Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zaštita životne sredine, zakonska  regulativa, inspekcijski nadzor, kontrola i praksa ;  Inspekcija, kontrola i nadležn...
<ul><li>Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu; </li></ul><ul><li>Svako ima pravo na blagovremeno i potpuno obavještava...
<ul><li>Harmonizovaćemo domaće zakonodavstvo sa međunarodnim standardima (prije svega EU) </li></ul><ul><li>Stvorićemo pot...
<ul><li>Institucionalni okvir je pitanje koje je trenutno, jedno od aktuelnijih u ovom sektoru.  </li></ul><ul><li>U pro...
<ul><li>Interes države i društva u cjelini mora biti zdrava životna sredina i čovjek u njoj, a ne prilagođavanje naslijeđe...
<ul><li>OVLA ŠĆ ENJ A INSPEKTORA predviđ aju da “radi otklanjanja utvrđenih  nepravilnosti, ekološki inspektor, pored p...
Agencija za za štitu životne sredine Crna Gora, Podgorica
Vizija: <ul><li>Crna Gora će biti jedna od zemalja u kojoj će se se  živjeti  u harmoniji sa prirodnom sredinom . </li><...
<ul><li>U loga AZŽS je postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori. </li></ul><ul><li>Ciljevi ...
U svom profesionalnom obavljanju zadataka, Agencija za zaštitu životne sredine prepoznaje  4 ključna aspekta zahtjeva , ...
Agencija za zaštitu životne sredine prepoznaje 9 glavnih vrijednosti za koje će se zalagati: <ul><li>Poštovanje pravil...
O rganizacij a Agencije za zaštitu životne sredine Izvršni direktor Director Sektor za opšte poslove Sektor za komunika...
Sektor za opšte poslove <ul><li>Obuhvata sljedeće funkcije: </li></ul><ul><li>pravne poslove, </li></ul><ul><li>finansij...
<ul><li>Obuhvata sljedeće funkcije: </li></ul><ul><li>pruža i objavljuje relevantne informacije u oblasti životne sredine...
<ul><li>Ovaj sektor definiše aktivnosti : </li></ul><ul><li>monitoringa na osnovu nacionalnih i međunarodnih obaveza i u s...
<ul><li>Obavlja poslove: </li></ul><ul><li>planira nja i ekološke inspekcije ; </li></ul><ul><li>priprema relevantne izvj...
<ul><li>S e bavi : </li></ul><ul><li>izdavanjem ekoloških dozvola i izradom programa remedijacije (čišćenja) ; </li></ul><...
Planirani kadrovski kapacitet Agencije po sektorima U Sektoru za: <ul><li>Monitoring, analizu i izvještavanje planirano j...
Agencija će u prvoj fazi rada raspolagati sa : <ul><li>16 kancelarija ; </li></ul><ul><li>2 u potpunosti opremljenje s ale...
 
Finansijski plan <ul><li>Planirani budžetski izdaci za :  </li></ul><ul><li>2009.god. 1.200.000 Eur, </li></ul><ul><li>2...
<ul><li>U prvoj godini rada najveći dio budžeta će biti utrošen na: </li></ul><ul><li>monitoring stanja životne sredine; <...
<ul><li>ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU </li></ul><ul><li>Inspekcijski nadzor, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisom, v...
<ul><li>NAČELA INSPEKCIJSKOG NADZORA : </li></ul><ul><li>-n ačelo preventivnosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo srazmjernost...
<ul><li>OVLAŠĆENJA INSPEKTORA : </li></ul><ul><li>U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima ovlašćenja da: </li></ul>...
<ul><li>ZAKLJUČAK </li></ul><ul><li>Implementiranje novih obaveza: </li></ul><ul><li>-koje se odnose na  harmonizaciju do...
<ul><li>HVALA NA PAŽNJI! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agencija

1,628 views

Published on

Published in: Lifestyle, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agencija

 1. 1. Zaštita životne sredine, zakonska regulativa, inspekcijski nadzor, kontrola i praksa ; Inspekcija, kontrola i nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine Podgorica 24. 03. 2009.god.
 2. 2. <ul><li>Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu; </li></ul><ul><li>Svako ima pravo na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava; </li></ul><ul><li>Svako je, a posebno država, obavezan da čuva i unapređuje životnu sredinu. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Harmonizovaćemo domaće zakonodavstvo sa međunarodnim standardima (prije svega EU) </li></ul><ul><li>Stvorićemo potreban i optimalan institucionalni okvir i organizaciju koja će obezbijediti cjelovitiju zaštitu i valorizaciju životne sredine; </li></ul><ul><li>Kadrovski i tehnološki smo spremni za izazove koje donosi koncept održivog razvoja koji se sve više (najčešće verbalno) zagovara u Crnoj Gori. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Institucionalni okvir je pitanje koje je trenutno, jedno od aktuelnijih u ovom sektoru. </li></ul><ul><li>U projekcijama koje su sve više prisutne, licitira se između opcija: </li></ul><ul><li>-državnih institucija sa javnim ovlašćenjima; </li></ul><ul><li>-nacionalnim referentnim centrima; </li></ul><ul><li>-tržišta sa jednakim šansama i javnog i privatnog sektora. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Interes države i društva u cjelini mora biti zdrava životna sredina i čovjek u njoj, a ne prilagođavanje naslijeđenoj strategiji po kojoj životna sredina može i treba da čeka da budu riješeni, ekonomski, razvojni, socijalni ili politicki odnosi I problemi. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>OVLA ŠĆ ENJ A INSPEKTORA predviđ aju da “radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, ekološki inspektor, pored prava i dužnosti utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, ima pravo I dužnost da: </li></ul><ul><li>-naredi vođenje propisane evidencije; </li></ul><ul><li>-naredi izradu procjene opasnosti od udesa, kao I preduzimanje odgovarajućih preventivnih I drugih mjera zaštite životne sredine od opasnih materija u skladu sa zakonom; </li></ul><ul><li>-naredi obavljanje monitoring o stanju životne sredine na propisan način; </li></ul><ul><li>-zabrani korišćenje ekološkog znaka suprotno odredbama ovog zakona; </li></ul><ul><li>-naredi sprovođenje mjera zaštite životne sredine u skladu sa ovim zakonom; </li></ul><ul><li>-naredi izvršenje drugih propisanih obaveza u cilju sprječavanja zagađenja životne sredine. </li></ul>
 7. 7. Agencija za za štitu životne sredine Crna Gora, Podgorica
 8. 8. Vizija: <ul><li>Crna Gora će biti jedna od zemalja u kojoj će se se živjeti u harmoniji sa prirodnom sredinom . </li></ul><ul><li> Misija: </li></ul><ul><li>A ktivno unaprijeđenje ekološki status Crne Gore na profesionalan način služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnj ih i budućih generacija. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>U loga AZŽS je postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori. </li></ul><ul><li>Ciljevi AZŽS su: </li></ul><ul><li>zaštita i unapređivanje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije (što je i osnovni princip održivog razvoja); </li></ul><ul><li>vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine; </li></ul><ul><li>pružanje pouzdanih i blagovremenih informacija javnosti, nacionalnim organima i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Crnoj Gori . </li></ul>
 10. 10. U svom profesionalnom obavljanju zadataka, Agencija za zaštitu životne sredine prepoznaje 4 ključna aspekta zahtjeva , a to su : <ul><li>o soblje -najefikasniji kadrovi; </li></ul><ul><li>zaštit u životne sredine ; </li></ul><ul><li>komunikacij u sa zainteresovanim stranama -otvorenost; </li></ul><ul><li>primat nad svim ostalim organizacijama u javnom sektoru koje se bave zaštitom životne sredine . </li></ul>
 11. 11. Agencija za zaštitu životne sredine prepoznaje 9 glavnih vrijednosti za koje će se zalagati: <ul><li>Poštovanje pravila zakona; </li></ul><ul><li>Visok nivo poštovanja prema svim zainteresovanim stranama; </li></ul><ul><li>Redukovanje i izbjegavanje birokratskog stila ponašanja kada je god to moguće u odnosu na zakone; </li></ul><ul><li>Nekorumpiranost; </li></ul><ul><li>Izbjegavanje svih (potencijalnih) konflikta interesa ili stavljanje ličnih interesa na prvo mjesto; </li></ul><ul><li>Služenje zemlji i građanima kroz zaštitu životne sredine’ kao glavni profesionalni pokretač; </li></ul><ul><li>Biti pravedan, dosljedan, profesionalan i objeltivan, razuman i otvoren u obavljanju svojih dužnosti; </li></ul><ul><li>Obavljati posao na efikasan način; </li></ul><ul><li>Obavljati posao transparentno, odgovorno i na način koji donosi koristi životnoj sredini . </li></ul>
 12. 12. O rganizacij a Agencije za zaštitu životne sredine Izvršni direktor Director Sektor za opšte poslove Sektor za komunikaciju i PR Sektor za izdavanje dozvola Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje Sektor za inspekciju
 13. 13. Sektor za opšte poslove <ul><li>Obuhvata sljedeće funkcije: </li></ul><ul><li>pravne poslove, </li></ul><ul><li>finansije, </li></ul><ul><li>arhivu, </li></ul><ul><li>PR slu žba , </li></ul><ul><li>tehničku podršku </li></ul><ul><li>kadrovsku službu. </li></ul><ul><li>Ove funkcije ne postoje same za sebe, već njihovo vršenje ima za cilj olakšavanje primarnih procesa u okviru ostala četiri sektora. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Obuhvata sljedeće funkcije: </li></ul><ul><li>pruža i objavljuje relevantne informacije u oblasti životne sredine za sve zainteresovane strane ; </li></ul><ul><li>pruža IT tehničku podršku; </li></ul><ul><li>Njegovo osoblje organizuje edukativne događaje i kampanje, omogućava učešće javnosti u procesima donošenja odluka, radi na olakšavanju pristupa javnosti informacijama itd. ; </li></ul><ul><li>Aktivnosti sektora takođe olakšavaju internu komunikaciju AZŽS ; </li></ul><ul><li>Ovaj sektor takođe igra ulogu internog informativnog centra koji pruža podatke o tome gdje se mogu naći stručne informacije i znanje ; </li></ul><ul><li>On takođe sarađuje sa raznim mrežama i organizacijama (npr. EEA, EIONET, IMPEL, ECENA i ostale mreže koje djeluju na prostoru Evropske unije) ; </li></ul>Sektor za komunikaciju
 15. 15. <ul><li>Ovaj sektor definiše aktivnosti : </li></ul><ul><li>monitoringa na osnovu nacionalnih i međunarodnih obaveza i u skladu sa potrebama i zahtijevima strategije </li></ul><ul><li>kontaktira sa službama za monitoring, vrši integrisane analize podataka dobijenih na osnovu monitoringa </li></ul><ul><li>vodi evidenciju o svim neophodnim izvještajima . </li></ul><ul><li>uspostavlj a i održava baze podataka koje se odnose na životnu sredinu. </li></ul>Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje
 16. 16. <ul><li>Obavlja poslove: </li></ul><ul><li>planira nja i ekološke inspekcije ; </li></ul><ul><li>priprema relevantne izvještaje ; </li></ul><ul><li>n jegovo osoblje se stara o aktivnostima sprovođenja propisa u slučajevima neusaglašenosti sa zakonom i uspostavlja saradnju sa opštinama i sa drugim relevantnim organima (poput policije, ministarstava, carina, zdravstvenih institucija, inspektorata za rad) ; </li></ul><ul><li>i skustvo i informacije koje ovaj sektor prikuplja tokom svog rada biće na raspolaganju sektoru za izdavanje dozvola </li></ul>Sektor za inspekciju
 17. 17. <ul><li>S e bavi : </li></ul><ul><li>izdavanjem ekoloških dozvola i izradom programa remedijacije (čišćenja) ; </li></ul><ul><li>n jegovo osoblje radi na procedurama izdavanja dozvola, izrade dozvola, sarađuje sa ostalim zainteresovanim organima i učestvuje u procjeni uticaja na životnu sredinu ; </li></ul><ul><li>u okviru ovog sektora se ustanovljavaju i vode registri regulisane zajednice u čemu podršku pruža i sektor za inspekciju. </li></ul>Sektor za izdavanje dozvola
 18. 18. Planirani kadrovski kapacitet Agencije po sektorima U Sektoru za: <ul><li>Monitoring, analizu i izvještavanje planirano je da radi 10 zaposlenih </li></ul><ul><li>B. Izdavanje dozvola 20 </li></ul><ul><li>C. Za inspekcijski nadzor 20 </li></ul><ul><li>D. Sektor za komunikaciju i vodenje informacionog sistema 8 </li></ul><ul><li>E. Služba za opšte i finansijske poslove 2 1 </li></ul><ul><li>Ukupno 80 zaposlenih. </li></ul>
 19. 19. Agencija će u prvoj fazi rada raspolagati sa : <ul><li>16 kancelarija ; </li></ul><ul><li>2 u potpunosti opremljenje s ale za sastanke ; </li></ul><ul><li>6 automobila ; </li></ul>
 20. 21. Finansijski plan <ul><li>Planirani budžetski izdaci za : </li></ul><ul><li>2009.god. 1.200.000 Eur, </li></ul><ul><li>2010.god. planirani izdaci koji su utvrđeni po fiskalnoj procjeni iznose 2.871.626 EUR, </li></ul><ul><li>2011. god. 30% od planiranog iznosa za 2010.god. </li></ul>
 21. 22. <ul><li>U prvoj godini rada najveći dio budžeta će biti utrošen na: </li></ul><ul><li>monitoring stanja životne sredine; </li></ul><ul><li>obuku kadra Agencije; </li></ul><ul><li>opremanje radnog prostora. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU </li></ul><ul><li>Inspekcijski nadzor, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisom, vrše ministarstva i organi uprave . </li></ul>
 23. 24. <ul><li>NAČELA INSPEKCIJSKOG NADZORA : </li></ul><ul><li>-n ačelo preventivnosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo srazmjernosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo javnosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo samostalnosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo zaštite javnog interesa ; </li></ul><ul><li>-n ačelo istine ; </li></ul><ul><li>-n ačelo supsidijarnosti . </li></ul>
 24. 25. <ul><li>OVLAŠĆENJA INSPEKTORA : </li></ul><ul><li>U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima ovlašćenja da: </li></ul><ul><li>pregleda : objekte i prostorije, zemljište, opremu i uređaje, sredstva rada i druge predmete, proizvode koji se stavljaju u promet, robu u prometu, vršenje prometa robe i pružanje usluga, poslovne knjige, evidencije i registre, ugovore, javne isprave i drugu poslovnu dokumentaciju; </li></ul><ul><li>utvrđuje identitet subjekta nadzora i drugih lica; </li></ul><ul><li>uzima izjave od subjekta nadzora i drugih lica; </li></ul><ul><li>uzima uzorke koji su potrebni za utvrđivanje činjeničnog stanja; </li></ul><ul><li>naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi obezbjeđenja vršenja nad-zora; </li></ul><ul><li>privremeno oduzme dokumentaciju, predmete i druge stvari koje su neophodne ra-di utvrđivanja činjeničnog stanja; </li></ul><ul><li>zabrani vršenje određenih radnji; </li></ul><ul><li>obezbijedi izvršenje naloženih mjera; </li></ul><ul><li>preduzima i druge propisane mjere kojima se obezbjeđuje vršenje inspekcijskog nadzora. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>ZAKLJUČAK </li></ul><ul><li>Implementiranje novih obaveza: </li></ul><ul><li>-koje se odnose na harmonizaciju domaćih propisa sa propisima EU; </li></ul><ul><li>-adekvatan pristup prekršajnih organa u radu inspekcijske kontrole ; </li></ul><ul><li>- izrada katastra zagađivača i potrebnu kategorizaciju koja će obezbijediti planski i adekvatan pristup inspekcijskoj kontroli ; </li></ul><ul><li>- u Crnoj Gori povećati broj ekoloških inspektora ; </li></ul><ul><li>-adekvatna motivacija; </li></ul><ul><li>-edukacija. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>HVALA NA PAŽNJI! </li></ul>

×