Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Img 0013

57 views

Published on

หลักสูตร "เปเล่"

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Img 0013

  1. 1. g ,rt$ff??. 'r1 Il{J'}TJYITJ nnfi$ 3 rd:1*1r, hatuql.l'f, larg,1x,$a rirrvir6r] *fiiri'rtg .:" 3-t , rarnfi'olnr:lfi'qnlfi .raanrh"r 1 tri1{rtru?r: e*toutrtdruuonuf a 6'ru1ufi 'kT rrirn:rrirnn u uirralruudrflsir.luffturfiirrrir.fiie,roafl'Rjdrfiu''l' : ;;#'.......i...".q ! , a u ,- .t ; ' 4 u ,dt tuff n1'tyhfll: fl iRn rT0 lilnilr {u 16ru ioafl lT fl n tLU nI n n; a [lJil [oR tfl loy r r nr:f;I nRr: ;'l uu rtut u*Tri iffiini* rrdia ufi rlor?: r dl:Jtui 6a oy: o r r d , ! ,: : : ' Y . ' 1, :t' yl1RlTfl.ilJrrJl4'laErae u.lErnti.rtrirsla{r'1ig6flifi'u.r,,' ,' . , .' , ,,,' , ' ,, ' s.{6}::r.iryirfrrp'l{rlfi'.ruae1*fi"ty:rnorrurnafl?; :, . : r0. o o n fi r fi.lrEry lou rfi anrl nru rfirnirtd'qn frnu r*s rr fi ouffi il nru tfi't I u,b qe, qnEruoesuan hidarl{rvilarlqufiorrrrqnlunrrfi$lulrxd..fin1*rqtdaaeffuri tunr:8vlnr::i:rilrnr 7-8 ot, ,fiufirrt,X'fluri'rnhrq':.r1irrl ,ou''troru*rIl xloirhsnrfl ad vtl{';m'rruevo,lr4q*fiala.t#anr:fl n*'oatitrarfn{lwo:lquld ' . BndL rilun nrfl etunr: n.:qn n flun d'r e ru$ s nr': n r: tnfl oufi rr ol{'rriura-:'' $$fl_"$tr ' --- r r. ruil.: rvir or u n ruhjfi': urir: o sr-n n n u a e t a r'l{ Tq u ryj'r'[ ri n-u tie fi u *cnrqdrroua'1n6'urt'ufiIosld ilr{loqtud iti''d'rint ift,u-rtro*',.q0fi',{',d'u -' ' ,lounr:14'fiurvirntro6eqrilnn n:rflfihitfii'lrat;? ilrll'{ao tLnvil', uyrfl Yr'i.1 afi!! a r old'rvi'r ri r i ufi d'u zu-n fi u a qj tfl u er-r n: v r fi u ilfu fi s fl t -i r fi alri'r ri'r o r u q ru t'o nr: i'r q n'lrYa r o r nflu ;noul,til': I '/$f' "F t f" nlulri,l !l E ril?ln13fiU fluanfitnn r{urqtailfi IRs']{lAtot} Ei:J'nuifrr dvttudu tA A 1 R11UlfiR?l flnr:t.:uaa rflauuaorur -0 lvt Ft.^t?ilna{lm'} Z JYt'tfflJ1.l[ua€ 1.: o5',l8sl:1 JOR :TA1j0? v 'q i v 1 r. ?fiulrrlaunl{HJ.uroalnmrqu 1 r. Sin-wflr#ruavnr:ci.rtrndoldur[uftr*u z. inrlrirracairufiriltout{tnlunl I r. ilnn-o ilnn-o unvilnr-Fr5 ::a1.JG]l!
  2. 2. 7=r;i.f,r{ftiitfriri,i fi n ,l lr:i+}A-ffis€fll B r] t[ rl '!:s { r {,, qUlnS.O{,: o u-u fi u frr n l rvt fi o tn fi u fiu nr: R r u q ru I a a n-u r il t d rYuu a s u n r:'j r .: rudrfiifu r6urn*,rltldr:n:ua,1,fi lun ur uu {rf, 16Bivirilnnrtrfi aurln6*' ua;{ora{ rft1afi6'naai?}fitonlr;*u4rir$q1liufin6o' --- tl'!,,,, , '' ,' iedrgnbfrrwr o*drgn?uo1ra"tnr;ydrgtSl.ii$iu?rr 5 d'rrnr. riaunr:-c+gnfia qo{tcxariauo:odoruacYorfin"lfiagnnrl.+' 'r .l . r" ', . ,'',, ur,rr,ma.rrhrfi*o,lhnudiqn ifrrfit*nnr{nuo nrflu "rfiroruqu" {'iruf,adnrfrrn6'rfin6ofiueurruu{rtfiarqlnru tiun -uitdrqu":' qilfr ls,lral iiorrq*airru,angnuuutna'rt*un"*i* irpkrfiri'niitfirttli hl' ffofiavr rrarnu lui*r uifi t4ttY.o'luqlr#llfiegn :xia:.ifi.r$4ili.:trfifr 'l. H {rilru*ru, qara;{einu n.rqn{1fl rn uru. ra lqsuYrritqqrfi u fil-,' "' '.', : , ,::::r:r r ,:,,r,:, r:.,, .,,:. ,,,,,: . ,.. ,',,. ' a',, ti::,,i:: ::,: r,:-: o{flul}r : r r.' 6or,Etnrgiu..ld rYua.rei'l4Nr,rlrqnd'*{rrirri'u{tJtrqfit . .', , , fi nrduSrudrufunr:4.:nnLi'fi rJ:tfi vrGnrurflu6 na.16il:;nauufi 'l lornufi rfutur nanil'l?rnnlonrulds*sn1il6n'ir I r, v 99 fl{6ilfla0lrl1fi1uuon . :,i' 1. ldtountrnltujorrl r*s1:Jfi{urilniolrJvrr.rrirIor*nrurrdt { d o q'fi q fi n vr r l.rr o.r ni r rri.: 1 o r o t'u fi a n r,:1fi g n ' "' ,.'Ifiurlifoirottl{l.rrrldrri'trtgfittrilqn *nrtfiat"ttv,nnttnig i ,i :I ?': - * .,- , snuanaaR0lflnlnauYllgn nu1$unn'1 u1u fil'l1'1u'l ii -----' n n dwa arhuiidtnil.*d'tttr-una d,t gniu ua,6 z tmv at orilflu anfimn { ,Ed v lun'tu attnil1fl u m afln ?tl t 9 99 a oito?ulll1elu ru ,,,', ''s. fiodnruir,rier{orittntrtrcYr*lud.1lJtlifinotitlrir unrvYriunfalfi ,,,i * o;rnrllnr;nu5naul.r:n .1 rtaLr' 1 nt t'.r*tfi qamtnul trdlrnnrdt'*0fl ' ' n. rfi'rfi rouo::a{ri:.rtrnqnlostJ:;*r tx o fie lrtoxfi'u{rJ nrsitl'r lrjfi'sfisfin:nl uoa nndwaarfi uiiiuiovlilfiwa-rusiutiudtuhruutvn-unndnvaviu qni.r r. trilux n#ru a nfi'u {tr rfl ul f ud rfi o I ri ruo adlr:J: r nr:{r6n{4 ldtd'Halurnufit ': ' u', rfi afl otfi'unr:rJ:ti'rgu{tfluitrsordur q r*artrfi anldnlrd otuo l:1fl+darfifl e {i'rmr d'esr4'r eYira,tautir *rl*fi"1a*atfi n a$fl ouu a nu rlJlrYrlX0,iq0r0nYr nnluufuir o. d r nfu n r: d l gnlei r1u: ;tJ ; srr o c1dfl rut a I tfi t ui tr ilu c-.: I m"r C ,, !. a n o.!noll f, 1u1{?lun.fua til1 ; a )-. z. iflanrrnfioufttfinruon rrYrd'rparo{dt'rarnuanlrlvrr.:frr.:16ol lrJm r *l d.l q nu a o i6 nfi as furYc qnua nn:.,r1o fi eh n'ir 1o1o nar t rl: ? i rl: 1 druuri.onjr:ro.:iv1'rorunl uu:,rYrfr r1u1fr'6 adrlrXoqj drurir qnuao dt t Y'lLI L 1l 'lJ " n frnu trtffflfl$nia asfaiia t fii *t'tx ultn t o 1 tiTd - ,! i, t,,". u"a a uri d a fi 1 t u t i t ti d rfry a-u 7 n w a n nt"u n n u u q m t fr 7 u n E t n v a n u 0 a n n u1 n"u1 vfu"u irhln'r$rfu n toiliu#,fl ,dd',ir761 a{Q,in-'t ifidrunirlnqjiqnlulan" @:-#a *$ry 98 { 6J d: 3-^"I ) t) L

×