Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การบันทึกข้อมูลใน hostxp/hosxp_pcu ประเภท PP เพื่อส่งออก 50 แฟ้ม

11,443 views

Published on

เมนูในคำอธิบาย อาจจจะไม่เหมือน hosxp_pcu ตรงๆ นะครับ แต่ใกล้เคียงที่สุด

Published in: Health & Medicine
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

การบันทึกข้อมูลใน hostxp/hosxp_pcu ประเภท PP เพื่อส่งออก 50 แฟ้ม

 1. 1. แฟ้ มข้อมูลส่งเสริม สุขภาพป้ องกันโรค
 2. 2. งานแม่ • ANC • PRENATAL • LABOR • POSTNATAL
 3. 3. ANC ข้ อมูลการให้ บริการฝากครรภ์ กบหญิง ั ตั้งครรภ์ ทมารับบริการ และประวัติการฝาก ี่ ครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ HOSxP:67 HOSxP PCU:47
 4. 4. ANC ข้อมูลการฝากครรภ์ การมารับบริการตรวจก่อนคลอด
 5. 5. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 6. 6. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 7. 7. ข้ อควรระวัง หากไม่ลงผลการวินิจฉัย ไม่ส่งออกแฟ้ ม ANC ไม่ส่งออกแฟ้ ม PERSON ไม่ ส่งออกแฟม SERVICE ้ ไม่ส่งออกแฟ้ ม DIAGNOSIS_OPD ไม่ส่งออกแฟ้ ม DRUG_OPD
 8. 8. ANC ที่อื่น
 9. 9. PRENATAL ข้ อมูลประวัตการตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ ิ ในเขตรับผิดชอบ และหญิงผู้มารับบริการ HOSxP:65 HOSxP PCU:45
 10. 10. PRENATAL แถบข้อมูลการฝากครรภ์ แถบการมารับบริการตรวจก่อนคลอด แถบผลการตรวจ THALASSAEMIA
 11. 11. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 12. 12. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 13. 13. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 14. 14. LABOR ข้ อมูลประวัตการคลอด ของหญิงคลอด ิ ในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับ บริการ HOSxP:69 HOSxP PCU:49
 15. 15. ระบบงานบัญชี 2 ข้อมูลการฝากครรภ์ ข้อมูลการคลอด
 16. 16. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 17. 17. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 18. 18. POSTNATAL ข้ อมูลประวัตการดูแลมารดาหลังคลอด ิ ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิง คลอดผู้มารับบริการ HOSxP:70 HOSxP PCU:51
 19. 19. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2 ระบบงานบัญชี 2 แถบข้อมูลการฝากครรภ์ แถบข้อมูลการคลอด แถบตรวจหลังคลอด
 20. 20. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 21. 21. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 22. 22. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
 23. 23. เกณฑ์ การดูแลแม่ หลังคลอด
 24. 24. แจ้ งให้ ทราบ เมื่อบันทึกการตรวจหลังคลอด ได้ SERVICE อัตโนมัติ ได้ DIAG (Z392) อัตโนมัติ
 25. 25. ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรค(แม่) 21 แฟ้ ม ANC 43 แฟม ้ ANC PRENATAL MCH LABOR POSTNATAL
 26. 26. การส่งออก MCH ส่ งเมือเสร็จทุกกิจกรรม ่ PRENATAL, LABOR ส่ งเมือเสร็จทุกกิจกรรม ่ ANC,POSTNATAL ส่ งออกให้ ทุกครั้งทีมการให้ บริการ ่ ี
 27. 27. งานเด็ก • NEWBORN • NEWBORNCARE
 28. 28. NEWBORN ข้ อมูลประวัตการคลอดของทารก ิ ในเขตรับผิดชอบ HOSxP:72 HOSxP PCU:53
 29. 29. NEWBORNCARE ข้ อมูลการดูแลทารกหลังคลอด ในเขต รับผิดชอบ HOSxP:73 HOSxP PCU:54
 30. 30. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3
 31. 31. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3
 32. 32. ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรค (เด็ก) 43 แฟม ้ 21 แฟ้ ม NEWBORN PP NEWBORNCARE
 33. 33. การส่งออกงานบัญชี 3 PP ส่ งเมือเสร็จทุกกิจกรรม ่ NEWBORN ส่ งเมือเสร็จทุกกิจกรรม ่ NEWBORNCARE ส่ งออกให้ ทุกครั้งทีมการให้ บริการ ่ ี
 34. 34. งานวัคซีน •EPI งาน โภชนาการ •NUTRITION
 35. 35. EPI ข้ อมูลการให้ บริการวัคซีนกับผู้ทมารับ ี่ บริการ และประชาชนกลุ่มเป้ าหมายของ การฉีดวัคซีนในเขตรับผิดชอบ HOSxP:43 HOSxP PCU:39
 36. 36. การให้บริการวัคซีน ระบบงานบัญชี 2 ระบบงานบัญชี 3 ระบบงานบัญชี 4 ระบบงานบัญชี 5 การมารับบริการวัคซีน
 37. 37. ระบบงานบัญชี 2
 38. 38. ระบบงานบัญชี 3
 39. 39. EPI เพื่อความ ครอบคลุม
 40. 40. ระบบงานบัญชี 4
 41. 41. EPI เพื่อความ ครอบคลุม
 42. 42. ระบบงานบัญชี 5
 43. 43. EPI เพื่อความ ครอบคลุม
 44. 44. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายอืนๆ ่
 45. 45. ตารางข้อมูลวัคซีน person_vaccine วัคซีนทังหมด ้ anc_service wbc_vaccine epi_vaccine student_vaccine ระบบงานบัญชี 2 ระบบงานบัญชี 3 ระบบงานบัญชี 4 ระบบงานบัญชี 5
 46. 46. เคยเจอหรือไม่ ???
 47. 47. ระบบบัญชี 2 ระบบบัญชี 3 ระบบบัญชี 4 ระบบบัญชี 5 person_vaccine anc_service vaccine_code anc_service_code person_vaccine wbc_vaccine vaccine_code wbc_vaccine_code person_vaccine epi_vaccine vaccine_code vaccine_code person_vaccine student_vaccine vaccine_code vaccine_code
 48. 48. NUTRITION ข้ อมูลการวัดระดับโภชนาการและ พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนใน เขตรับผิดชอบ HOSxP:63 HOSxP PCU:43
 49. 49. การบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการ ระบบงานบัญชี 3 ระบบงานบัญชี 4 ระบบงานบัญชี 5
 50. 50. ระบบงานบัญชี 3
 51. 51. ระบบงานบัญชี 4
 52. 52. ระบบงานบัญชี 5
 53. 53. ข้ อจากัดการส่ งแฟม NUTRITION ้ อายุ 0 – 5 ปี ต.ค / ม.ค. / เม.ย / ก.ค อายุ 6 – 15 ปี ม.ค. / ก.ค อายุ 15 ปี ขึนไป NCDSCREEN ้
 54. 54. งาน •WOMEN วางแผน •FP ครอบครัว
 55. 55. WOMEN ข้ อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ทอยู่กนกับสามี ี่ ิ ทุกคนทีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ่ อายุระหว่ าง 15-49 ปี ทั้งทีแต่ งงานและไม่ ่ แต่ งงาน HOSxP:58 HOSxP PCU:37
 56. 56. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 6
 57. 57. FP ข้ อมูลการให้ บริการวางแผนครอบครัว กับผู้ทมารับบริการ ี่ HOSxP:59 HOSxP PCU:38
 58. 58. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 6
 59. 59. ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรค 43 แฟม ้ 21 แฟ้ ม WOMEN WOMEN FP FP

×