Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การประกวด
“Miss Queen Beauty Thailand 2010”
“สวย ฉลาด คิดดีต่อสังคม”
เพื่อสมทบทุนการกุศล
ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการทางสายต...
Miss Queen Beauty Thailand 2010 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทีเปิดโอกาสให้สาวประเภทสอง
ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ สร้างโอกาสท...
สถานที่จัดประกวด
รอบคัดเลือก Sky Hall ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
สถานที่จัดแถลงข่าว คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่
รอบตัดสิน โรงละคร Play House จังหวัดเชียงใหม่
บัตรเข้าชมรอบตัดสิน
สถานที่จาหน่ายบัตร (บัตรมีจานวนจากัดเพียง 350 ที่นั่ง)
S...
การคัดเลือกรอบแรก
1. ผู้สมัครทั้งหมดเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ และทดสอบความสามารถทางความรู้ และจิตวิทยา เพื่อ
คัดเลือ...
รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2553 สถานที่ โรงละคร Play House จังหวัดเชียงใหม่
9.00 น. ผู้เข้าประกวดซ้อมการแสดง ที...
(กรณีผู้สมัครมีอายุต่ากว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร) โดยมีหลักฐาน
ในการสมัคร ดั...
รางวัลที่คัดเลือก ในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
Miss Queen Beauty Thailand 2010 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 50,000 บาท, พร้อมสายสะ...
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
Beauty skin&surgery magazine
StarEDGE Studio ซอยช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Miss queen beauty thailand 2010

893 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miss queen beauty thailand 2010

 1. 1. การประกวด “Miss Queen Beauty Thailand 2010” “สวย ฉลาด คิดดีต่อสังคม” เพื่อสมทบทุนการกุศล ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการทางสายตาและหู หลักการและเหตุผล นิตยสาร Beauty เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดจาหน่ายในภาคเหนือ ซึ่งนาเสนอด้านความสวย ความงาม การดูแลผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตา โดยเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เขียนบทความ ซึ่งส่วน หนึ่งในนิตยสารของเรายังมีคอลัมน์พิเศษ ซึ่งให้โอกาสสาวประเภทสองได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อสังคม เพื่อแสดงถึง ศักยภาพและความสามารถของสาวประเภทสอง ซึ่งเราได้เล็งเห็นว่า สาวประเภทสอง ไม่เพียงแต่มีความสวยงามเทียบเท่า กับผู้หญิงทั่วไป ยังเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ ช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสวยงาม มีจึงมีชาวไทยและ ชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มา ทาให้จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง ทาให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทางนิตยสาร beauty จึงได้เริ่มต้น โครงการจัดประกวด Miss Queen Beauty Thailand 2010 ขึ้น เพื่อสร้างสิ่งแปลกใหม่ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาว ไทย และต่างชาติ เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมากยิ่งขึ้น นิตยสาร Beauty ได้จัดประกวด Miss Queen Beauty Thailand 2010 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วย ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สร้างสรรค์กิจกรรมแปลกใหม่ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้การ เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมของสาว ประเภทสอง อีกทั้งยังได้ให้โอกาสสาวประเภทสองได้มีโอกาสสร้างสรรค์กิจกรรม ที่ช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย
 2. 2. Miss Queen Beauty Thailand 2010 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทีเปิดโอกาสให้สาวประเภทสอง ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ สร้างโอกาสทางสังคมให้สาวประเภทสองให้เกิดความทัดเทียมกันในสังคม ส่งเสริม ให้สังคมเข้าใจในสาวประเภทสองมากขึ้น โดยรายได้ส่วนหนึ่ง สมทบทุนช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ในแง่มุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 2. เพื่อช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น 3. เพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น 4. เพื่อคัดเลือกสาวประเภทสองที่มีความงามและ ความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดสาวประเภทสอง ระดับประเทศต่อไป 5. เพื่อให้สาวประเภทสอง ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม และทาให้ภาพลักษณ์ของสาวประเภทสองที่ออกไปสู่สายตา ประชาชน เป็นภาพลักษณ์ที่ดี 6. เพื่อสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม 7. เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน ช่วยเหลือการศึกษาของผู้พิการทางสายตาและหู (โรงเรียนโสตศึกษา และโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือ) 8. เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกวดสาวประเภทสองให้ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย การประกวดครั้งนี้ ไม่ได้มองเพียงแค่สาวประเภทสองที่สวยงามเพียงภายนอก แต่ได้มองลึกถึงระดับสติปัญญา ความรู้ และความคิด จิตสานึก ของตัวบุคคล ซึ่งในครั้งนี้ ได้เพิ่มตาแหน่งพิเศษคือ Miss Good thinking คือรางวัลสาหรับสาว ประเภทสองที่มีความคิดที่ดี ส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่ดีกับสังคม ประธานอานวยการจัดการ 1. คุณ รฐกรรณ์ บัวมณี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Beauty 2. บริษัท STM STYLE ทัวร์ศัลยกรรมเกาหลี
 3. 3. สถานที่จัดประกวด รอบคัดเลือก Sky Hall ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว สถานที่จัดแถลงข่าว คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่
 4. 4. รอบตัดสิน โรงละคร Play House จังหวัดเชียงใหม่ บัตรเข้าชมรอบตัดสิน สถานที่จาหน่ายบัตร (บัตรมีจานวนจากัดเพียง 350 ที่นั่ง) StarEDGE Studio ซอยช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053 327730 ราคาบัตร 600 บาททุกที่นั่ง (รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนผู้พิการทางสายตาและหู) จาหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2553 – 10 พ.ย. 2553 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 1. ทาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อันนามาซึ่งรายได้แก่ประเทศ 2. ทาให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น 3. ทาให้สาวประเภทสองได้แสดงความสามารถที่มีอยู่ และได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป 4. ทาให้เป็นการเปิดโอกาสให้สาวประเภทสองและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม ในเรื่องการให้การศึกษากับ เด็กด้อยโอกาส การดาเนินงานจัดประกวด รับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 53 สมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต และศูนย์รับสมัครที่จัดเตรียมไว้ หรือบูธประชาสัมพันธ์รับสมัคร การคัดเลือก รอบคัดเลือก สถานที่ SKY HALL ชั้น 5 กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 พ.ย. 2553
 5. 5. การคัดเลือกรอบแรก 1. ผู้สมัครทั้งหมดเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ และทดสอบความสามารถทางความรู้ และจิตวิทยา เพื่อ คัดเลือกผู้ได้รับตาแหน่ง Miss Good Thinking 2. ผู้สมัครทั้งหมดเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ หน้าตา ผิวพรรณ พร้อมทั้งไหวพริบในการตอบคาถาม โดยในรอบนี้จะคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือเพียง 30 คน เพื่อร่วมทา กิจกรรมก่อนการประกวด วันที่ 13 พ.ย. 2553 สถานที่ Sky Hall ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรับ หมายเลขประจาตัวผู้เข้าประกวด (ผู้เข้าประกวดสวมชุดค๊อกเทล ในรอบแรก) 10.00 - 10.10 น. การแสดง Cover dance ทีม Next School จากนิตยสาร beauty skin & surgery magazine 10.10 – 16.00 น. ผู้สมัคร ทั้งหมดเข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ คัดเลือกผู้ได้รับตาแหน่ง Miss Good Thinking 16.30 – 17.00 น. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 คน และรับเสื้อกิจกรรมจากกองประกวด 18.00 น. ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบรายงานตัวและพร้อมออกเดินทางสู่งานแถลงข่าว ณ. คุ้มขันโตก โดยรถจากกองประกวด ** หมายเหตุ 1. ชุดที่เข้าประกวดรอบแรก ให้สวมชุดค๊อกเทลในการประกวด และรองเท้าส้นสูงไม่เกิน 4 นิ้ว 2. ให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเตรียม กางเกงขายาวสุภาพสีขาว และรองเท้าส้นสูงไม่เกิน 4 นิ้ว สีขาว ไม่เสริมหน้ามา ด้วยทุกคน หากเข้ารอบ จะได้เสื้อยืดจากกองประกวด 1 ตัวเพื่อใช้ในการประกวด งานแถลงข่าวการจัดประกวด วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 สถานที่ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ 18.20 น. ผู้เข้าประกวดเดินทางมาถึงคุ้มขันโตก 18.30 น. สื่อมวลชน และ ผู้เข้าประกวดรับฟังการแถลงข่าวการจัดประกวดจาก กองประกวด 19.00 น. สื่อมวลชนและผู้เข้าประกวด รับประทานร่วมกัน และชมการแสดงจากคุ้ม ขันโตก
 6. 6. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2553 สถานที่ โรงละคร Play House จังหวัดเชียงใหม่ 9.00 น. ผู้เข้าประกวดซ้อมการแสดง ที่โรงละคร Play House 12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงละคร Play House 13.00 น. ผู้เข้าประกวดเตรียมตัว สาหรับการประกวด 16.30 น. รายงานตัวหลังเวที โรงละคร พร้อมพี่เลี้ยงซึ่งนามาด้วยได้เพียง 1 คนเท่านั้น การจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.00 – 24.00 น. ณ โรงละคร Play House กิจกรรมหน้างาน มีการเปิดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และมีลานเครื่องดื่ม ลานกิจกรรมหน้างาน 18.00 น. เริ่มให้ผู้มีบัตรเข้าสู่โรงละคร Play House 20.30 น. การแสดงโชว์จากผู้เข้าประกวด ชุดศิลปวัฒนธรรมล้านนา 20.45 น. เปิดตัวพิธีกรดาเนินรายการและแนะนากรรมการ และสปอนเซอร์สนับสนุน 21.00 น. การเดินโชว์ตัวของผู้เข้าประกวด 30 คนในชุดล้านนา และแนะนาตัวผู้เข้าประกวด 21.30 น. ฉายวีทีอาร์ การคัดเลือกรอบแรก และแนะนาผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน 21.40 น. การแสดง Stmstyle Dance Show จากประเทศเกาหลี 22.00 น. การเดินโชว์ในชุดราตรียาว เพื่อให้กรรมการให้คะแนนคัดเลือก จาก 30 คนเหลือ 10 คนสุดท้าย 22.10 น. การแสดงของ ศิลปินนักร้อง 22.20 น. ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน พร้อมกันบนเวที เพื่อฟังผลประกาศรางวัลประเภทต่าง ๆ - มอบรางวัลผู้ชนะเลิศรางวัลย่อยประเภทต่าง ๆ 22.40 น. การแสดงโชว์ของ play house 22.45 น. ประกาศผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย 22.50 น. ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ตอบคาถาม เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองทั้ง 2 ตาแหน่ง 23.15 น. การแสดงโชว์ของ play house 23.25 น. มอบรางวัล ผู้ชนะเลิศ และรองทั้ง 2 ตาแหน่ง ตัดสินจากคณะกรรมการที่ร่วมตัดสิน การ ประกวด คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องเป็นสาวประเภทสองชาวไทยที่มีความประพฤติเรียบร้อย อายุระหว่าง 18-27 ปี และต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับ ตาแหน่งอันดับ 1 2 และ 3 ในเวทีประกวดระดับประเทศ
 7. 7. (กรณีผู้สมัครมีอายุต่ากว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร) โดยมีหลักฐาน ในการสมัคร ดังต่อไปนี้ 1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ 2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3. รูปถ่ายขนาดเท่าโปสการ์ด (4 x 6 นิ้ว) ครึ่งตัวและเต็มตัว 4. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ( กรณีผู้สมัครอายุต่ากว่า 20 ปี ) 5. หลักฐานการศึกษา 6. เงินค่าสมัคร 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) *** เมื่อผู้สมัครทาการสมัครแล้ว ทางกองประกวดจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ รายละเอียดชุดที่ใช้ในการประกวด รอบคัดเลือก -ชุดค๊อกเทลในการประกวด -กางเกงสีขาวขายาว ทรงสุภาพ (เตรียมมาเอง) -รองเท้าส้นสูง สีขาว ไม่เสริมหน้า ไม่เกิน 4 นิ้ว (เตรียมมาเอง) -แต่งหน้า ทาผม มาเอง รอบชิงชนะเลิศ (ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง) -ชุดล้านนา เสื้อแขนยาวทรงกระบอก ห่มสไบ สวมผ้าซิ่นตีนจก รองเท้าส้นสูง ไม่เสริมหน้า ไม่เกิน 4 นิ้ว -ชุดราตรี รองเท้าส้นสูง ไม่เสริมหน้า ไม่เกิน 4 นิ้ว -แต่งหน้า ทาผม ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมเอง หรือ ให้ช่างแต่งหน้า ทาผมจากกองประกวด จัดการให้ รางวัลการประกวด เงินสด ของรางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 800,000 บาท รางวัลที่คัดเลือก ในวันประกวดรอบคัดเลือก ตาแหน่ง Miss Good Thinking จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อม สายสะพายและ ผลิตภัณฑ์ MTI มูลค่า 5,000 บาท มูลค่ารวม 10,000 บาท สิทธิพิเศษเข้ารอบสุดท้ายโดยปริยาย
 8. 8. รางวัลที่คัดเลือก ในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ Miss Queen Beauty Thailand 2010 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 50,000 บาท, พร้อมสายสะพาย, มงกุฎ, ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผู้สนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และแพคเกจทัวร์และศัลยกรรมประเทศเกาหลี พร้อมอาหาร ที่พัก จานวน 7 วันและได้รับสิทธิ์ศัลยกรรมฟรี 1 รายการ จาก Stmstyle บริษัททัวร์ศัลยกรรมเกาหลี มูลค่า 400,000 บาท และผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 10,000 บาท รวมของรางวัลทั้งหมด 560,000 บาท ตาแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 25,000 บาท พร้อมสายสะพาย,ถ้วย รางวัล และรางวัลจากผู้สนับสนุนมูลค่า 15,000 บาท และ ผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 10,000 บาท รวมของรางวัลทั้งหมด 50,000 บาท ตาแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย,ถ้วย รางวัล และรางวัลจากผู้สนับสนุนมูลค่า 15,000 บาท และ ผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 10,000 บาท รวมของรางวัลทั้งหมด 40,000 บาท ตาแหน่ง Miss Popular Vote จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อม สายสะพาย, และ ผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 5,000บาท รวมของรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท ตาแหน่ง Miss beauty Personality จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อม สายสะพาย, และ ผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 5,000บาท รวมของรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท ตาแหน่ง แต่งกายชุดล้านนางาม จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อม สายสะพาย,และผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 5,000 บาท รวมของรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท ตาแหน่ง ขวัญใจสื่อมวลชน จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อม สายสะพาย,และผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 5,000 บาท รวมของรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท ตาแหน่ง beauty skin by A-List จะได้รับผลิตภัณฑ์จาก A-List ใช้ตลอดทั้งปี มูลค่ารวม 50 ,000 บาท
 9. 9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Beauty skin&surgery magazine StarEDGE Studio ซอยช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 327730 หรือ 08 3207 7908 E-mail: cmbeautymag@hotmail.com www.cmbeautymag.com, www.facebook.com/missqueenbeauty ........................................................... (นายรฐกรรณ์ บัวมณี) ประธานโครงการ ผู้จัดการประกวด ร่วมกับ ผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนรายย่อย

×