ข้อสอบตรง สถาปัตย์ ศิลปากร 53 วิชา ภาษาอังกฤษ

5,463 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
190
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบตรง สถาปัตย์ ศิลปากร 53 วิชา ภาษาอังกฤษ

 1. 1. เลขที่ขอสอบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รหัสวิชา 03 วิชา ภาษาอังกฤษ สอบวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.ชื่อ-นามสกุล .................................................................................. เลขประจําตัวสอบ .....................................สถานที่สอบ .................................................................................. หองสอบ ....................................................คําอธิบาย1. กอนตอบคําถาม ใหเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ และหองสอบ ที่หนาปกขอสอบ2. ใหเขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ เลขที่ขอสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หองสอบ เลขประจําตัวสอบ และ รหัสวิชา พรอมลงลายมือชื่อกํากับในชองลายมือชื่อผูเขาสอบดวยหมึก ในกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร3. ขอสอบมีทั้งหมด 27 หนา เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ ขอละ 1.25 คะแนน รวม 100 คะแนน4. การตอบคําถามขอสอบปรนัย ใหตอบในกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร การตอบใหใชดินสอดําเบอร 2B ฝนในวงกลมที่ตองการใหดาเต็มวง ในแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมทีสุดเพียงคําตอบเดียว ํ ่ ตัวอยาง ถาตัวเลือก 2 เปนคําตอบทีถูกตอง ใหทําดังนี้ ่ 1 3 4 ถาตองการแกไขใหใชยางลบลบตัวเลือกเดิมใหสะอาดกอน แลวจึงฝนในวงกลมใหม5. หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ6. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอน 1 ชั่วโมง 30 นาที นับจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบ ํ7. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบนําหนังสือ พจนานุกรม (Dictionary) เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เขาหองสอบ เอกสารนี้เปนเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หามเผยแพร อางอิง หรือเฉลย กอนวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 2. 2. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 1วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ ขอละ 1.25 คะแนนสวนที่ 1 Conversation จํานวน 10 ขอ หนาที่ 2 – 5สวนที่ 2 Vocabulary & Structure จํานวน 20 ขอ หนาที่ 5 – 10สวนที่ 3 Writing จํานวน 10 ขอ หนาที่ 10 – 11สวนที่ 4 Reading Comprehension จํานวน 40 ขอ หนาที่ 12 – 27
 3. 3. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 2วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.Directions: Following are short conversations between two speakers. Choose the best answer to complete each conversation. 1. A: Sarah lost her husband a few years ago. B: Poor her! ______ . 1) I guess now she is the main breadwinner in her family 2) He didn’t know what he had done 3) I think he deserved it 4) I wasn’t surprised at all 2. A: I can’t believe I just did that! I just called Nicky to ask her out for a date. B: ______ 1) I’d say, “Relax, take a deep breath.” 2) How dare you! 3) What did she say? 4) How’re you doing? 3. A: Look at that villa on the coast of Cornwall. B: Oh, it is so huge. ______ . 1) It must be worth a great castle 2) It must be worth their weight in gold 3) It must be worth a fortune 4) It must be worth a goldmine
 4. 4. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 3วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 4. A: Betty, good to see you again. B: Hey! Samantha! _____ 1) How’s it going? 2) Are you new here? 3) Great! You haven’t changed a bit. 4) What’s your new apartment like? 5. A: How well do you remember your first day at high school? B: _____ . 1) Yeah, we had some good old days 2) Sorry, after you 3) I’d been to some events 4) I remember it like it was yesterday 6. A: Have you decided which flights to get yet? B: ______ . 1) Umm, let me think what the answer is 2) Umm, I used to fly low cost airlines 3) Yes, I hope we will have a pleasant flight 4) Yes, I’ve already bought the tickets, but we have to sit separately
 5. 5. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 4วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 7. A: I was there at the Pigeon Point with my camera. B: Fantastic. A: But then I realized I’d run out of batteries. B: _____ 1) Oh, how annoying! 2) You are awful! 3) I always blame myself, too. 4) Don’t worry. 8. A: I’ve got my exams next week. I really need to revise. B: _____ 1) Let’s go to the beach. 2) I was wondering how can we pass those exams. 3) Why don’t you join our study group at the library? 4) OK, see you at the library. 9. A: Oh look, it says “Exact money only.” I don’t have any change. Do you have change for HK$ 10? B: ______ 1) I wish I could help you. I’m busy right now. 2) Let’s see. What do you need? 3) I’m broke, too. 4) Is the service charge included?
 6. 6. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 5วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 10. A: Actually, it’s opposite a big grocery store. B: OK. A: OK? Then my street’s three blocks after on the right, Masonic Road. B: Excuse me? A: _____ 1) Look! There’s plenty of space in the parking lot. 2) Yes, you may leave. 3) Masonic, M-A-S-O-N-I-C. 4) Hey! Hey! Hey! Where are you going?Directions: Fill in each of the following blank with the most appropriate answer. 11. We are sorry that the radio set you bought did not … . 1) live to your expectations 2) live up to your expectations 3) seem like what you expected 4) seem to be your expectations 12. …, oppression, and injustice throughout Latin America, Ernesto Guevara could not get over what he experienced on his travels. 1) Have been witnessing poverty 2) Have witnessed poverty 3) Having witnessed poverty 4) Having a witness in poverty
 7. 7. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 6วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 13. Recently, most companies … cash. 1) have been strapped for 2) have been strapped in 3) have been strapped out of 4) have strapped in 14. …, I would like to thank you for having us here. 1) In behalf of my colleagues 2) In a behalf of my colleagues 3) On behalf of my colleagues 4) On the behalf of my colleagues 15. She failed the driving test again, so … she should try again next year. 1) we suggest her that 2) we suggest to her that 3) we suggested that 4) we suggested for her that 16. … your letter of September 15, we deeply regret to advise that we have a no- returns policy. 1) With reference to 2) With the reference to 3) As reference to 4) As a reference to
 8. 8. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 7วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 17. After we … the problem, we discovered that the damage was due to a factory defect. 1) probed in 2) probed into 3) probed out 4) probed at 18. … the lead role in Bridget Jones’ Diary, Rene Zellweger, an American actress, tried hard to speak with a British accent and gained a lot of weight. 1) As to secure 2) To be secured 3) Securing 4) To secure 19. In his diary, he wrote about numerous places where he stopped off and spent time learning about the lives of the poor people that he … . 1) came to 2) came into 3) came across 4) came for 20. Accommodation in this region … traditional guesthouses to up-market resorts with picturesque sea views on secluded beaches. 1) ranges from 2) is ranged from 3) ranges between 4) is ranged between
 9. 9. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 8วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 21. How come they rummaged through that factory last night? Didn’t they know that they would be … on another person’s property? 1) arrested about trespassing 2) arrested for trespassing 3) arrested in trespassing 4) arrested on trespassing 22. Although Ernesto Guevara came from an aristocratic family, and a bright future lay ahead of him, he resisted … his family’s wealth and prosperity. 1) to live off 2) being to live off 3) about living off 4) living off 23. Your acceptance … the assumption that you will maintain your current level of academic performance and graduate with your class. 1) bases on 2) is based on 3) has based on 4) has been being based on 24. You’ve been driving that old shabby car for ages. Don’t you think it’s time to … a new flashy car. 1) throw it on 2) bash out on 3) splash out on 4) rush out on
 10. 10. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 9วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 25. I earned a large amount of money last year, but I … a trip to Europe. 1) melted it on 2) blew it on 3) flew it on 4) burned it on 26. I was going to buy a new cell phone, but … . 1) I had a brainwave 2) I changed the subject 3) I changed my mind 4) I got my brain in gear 27. How come you didn’t know when the capital of Thailand was established? I thought … . 1) you beat my brain out 2) I could pick your brain 3) you didn’t rack your brain 4) you had a brainwash 28. She is running late again. So I guess … . 1) we should fly 2) there’s no time like the present 3) we have to kill some time 4) we are in our own good time
 11. 11. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 10วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 29. Are you sure that we’re going to win? … . 1) It’s out of their element. 2) I never try my luck. 3) It’s against the odds. 4) There’s not a lot at stake. 30. I don’t like planning anything in advance. Let’s … . 1) play it by ear 2) go on our separate ways 3) put our feet in it. 4) make up our mindsDirections: In each of the following sentence, there are four parts marked 1, 2, 3 and 4. Choose the part which is grammatically incorrect or not appropriate for the context. 31. We have import all carpet wools in recent years because domestic wools are 1 2 3 too hick and too expensive for carpets. 4 32. Joan Rivers is equally talented as both a comedian as well as an actress. 1 2 3 4 33. Shortly after the Allied invasion of Normandy, my brother has been gone to 1 2 3 London as an ambulance driver. 4
 12. 12. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 11วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 34. Roberto Benigni is an act best known for his role as an optimistic father in Life 1 2 3 Is Beautiful, the movie won the Grand Prize of the Jury at The Cannes Film 4 Festival. 35. Frank Lloyd Wright designed the “Prairie Houses” and worked on project from 1 2 3 1900 to 1917. 4 36. Those new artists returning their complete demos at the earliest date have the 1 2 3 highest priority. 4 37. Construction of the subway development it will be underway by the end of this 1 2 3 4 month. 38. You should have finished your project last night, yet it is not closed to being 1 2 3 4 finished. 39. Though it had been raining all day long, but everyone got to the cemetery on 1 2 3 time for the funeral. 4 40. Providing the envelope is postmark by this Tuesday, your application is still 1 2 3 acceptable. 4
 13. 13. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 12วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.Directions: Read the following passages and answer the questions which follow each passage. Make sure that your answers are based on the information in the passage.Passage I In recent years, particularly in the South and West, Hispanic decorating style hasspread from the ethnic community to the city center to the suburbs. More public buildings arebeing constructed with arched entrance, wide shady courtyards and bubbling fountains. ‘I likea building that has a lot of romance in it,’ says one of Miami’s leading Hispanic architects,‘Not every part of a building is rational and functional. The expression of an architect’s truefeeling should also be revealed.’ Many non-Hispanics are drawn to an idealized image of a Latin American refuge: anenvironment that is at once welcoming and protective, that holds a bit of history, a lot offamily and no sharp edges. Of all the U.S.’s Latino landscapes, perhaps the most haunting isin New Mexico, where Native American, Spanish and eastern-Anglo sensibilities have boiledtogether in the Southwest sun for the past four centuries. The so-called Santa Fe look hasturned into the hottest design fad in years. To the extent that anyone can define it, Santa Fe style is largely a matter of shape andshading - - the colors of sage-brush and ashes, watery blues and rose and clay. The sand-castlecity of its birth is a town without right angles, where whitewashed walls and doorways andfireplaces bend and curve, hand shaped from clay. ‘People just want to return to the earth,’explained Rachel Elizondo, owner of a Santa Fe art gallery. 41. The Hispanic decorative style … . 1) has recently become famous among non-Hispanic Americans 2) is slightly different from Santa Fe style 3) is quite complicated 4) is a typical American style
 14. 14. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 13วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 42. When the architect says that he likes ‘a building that has a lot of romance’, it means he prefers buildings that are … designed. 1) expressively 2) rationally 3) passionately 4) practically 43. The word ‘haunting’ in this passage means … . 1) scary 2) quiet 3) remarkable 4) historical 44. It can be assumed from the second paragraph that … . 1) lots of Hispanics have been living in New Mexico for more than a century 2) most of the people living in New Mexico nowadays are non-Hispanics 3) More and more non-Hispanic Americans are interested in Santa Fe style because of the growth of Miami’s Hispanic population 4) Hispanics are protective of their architectural heritage 45. The … of the Latin American look attracts so many non-Hispanics. 1) clean and shape edges 2) modern appearance 3) warm and protective style 4) spread
 15. 15. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 14วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 46. The distinctive characteristic of Santa Fe style is the presence of … . 1) right angles 2) bright colors 3) roses and ashes 4) bends and curves 47. According to Rachel Elizondo, the fact that Santa Fe style has become more and more popular means people are … . 1) bored with old-fashioned styles of living 2) longing for natural styles of living 3) searching for new design fads 4) interested in clay construction 48. This passage is mostly about… . 1) the preference of modern architects 2) rational and functional building style 3) the popularity of the Latin American architecture 4) new designs for the coastline citiesPassage II Many of us grow up believing that intelligent people should have an opinion aboutabsolutely everything. ‘This is good, this is bad, that is outrageous.’ Newspaper expressopinions, politicians have pinions, current affairs shows have opinions, next-door neighborshave opinions - - ‘be concerned about this,’ and ‘be outraged about that.’
 16. 16. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 15วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. You don’t always have to have an opinion. Sometimes it is appropriate to have noopinion at all. Why not just let people be? When your neighbor says, ‘Don’t you think Xshould get a job?’ you may like to say, ‘I think X should do what he wants.’ When she says,‘Isn’t it terrible that X’s wife is so overweight?’ you say to yourself, ‘Perhaps she’s learningabout being fat.’ Sometimes, of course, it’s necessary to pass opinions or make an assessment of people- - for example, ‘Does my secretary produce results?’ or ‘Is my accountant doing his job?’ Butthere are many time when it’s unproductive to pass judgment. Try this experiment. Spend a week not judging anything or anybody. When next youmeet someone who talks a lot, or spends a lot, or complains a lot or doesn’t work, mentallysay to yourself, ‘I give you the space to experience life as you choose. It is not for me to judgeyou.’ Life becomes a lot more serene. A ‘nonjudgmental’ attitude does not mean that you have to ‘like’ everybody, or thatyou don’t have preferences - - it means that you adopt an attitude where you are more at spacewith those around you. There will be times when you choose not to be in another’s company, but this can stemmore from an attitude of what feels right for you rather than from condemnation of otherpeople’s difference. 49. According to the passage, it can be inferred that … . 1) having opinions about everything is vitally important for people in business 2) people who always make comments are intelligent 3) giving an opinion is one way to show a person’s intelligence 4) people always give comments when they are not satisfied
 17. 17. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 16วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 50. We have learned from the second paragraph that … . 1) there are several ways to judge other people 2) there are several ways to express opinions about other people 3) it is not always necessary to express opinions about other people 4) it is not always necessary to judge other people 51. The author believes that your life will be better if you … . 1) express your disagreement 2) know how and when to pass judgments 3) give your opinions to certain people 4) give opinions only to people you work with 52. In the fourth paragraph, the word ‘experiment’ refers to … . 1) the technique of talking to yourself 2) the way of learning how to judge people properly 3) the method of practicing how to be tolerant 4) the process of learning how to control your emotions 53. Accord to the writer, we should not … . 1) judge people if we feel that they are right 2) befriend people we don’t really know 3) have preference because we do not know everybody 4) have a judgmental attitude about the people we associate with
 18. 18. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 17วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 54. The word ‘stem’ can be replaced by … . 1) raise 2) come 3) take 4) arrive 55. The best title for this passage is ... . 1) Critical Opinions 2) Ways to Be Nonjudgmental with Your Neighbors 3) A ‘Nonjudgmental’ Attitude 4) How People Become NonjudgmentalPassage III If Thomas Krens, the newly appointed director of the Solomon R. GuggenheimFoundation, had not gone jogging one April evening in 1991, his brainchild, the BilbaoGuggenheim - - a metallic, post-modern, space-age museum - - would almost certainly neverhave been built. From the moment you leave the airport and wind through the green hills of northernSpain towards the ochre-brown 19th century city of Bilbao, the Guggenheim Museum can beglimpsed in the distance, like a shiny, modern toy surrounded by hideous urban sprawl. Whaton earth possessed the Guggenheim Museum to come to a place like Bilbao? The story goessomething like this. Bilbao is Spain’s fourth largest city; a tough sprawling, former shipbuildingcommunity that faces out onto the Bay of Biscay. In the 1980s, the Basque regionalgovernment began a redevelopment programme for the city. They commissioned the best andthe brightest in the international architectural world to design a new subway system, a new
 19. 19. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 18วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.airport terminal, a new congress and music hall, and a new railway station. But, in order tocement the city’s growing global reputation, they wanted an art museum. In 1991, Basque officials approached the Guggenheim Foundation and met ThomasKrens, the fourth director in the museum’s 60-year history. Krens was eager to establish aEuropean base for the Giggenheim and with this ambition in mind, he came to Bilbao. But there was a problem. Krens could see that the site by the city council for its newart museum, a former wine-bottling warehouse in the centre town, was a non-starter. Krenshad two models in his head - - the Pompidou Centre and the Sydney Opera House. Bothbuildings had demanded an extraordinary amount of space, and Bilbao, an over-crowdedriverside city did not seem to have the space. Then, by chance, Krens found the ideal site. An athletic man, he went out running oneevening. His route took him past the Jesuit University overlooking the river Nervion, and itwas here that he noticed, at one of the many curves of the river, a rundown waterfront zonewhich was perfect for what he wanted to achieve. The site was approved in a week, andCalifornian architect Frank Gehry was chosen to realize the project. Gehry reveled in the eccentric Basque city and the place Krens had found for him onwhich to build the most important building of the century. He devotedly set about this hugeundertaking in the middle of chaos and dirt of the post-industrial environment, and wasdetermined not to change anything about the waterfront site. The outcome is the BilbaoGuggenheim - - an exceptional building which obviously dominates the city at every turn. Itis a contemporary art museum like no other, and a building that must rank as one of the eightwonders of the modern world.
 20. 20. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 19วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 56. When Thomas Krens went jogging alone in 1991, the Bilbao Guggenheim … . 1) was being built 2) had not been built 3) was near the airport 4) was an old warehouse 57. The Bilbao Guggenheim museum …. 1) was built in the 19th century 2) is surrounded by well-planned communities 3) is situated in the centre of Bilbao 4) stands out against its surrounding 58. According to the passage, it is not true that … . 1) Bilbao’s is the first Guggenheim in Europe 2) Thomas Krens found the site prepared by Basque totally agreeable 3) the Bilbao Guggenheim site was accidentally discovered 4) the architect Frank Gehry was happy with the project 59. From the author’s point of view, what makes the Bilbao Guggenheim so exceptional is …. 1) the architectural feature of the museum 2) its unique location 3) the sharp contrast between the building and its surroundings 4) its history
 21. 21. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 20วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 60. Itis implied in the passage that, for Thomas Krens, it is most crucial for the Bilbao Guggenheim to be … . 1) situated in the right location 2) totally different from other buildings 3) gigantic and gleaming 4) modern and colossal 61. The Bilbao Guggenheim is well-recognized for its … . 1) uniqueness 2) beauty 3) simplicity 4) high technologyPassage IV As the architectural art of Taiwan can only be considered in connection with that of themainland, the authoress, who is well known through her researches on East Asiatic art, startsoff with a concisely formulated outline of Chinese architectural history in which she, incommon with other authors, distinguishes a Southern Chinese from a Northern Chinese style. The interpretations she gives of the two forms of style, which are to be found side by sidein present-day Taiwan, are convincing. In the ‘Summary’ she writes: ‘In Chinese architecture,a Northern style represents the power of the rulers; a Southern style, freedom fromgovernment interference. When, in the 16th century, the Chinese from the Southern coastalprovinces began to migrate to Taiwan, they took with them their architecture with itselaborately curved and decorated roofs, as a symbol of their cultural superiority. After 1947,the mainland Chinese used the so-called Renaissance patterned after the Northern style for thegovernment buildings. These two poles of architecture on Taiwan, the Peking Palace style and
 22. 22. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 21วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.the uniquely consistent variant of the Southern style, suggest that architectural styles arisefrom historical situations, to which they, in turn, give visual and lasting expression.’ With acute perceptiveness the authoress recognizes, moreover, that for the Chinese whocame from the mainland at the end of the war, the fostering of their traditional architecture isconfirmation of the fact that they are living in a free country. The architectural art contributesto making Taiwan into a new homeland. ‘That is why one tries to impose on it the features ofthe old one.’ Unlike the authoress, the reviewer does not see in that an accent of ‘nostalgic architecture’,but rather, a politicoculturally necessary contribution to the creation of a model state whichone hopes to be able to transfer to the mainland. 62. From the authoress’ summary, the Chinese architectural styles of the North and the South convey … concepts. 1) antithetical 2) cooperative 3) comparable 4) parallel 63. According to the authoress, architectural style in Taiwan is the reflection of … . 1) the people’s nostalgic feeling for their homeland 2) the people’s dream of the new world 3) the political uniqueness of the newly established nation 4) the new political ideology
 23. 23. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 22วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 64. The style of Taiwan architectures today … . 1) signifies the freedom from government interference 2) symbolizes the power of the rulers 3) is the combination of the Northern Chinese style and the Southern Chinese style 4) is adapted from the Renaissance and the Peking Palace styles 65. The mainland architectural style of the government building after 1947 was … . 1) not much different from that of the 16th century 2) the combination of the Northern and the Southern style 3) designed according to the Northern style 4) taken from the characteristics of the Peking palace 66. The reviewer agrees with the authoress that the Chinese architectural styles … . 1) are generally inspired by historical situations 2) reflect the people’s confidence in their freedom 3) demonstrate the strength of the nation 4) show the people’s yearning for freedom 67. From the reviewer’s point of view, Taiwan’s ‘curved and decorated’ architecture … . 1) is a political message 2) shows Taiwan’s sense of cultural superiority 3) represents absolute freedom from cultural interference 4) promotes Taiwan’s cultural prosperity
 24. 24. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 23วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.Passage V Deceptively simple in design, the Australian boomerang looks more like a toy than afatal Aboriginal hunting weapon. But this thin, curved piece of hardwood is more than athrowing stick; it is artfully shaped to exploit the aerodynamic lift on its wings as it whirlsthrough the air toward a remote target. While boomerangs have been found worldwide, the earliest extant specimens dateback ten millennia to Australia, where the finest and most elaborate boomerangs are stillmade. Boomerangs have played a significant role in Australian aboriginal culture and havecommonly appeared in Aboriginal myth and art. Boomerangs come in two varieties, returning and non-returning. The returning typecircles back to the vicinity of the thrower and is primarily used in sport or for amusement. Thenon-returning type either strikes its game or drops to the ground. A game of skill, boomerang throwing has developed into a competitive sport inAustralia, and currently national and state championships are held annually. 68. The main purpose of the passage is to … . 1) contrast two types of boomerangs 2) give a brief overview of boomerangs 3) praise the virtues of boomerangs 4) show how boomerangs are used today 69. According to the passage, boomerangs are not … . 1) native to Australia 2) simply made or designed 3) accurately designed to reach a distant target 4) necessarily made of curved hardwood
 25. 25. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 24วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 70. According to the passage, … . 1) boomerangs are found only in Australia 2) boomerangs throwing is the most popular sport in Australia 3) boomerangs can be used to kill animals 4) the non-returning boomerangs are always used in sport events 71. It is not true that … . 1) every boomerang will return to the thrower 2) each type of boomerang is designed for a specific purpose 3) every boomerang normally rotates in flight before hitting the target 4) each boomerang is specially shaped so that it can be more effectively carried through the air 72. The author mentions that … . 1) the best boomerangs were made in Australia ten centuries ago 2) modern scientific know-how cannot be detected in the making of boomerangs 3) Australian aborigines are the most skilled in throwing boomerangs 4) Boomerang-throwing contests are considered a national event 73. Boomerangs today are … . 1) not as popular as in the past 2) mainly used for sport 3) more complex in design 4) carried by all aborigines
 26. 26. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 25วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.Passage VI The appeal of Gothic architecture was so strong that it couldnt stay buried for long.The first major Gothic revival began in 1740s in England. Horace Walpole, the eccentric 4thEarl of Orford, was one of the first to re-popularize the style. Horace was an incurableromantic, given to dramatic and aesthetic indulgence. Horace was quite taken with theMedieval period from an early age and decided to construct his own castle in homage toGothic architecture. In 1747, Walpole purchased a five-acre estate with a modest house in Twickenham,West London. The property, Strawberry Hill House, is now internationally recognized becauseit was here that Walpole fulfilled his Gothic dream, which subsequently inspired a 19th-century Gothic revival in both literature and architecture. Walpole referred to the house as hislittle Gothic castle. Between 1747 and 1792 Walpole doubled its size and incorporatedseveral Gothic features such as towers and battlement, with the result that the house is nowregarded as one of the best examples of Georgian Gothic architecture. By the time hecompleted the project 50 years later, the estate had grown from five to 46 acres. Strawberry Hill, now a Grade l listed property, was placed on the World MonumentsFund list of 100 most endangered sites in 2004. It is also on the English Heritage Buildings atRisk register. The restoration of the House is being undertaken by the Strawberry Hill Trust,with support from the Friends of Strawberry Hill. Almost £9 million has been donated byindividuals, local societies, small and large charitable trusts including. As part of the restoration programme a considerable amount of historical research intothe structure and interior of the house has been carried out with the result that Strawberry HillHouse is now one of the UKs most documented historic buildings. Investigations inside theHouse have revealed Walpoles original trompe loeil designs previously hidden by manylayers of paint.
 27. 27. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 26วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. As we will see later, Horace Walpoles Gothic revival differed sharply from therevivals of the 19th century. Men like Pugin, Morris and Ruskin, admired Gothic style for itsemphasis on natural beauty, whereas Walpoles revival is characterized by its extravaganceand dedication to romance over nature. 74. From the author’s viewpoint, the gothic architecture is … . 1) extraordinary 2) beautiful 3) mysterious 4) dominant 75. The word ‘incurable’ can be replaced with … . 1) terminal 2) willful 3) constant 4) deliberate 76. Originally, Gothic art belongs to … . 1) the 19th century 2) the Medieval period 3) the 18th century 4) the Georgian Era
 28. 28. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หนา 27วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. 77. According to the passage, Horace Walpole is most important for … . 1) the revival of Gothic style 2) the construction of Strawberry Hill House 3) his first Gothic novel 4) the revival of the Georgian architectural style 78. The restoration of Strawberry Hill House … . 1) is underway 2) was done solely by the Strawberry Hill Trust 3) has been finished 4) took place in 2004 79. Apart from its architectural style, Strawberry Hill is recognized for its … . 1) market value 2) historical value 3) complicated structure 4) combination of various architecture styles 80. It can be inferred from the last paragraph that Walpole’s admiration for gothic style… . 1) is unique 2) focuses on the beauty of nature 3) began quite late in his life 4) comes from his admiration for Strawberry Hill

×