บทที่ 4

142 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บทที่ 4

  1. 1. บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Bloggerเรื่อง hi5 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยBlogger และค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง hi5 เพื่อให้ผู้จัดทำาโครงงานสามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสือสารกันได้ระหว่างครู เพื่อน ่และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดำาเนินงานโครงงาน ดังนี้4.1 ผลการพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง hi5 นี้ผู้จัดทำาได้เริ่มดำาเนินงานตามขั้นตอนการดำาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อhttp://www.Blogger.com จากนั้นได้นำาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นำาเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อ http://……….(ชื่อ blog ของนักเรียน) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ SocialMedia ประเภทเว็บไซต์ google ของผู้จัดทำาที่ชื่อ(http://...........เว็บ email ของนักเรียน) ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าวสามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว
  2. 2. 4.2 ตั ว อย่ า งการนำ า เสนอหน้ า เว็ บ บล็ อ ก ( ตรงส่วนนี้ให้นักเรียน capture หน้าจอเว็บของนักเรียนใส่ในส่วนนี้สัก 2-3 หน้าเพื่อให้เห็นการดำาเนินงาน และหน้า emailที่นักเรียนติดต่อสื่อสาร กับครูที่ปรึกษาในเรื่องของโครงงานต่างๆ)

×