SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
นางสุทธิศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าการสร้างค่านิยมของคน
ไทย 12ประการ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายเรื่องการพัฒนาคนอยู่แล้ว โดยอยู่
ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในหลายด้าน เป็นเรื่องดีที่มีการกาหนดเป็นค่านิยมหลัก
12 ประการ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีทิศทางที่ชัดเจนตรงกัน ในการพัฒนาคน
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม บรรจุ
ลงในเป้าหมายของแผนโรดแมนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นก่อนจะนาเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีประชาชนเสนอ
ความคิดเห็น มาแล้วจานวนมาก ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์
www.edreform.moe.go.th
ซึ่งในแผนเร่งด่วน ศธ.ได้เริ่มปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมืองแล้ว เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย โดยจะเริ่มดาเนินการใช้หลักสูตรใหม่ในภาคเรียนที่ 2ปี
2557ขณะที่วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จะเน้นย้าให้มีการเรียนการสอนที่ครบถ้วนเข้มข้น
นอกจากนี้จะทาข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดหลักสูตรธรรมะศึกษาเข้าไปในโรงเรียน
ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบยังได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมตรีควบคู่ไปด้วย
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการสร้างค่านิยมของคนไทยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาค
ส่วนด้วย ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่จะต้องมีความรักความอบอุ่น พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมจากครู
อาจารย์ซึ่ง ศธ.จะปรับปรุงระบบการคัดเลือกบรรจุครูใหม่ เพื่อให้ได้ครูดี เก่ง และที่สาคัญต้องมี
จิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับศิษย์ได้
สำหรับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. ประกอบด้วย
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 .ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ทั้งหมดนี้คือค่านิยมหลักของคนในชาติที่น่านาไปแต่งเป็นเพลงเหมือนเพลงวัน
เด็กที่เราท่องจาจนขึ้นใจ จาได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็ทาให้เด็กในยุคสมัยหนึ่งโตขึ้นมาด้วย
การหล่อหลอมแบบนั้น เรื่องแบบนี้ ย้ากันไปไม่เสียหายครับ หากคนไทยยึดมั่นตาม
ค่านิยมชาติที่เน้นทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความสามารถทั้งคุณธรรม ศีลธรรม
เพื่อร่วมมือกันทาให้ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมดีขึ้น เหล่านี้ล้วนดีทั้งนั้น เหล่านี้ล้วนยิ่ง
ต้องเผยแพร่ให้ขึ้นใจ ให้ฝังใจ วันใดคนไทยเข้มแข็ง ชาติเราก็จะเข้มแข็ง
ค่านิยม 12 ประการ

More Related Content

ค่านิยม 12 ประการ

  • 1.
  • 2. นางสุทธิศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าการสร้างค่านิยมของคน ไทย 12ประการ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายเรื่องการพัฒนาคนอยู่แล้ว โดยอยู่ ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในหลายด้าน เป็นเรื่องดีที่มีการกาหนดเป็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีทิศทางที่ชัดเจนตรงกัน ในการพัฒนาคน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม บรรจุ ลงในเป้าหมายของแผนโรดแมนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับฟัง ความคิดเห็นก่อนจะนาเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีประชาชนเสนอ ความคิดเห็น มาแล้วจานวนมาก ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์ www.edreform.moe.go.th
  • 3. ซึ่งในแผนเร่งด่วน ศธ.ได้เริ่มปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมืองแล้ว เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ ภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย โดยจะเริ่มดาเนินการใช้หลักสูตรใหม่ในภาคเรียนที่ 2ปี 2557ขณะที่วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จะเน้นย้าให้มีการเรียนการสอนที่ครบถ้วนเข้มข้น นอกจากนี้จะทาข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดหลักสูตรธรรมะศึกษาเข้าไปในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบยังได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมตรีควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม การดาเนินการสร้างค่านิยมของคนไทยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาค ส่วนด้วย ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่จะต้องมีความรักความอบอุ่น พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมจากครู อาจารย์ซึ่ง ศธ.จะปรับปรุงระบบการคัดเลือกบรรจุครูใหม่ เพื่อให้ได้ครูดี เก่ง และที่สาคัญต้องมี จิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับศิษย์ได้
  • 4. สำหรับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. ประกอบด้วย 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2 .ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะ ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ บาปตามหลักของศาสนา 12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
  • 5. ทั้งหมดนี้คือค่านิยมหลักของคนในชาติที่น่านาไปแต่งเป็นเพลงเหมือนเพลงวัน เด็กที่เราท่องจาจนขึ้นใจ จาได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็ทาให้เด็กในยุคสมัยหนึ่งโตขึ้นมาด้วย การหล่อหลอมแบบนั้น เรื่องแบบนี้ ย้ากันไปไม่เสียหายครับ หากคนไทยยึดมั่นตาม ค่านิยมชาติที่เน้นทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความสามารถทั้งคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อร่วมมือกันทาให้ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมดีขึ้น เหล่านี้ล้วนดีทั้งนั้น เหล่านี้ล้วนยิ่ง ต้องเผยแพร่ให้ขึ้นใจ ให้ฝังใจ วันใดคนไทยเข้มแข็ง ชาติเราก็จะเข้มแข็ง