerajaan Indonesia juga telah menggunakan teknologi pengubahan cuauca bagi menghasilkan hujan tiruan dan memadamkan kebakaran-kebakaran yang marak.Pada 23 Jun 2013, kerjaan Indonesia telah menghantar lebih daripada 100 ahli bomba bagi mengatasi masalah tersebut.Kerajaan Indonesia di bawah penyelarasan Badan Pencegahan Bencana Kebangsaan (BNPB), telah memberi tumpuan bagi memadamkan kebakaran. Selain itu, jerebu yang berlaku di Selatan Semenanjung Malaysia, adalah dari sudut geografi iaitu pantai barat Malaysia berhampiran dengan terletak semenanjung Sumatera.Ekoran berada berdekatan dengan berlaku pembakaran kawasan maka menyebabkan tersebut terdedah jerebu yang kritikal kawasan-kawasan kepada masalah dan teruk berbanding dengan negeri-negeri lain yang berkedudukan lebih jauh dari tempat kejadian. 3.0 Cadangan dan Langkah Mengatasi Masalah Jerebu. 3.1 Peranan Jabatan Alam Sekitar (JAS) Dalam Pengawasan Pencemaran Jerebu. Semua agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pihak swasta dan orang awam boleh memainkan peranan yang berkesan dalam menanggani masalah jerebu.JAS menjalankan program pengawasan kualiti udara di seluruh negara.Parameter yang diawasi termasuk Karbon Monoksida, Sulfur Dioksida,Nitrogen Dioksida,Ozon dan habuk terampai (PM10) .Alat pengawasan secara telemetri memberikan bacaan serta-merta tentang tahap pencemaran udara.Alat ini dipasang di kawasan perindustrian, kedamaian, komersial dan kawasan-kawasan yang sesak dengan lalulintas. JAS juga menjalankan program AWASI (Area Watch and Sanction Inspection) bagi penguatkuasaan ke atas pelepasan asap kenderaan bermotor.Di samping itu, program bersama melalui pengawasan udara antara JAS dan Unit Udara Polis DiRaja Malaysia juga dijalankan
 12. 12. bagi mengawal selia dan mengesan aktiviti pelepasan asap berlebihan dari kilang dan pembakaran terbuka. 3.2 Melalui Pendidikan. Pengurusan alam sekitar boleh juga dilakukan melalui program pendidikan alam sekitar iaitu samada secara formal atau tidak formal.Program pendidikan ini juga boleh dijalankan oleh JAS dan lain-lain agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan ditujukan kepada setiap peringkat masyarakat iaitu pentadbir, orang ramai dan juga kanak-kanak sekolah.Aktiviti ini dapat mempertingkatkan kesedaran orang ramai terhadap alam sekitar serta tanggungjawab bagi memperbaiki dan menjaganya.Aktiviti ini dianggap penting kerana ia merupakan satu strategi pencegahan dan pengurusan alam sekitar (Department Of Invironment,1989). Selain itu, juga melalui pendidikan ini kita dapat memperluaskan tahap kesedaran orang ramai kerana pengetahuan terhadap isu alam sekitar dari segi pemulihan alam sekitar atau terhadap implikasi sosial dan ekonomi dalam mempengaruhi keputusan mengenai soal alam sekitar adalah didapati kurang maju jika dibandingkan dengan rakyat di negara lebih maju.Bahagian Alam Sekitar memainkan peranannya sebagai kuasa pertimbangan, antaranya ialah dengan berusaha memberi pendidikan yang mana boleh dilakukan melalui sebaran am seperti surat khabar, penerbitan Bahagian Alam Sekitar, “Sekitar” dan penubuhan Unit Maklumat dan Pendidikan Bahagian Alam Sekitar, sebaran radio, televisyen, kursus dan seminar (Sham Sani, Abdul Samad Hadi :1990) 3.3 Perundangan Dan Dasar Kerajaan. Semua agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, pihak swasta dan sebagainya boleh memainkan peranan yang berkesan dalam menanggani masalah jerebu.Program Pengawasan Kualiti udara di seluruh Negara Parameter yang diawasi termasuklah Karbon Monoksida, Sulfur Dioksida, Nitrogen Dioksida, Ozon dan habuk terampai (PM10).Selain itu, pelbagai undang-undang telahpun digubal dengan tujuan mengawal kualiti alam sekitar.Peraturan ini dibahagikan kepada 6 bahagian.Antaranya, Peraturan Kenderaan Bermotor Dan Peraturan Kualiti Alam Sekitar:Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan Perlepasan asap,1977),Peraturan ini menghadkan perlepasan asap kenderaan iaitu dihadkan kepada 50HDU.
 13. 13. Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih,1978) Di bawah peraturan ini, jarak industri dengan kawasan kediaman di hadkan kepada 1000 meter (Chan Ngai Weng, 2002:43).Jabatan Alam Sekitar juga telah merancang satu Indeks Pencemaran Udara yang juga dikenali sebagai IPU.Selain itu, menurut bab X1 dalam Rancangan Malaysia Ketiga berdasarkan satu kenyataan yang telah di buat secara ringkas oleh kerajaan Malaysia berkaitan pembangunan dan alam sekitar telah ditetapkan.Kualiti hidup rakyat dapat ditingkatkan dengan adanya pembangunan yang pesat dalam sektor perindustrian dan pertanian, malah secara tidak langsung dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial.Aktiviti-aktiviti seperti ini sebenarnya menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar.Oleh demikian, perkara penting dalam dasar ini ialah keseimbangan dalam kedua-dua proses proses tersebut iaitu wujdkan “Pembangunan Tanpa Kemusnahan”.Bagi mencapai matlamat ini kerajaan Malaysia telah menetapkan bahawa Dasar Alam Sekitar Malaysia yang bersifat pragmatik dan bertujuan untuk mengurangkan kesan-kesan buruk alam sekitar dan memelihara berbagai-bagai ekologi (Sham Sani, Abdul Samad Hadi,1990). 3.4 Pembenihan Awan. Akibat daripada Fenomena El-Nino, cuaca kering dan kemarau melanda negara, ekoran daripada itu, situasi ini telah memburukkan lagi keadaan, oleh demikian kerja pembenihan awan terpaksa dilakukan untuk mendapatkan hujan.Apabila cuaca kering, suhu awan terpaksa dilakukan bagi mendapatkan hujan.Apabila cuaca kering suhu awan menjadi tinggi, titisan air menjadi ringan, titisan yang sangat ringan ini tidak dapat jatuh ke bumi sebagai hujan.Oleh demikian iodin perak ataupun ais kering akan ditabur untuk menurunkan suhu awan tersebut.Ais kristal akan terbentuk dan semakin membesar lalu ditarik oleh graviti, ia akan jatuh ke bumi dan bertukar menjadi titisan air apabila cair akibat daripada suhu bumi yang panas.Hujan boleh membantu keadaan apabila ia membawa bersama jerebu jatuh ke bumi. 3.5 Kempen Hijau.
 14. 14. Memperketatkan lagi kempen Hijau yang telahpun dilaksanakan oleh kerajaan.Kempen Hijau yang dilaksanakan menggalakkan penanaman pokok di rumah, pejabat, sekolah mahupun di tempat membeli-belah.Pokok-pokok hijau membantu menyerap Karbon Dioksida di udara.Hutan mempunyai nilai yang amat besar kepada alam sekitar kerana ia mempunyai fungsi-fungsi yang amat besar kepada alam sekitar kerana ia mempunyai fungsi-fungsi yang amat penting seperti dapat mengukuhkan tanah, membenarkan peredaran air, befungsi mengawal komposisi atmosfera, menghadkan perubahan iklim serta melindungi flora dan fauna.Namun begitu, proses urbanisasi yang tidak dikawal menyebabkan berlakunya kemusnahan alam sekitar yang serius pada masa kini.Oleh itu, pihak kerajaan sepatutnya mengambil inisiatif dengan melakukan penggezetan hutan yang sedia ada (Sham Sani, Abdul Samad Hadi, 1990) Sebagai contoh hutan simpan yang telah digezetkan ialah Taman Negara, Hutan Belum, Tanah Endau Rompin, dan Hutan Simpan di Cameron Highlands mestilah di luaskan dan digezelkan untuk memelihara dan mengekalkannya.Contohnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah mengezetkan hutan simpan Pantai Acheh sebagai Taman Negara untuk tujuan menebat banjir (Chan dan Wan Ruslan,2000) 4.0 Kesan-kesan Jerebu. Apabila berlakunya jerebu kesan negatif akan timbul, antaranya terhadap manusia khususnya.Ia akan memberi kesan yang paling ketara terhadap sistem pernafasan dan boleh menimbulkan pelbagai jenis penyakit.Antara kesan kepada kesihatan adalah seperti radang mata, ganggguan kepada hidung (berhingus) serta partikulat yang menyebabkan peradang dan meninggalkan parut pada tisu paru-paru.Golongan yang paling terjejas akibat jerebu ialah kanak-kanak, orang tua, perokok dan golongan yang mengalami penyakit seperti asma, bronkitis, radang paru-paru, jantung serta alahan. Bagi orang dewasa yang mempunyai daya ketahanan badan dan imuniti lebih tinggi, sistem mekanisme badannya mungkin boleh menangkis penyakit bawaan jerebu itu.Namun tidak bagi kanak-kanak.Oleh demikian tidak hairanlah jika klinik dan hospital kerajaan dan swasta menerima banyak kes dikalangan kanak-kanak berkaitan dua masalah tersebut.Pakar kanak-kanak dari Pusat Perubatan Taman Desa, Dr Eric Lee Kim Hor berkata, terdapat
 15. 15. banyak kes berkaitan dengan masalah alahan dan pernafasan yang dilaporkan dikalangan kanak-kanak yang dimasukkan di wad kecemasan akibat pernafasan dan batuk setiap kali berlakunya jerebu.Buktinya 1977, apabila jerebu yang teruk melanda negara kita alahan pernafasan dan kulit golongan ini meningkat lebih kurang 20%, ini disesbabkan kerana mereka amat sensitif dengan perubahan kualiti udara persekitaran. Penyebabnya adalah ige sejenis imuniti yang ada dalam badan manusia, biasanya bagi kes alahan, satu hingga bayi yang baru lahir akan mengalaminya.Ia mungkin akan lebih buruk kepada bayi yang tidak menyusu badan kerana sistem imuniti badan yang rendah.Selain itu, kanak-kanak akan mengalami alahan kulit, seperti ruam, bintik-bintik merah di muka, namun bila bayi tidak menyusu badan, agak susah untuk sistem imunitinya sendiri bertindak, maka ibu bapa perlu prihatin terhadap susu yang bersifat hipo alergik. Selain itu ialah golongan yang terancam ialah warga emas.Golongan warga emas juga mempunyai sistem pertahanan badan yang lemah.Golongan ini mudah terdedah kepada penyakit seperti susah bernafas, alahan pada kulit dan pandangan yang kabur.Kelemahan ini disebabkan faktor usia yang telah lanjut.Oleh demikian, mereka tidak digalakkan keluar dari ruamh apabila berlakunya jerebu pada tahap merbahaya.Di samping itu, golongan perokok mempunyai risiko berganda untuk mendapat masalah kesihatan akibat jerebu, terutamanya mereka yang merokok diluar bangunan.Bagi perokok yang merokok diluar bangunan akan menyedut asap rokok dan partikel udara( PM 10) dan ( PM 25) pada masa yang sama emmmmmmnkjjkoijijiojmempunyaiebab itu bukSebab itu bukan sesuatu yang menghairankan jika klinik, hospital kerajaan dan swasta menerima banyak kes di kalangan kanak-kanak berkaitan dua masalah tersebut. Pakar kanak-kanak dari Pusat Perubatan Taman Desa, Dr. Eric Lee Kim Hor berkata, memang banyak kes berkaitan masalah alahan dan pernafasan dilaporkan di kalangan kanak-kanak yang dimasukan ke wad kecemasan akibat pernafasan dan batuk setiap kali berlakunya jerebu. Malah ketika negara dilanda jerebu paling teruk sekitar tahun 1997 dulu jumlah kes berkaitan alahan pernafasan dan kulit telah meningkat lebih kurang 20 peratus. Ini kerana kedua-dua masalah tersebut amat sensitif dengan perubahan kualiti udara persekitaran mereka. "Secara umum alahan sebenarnya satu subjek yang besar, umpama satu segi tiga yang ada dalamnya ialah asma, alergi rhinitis (sinus) dan ekzema. "Penyebabnya adalah satu saja iaitu Ige sejenis imuniti yang ada dalam badan manusia.
 16. 16. "Biasanya bagi kes alahan, satu hingga tiga bayi yang baru dilahirkan akan mengalaminya. Ia mungkin akan lebih buruk kepada bayi yang tidak menyusu badan kerana sistem imuniti badan yang rendah," jelasnya yang ditemui di kliniknya baru-baru ini. Menurut Dr. Eric, ibu bapa perlu dari semasa ke semasa memantau keadaan anak mereka apatah lagi dalam keadaan udara yang tercemar seperti jerebu. Anak-anak perlu dibawa berjumpa doktor untuk mengenal pasti sama ada mereka mempunyai penyakit asma atau ekzema dan resdung kerana tiga penyakit itu amat berkaitan. "Jika dilihat, alahan yang berlaku pada kanak-kanak sebenarnya bersifat sementara. Memang banyak kes alahan di kalangan kanak-kanak yang pulih dalam masa dua hingga tiga bulan sahaja. "Mungkin yang akan kekal ialah resdung sahaja. Dalam kes yang teruk mungkin alahan akan bertukar kepada lelah," katanya. Dr. Eric mengingatkan bahawa ibu bapa perlu peka dengan keadaan anak, kerana lelah dan batuk adalah dua perkara yang berbeza. "Salah satu cara untuk mengenal pasti sama ada anak lelah atau tidak ialah dengan mendengar pernafasan mereka iaitu pernafasan mereka berbunyi. "Katakan jika sudah diberi ubat pun masih batuk, mungkin anak anda sudah dijangkiti virus. Biasanya apabila anak mencecah umur tiga tahun imunisasi mereka akan meningkat dan sekali gus mengurangkan risiko untuk terkena penyakit tersebut dengan lebih kerap lagi," ujarnya. Bagi masalah ekzema pula, kata Dr. Eric, alahan itu tidak boleh dipulihkan namun boleh dikawal. Kawalannya pula bergantung kepada apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. "Jika rumah, maka kena pastikan semuanya bersih supaya anak tidak mendapat serangan kegatalan kulit yang kronik "Memang ruam adalah satu perkara yang biasa, bintik-bintik merah di muka, namun bila bayi tidak menyusu badan, agak susah untuk sistem imunitinya sendiri bertindak, jadi ibu bapa perlu prihatin dengan memberikan susu yang sesuai yang bersifat hipo allergenic ataupun susu soya," jelasnya. Justeru, ibu dan bapa perlu sedar bahawa bayi baru lahir mempunyai sistem imunisasi yang rendah, jadi setiap kelainan pada bayi perlu diberi perhatian," jelasnya.
 17. 17. an sesuatu yang menghairankan jika klinik, hospital kerajaan dan swasta menerima banyak kes di kalangan kanak-kanak berkaitan dua masalah tersebut. Pakar kanak-kanak dari Pusat Perubatan Taman Desa, Dr. Eric Lee Kim Hor berkata, memang banyak kes berkaitan masalah alahan dan pernafasan dilaporkan di kalangan kanak-kanak yang dimasukan ke wad kecemasan akibat pernafasan dan batuk setiap kali berlakunya jerebu. Malah ketika negara dilanda jerebu paling teruk sekitar tahun 1997 dulu jumlah kes berkaitan alahan pernafasan dan kulit telah meningkat lebih kurang 20 peratus. Ini kerana kedua-dua masalah tersebut amat sensitif dengan perubahan kualiti udara persekitaran mereka. "Secara umum alahan sebenarnya satu subjek yang besar, umpama satu segi tiga yang ada dalamnya ialah asma, alergi rhinitis (sinus) dan ekzema. "Penyebabnya adalah satu saja iaitu Ige sejenis imuniti yang ada dalam badan manusia. "Biasanya bagi kes alahan, satu hingga tiga bayi yang baru dilahirkan akan mengalaminya. Ia mungkin akan lebih buruk kepada bayi yang tidak menyusu badan kerana sistem imuniti badan yang rendah," jelasnya yang ditemui di kliniknya baru-baru ini. Menurut Dr. Eric, ibu bapa perlu dari semasa ke semasa memantau keadaan anak mereka apatah lagi dalam keadaan udara yang tercemar seperti jerebu. Anak-anak perlu dibawa berjumpa doktor untuk mengenal pasti sama ada mereka mempunyai penyakit asma atau ekzema dan resdung kerana tiga penyakit itu amat berkaitan. "Jika dilihat, alahan yang berlaku pada kanak-kanak sebenarnya bersifat sementara. Memang banyak kes alahan di kalangan kanak-kanak yang pulih dalam masa dua hingga tiga bulan sahaja. "Mungkin yang akan kekal ialah resdung sahaja. Dalam kes yang teruk mungkin alahan akan bertukar kepada lelah," katanya. Dr. Eric mengingatkan bahawa ibu bapa perlu peka dengan keadaan anak, kerana lelah dan batuk adalah dua perkara yang berbeza. "Salah satu cara untuk mengenal pasti sama ada anak lelah atau tidak ialah dengan mendengar pernafasan mereka iaitu pernafasan mereka berbunyi.
 18. 18. "Katakan jika sudah diberi ubat pun masih batuk, mungkin anak anda sudah dijangkiti virus. Biasanya apabila anak mencecah umur tiga tahun imunisasi mereka akan meningkat dan sekali gus mengurangkan risiko untuk terkena penyakit tersebut dengan lebih kerap lagi," ujarnya. Bagi masalah ekzema pula, kata Dr. Eric, alahan itu tidak boleh dipulihkan namun boleh dikawal. Kawalannya pula bergantung kepada apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. "Jika rumah, maka kena pastikan semuanya bersih supaya anak tidak mendapat serangan kegatalan kulit yang kronik "Memang ruam adalah satu perkara yang biasa, bintik-bintik merah di muka, namun bila bayi tidak menyusu badan, agak susah untuk sistem imunitinya sendiri bertindak, jadi ibu bapa perlu prihatin dengan memberikan susu yang sesuai yang bersifat hipo allergenic ataupun susu soya," jelasnya. Justeru, ibu dan bapa perlu sedar bahawa bayi baru lahir mempunyai sistem imunisasi yang rendah, jadi setiap kelainan pada bayi perlu diberi perhatian," jelasnya.

×