Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2553

419 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2553

  1. 1. วันเข้าพรรษา วันงดดืมสุราแห่ง่ ชาติ ใน...........เทศกาลงานลำาไย จังหวัดลำำพูนเปิดงำนเทศกำลลำำไย ประจำาปี ٢٥٥٣ ผลไม้มาศจรรย์เมืองลำำพูน ปี 2553 จ.ลำ หั พูน ระหว่ำงวันที่23 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม ณ บริเวณด้ำนหน้ำสนำมกีฬำกลำง จังหวัดลำำพูน ตังแต่ ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาล ้ ไทยได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็ น "วันงด ด่ ืมสุราแห่งชาติ" โดยในปี ถัดมา ยังได้ ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็ นวันห้ามขาย เคร่ ืองด่ ืมแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรทังนี้ ้ เพ่ ือรณรงค์ให้ชาวไทยตังสัจจะอธิษฐานงด ้ วันเข้า การด่ ืมสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง 3 พรรษา............ ซ่ึง เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพ่ ือส่งเสริมค่า พุทธศาสนิ กชน ชาวไทยถือ นิ ยมท่ีดีให้แก่สังคมไทย เป็ นโอกาสอันดีท่ีจะบำาเพ็ญ กุศลด้วยการเข้าวัดทำาบุญ เทศกาลลำาไย จังหวัดลำาพูน ในปี นี้ ได้ ใส่บาตร ฟั งพระธรรม กำาหนดจัดในช่วงวันหยุดยาว ตังแต่ วันท่ี ٢٣ ้ เทศนา ซ่ึงส่ิงท่ีพิเศษจาก กรกฏาคม – ١ สิงหาคม ซ่ ึงตรงกับวันสำาคัญ วันสำาคัญอ่ ืน ๆ คือ มีการ ทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา เทียนเข้าพรรษา และ และวันเข้าพรรษา ซ่ ึงถือเป็ นวันงดด่ ืมสุรา แห่งชาติและประกาศเป็ นวันห้ามขายเคร่ ือง ผ้าอาบนำ ้ าฝน (ผ้าวัสสิก ด่ ืมแอลกอฮอล์ทัวราชอาณาจักร และถือ ่ สาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย ปฏิบัติกันมาตังแต่ ปี พ.ศ. ٢٥٥١ จนถึง ้ เพ่ ือสำาหรับให้พระสงฆ์ได้ ปั จจุบัน จากการสำารวจและเก็บข้อมูล ในวัน ใช้สำาหรับการอย่่จำาพรรษา สำาคัญ ดังกล่าว พบว่ามีการกระทำาผิดละเมิด กฎหมายในการจำาหน่ ายเคร่ ืองด่ ืม แอลกอฮอล์ ในวันห้ามจำาหน่ าย โดยมีบริษัท
  2. 2. ٢ บรรยำกำศภำยในงำน (วันอังคำร ที่ ٢٧ กรกฎำคม วันอังคาร ที่ ٢٧ กรกฎาคม พ.ศ. ٢٥٥٣ บริเวณรอบงำน บริเวณจุดหน่ำย กำรบริโภค บริเวณลำนเบียร์ สวน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มำกเป็นผู้ที่มำเข้ำชมกำรแสดงบน อื่นๆ บริเวณรอบ เวทีและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดย สถำนที่จัดงำน มีกำร เริ่มมีกำรบริโภค ตั้งแต่ ٢٠.٠٠ น. จำำหน่ำยเครื่องดื่ม เป็นต้นไป แต่เนื่องจำกวันนี้ฝนตก แอลกอฮอล์ จำำนวน จึงมีกำรบริโภค เพียงบำงกลุ่ม กว่ำ١٢ จุดเพิ่มจำกวัน ส่วนร้ำนค้ำจำำหน่ำย รำยย่อย ผู้ แรกที่มีเพียง ٥ จุด บริโภคส่วนมำกเป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งขำยบนถนน จำก กำรสังเกตพฤติกรรม
  3. 3. หน้ำ 3 ใน 3 วันอังคาร ท่ี ٢٧ กรกฎาคม ٥٣ ข้อสังเกต - งำนลำำไยเพื่อใคร เกษตรกร หรือ นำยทุน - คุณค่ำควำมหมำยของดีเมืองลำำพูน หรือแค่ช่อง ทำงเอื้อให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ - กำรกระทำำดังกล่ำวผิด พระรำชบัญญัติ ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ o ขำยบนถนน o ใบอนุญำตจำำหน่ำย o ขำยให้กับเด็กอำยุไม่ถึง o วันสำำคัญทำงศำสนำ วันห้ำมขำยฯ - ใครจะช่วยได้ ?

×