Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โรคติดเชือผิวหนังจากแบคทีเรีย     ้    โรค         สาเหตุ          อาการทางคลีนิค        ...
โรค          สาเหตุ        อาการทางคลีนิค          ภาวะแทรกซ้ อน               ก...
โรค      สาเหตุ            อาการทางคลีนิค            ภาวะแทรกซ้ อน              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โรคติดเชื้อผิวหนังจากแบคทีเรีย

2,249 views

Published on

วันนี้ใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์ อยากจะมีเวลามากๆกว่านี้จะสรุปให้หมดทุกเรื่องเลย หึๆ

Published in: Education
 • Be the first to comment

โรคติดเชื้อผิวหนังจากแบคทีเรีย

 1. 1. โรคติดเชือผิวหนังจากแบคทีเรีย ้ โรค สาเหตุ อาการทางคลีนิค ภาวะแทรกซ้ อน การรักษา หมายเหตุฝี Staphylococcus ก้ อนบวมแดง ปวดและกดเจ็บโตขึ ้นจน เข้ ากระแสเลือด(ห้ ามบีบฝี ) -ผ้ าชุบน ้าอุนประคบ วันละ2-3 ครังครังละ ่ ้ ้ -ถ้ าเป็ นฝี บ่อยๆอาจจมาจากภูมต่าิ(Abscess/Bolis/Fu (ติดทางการสัมผัส) กลัดหนอง อาจพบต่อมน ้าเหลืองโต มีไข้ เป็ นฝี ที่ไต (perinephric 10-15นาที >>หาสาเหตุ&จัดการสาเหตุrumcles) อ่อนเพลีย abscess) กระดูกอักเสบ - Para 5oo mg o prn for pain q 4-6 -อาบน ้าฟอกสบูวนละ 2ครัง+กิน ่ั ้ hrฝี ผักบัว (osteomyelitis) โลหิต -ATB : Dicloxacillin(250mg)1 tab o อาหารมีประโยชน์(Carburcle) เป็ นพิษ qid pc x 7 day -Pt.Melioidosis อาจมีอาการติด Cloxacillin (500mg)1 tab o qid ac x 7 day เชื ้อที่ผิวหนัง หากสงสัยควรส่ง รพ. Erythromycin(600mg) 1 tab o qid หาสาเหตุ pc x 7 day -ถ้ าฝี สุกอาจเจาะ drainหนองออกแผลพุพอง Streptococcus ตื ้นผื่นแดงคัน> vesicle>Pus>Gloden เข้ ากระแสเลือด โลหิตเป็ น - อาบน ้าฟอกสบูวนละ 2ครัง ใช้ น ้าด่าง ่ั ้ ปองกันโดยรักษาความสะอาด ้ Staphylococcusตื ้น (gram +) yellow crusts คล้ ายรอยบุหรี่ จี ้ (ตุม ่ พิษ ทับทิมล้ างสะเก็ดออก ดูแลบาดแผลเล็กๆน้ อยๆ(Impetigo)ติดต่อ Poor hygiene แรกแตก มักมีผื่นขึ ้นบริ เวณข้ างเคียง -แผลพุพองสะเก็ดแข็งประคบน ้าอุนจัดๆ ่ทางสัมผัส ลามไปทัว)อาจมีไข้ ต่อมน ้าเหลืองโต ่ ชุ่มให้ สะเก็ดนุมหลุดออกเร็ว ่ลึก(Ecthyma)อาจ ขึ ้นตามใบหน้ า, ใบหู, จมูก, ปาก, ศีรษะ, -คันมากให้ CPM 1tab o tid pcเป็ นภาวะแทรกซ้ อน ก้ น และบริ เวณนอกร่มผ้ า “ชันนะตุ” -ทาแผลด้ วยtatracyclin ointment หรื อของโรคผิวหนัง Gentian violet วันละ 3-4 ครัง หลัง ้ ลึก แรกๆคล้ ายตื ้น แต่ขนาด 1-3 cm อาบน ้าทุกครัง ้ ต่อมามีสะเก็ดสีคล ้าติดแน่น มีน ้าหนอง -ATB: Erythromycin(600mg) 1 tab o ขอบแผลนูน หายแล้ วเป็ นแผลเป็ น qid pc x 7 day(กรณีแพ้ Penicilin) แผลลึกให้ กิน 2-3wkแผลอักเสบ มีบาดแผลอยูก่อน ่ อักเสบ ปวดบวมแดงร้ อน มีไข้ ต่อม เข้ ากระแสเลือด โลหิตเป็ น -D/S : NSS หรื อ NSS+Betadine scrub -พักส่วนที่มีบาดแผล ยกส่วนนันให้ ้(Infection แล้ วติดเชื ้อ Bac. น ้าเหลืองโต พิษ อย่างน้ อยวันละ 1-2ครัง ้ สูงwound) - Para 5oo mg o prn for pain q 4-6 -กินอาหารมีประโยชน์ hr -ถ้ าจะทาแผลอาจใช้ ควรใช้ ขี ้ผึ ้งเต Cr.Noomnum Gentlegirl^^
 2. 2. โรค สาเหตุ อาการทางคลีนิค ภาวะแทรกซ้ อน การรักษา หมายเหตุ -ATB : Dicloxacillin(250mg)1 tab o ตราไซคลีนหรื อครี มเจนตาไมซิน qid pc x 7 day -เป็ นแผลเรื อรัง อาจมาจาก ้ Cloxacillin (500mg)1 tab o qid ac x 7 เบาหวาน ควรตรวจดูน ้าตาลใน day ปั สสาวะ ถ้ าสงสัยเป็ นเบาหวาน Erythromycin(600mg) 1 tab o qid pc ควรส่งโรงพยาบาล x 7 day -แนะนาการดูแลบาดแผลสด -ถ้ าไข้ ไม่ลดใน 3วัน ซีดเหลือง แผลอักเสบ ล้ างแผลด้ วยน ้าสะอาดกับสบูทนที ่ ั รุนแรง ส่งรพ. ทาแผลด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อ เช่น โพวิ โดนไอโอดีน, ทิงเจอร์ ใส่แผลสด (Merthiolate) อย่าฟอกด้ วย ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ อย่าให้ แผลถูกน ้า ถ้ าบาดแผล สกปรก ควรให้ ยาปฏิชีวนะ ฉีดยาปองกันบาดทะยักในรายที่ ้ จาเป็ น ดูโรคบาดทะยักเนื ้อเยื่อใต้ ผิวหนังชัน ้ Streptococcus ผื่นแดงร้ อน ขอบผื่นไม่ชด ลามรวดเร็ว ั เข้ ากระแสเลือด โลหิตเป็ น - ควรให้ ผ้ ป่วยพักผ่อน พักส่วนทีอกเสบ ู ่ ั Gr.Aลึกอักเสบ อาจมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ต่อม พิษ และยกส่วนที่อกเสบให้ สง และใช้ น ้าอุนจัด ั ู ่(Cellulitis) น ้าเหลืองอาจโต และอาจมีทอน ้าเหลือง ่ ๆ ประคบกินอาหารได้ ตามปกติ อักเสบเป็ นรอย - Para 5oo mg o prn for pain q 4-6 แดงเป็ นแนวยาว hr -ATB : Erythromycin(600mg) 1 tab o qid pc x 7 day Dicloxacillin(250mg)1 tab o qid pc x 7 day Co-amoxiclav (625mg)2 tab o bid Cr.Noomnum Gentlegirl^^
 3. 3. โรค สาเหตุ อาการทางคลีนิค ภาวะแทรกซ้ อน การรักษา หมายเหตุ pc x 7 day ถ้ าดีขึ ้นให้ ตอจนครบ10วัน ่ ถ้ าไม่ดีขึ ้นใน 3-5 วัน Admit Pen G 1-2ล้ านยูนิตiv g 4-6 hrไฟลามทุง ่ Streptococcus เริ่ มแรกจะมีไข้ สงหนาวสัน ปวดศีรษะ ู ่ เข้ ากระแสเลือด โลหิตเป็ น - ควรให้ ผ้ ป่วยพักผ่อน พักส่วนที่อกเสบ ู ั Gr.A และอื่นๆมักพบErysipelas อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร >ปวดบวมแดง พิษ และยกส่วนที่อกเสบให้ สง และใช้ น ้าอุนจัด ั ู ่ ในผู้มีภมิค้ มกันต่าๆ : ู ุ ร้ อนที่ผิวหนัง โดยเริ่ มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ๆ ประคบกินอาหารได้ ตามปกติ เด็ก Pt.DM ได้ รับ แล้ วจะลามแผ่ขยายออกไปเรื่ อย ๆ - Para 5oo mg o prn for pain q 4-6 ยากดภูมิ ผิวหนังจะนูน hr เป็ นขอบแยกจากผิวหนังที่ปกติอย่าง -ATB : Erythromycin(600mg) 1 tab o qid pc x 7 day ชัดเจน เมื่อกดสีจะจางลง และมีรอยบุม ๋ Dicloxacillin(250mg)1 tab o qid pc x เล็กน้ อย ถ้ าเป็ นมากอาจมีตมน ้าพอง มัก ุ่ เกิดที่บริ เวณหน้ า ถ้ าเป็ นบ่อย ๆ อาจทา 7 day Co-amoxiclav (625mg)2 tab o bid pc ให้ ทอน ้าเหลืองเกิดการพองตัวอย่าง ่ x 7 day ถ้ าดีขึ ้นให้ ตอจนครบ10วัน ่ ถาวร ถ้ าเป็ นทีเ่ ท้ าหรื อขา ทาให้ ผวหนัง ิ ในบริ เวณนัน ้ ถ้ าไม่ดีขึ ้นใน 3-5 วัน Admit Pen G มีลกษณะขรุขระ ั 1-2ล้ านยูนิตiv g 4-6 hr Cr.Noomnum Gentlegirl^^

×