ใบงาน แบบสํารวจและประวัตของ ..น.ส.สุปรี ยา สว่างเนตร.................................................           ...
โทรศัพท์ทีติดต่อได้ 081-9929391 ภูมิลําเนาเดิม (กรณีไม่ได้ อยูกบบิดามารดา) ..               ่ ั2. ชือบิดา น...
เวลาสามารถออกนอกโรงเรี ยนได้  ข้ อมูลเพิมเติม7. คะแนนเฉลียมัธยมศึกษาตอนต้ น 3.00 จากโรงเรี ยน ขาลสุวรรณอนุสรณ์  จังหวัด ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานสำรวจตนเอง M6

235 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานสำรวจตนเอง M6

 1. 1. ใบงาน แบบสํารวจและประวัตของ ..น.ส.สุปรี ยา สว่างเนตร................................................. ิ ชัน ม.6/13....เลขที ..32...1. ชือ-สกุล น.ส.สุปรี ยา สว่างเนตร เลขประจําตัว 43702 เลขที 32 ชือเล่น นุ๊ก กรุ๊ปเลือด เอ ทีอยู่ 44/2 หมู6 ต.หนองช้ างคืน อ.เมือง จ.ลําพูน 51150 ่แผนทีไปบ้ านเริ มจากโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย
 2. 2. โทรศัพท์ทีติดต่อได้ 081-9929391 ภูมิลําเนาเดิม (กรณีไม่ได้ อยูกบบิดามารดา) .. ่ ั2. ชือบิดา นายเกษม สว่างเนตร โทรศัพท์ 087-6604577 ชือมารดา นางนวลศรี สว่างเนตร โทรศัพท์ 081-53109433. ชือผู้ปกครอง นายเกษม สว่างเนตร โทรศัพท์ 087-6604577 ความเกียวพันธ์กบนักเรี ยน เป็ น บิดา ั อาชีพ ค้ าขาย4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรี ยน ขาลสุวรรณอนุสรณ์ เนือหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ทีเคยเรี ยนมา ได้ แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อืน ๆ photoshop โปรแกรมทีถนัด Microsoft Word โปรแกรมทีอยากให้ โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอน Microsoft Publishcer5. มีเครื องคอมพิวเตอร์ ใช้ ส่วนตัว / มี …. ไม่มี ถ้ ามีคอมพิวเตอร์ ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ วยหรื อไม่ / ใช้ …. ไม่ใช้6. ความใฝ่ ฝั นในอนาคต มัคคุเทศก์ คติธรรมประจําใจ ผิดเป็ นครู สิงทีต้ องการให้ ทางโรงเรี ยนจัดให้ กบนักเรี ยน ให้ อิสระกับเด็กม.6ทีไม่มีเรี ยนแล้ ว หรื อเลิกเรี ยนก่อน ั
 3. 3. เวลาสามารถออกนอกโรงเรี ยนได้ ข้ อมูลเพิมเติม7. คะแนนเฉลียมัธยมศึกษาตอนต้ น 3.00 จากโรงเรี ยน ขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัด เชียงใหม่8. คะแนนเฉลีย ม.5 3.079. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ -10. การได้ รับรางวัลเกียรติบตร(ชือ-ได้ รับจาก) การแข่งขันพูกนจีน งานเปิ ดโลกตะวันออก คณะ ั ่ ัมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 255511. อยากเรี ยนต่อด้ านใด คณะมนุษยศาสตร์

×