Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน

30,001 views

Published on

Published in: Career, Technology, Business
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

1แบบฟอร์มใบสมัครงานสคล.ภาคเหนือตอนบน

 1. 1. APPLICATION FOR EMPLOYMENT ใบสมัครงาน กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง (To be completed in own handwriting)ชื่อ : …………………………………………………………………………………………….………………….…….Nameตำาแหน่งที่ต้องการ 1 .…………………….…….…………………… เงินเดือน……………….... บาท / เดือนPosition Applied for 2 …………………………………………………. Salary Bath/ monthPersonal information (ประวัติส่วนตัว)ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……..…. ถนน ............……………....……..... ตำาบล/แขวง ……………………..Present address Moo Road Districtอำาเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย์ …………………...Amphur Province Post codeโทรศัพท์ ………........………...............…...…. มือถือ.......................................Tel. Mobileอีเมล์ .……………………………………………………………………………………………… อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพักวัน เดือน ปีเกิด ................…………................ อายุ ……................... ปี เชื้อชาติ ………………...............สัญชาติ ……………………………................ ศาสนา…………………....................บัตรประชาชนเลขที่..............…...................... บัตรหมดอายุ ...……………..............ส่วนสูง .................... ซม. นำ้าหนัก ................... กก.ภาวะทางทหาร ได้รับการยกเว้น ปลดเป็นทหารกองหนุน ยังไม่ได้รับการเกณฑ์สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้าย แยกกันเพศ ชาย หญิงEducation (การศึกษา) ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแ ถึง Educational Level Institution Major ต่ To From ปวช./ ปวส. Vocational / Diploma
 2. 2. ปริญญาตรี Bachelor degree สูงกว่าปริญญา ตรี Post-Graduate อื่นๆ OthersWorking Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำาดับก่อน-หลัง) สถานที่ทำางาน ระยะเวลา ตำาแหน่ง ลักษณะงาน ค่า เหตุที่ Company Time งาน Job description จ้าง ออก Position Salary Reasons of เริ่ม ถึง resignation From Toบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (ในกรณีฉุกเฉิน)บิดา ชื่อ-สกุล .................................................................…….... อายุ ........... ปี อาชีพ .............................................Father’s name-surname Age Yrs. Occupationสถานที่ทำางาน................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................เกี่ยวข้องเป็น..................................................................……....สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดไม่ได้ ได้ อื่นๆ ระบุ…..............................................I can work up Country No Yes Others (Please Mention)ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่? เคย ไม่เคยHave you ever been seriously or contracted with contagious disease? Yes Noถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค..............................................................................................................................................If yes, explain fullyเขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง ٢ คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนางจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยตัวท่านดีList name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) whoknow you..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................กรุณาแนะนำาตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
 3. 3. Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากองค์กร จ้างเข้ามาทำางานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement.The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever. …………………………………….. ลายมือชื่อผู้สมัคร (Applicants signature)การพิจารณาว่าจ้างตำาแหน่ง ………………………….… แผนก…………………………..……เงินเดือน………………………… ต่อเดือนPosition Department Salary Baht/ monthวันที่เริ่มงาน …………..………….…. ค่าใช้จ่ายพิเศษ ……………..……….Starting date Allowances …………………………… ……………………… ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อนุมัติ Human resource department Authorized signature …………./………./………. ………./………../……… ……………………….. ลายเซ็นผู้สมัครงาน Signature of Applicant ………../………./……..

×