แนวข้อสอบ ภาษาไทย

4,530 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

  1. 1. แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. โอ้อกเรามีกรรมทาไฉน จึงจะได้แนบชิดขนิษฐา คำที่ขีดเส้นใต้อ่ำนอย่ำงไรจึงจะไพเรำะ 1. อ่ำนทอดเสียงแล้วปล่อยให้หำงเสียงผวนขึ้นจมูก 2. อ่ำนครั่นเสียงให้น้ำเสียงติดขัดสะเทือนอำรมณ์ 3. อ่ำนเปลี่ยนเสียงจำกเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูง 4. อ่ำนหลบเสียงจำกเสียงสูงลงไปเสียงต่ำ 2. ข้อใดอ่ำนจังหวะวรรคตอนได้ถูกต้อง 1. ทั้งองค์/ฐำนรำนร้ำวถึง/เก้ำแฉก เผยอแยกยอด/ทรุดก็/หลุดหัก 2. โอ้เจดีย์/ที่สร้ำงยัง/ร้ำง/รัก เสียดำยนัก/นึกน่ำน้ำตำ/กระเด็น 3. กระนี้หรือ/ชื่อเสียง/เกียรติยศ จะมิหมด/ล่วงหน้ำ/ทันตำเห็น 4. เป็นผู้ดีมี/มำกแล้ว/ยำกเย็น คิดก็เป็น/อนิจจังเสีย/ทั้งนั้น 3. ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง แตรสังข์กังสดาลขานเสียง คำประพันธ์ข้ำงต้นต้องอ่ำนตำมข้อใด 1. ยูงทองร้อง/กะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้อง/กลองระฆัง// แตรสังข์/กังสดำลขำนเสียง// 2. ยูงทอง/ร้องกะโต้ง/โห่งดัง เพียงฆ้อง/กลอง/ระฆัง// แตรสังข์/กังสดำล/ขำนเสียง// 3. ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้อง/กลองระฆัง// แตรสังข์/กังสดำลขำนเสียง// 4. ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้อง/กลองระฆัง// แตรสังข์/กังสดำล/ขำนเสียง//
  2. 2. 4. คำประพันธ์ในข้อใดมิได้แสดงอำรมณ์เกรี้ยวกรำดกระแทกน้ำเสียง 1. เอออุเหม่อิลลำชะล่ำไฉน ประพำสบ่เกรงบ่กลัวกระทำ อุกอำจ อหังกำร์ 2. เรำนี่แหละจะสำปจะสรรให้สำแก่ใจ นะเจ้ำแน่ะนำงอิลลำ จะทำไฉน 3. แสงสกำววิโรจน์นภำประจักษ์ แฉล้มเฉลำและโสภิตนัก ณ ฉันใด 4. กลกะกำกะหวำดขมังธนู บห่อนจะเห็นธวัชริปู สิล่ำถอย 5. ขุนผู้คู่กากับ เป็นเทพหลังพรั่งพฤนท์ ขี่คชินทรพาหนะ นามชนะจาบัง ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับกำรอ่ำนร่ำย 1. อ่ำนคำส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่ำ พริน 2. อ่ำนคำส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่ำ พะรึน 3. อ่ำนคำรับสัมผัส “คชินทร” ว่ำ คะ-ชิน-ทอน 4. อ่ำนคำรับสัมผัส “คชินทร” ว่ำ คะ-ชิน-ทะ-ระ 6. พำดหัวข่ำวหนังสือพิมพ์ข้อใดเน้นกำรนำเสนอเฉพำะข้อเท็จจริง 1. โทรทัศน์ดำวเทียมเข้ำถึงง่ำย ผู้ประกอบกำรอ้ำอึ้ง คิดต่ำงจำก กสทช. 2. แอร์ นิวซีแลนด์ ยกเลิกเที่ยวบินหลำยสำยหลังภูเขำไฟยังคงปะทุ 3. กฟผ. แจงเครียด คำดปี 56 ควำมต้องกำรไฟฟ้ำเพิ่ม 3.5 % 4. ธุรกิจล่องเรือเจ้ำพระยำพุ่งกระฉูด เงินสะพัด 700 ล้ำน 7. ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ทาจากไข่ตีกับน้าหรือน้าซุป ปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่องต่างๆ ตามใจชอบ นึ่งให้สุก รับประทานกับข้าว หรือจะรับประทานเปล่าๆ ร้อนๆ ก็คล่องคอดี ข้อใดไม่ปรำกฏในข้อควำมข้ำงต้น 1. รสชำติไข่ตุ๋น 2. วิธีทำไข่ตุ๋น 3. วิธีรับประทำนไข่ตุ๋น 4. ประโยชน์ของไข่ตุ๋น
  3. 3. 8. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจำรณำในกำรอ่ำนเพื่อให้ทรำบเรื่องรำว 1. ตัวละครในเรื่องคือใครบ้ำง และมีลักษณะนิสัยอย่ำงไร 2. บทสนทนำของตัวละครในเรื่องมีลักษณะเด่นอย่ำงไร 3. กำรกระทำของตัวละครทำให้เกิดผลอะไรตำมมำ 4. ตัวละครแต่ละตัวได้กระทำสิ่งใดบ้ำง 9. ข้อใดใช้ภำษำต่ำงจำกข้ออื่น 1. น้ำฝนกวำดผืนพสุธำใหม่จนไม่เหลือฝุ่น 2. นกเป็นร้อยๆ เริ่มร้องเพลงเพรียกอยู่ตำมยอดไม้ 3. กำรเกิดใหม่ของพฤกษำทำให้โลกนี้เป็นอุทยำนสีเขียว 4. กระรอกตกใจกระโดดโหยงๆ เขย่ำกิ่งไม้เหนือหัวทำลูกไม้ป่ำหล่น 10. ข้อใดใช้บรรยำยโวหำร 1. อยู่ๆ มีเสียงพึบพับจำกทำงด้ำนขวำรำวกับใครสะบัดผ้ำผืนใหญ่ 2. ผมก็ตำค้ำง ตั้งท่ำจะวิ่งกลับไปหำแม่ที่เดินใกล้เข้ำมำ 3. ใบกล้วยนั้นกำลังโยกซ้ำยย้ำยขวำ พลิกใบไปมำ 4. รองเท้ำใหม่ส่งเสียงกับๆ ก้องไปในรำวป่ำ 11. ข้อใดใช้ภำษำสอดคล้องกับลักษณะกำรเขียนย่อควำมมำกที่สุด 1. พี่กุ้งสบตำพี่กอล์ฟไม่วำงตำ 2. เธอเป็นคนสวยอย่ำงร้ำยกำจ 3. ปิ๊กชงกำแฟได้อร่อยเลิศล้ำ 4. เขำไปลอยกระทงกับเพื่อนๆ 12. ...จึงเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อแสดงปาฐกถา เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน” แก่ สมาชิกชมรมวิชาภาษาไทย... ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะเนื้อควำมในจดหมำยได้ถูกต้องที่สุด 1. ส่งข่ำวเหตุกำรณ์ 2. ขอควำมร่วมมือ 3. มีเรื่องปรึกษำ 4. สมำนไมตรี
  4. 4. 13. กำรเขียนจดหมำยกิจธุระในข้อใดใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ำยได้ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนภำพของ ผู้รับ ข้อ ผู้รับ คาขึ้นต้น คาลงท้าย 1. พระภิกษุ นมัสกำร ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง 2. คุณครู กรำบเท้ำ ด้วยควำมเคำรพ 3. วิทยำกรพิเศษ เรียน ขอแสดงควำมนับถือ 4. คุณปู่ กรำบเท้ำ ขอแสดงควำมนับถือ 14. ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะกำรใช้ภำษำในกำรเขียนเรียงควำม ย่อควำม และจดหมำยไม่ถูกต้องที่สุด 1. กำรเขียนเรียงควำมควรใช้ภำษำที่สั้นกระชับและได้ใจควำม 2. เรียงควำมสำมำรถใช้โวหำรแบบพรรณนำโวหำรได้ 3. กำรเขียนย่อควำมเน้นกำรพรรณนำเช่นเดียวกับกำรเขียนเรียงควำม 4. กำรเขียนจดหมำยส่วนตัวสำมำรถใช้ภำษำระดับไม่เป็นทำงกำรได้ 15. ถ้ำนักเรียนมีควำมจำเป็นต้องกรอกข้อควำมลงในแบบรำยกำร นักเรียนควรจะทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับ แรก 1. กรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 2. อ่ำนข้อควำมในแบบแสดงรำยกำรให้เข้ำใจ 3. เลือกถ้อยคำที่กะทัดรัด เพื่อให้ตรงตำมจุดมุ่งหมำยของแบบรำยกำร 4. ปฏิบัติตำมข้อบังคับหรือคำแนะนำในกำรกรอกแบบรำยกำรนั้นๆ อย่ำงเคร่งครัด 16. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในกำรกรอกแบบรำยกำรสัญญำ 1. กรอกข้อควำมอย่ำงละเอียด 2. อ่ำนแบบรำยกำรสัญญำอย่ำงละเอียด 3. ปรึกษำผู้รู้ก่อนกรอกแบบรำยกำรสัญญำ 4. ลงลำยมือชื่อในแบบรำยกำรที่ไม่ได้กรอกข้อควำมครบถ้วน 17. ข้อใดแสดงควำมสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่ำงผู้ฟังกับผู้พูด 1. จับตำมองผู้พูดตลอดเวลำ 2. ปรบมือให้กำลังใจผู้พูด 3. แสดงควำมเข้ำใจผ่ำนทำงสีหน้ำ 4. ซักถำมผู้พูดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่ำงๆ ตลอดเวลำ
  5. 5. 18. ข้อควำมต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมำยในกำรพูดสอดคล้องกับข้อใดมำกที่สุด ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทานุบารุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะหากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทาหน้าที่ของตนให้ดี ที่สุด เพื่อธารงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น 1. เป็นกำรเร้ำควำมรู้สึก 2. บอกเรื่องรำวที่ควรรู้แก่ผู้ฟัง 3. สร้ำงควำมบันเทิงสนุกสนำน 4. เป็นกำรทำให้ผู้ฟังเชื่อด้วยเหตุผล 19. ข้อควำมต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับกำรพูดในโอกำสใด ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทานุบารุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทาหน้าที่ของตน ให้ดี ที่สุด เพื่อธารงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น 1. กำรกล่ำวปำฐกถำ หัวข้อ “ปรำบทุจริต ล้มคอรัปชัน” 2. กำรกล่ำวเปิดงำนโครงกำร “มุมมองและทิศทำงกำรท่องเที่ยว” 3. กำรกล่ำวสุนทรพจน์ หัวข้อ “รักชำติ รักประชำธิปไตย” 4. กำรกล่ำวสดุดีบุคคลสำคัญ เนื่องในงำนรำลึกทหำรผ่ำนศึก 20. ข้อควำมต่อไปนี้มีกลวิธีกำรลำดับเนื้อหำอย่ำงไร วัลลีเป็นตัวอย่างลูกที่ดี ซึ่งมีความกตัญญู ทุกวันเวลาพักเที่ยงวัลลีต้องเดินกลับบ้านเพื่อไปป้อน อาหารเที่ยงให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต การกระทาของวัลลีนี้สมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลดีเด่นด้านความ กตัญญู 1. ลำดับตำมเวลำ 2. ลำดับตำมสถำนที่ 3. ลำดับจำกเหตุไปสู่ผล 4. ลำดับจำกผลไปสู่เหตุ

×