Konflikt mluveného a psaného jazyka

1,011 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konflikt mluveného a psaného jazyka

  1. 1. Jana Feltlová, 384 391Konflikt českého mluveného a psaného jazyka Argumentace: V mém oboru (Český jazyk a literatura) se nejvíce zajímám o jazyk, jehozákonitosti, tvoření a používání nových slov, gramatiku, nejvíce mě baví českýpravopis, který je obsáhlý, nabízí nám možnosti v našem vyjadřování a reprezentujenás, nejen ve škole, ale i v profesním nebo osobním životě.1 Původním plánem bylo, věnovat se pouze jazyku mluvenému. Po konzultacíchjsem se ale uchýlila ke kompromisu, protože získávat mluvený materiál je časověnáročnější, než materiál psaný. Předpokládám, že největší přínos z mé práce budou mít učitelé českéhojazyka, kterým dodám (v rámci možností respondentů) pohled studentů odbornýchstředních škol na stav současné češtiny. Určitou informaci by si z mé práce mohlaodnést i média a korektoři pracující v periodickém tisku, kde se můžeme setkats mnoha příklady prolínání jazyka formálního a přirozeného. Anotace: Fakt, že se mluvený jazyk postupně prolíná s jazykem psaným, je známá věc.Nelze ale říci, že je to jev žádoucí. Ve své práci budu analyzovat data z dotazníků akorpusů, pomocí kterých bych měla dojít ke skupině výrazů, které se do psanéčeštiny dostávají nejčastěji a z toho vyvodit, která typově podobná slova by tomutojevu mohla podlehnout i do budoucna. Porovnám češtinu obecnou (hojně užívanouv mluvené formě jazyka) a češtinu gramaticky, syntakticky i morfologicky správnou,tedy psanou. Klíčová slova: Obecná čeština, gramatika, formální jazyk, mluvená čeština, morfologie S jazykem, jako kódem se setkáváme neustále, jakožto jeho uživatelé bychomměli být i seznámeni s tím, jak češtinu správně používat. „Spisovná čeština jekodifikovaný systém prostředků užívaných celonárodně především v psané formě ave veřejných a oficiálních mluvených projevech. Její užívání se předpokládá veškolách, na úřadech či v médiích“2. Od psané formy jazyka čekáme jistouplánovanost, počítáme s návazností vět na sebe a se správnou formou jazyka 3.V posledních letech se mluvená a psaná čeština prolínají tak, že výrazy z mluvenéhojazyka se přenáší i do jeho psané formy. Rozdílná je také syntaktická a morfologickástránka. Příkladem jsou výrazy jako motorka – motocykl, můžu – mohu, garsonka –garsoniéra, kde první výraz je ryze hovorový, výraz druhý je spisovný (psaný). Český1 VEBEROVÁ, V.: Jazyky reprezentace. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-67-72 NEBESKÁ, I. Čeština spisovná. In: Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Encyklopedickýslovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 90–913 MÜLLEROVÁ, O.: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Vyd 1. Praha: Academia, 1994. ISBN80-200-0489-0
  2. 2. Jana Feltlová, 384 391národní korpus, který se zabývá sběrem jazykového materiálu psaného i mluveného,uvádí, že výraz motorka se v sebraných spisech korpusu SYN2010 vyskytuje 179× amotocykl 305×.4 To jasně dokazuje, že se hovorové výrazy přenáší do psané formyjazyka. K tématu bylo napsáno několik studií, zabývají se jím i lingvistické časopisyjako je Naše řeč nebo Slovo a slovesnost. Nakladatelství Academia má vydává vezvláštní edici s názvem Lingvistika tituly našich jazykovědců pro odborné i širšípublikum zabývající se jazykovými problémy. Z této edice bych zmínila knihuMluvená čeština: Hledání funkčního rozpětí, Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová aJsme v češtině doma? Markéty Pravdové, které pojednávají o současnýchproblémech, kterými jazyk prochází. Každodenně čteme články v novinách i na internetu a pravidelně se stává, že,krom uvedeného prolínání jazyka hovorového a spisovného, nacházíme pravopisnénebo stylistické chyby5. Špatná výstavba a nespisovnost článků, povídek i příspěvkůna různých fórech a diskuzích ovlivňuje starší uživatele jazyka i nejmenší čtenáře,kteří si četbou nespisovného textu uchovávají špatné zvyklosti v psaní textu. Anikoupě vázané knihy neslibuje jazykovou korektnost. Na českém trhu je několiknakladatelství, které si na jazykovou správnost dbají, ale i další, která se snažívydávat větší množství knih a nevěnují každému titulu tolik pozornosti. Potommůžeme v knížce pro děti „O pejskovi a kočičce“ najít nespočet gramatických chyb.Mladé čtenáře si musíme ke korektnosti psaní vychovávat, což je snadnější, nežnásledná převýchova. K internetovému stylu psaní a problémům jazyka v e-mailové komunikaci sevyjádřila Světla Čmejrková, která došla k názoru, že psaní na papír vzbuzuje jistýostych, co napíšeme na papír, není možno smazat, upravit a tak si text lépepromyslíme, zatímco psaní na počítači již umožňuje mnoho způsobů oprav anevzbuzuje tak respekt k jazyku. Možná právě díky uvolněnějšímu stylu komunikacepřes počítač se mluvená i psaná forma jazyka prolínají v takové míře.6 Ohledněinternetové komunikace by se mohlo psát nekonečně mnoho článků a každý by měldostatek prostoru pro vlastní výzkum. Nesmíme opomíjet, že rozdíl mezi psanou a mluvenou češtinou je také v tom,že mluvčího častokrát vidíme, podle jeho výrazů a grimas tak určujeme pravdivostvýpovědi, tomuto se říká komunikace, která obsahuje verbální i neverbální složky.Jazyků můžeme mít celou řadu: přirozený, mezinárodní, formální či znakový. Každýz jazyků má vlastní zákonitosti, kterými se ideálně řídí, rozdíl mezi jazykemformálním (umělým, který má danou gramatickou strukturu a měl by být dodržovánv médiích, profesním životě a ve veřejném vystupování) a jazykem přirozeným(standardní jazyk, používaný ve volném čase, mezi přáteli, do tohoto jazyka řadíme idialekty) 7 je zřetelný, často však opomíjený.4 Český národní korpus – SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010.Dostupný z: <http://korpus.cz>5 BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia 19926 ČMEJRKOVÁ, Světla. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? (O stylu e-mailového dialogu), II.[cit.2012-12-18]. Dostupné z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=81677 ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. 4. Vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1946-0
  3. 3. Jana Feltlová, 384 391 Doposud se jazykovědci nedokázali shodnout na jednotlivých a správněoznačujících termínech, které budou jasně stanovovat rozdíly mezi jednotlivými typyjazyků. Proto musíme počítat s různými odchylkami v nejrůznějších statích a článcícho češtině. Někdy je čeština obecná pokládána za hovorový protějšek češtinysprávné, psané, formální, jindy se jedná o dialekt, který je používán v okolí Prahy ahistorické části Čech. Vymezení toho jak obecnou řeč vnímáme je pro každou studiidůležité. Obecná čeština jako dialekt by podle dlouhodobého hlediska měla postupněmizet a být ovlivňována okolními dialekty. Oproti tomu, obecná čeština jakoplnohodnotná součást jazyka by měla být nadále rozvíjena a podporována, měla byovlivňovat i češtinu psanou. Rozdíly mezi jednotlivými částmi jazyka jsoumorfologické, syntaktické i lexikální. Morfologicky se jazyky liší sufixy př. krátký-krátké, přikrýt-přikrejt (zde dochází k záměně ý za ej, dalším příkladem je být-bejt,toto je příkladem modifikace kořene), prefixy, kdy na začátku slov vznikají modifikacejako ona-vona (vkladné v, které se zatím častěji vyskytuje v mluvené formě jazyka).Seznam literatury:
  4. 4. Jana Feltlová, 384 391ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. 4. Vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1946-0(F. Čermák je odborníkem v oboru, nakladatelství ve mně vzbuzuje důvěru, rokvydání zachycuje současný stav, kniha obsahuje veškeré náležitosti)Český národní korpus – SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha2010. Dostupný z: http://korpus.cz(korpus spadá pod FF UK v Praze, což je důvěřivá instituce, ačkoliv obsahujenejasnosti většinou jsou dobře zjistitelné, obnovovaný a pravidelně vylepšovaný zdrojinformací o frekventovanosti jazyka, možnost vybrat si rok)ČMEJRKOVÁ, Světla. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996.259 s. ISBN 80-200-0589-7(S. Čmejrková je odbornice, zabývá se češtinou psanou a její gramatickousprávností, nakladatelství vzbuzuje důvěru, rok stále sedí na nynější pravopisnounormu)DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Academia, 1997.292 s. ISBN 80-200-0617-6(přijatelný rok, dobré nakladatelství, pěkné zpracování knihy, přístupné, ale odbornépojetí problematiky jazyka)JIRÁK, J. Diskuse o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné asoukromé komunikace, In: Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 1(už jen Naše řeč ve mně vzbuzuje důvěru, zde se pravidelně objevují velmi kvalitníčlánky od odborníků, prochází korekturami, vše je podloženo, dostatek citovanéhomateriálu)MÜLLEROVÁ, Olga: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Vyd 1. Praha:Academia, 1994. ISBN 80-200-0489-0(nakladatelství, i rok 94 spadá do současné jazykové normy, syntax se od té dobynezměnila, i knihovny považují za dobrý zdroj)NEBESKÁ, I. Čeština spisovná. In: Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.).Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 90–91(I. Nebeská je odbornicí, dlouho přispívá do různých sborníků, na tvorbě titulu sepodílely kapacity z oboru, relativně nová publikace – ačkoliv už není pro svoji kvalituk sehnání, doporučovaná jako vhodný studijní materiál)SGALL, Petr.: Obecná čeština in Lingvistica online. Dostupné z:http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/sgall/sga-001.pdf, ISSN 1801-5336, cit[12-26-2012](nový článek, podpořený citacemi od nejznámějších jazykovědců, Lingvistica jevydávána na MU, zabývá se současnými problémy jazykovědy)
  5. 5. Jana Feltlová, 384 391VEBEROVÁ, V.: Jazyky reprezentace. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-67-7(spolehlivý zdroj informací, člověk si ale musí asi vybrat to, co se právě hodí, kniha jepřístupná i veřejnosti, ale odborná, nová, nakladatelství je známé a kvalitní)Myšlenková mapa práce:

×