Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
34
ส่วนที่4 แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
4.1 แผนงานระยะเร่งด่วน
แผนงานที่ 1 : กาจัดขยะตกค้างสะสม
1.
กาจัดขยะสะสมใ...
35
ของศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองชุมแพ
เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองกระนวน
เทศบาลต...
36
แผนงานที่ 8: การสร้างจิตสานึก และวินัยในการลด คัดแยกขยะ
16.
สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero was...
37
2.
ปิดระบบกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้
องถิ่น 99 แห่ง
แผนงานที่ 2: กาหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย
3...
38
เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลตาบลภูเวียง/หนองเรือ
และเทศบาลเมืองบ้านไผ่
9.
ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อแปรรูปเป็นพลั...
39
แผนงานที่ 8: การสร้างจิตสานึก และวินัยในการลด คัดแยกขยะ
17.
สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero was...
40
แผนงาน/โครงการระยะเร่งด่วน 1 ปี (พ.ศ.2558)
41
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เป้า
หมา
ย
หน่วย
นับ
ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ
นรว
ม
(บา
ท)
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก/สนั
...
42
อบต.โนนสมบูรณ์ (5 ตัน/วัน)
อบต.หนองกุงเซิน (5 ตัน/วัน)
ทต.โคกสูง (4 ตัน/วัน)
อบต.ดอนหัน (5 ตัน/วัน)
และตลาดศรีเมืองทองแ...
43
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เป้า
หมา
ย
หน่วย
นับ
ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ
นรว
ม
(บา
ท)
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก/สนั
...
44
ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ของ
ทต.น้าพอง/เขาสวนกวาง
4.5
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข
ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ
ของทม.กระนวน
10
ล...
45
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เป้า
หมา
ย
หน่วย
นับ
ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ
นรว
ม
(บา
ท)
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก/สนั
...
46
ของ อบจ.ขอนแก่น รายฯอย่างเป็นร
ะบบ
10.
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข
องเสียอันตรายเพื่อส่งต่อไปยัง
ศูนย์รวบรวม
10. ร้อยละ
...
47
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เป้า
หมา
ย
หน่วย
นับ
ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ
นรว
ม
(บา
ท)
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก/สนั
...
48
Waste)
17. เมืองสะอาด
คนในชาติมีสุข
17.
สถานที่เป้าหมา
ย 9 แห่ง
มีกิจกรรมรณรง
ค์ทาความสะอา
ด
(สถานที่ราชกา
ร
ที่ว่าการอ...
49
แผนงาน/โครงการ/กิจกรร
ม
ตัวชี้วัด
เป้า
หมา
ย
หน่วย
นับ
ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ
นรว
ม
(บา
ท)
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก/สนั...
50
22.
สัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนกา
รบริหารจัดการขยะของจังหวั
ด
22. จานวนครั้ง 1 ครั้ง
0.5
ลบ.
จังหวัดขอ
นแก่น/คณ
ะกรรมการ
ฯ
...
51
แผนงาน/โครงการระยะยาว (พ.ศ.2559-2562)
52
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ วงเงิ
นรว
ม
(บาท
)
หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลั
ก/สนับส
นุน
แหล่งเงินงบประมาณ
พ.ศ...
53
แผนงานที่ 3:
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน
4.
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข
ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการเพื่อ
ยืดอา...
54
เป้า
หมา
ย
หน่ว
ยนับ
งบ เป้าหม
าย
หน่
วย
นับ
ง
บ
เป้า
หมา
ย
หน่
วย
นับ
ง
บ
เป้า
หมาย
หน่
วย
นับ
งบ
ม
(บาท
)
ชอบหลั
ก/สน...
55
7.2
ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
ทต.ภูเวียง/หนองเรือ
เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
(รัฐลงทุน
เฉพาะระบบสาธารณูปโภคเช่น
ถนน ...
56
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ วงเงิ
นรว
ม
(บาท
)
หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลั
ก/สนับส
นุน
แหล่งเงินงบประมาณ
พ.ศ...
57
11.
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบร
วม
ขนส่งและกากับการขนส่งไปกา
จัด
11.
ร้อยละของโรงพยาบ
าล/สถานพยาบาล
ที่มีการรายงานใบกา
...
58
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ วงเงิ
นรว
ม
(บาท
)
หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลั
ก/สนับส
นุน
แหล่งเงินงบประมาณ
พ.ศ...
59
18.
บูรณาการความรู้การจัดการขย
ะมูลฝอยในหลักสูตรการเรียนก
ารสอนของสถานศึกษา
18.
มีสถานศึกษานาร่อง
ศูนย์การจัดการขยะมู
ล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดขอนแก่น

1,067 views

Published on

แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดขอนแก่น

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดขอนแก่น

 1. 1. 34 ส่วนที่4 แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 4.1 แผนงานระยะเร่งด่วน แผนงานที่ 1 : กาจัดขยะตกค้างสะสม 1. กาจัดขยะสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาล เมืองเมืองพล เทศบาลตาบลหนองเรือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้ง หมด 101 แห่ง 2. ปิดระบบกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการของเอกชน 8 แห่ง แผนงานที่ 2: กาหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย 3. กาหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองบนพื้นและเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง 10 อาเภอ แผนงานที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยถูกหลักสุขา ภิบาลเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองกระนวน และเทศบาลตาบลน้าพอง/เขาสวนกวาง 5. ศึกษาออกแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (ศูนย์คัดแยกและผลิตปุ๋ยชีวภาพ) อาเภอมัญจาคีรี 6. ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยบ้านโนนทัน ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนงานที่ 4: ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 7. ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy)
 2. 2. 35 ของศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองกระนวน เทศบาลตาบลภูเวียง/หนองเรือ และเทศบาลเมืองศิลา 8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานที่ 5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 9. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 10. เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์รวบรวม แผนงานที่ 6: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 11. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม เทศบาลนครขอนแก่น โดย เอกชนลงทุน 12. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม ขนส่งและกากับการขนส่งนาไปกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อ แผนงานที่ 7: การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย 13. สนับสนุน/ผลักดันเทศบาลออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการขยะ มูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 14. ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กาจัด ขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 15. ตรวจสอบการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า
 3. 3. 36 แผนงานที่ 8: การสร้างจิตสานึก และวินัยในการลด คัดแยกขยะ 16. สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero waste) 17. เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข โดยเน้นพื้นที่ดาเนินงาน 9 สถานที่หลัก 18. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนในการลด คัดแยกขยะ โดยเฉพาะ การลดใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกและโฟม 19. บูรณาการองค์ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในหลักสูตร/กิจกรรมการเรี ยน การสอนในสถานศึกษา 20. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 9: การติดตาม ประเมินผล 21. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจาปี 22. สัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 4.2 แผนงานระยะยาว แผนงานที่ 1 : กาจัดขยะตกค้างสะสม 1. กาจัดขยะสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2558)
 4. 4. 37 2. ปิดระบบกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 99 แห่ง แผนงานที่ 2: กาหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย 3. กาหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองบนพื้นและเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง 16 อาเภอ แผนงานที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอยถูกหลักวิชาก ารเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองกระนวน และเทศบาลตาบลน้าพอง/เขาสวนกวาง (ต่อเนื่องจากปี 2558) 5. ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (ศูนย์คัดแยกขยะและผลิตปุ๋ยชีวภาพ) อาเภอมัญจาคีรี 6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานที่ 4: ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 7. ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ของศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองชุมแพ และ เทศบาลเมืองกระนวน 8. ก่อสร้างระบบกาจัดขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
 5. 5. 38 เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลตาบลภูเวียง/หนองเรือ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 9. ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อแปรรูปเป็นพลั งงาน เทศบาลเมืองชุมแพ และเทศบาลเมืองกระนวน แผนงานที่ 5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 10. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 11. เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์รวบรวม แผนงานที่ 6: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 12. ก่อสร้างศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม เทศบาลนครขอนแก่น 13. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม ขนส่งและกากับการขนส่งนาไปกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อ แผนงานที่ 7: การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย 14. สนับสนุน/ผลักดันเทศบาลออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการขยะ มูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 15. ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กาจัด ขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 16. ตรวจสอบประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า
 6. 6. 39 แผนงานที่ 8: การสร้างจิตสานึก และวินัยในการลด คัดแยกขยะ 17. สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero waste) 18. เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข โดยเน้นพื้นที่ดาเนินงาน 9 สถานที่หลัก 19. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนในการลด คัดแยกขยะ โดยเฉพาะ การลดใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกและโฟม 20. บูรณาการความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในหลักสูตร/กิจกรรม การเรียน การสอนในสถานศึกษา 21. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 9: การติดตาม ประเมินผล 22. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจาปี 23. สัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
 7. 7. 40 แผนงาน/โครงการระยะเร่งด่วน 1 ปี (พ.ศ.2558)
 8. 8. 41 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้า หมา ย หน่วย นับ ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ นรว ม (บา ท) หน่วยงาน รับผิดชอ บหลัก/สนั บสนุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังห วัด งปม. อื่นๆ (ระบุ) ต ค. พ ย. ธค . ม ค. ก พ. มี ค. เม ย. พ ค. มิย . กค . สค. ก ย. แผนงานที่ 1: กาจัดขยะตกค้างสะสม 1. กาจัดขยะตกค้างสะสม ในสถานที่กาจัดขยะที่ไม่ถูกห ลักวิชาการ 1.1 กาจัดขยะสะสม/ฝังกลบในสถา นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น 1.1 ปริมาณขยะสะส มที่ถูกกาจัดหรือ จัดการที่ถูกหลัก วิชาการ 300, 000 ตัน 60 ลบ. ทน.ขอนแ ก่น / / เอกช น 1.2 กาจัดขยะสะสมในสถานที่กาจั ดขยะมูลฝอย จานวน 100 แห่ง ได้แก่ ทม.เมืองพล ทต.หนองเรือ ทต.สีชมพู ทต.บ้านแฮด ฯลฯ 1.2 ปริมาณขยะสะส มที่ถูกกาจัดหรือ จัดการที่ถูกหลัก วิชาการ 103, 690 ตัน 40 ลบ. อปท.เจ้าข องพื้นที่ / / เอกช น 2. ปิดหลุมกาจัดขยะมูลฝอยเอกช น.ที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จานวน 8 แห่ง มี อปท.9 แห่ง เอกชน 2 แห่งใช้บริการ ได้แก่ ทต.บ้านเป็ด (50 ตัน/วัน) ทต.เมืองเก่า (40 ตัน/วัน) ทต.พระลับ (20 ตัน/วัน) ทต.บึงเนียม (25 ตัน/วัน) 2. สถานที่กาจัดขย ะมูลฝอยของเอก ชน ได้รับการจัดการ อย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ 8 (161) แห่ง (ตัน/วั น) - เอกชน และ อปท.
 9. 9. 42 อบต.โนนสมบูรณ์ (5 ตัน/วัน) อบต.หนองกุงเซิน (5 ตัน/วัน) ทต.โคกสูง (4 ตัน/วัน) อบต.ดอนหัน (5 ตัน/วัน) และตลาดศรีเมืองทองและโรงอ วน (3 ตัน/วัน) แผนงานที่ 2: กาหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย 3. กาหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองบน พื้น (อ.เมือง บ้านแฮด น้าพอง บ้านฝาง บ้านไผ่ พล ชุมแพ ภูเวียง หนองเรือและกระนวน) 3. จานวนอาเภอที่ กาหนดเขตพื้นที่ ห้ามเทกอง 10 อาเภอ จังหวัดขอ นแก่น
 10. 10. 43 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้า หมา ย หน่วย นับ ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ นรว ม (บา ท) หน่วยงาน รับผิดชอ บหลัก/สนั บสนุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังห วัด งปม. อื่นๆ (ระบุ) ต ค. พ ย. ธค . ม ค. ก พ. มี ค. เม ย. พ ค. มิย . กค . สค. ก ย. แผนงานที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการเพื่อ ยืดอายุการใช้งาน 4. ขยะมูลฝอยชุมช นมีการจัดการอ ย่างถูกหลักวิชา การ 253, 300 ตัน/ปี 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการของ ทม.บ้านไผ่ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะก รรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแ ล้ว) 50 ลบ. ทม.บ้านไผ่ / 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ของทม.เมืองพล 50 ลบ. ทม.พล / 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ของ ทม.ชุมแพ 50 ลบ. ทม.ชุมแพ / 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข 20 ลบ. ทต.น้าพอง /เขาสวนกว าง /
 11. 11. 44 ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ของ ทต.น้าพอง/เขาสวนกวาง 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ของทม.กระนวน 10 ลบ. ทม.กระนว น / 5. ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝ อยบ้านโนนทัน ของเทศบาลนครขอนแก่น 5. ลดค่าใช้จ่ายการ ขนส่ง 10 ร้อยละ 73.7 ลบ. ทน.ขอนแ ก่น / 6. ศึกษาความเหมาะสม/ออกแบบ สถานีขนถ่ายขยะ ทต.มัญจาคีรี 6. มีรายงานการศึก ษาและแบบก่อส ร้างสาหรับขอส นับสนุนงบประม าณ 1 รายงา น 1.5 ลบ. ทต.มัญจา คีรี/ อปท.เจ้าข องพื้นที่ / / งบ อบจ. 7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บรวบ รวมขยะมูลฝอย 7. ร้อยละของ อปท.ที่เก็บรวบร วมขยะเข้าศูนย์ฯ 80 ร้อยละ 92 ลบ. อปท. 40 แห่ง / /
 12. 12. 45 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้า หมา ย หน่วย นับ ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ นรว ม (บา ท) หน่วยงาน รับผิดชอ บหลัก/สนั บสนุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังห วัด งปม. อื่นๆ (ระบุ) ต ค. พ ย. ธค . ม ค. ก พ. มี ค. เม ย. พ ค. มิย . กค . สค. ก ย. แผนงานที่ 4: ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 8. ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลั งงาน 8. ขยะมูลฝอยได้รั บการจัดการถูก หลักวิชาการและ สามารถนามาแป รรูปเป็นพลังงาน 178, 850 ตัน/ปี อปท.เจ้าข องพื้นที่ และบริษัทเ อกชน เอกช นลงทุ น 8.1 ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเ ทศบาลนครขอนแก่นเพื่อแปรรู ปเป็นพลังงานไฟฟ้า 790 ลบ. ทน.ขอนแ ก่น และบริษัทเ อกชน เอกช นลงทุ น 8.2 ส่งเสริม/เร่งเอกชนลงทุนศูนย์ กาจัดขยะมูลฝอย เพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน ทม.พล ทม.บ้านไผ่ ทม.ชุมแพ ทม.กระนวน ทม.ศิลา ทต.หนองเรือ/ภูเวียง - อปท.เจ้าข องพื้นที่ และบริษัทเ อกชน เอกช นลงทุ น แผนงานที่ 5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การของเสียอันตรายชุมชน 9. มีศูนย์บริหารจัด การของเสียอันต 1 แห่ง 0.25 ลบ. อบจ.ขอนแ ก่น /
 13. 13. 46 ของ อบจ.ขอนแก่น รายฯอย่างเป็นร ะบบ 10. เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข องเสียอันตรายเพื่อส่งต่อไปยัง ศูนย์รวบรวม 10. ร้อยละ อปท.ที่มีการเก็บ รวบรวมของเสีย อันตรายฯ และส่งต่อไปยังศู นย์ 75 ร้อยละ - อปท.เจ้าข องพื้นที่ / แผนงานที่ 6: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 11. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กาจัดมูล ฝอยติดเชื้อรวม ทน.ขอนแก่น โดยเอกชนลงทุน 11. ร้อยละความก้าว หน้าการส่งเสริม เอกชนลงทุน 80 ร้อยละ - ทน.ขอนแ ก่น เอกช นลงทุ น 12. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบร วม ขนส่งและกากับการขนส่งไปกา จัด 12..ร้อยละของโ รงพยาบาล/สถา นพยาบาล ที่มีการรายงานใ บกากับขนส่ง 100 ร้อยละ 10 ลบ. สสจ.และ อปท.(ทน. ขอนแก่น ทม.ศิลา พล บ้านไผ่ ชุมแพ) / / งบ
 14. 14. 47 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้า หมา ย หน่วย นับ ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ นรว ม (บา ท) หน่วยงาน รับผิดชอ บหลัก/สนั บสนุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังห วัด งปม. อื่นๆ (ระบุ) ต ค. พ ย. ธค . ม ค. ก พ. มี ค. เม ย. พ ค. มิย . กค . สค. ก ย. แผนงานที่ 7 : การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย 13. สนับสนุน/ผลักดัน อปท.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า ด้วยการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 13. จานวน อปท.ที่มีการออ กข้อบัญญัติท้อง ถิ่น 50 แห่ง อปท. 14. ตรวจสอบและดาเนินการทางก ฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กาจัด ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ 14. ร้อยละของการ แก้ไขปัญหากา รลักลอบทิ้ง/กาจั ด 100 ร้อยละ - อปท./สนง. อุสาหกรรม จังหวัด/สส จ. / 15. ส่งเสริมและตรวจสอบการประก อบกิจการร้านรับซื้อของเก่า 15. มีการส่งเสริมแล ะตรวจสอบการ ประกอบกิจการ ร้านรับซื้อของเ ก่า 100 ร้อยละ - อปท.เจ้าข องพื้นที่ / แผนงานที่ 8 : สร้างจิตสานึก และวินัยในการลด คัดแยกขยะ 16. สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบจัดการข ยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero 16. จานวนของพื้น ที่ต้นแบบ 50 แห่ง 5 ลบ. อปท. / /
 15. 15. 48 Waste) 17. เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 17. สถานที่เป้าหมา ย 9 แห่ง มีกิจกรรมรณรง ค์ทาความสะอา ด (สถานที่ราชกา ร ที่ว่าการอาเภอ อปท. โรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน ถนน แม่น้าคูคลอง วัด สถานบริการ/ตล าด) 9 สถานที่ (Settin g) 5.2 ลบ. จังหวัด/อป ท. และหน่วยง าน / / /
 16. 16. 49 แผนงาน/โครงการ/กิจกรร ม ตัวชี้วัด เป้า หมา ย หน่วย นับ ระยะเวลาดาเนินการ วงเงิ นรว ม (บา ท) หน่วยงาน รับผิดชอ บหลัก/สนั บสนุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังห วัด งปม. อื่นๆ (ระบุ) ต ค. พ ย. ธค . ม ค. ก พ. มี ค. เม ย. พ ค. มิย . กค . สค. ก ย. แผนงานที่ 8 : สร้างจิตสานึก และวินัยในการลด คัดแยกขยะ (ต่อ) 18. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดคัดแยกขยะ โดยเฉพาะลดการใช้ถุงพลาส ติกและโฟม 18. จานวนพลาสติก และโฟม ในระบบกาจัดขย ะลดลง 10 ร้อยละ 2.0 ลบ. จังหวัด/ทส จ./อปท./ห น่วยงานที่เ กี่ยวข้อง / 19. มีการบูรณาการความรู้การจัด การขยะมูลฝอยในการเรียนก ารสอนของสถานศึกษา 19. มีสถานศึกษานา ร่องศูนย์การจัดก ารขยะมูลฝอยฯ 10 ศูนย์ 3.0 ลบ. สพฐ. / / 20. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริกา รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 20. ร้อยละของหน่วย งานของรัฐมีการใ ช้สินค้าและบริกา รที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม 20 ร้อยละ - อปท./หน่ว ยงาน / แผนงานที่ 9: การติดตาม ประเมินผล 21. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนบริหารจัดการขยะของจัง หวัด และแผนปฏิบัติการประจาปี 21. ร้อยละความสาเร็ จของการดาเนินง านตามแผน 80 ร้อยละ 0.3 ลบ. จังหวัดขอ นแก่น/คณ ะกรรมการ ฯ / /
 17. 17. 50 22. สัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนกา รบริหารจัดการขยะของจังหวั ด 22. จานวนครั้ง 1 ครั้ง 0.5 ลบ. จังหวัดขอ นแก่น/คณ ะกรรมการ ฯ / รวม 9 แผนงาน 22 โครงการฝกิจกรรม 1,263.45 ลบ.
 18. 18. 51 แผนงาน/โครงการระยะยาว (พ.ศ.2559-2562)
 19. 19. 52 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ วงเงิ นรว ม (บาท ) หน่วยงา นรับผิด ชอบหลั ก/สนับส นุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังหวั ด งปม. อื่นๆ (ระบุ) เป้า หมา ย หน่ว ยนับ งบ เป้าหม าย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมา ย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมาย หน่ วย นับ งบ แผนงานที่ 1: กาจัดขยะตกค้างสะสม 1. กาจัดขยะตกค้างสะสม ในสถานที่กาจัดขยะที่ไม่ถูกห ลักวิชาการ 1.1 กาจัดขยะสะสมในสถานที่ฝังก ลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น (ต่อเนื่อง) 1.1 ปริมาณขยะสะสมหา ยไป 32 0,0 00 ตัน 64 ลบ. 64 ลบ. ทน.ขอน แก่น / / เอกช น 2. ปิดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไ ม่ถูกหลักวิชาการ ของอปท. จานวน 99 แห่ง 2. สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอย ได้รับการจัดการอย่า งถูกต้องตามหลักวิชา การ 99 แห่ง จังหวัดข อนแก่น/อ ปท. แผนงานที่ 2: กาหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย 3. กาหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกอง (อ.เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ ชนบท ซาสูง เวียงเก่า หนองนาคา สีชมพู พระยืน มัญจาคีรี โคกโพธิ์ชัย แวงใหญ่ แวงน้อย โนนศิลา หนองสองห้อง ภูผาม่านและเปือยน้อย) 3. จานวนอาเภอที่กาหน ดเขตพื้นที่ห้ามเทกอง 15 อาเภ อ จังหวัดข อนแก่น
 20. 20. 53 แผนงานที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการเพื่อ ยืดอายุการใช้งาน (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558) 4. ขยะมูลฝอยชุมชนมีก ารจัดการอย่างถูกหลั กวิชาการ 25 3,3 00 ตัน/ ปี 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการของ ทม.บ้านไผ่ ทม.บ้านไ ผ่ / 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ของทม.เมืองพล ทม.พล / 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ของ ทม.ชุมแพ ทม.ชุมแ พ / 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการของ ทม.กระนวน ทม.กระน วน / 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดข ยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการของ ทต.น้าพอง/เขาสวนกวาง ทต.น้าพ อง / แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ วงเงิ นรว หน่วยงา นรับผิด แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 งปม. งปม งปม. งปม.
 21. 21. 54 เป้า หมา ย หน่ว ยนับ งบ เป้าหม าย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมา ย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมาย หน่ วย นับ งบ ม (บาท ) ชอบหลั ก/สนับส นุน แผ่นดิ น .อป ท. จังหวั ด อื่นๆ (ระบุ) แผนงานที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 5. ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ (ศูนย์คัดแยกและผลิตปุ๋ย) อาเภอมัญจาคีรี 5. ร้อยละปริมาณขยะเข้ าศูนย์ 80 ร้อย ละ 50 ลบ 50 ลบ. ทต.มัญจ าคีรี / 6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บรวบ รวมขยะมูลฝอย (ปีละ 40 อปท./คัน) 6. ร้อยละของอปท.ที่เก็บ รวบรวมขยะเข้าศูนย์ 85 ร้อย ละ 92 ลบ 90 ร้อย ละ 9 2 ล บ 95 ร้อย ละ 9 2 ล บ 100 ร้อย ละ 92 ลบ 368 ลบ. อปท.จาน วน 160 แห่ง / แผนงานที่ 4: ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 7. เร่งส่งเสริมเอกชนลงทุนศูนย์ กาจัดขยะมูลฝอย เพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน ทม.พล ทม.บ้านไผ่ ทม.ชุมแพ ทม.กระนวน ทม.ศิลา ทต.ภูเวียง/หนองเรือ 7. ขยะมูลฝอยได้รับการ จัดการถูกหลักวิชากา รและสามารถนามาแ ปรรูปเป็นพลังงานไฟ ฟ้า 45 0,5 00 อปท.เจ้า ของพื้นที่ และบริษั ทเอกชน เอกช นลงทุ น 7.1 ส่งเสริมเอกชนลงทุนศูนย์กาจัด ขยะมูลฝอย ทม.พล เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 7.1 ขยะมูลฝอยได้รับการ จัดการถูกหลักวิชากา รและสามารถนามาแ ปรรูปเป็นพลังงานไฟ ฟ้า 36, 50 0 ตัน/ ปี - - ทม.พล และบริษั ทเอกชน เอกช นลงทุ น
 22. 22. 55 7.2 ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย ทต.ภูเวียง/หนองเรือ เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (รัฐลงทุน เฉพาะระบบสาธารณูปโภคเช่น ถนน บ่อฝังกลบ บ่อบาบัดน้าเสีย รั้วฯ) 7.2 ขยะมูลฝอยได้รับการ จัดการถูกหลักวิชากา รและสามารถนามาแ ปรรูปเป็นพลังงานไฟ ฟ้า 34, 67 5 ตัน/ ปี 60 ลบ. 60 ลบ. ทต.ภูเวีย งและบริษั ทเอกชน / เอกช นลงทุ น 7.3 ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย ทม.บ้านไผ่ เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 7.3 ขยะมูลฝอยได้รับการ จัดการถูกหลักวิชากา รและสามารถนามาแ ปรรูปเป็นพลังงาน 32,1 20 ตัน/ ปี - - ทม.บ้านไ ผ่ และบริษั ทเอกชน เอกช นลงทุ น 7.4 ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย ทม.ชุมแพ เพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน 7.5 ขยะมูลฝอยได้รับการ จัดการถูกหลักวิชากา รและสามารถนามาแ ปรรูปเป็นพลังงาน 28, 100 ตัน/ ปี - - ทม.ชุมแ พ และบริษั ทเอกชน เอกช นลงทุ น 7.5 ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย ทม.กระนวน เพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน 7.5 ขยะมูลฝอยได้รับการ จัดการถูกหลักวิชากา รและสามารถนามาแ ปรรูปเป็นพลังงาน 16,4 25 ตัน/ ปี - - ทม.กระน วน และบริษั ทเอกชน เอกช นลงทุ น
 23. 23. 56 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ วงเงิ นรว ม (บาท ) หน่วยงา นรับผิด ชอบหลั ก/สนับส นุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังหวั ด งปม. อื่นๆ (ระบุ) เป้า หมา ย หน่ว ยนับ งบ เป้าหม าย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมา ย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมาย หน่ วย นับ งบ แผนงานที่ 5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุม ชน 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การของเสียอันตรายชุมชน ของ อบจ.ขอนแก่น 8. มีศูนย์บริหารจัดการข องเสียอันตรายฯอย่า งเป็นระบบ 1 ศูนย์ .25 ลบ. 1 ศูน ย์ .2 5 ล บ. 1 ศูน ย์ .2 5 ล บ. 1 ศูน ย์ .25 ลบ. 1.0 ลบ. อบจ.ขอน แก่น / 9. เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข องเสียอันตรายเพื่อส่งต่อไปยัง ศูนย์รวบรวม 9. ร้อยละ อปท.ที่มีการเก็บรวบ รวมของเสียอันตราย ฯ และส่งต่อไปยังศูนย์ 80 ร้อย ละ 85 ร้อย ละ 90 ร้อย ละ 95 ร้อย ละ อปท.เจ้า ของพื้นที่ / แผนงานที่ 6: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 10. ก่อสร้างศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้ อรวม ทน.ขอนแก่น โดยเอกชนลงทุน 10. มีศูนย์กาจัดมูลฝอยติ ดเชื้อที่ถูกหลักวิชาก าร 1 ศูนย์ - - ทน.ขอน แก่น เอกช นลงทุ น
 24. 24. 57 11. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบร วม ขนส่งและกากับการขนส่งไปกา จัด 11. ร้อยละของโรงพยาบ าล/สถานพยาบาล ที่มีการรายงานใบกา กับขนส่ง 10 0 ร้อย ละ 20 100 ร้อย ละ 2 0 100 ร้อย ละ 2 0 100 ร้อย ละ 20 80 ลบ. สาธารณ สุขจังหวั ดและเทศ บาล 10 แห่ง/ปี งบหน่ วย งาน แผนงานที่ 7 : การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย 12. สนับสนุน/ผลักดันเทศบาลออก ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจั ดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 12. จานวน อปท.ที่มีการออกข้อ บัญญัติท้องถิ่น 10 0 แห่ง 150 แห่ง 200 แห่ง 225 แห่ง - อปท. 13. ตรวจสอบและดาเนินการทางก ฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กาจัด ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ 13. ร้อยละของการแก้ไข ปัญหาการลักลอบทิ้ง /กาจัด 10 0 ร้อย ละ 100 ร้อย ละ 100 ร้อย ละ 100 ร้อย ละ - อปท./สน ง.อุสาหก รรมจังหวั ด/สสจ. / งบหน่ วย งาน 14. ส่งเสริมและตรวจสอบการประก อบกิจการร้านรับซื้อของเก่า 14. มีการตรวจสอบการป ระกอบกิจการร้านรับ ซื้อของเก่า 10 0 ร้อย ละ 100 ร้อย ละ 100 ร้อย ละ 100 ร้อย ละ - อปท.เจ้า ของพื้นที่ /
 25. 25. 58 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ วงเงิ นรว ม (บาท ) หน่วยงา นรับผิด ชอบหลั ก/สนับส นุน แหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 งปม. แผ่นดิ น งปม .อป ท. งปม. จังหวั ด งปม. อื่นๆ (ระบุ) เป้า หมา ย หน่ว ยนับ งบ เป้าหม าย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมา ย หน่ วย นับ ง บ เป้า หมาย หน่ วย นับ งบ แผนงานที่ 8 : สร้างจิตสานึก และวินัยในการลด คัดแยกขยะ 15. สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบจัดการข ยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero Waste) 15. จานวนของพื้นที่ต้นแ บบ 80 แห่ง 8 ลบ. 100 แห่ง 1 0 ล บ. 120 แห่ง 1 2 ล บ. 140 แห่ง 14 ลบ. 44 ลบ. อปท.ทุก แห่ง / / 16. เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 16.สถานที่เป้าหมาย 9 แห่ง มีกิจกรรมรณรงค์ทา ความสะอาด (สถานที่ราชการ ที่ว่าการอาเภอ อปท. โรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน ถนน แม่น้าคูคลอง วัด สถานบริการ/ตลาด) 9 สถา นที่ห ลัก (set ting) 5.2 ลบ. 6 กลุ่ม พื้น ที่ 5. 2 ล บ. 8 กลุ่ม พื้น ที่ 5. 2 ล บ. 9 กลุ่ม พื้น ที่ 5.2 ลบ. 20.8 ลบ. อปท./อาเ ภอ และหน่ว ยงาน / / งบหน่ วย งาน 17. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดคัดแยกขยะ โดยเฉพาะลดการใช้ถุงพลาสติ กและโฟม 17. ร้อยละของพลาสติก และโฟม ในระบบกาจัดขยะลด ลง 10 ร้อย ละ 2 10 ร้อย ละ 2 10 ร้อย ละ 2 10 ร้อย ละ 2 8.0 ลบ. ทุกหน่วย งาน / งบหน่ วย งาน
 26. 26. 59 18. บูรณาการความรู้การจัดการขย ะมูลฝอยในหลักสูตรการเรียนก ารสอนของสถานศึกษา 18. มีสถานศึกษานาร่อง ศูนย์การจัดการขยะมู ลฝอยฯ 10 ศูนย์ 3.0 ลบ. 10 ศูน ย์ 3. 0 ล บ. 10 ศูน ย์ 3. 0 ล บ. 10 ศูน ย์ 3.0 ลบ. 12.0 ลบ. สพฐ. / งบหน่ วย งาน 19. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 19. ร้อยละของหน่วยงาน ของรัฐมีการใช้สินค้า และบริการที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม 30 ร้อย ละ 40 ร้อย ละ 50 ร้อย ละ 60 ร้อย ละ - อปท./หน่ วยงาน / งบหน่ วย งาน แผนงานที่ 9 : การติดตาม ประเมินผล 20. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนบริหารจัดการขยะของจังห วัด และแผนปฏิบัติการประจาปี 20. ร้อยละความสาเร็จข องการดาเนินงานตา มแผน 90 ร้อย ละ .25 ลบ. 90 ร้อย ละ .2 5 ล บ. 90 ร้อย ละ .2 5 ล บ. 90 ร้อย ละ 0.2 5 ลบ. 1.0 ลบ. จังหวัดข อนแก่น/ คณะกรร มการ / 21. สัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนการ บริหารจัดการขยะของจังหวัด 21. จานวนครั้ง 2 ครั้ง 0.5 ลบ. 2 ครั้ง 0. 5 ล บ. 2 ครั้ง 0. 5 ล บ. 2 ครั้ง 0.5 ลบ. 2.0 ลบ. จังหวัดข อนแก่น/ คณะกรร มการ / รวม 9 แผนงาน 21 โครงการฝกิจกรรม 710.8 ลบ.

×