คู่มือการใช้ Pro show gold

46,084 views

Published on

คู่มือการใช้ Pro show gold

 1. 1. คูมือการใช โดย…กลุมงานสารสนเทศและสุขศึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร ( 055-705187-9 ตอ 140-1 Email Address : nunat2002@yahoo.com
 2. 2. ทําความรูจักกับ ProShow Gold  ProShow Gold เปนโปรแกรมที่สรางงานนําเสนอที่ใชงานงาย ที่ประกอบดวย Transition Effects ที่มีรูปแบบสวยงาม นาสนใจ มากกวา 280 แบบ ใสเสียงประกอบงานและ Video Clips ไดงาย และสามารถสราง Output File เปน DVD หรือ Video CD แสดงผานจอ TV หรือแสดงผลบน WEB หรือแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอรเปน File :  .EXE, MPEG Video การสรางงานนําเสนอโดยใชโปรแกรม ProShow Gold  2.6 การสรางงานนําเสนอดวย ProShow Gold  2.6 จะมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้  1.  การเตรียมตัวผลิตงานนําเสนอ โดยผูสรางตองเตรียมในสวนตาง ๆ คือ þ เขียน Script ตองเขียนใหกระชับ มีสวนนํา สวนเนื้อหา และสวนสรุป þ สราง Caption เปนสวนขอความประกอบการนําเสนอ เพื่อชวยใหงานนําเสนอ สมบูรณ สื่อความหมาย þ หาภาพประกอบ (ชื่อไฟลควรเปนภาษาอังกฤษ)  2.  การทําเสียง  3.  การลําดับภาพใหตรงกับเสียง  4.  การสราง Output File ใหเปนฟอรแมตที่ตองการใชงาน  ในที่นี้สมมติวาเราไดเตรียมสวนที่ 1 และ 2  เรียบรอยแลว เรามาเริ่มสวนที่ 3  คือการลําดับภาพใหตรงกับเสียง ซึ่งมีดวยกัน 8 ขั้นตอน คือ  1.  ใสเสียง ภาพหรือ วิดีโอ (Sound, Photos or Video)  2.  Preview ดู Slides Show  3.  กําหนดการเคลื่อนไหว ขอความ(Caption) และลูกเลน (Effect) ใหกับ Slides  4.  กําหนด Transition  5.  กําหนดเรื่องของเวลา slide duration และ transition duration  6.  จัดเก็บไฟล  7.  สราง Output File ขั้นตอนที่ 1 ใสขอมูล (Add Content)ไฟลรูป ไฟลเสียง และไฟลวิดีโอ  1.  เปดโปรแกรม ProShow Gold 2.6 โดยดับเบิลคลิกที ่ Icon หรือคลิกที่ Start > Program > ProShow Gold จะเกิดหนาตาง ProShow Gold  ตามรูปที่ 1 เลือกที่เก็บไฟลเสียง (ทําไวลวงหนาแลว)  ไฟลรูป หรือไฟลวิดีโอ จาก Folder Lists  ไฟลเสียงและภาพจะไปปรากฏอยูในชอง Slide Lists (ดูรูปที่ 1)
 3. 3. รูปที่ 1 หนาตาง ProShow Gold  2.  ใชเมาสชี้เลือกภาพที่ตองการแลวคลิกเมาสขวา จะเกิดเมนูลัด (Short cut) ตามรูปที่ 2  ถาตองการทีละภาพใหคลิกเลือกที่ Add to Show จะเกิดเครื่องหมาย ที่มุมลางขวาของรูป (ดูรูปที่ 2)  แตถาตองการทุกภาพ ใหคลิกเลือกที่ Add All Files to Show  รูปที่ 2 การใสภาพบนแถบ Slide Show  3.  เมื่อเลือกเสร็จภาพที่เลือก จะไปอยูในชอง Slide Show ตามรูปที่ 3 แลวคลิกปุม Play เพื่อทดลองดูสไลดที่เราเลือก ภาพจะแสดงในชอง  Preview  หมายเหตุ การใสภาพสามารถทําไดโดยการใชเมาสลากภาพที่ตองการวางลงในชอง Slide Show ไดโดยตรง และถาตองการลบภาพในชอง Slide Show ก็สามารถทําไดโดยการใชเมาสคลิกเลือกภาพที่ตองการแลวกดปุม Delete ไดเลย ซึ่งจะเปนการลบในชอง Slide Show เทานั้น สวนภาพตนฉบับจะยังคงอยู
 4. 4. รูปที่ 3 การคลิกปุม Play เพื่อใหภาพที่เลือกไปอยูในชอง Slide Show   4.  ใสเสียง โดยการเลือกไฟลเสียงใน Folder Lists แลวลาก (Drag) มาวางตรงชอง Soundtrack ตามรูปที่ 4  รูปที่ 4 การใสเสียงโดยใชวิธีลากมาวาง (Drag and Drop)  5.  สามารถใสเสียงไดอกวิธีหนึงโดยการคลิกที่ ไอคอน Options บนแถบไอคอนเมนูหรือ ี ่ดับเบิลคลิกที่ใตรูป Slide ตรงที่เขียนวา Soundtrack Drop background songs here จะเกิดหนาตาง Show Options ในสวนของ Show Soundtrack ใหคลิกปุม Add ตามรูปที่ 5
 5. 5. รูปที่ 5 ใสเสียงโดยการคลิกที่ ไอคอน Options หรือดับเบิลคลิกที่ Soundtrack  Drop background songs here  6.  เมื่อคลิกที่ปุม Add จะเกิดหนาตาง Open Audio File ใหคลิกเลือกไฟลเสียงที่ตองการแลวคลิกที่ Open ตามรูปที่ 6  รูปที่ 6 การเลือกไฟลเสียงที่ตองการในหนาตาง Open Audio File
 6. 6. 7.  เมื่อคลิกที่ Open ชื่อไฟลจะไปปรากฏอยูในกรอบ Track settings ตามรูปที่ 7 ถาไมพอใจหรือมีขอผิดพลาดก็สามารถลบไฟลเสียงไดโดยการคลิกที่ปุม Del (ดูรูปที่ 7) เสร็จแลวใหคลิกที่ปุม Done  รูปที่ 7 กรอบ Track settings  8.  เมื่อคลิกปุม Done โปรแกรมจะโหลดไฟลเสียงเขามาที่แถบ Soundtrack ซึ่งจะปรากฏชื่อไฟลเสียงบนแถบ Soundtrack และแสดงความยาวของไฟลเปนเวลาที่ดานขวามือ รูปที่ 8 ไฟลเสียงและเวลาบนแถบ Soundtrack  การใสเสียงบน Soundtrack อาจใชวิธีใชเมาสลากไฟลเสียงที่ตองการมาวางบนแถบ Soundtrack โดยตรงก็ได
 7. 7. 9.  นําภาพมาใสที่แถบ Slide Show ใหตรงตามสคริปตที่เขียนไวตามขั้นตอนที่ 2 - 3 ตามรูปที่ 9 เมื่อใสภาพเสร็จใหเช็คเวลารวมของภาพโดยคลิกที่ปุม Last Slide  บนชอง Preview Slide Show Time Bar ก็จะวิ่งไปยัง Slide รูปสุดทายทันที และแสดงเวลารวมของ Slide ทั้งหมด รวมทั้งแสดงจํานวนของ Slide ที่เราเลือกใชใตตัวเลขบอกเวลารวม (ดูรูปที่ 9)  รูปที่ 9 การนําภาพมาใสที่แถบ Slide Show ใหตรงตามสคริปตที่เขียนไวขั้นตอนที่ 2 Preview ดู Slides Show  สั่งใหแสดงสไลด (Preview) ไดโดยการคลิกที่ปุม Play  ใตกรอบ Preview การสั่งแสดงสไลดอาจเริ่มจากภาพแรกโดยการคลิกที่ปุม First Slide  จะปรากฏภาพและเสียงแสดงสไลด (Show Time) และเวลาในการเปลี่ยนสไลด (Transition) เราสามารถใหแสดงสไลดที่ภาพหรือตําแหนงใดก็ไดโดยการเลื่อนแถบแสดงตําแหนง (Slide Show Time Bar) ไปยังจุดหรือเวลาที่ตองการ (สังเกตเวลาไดจากตัวเลขแสดงเวลา) ตามรูปที่ 10  รูปที่ 10 การ Preview ดู Slides Show
 8. 8. ขั้นตอนที่ 3 กําหนดการเคลื่อนไหว ขอความ(Caption) และลูกเลน(Effect) ใหกับ Slides  1.  กําหนดการเคลื่อนไหวใหกับสไลดทําไดโดยการดับเบิลคลิกที่ Slide ที่ตองการกําหนดการเคลื่อนไหว จะเกิดหนาตาง Slide Options ใหคลิกเลือกที่ Motion Effect และใหคลิกเลือก Show composition lines ในชอง Show composition lines ตามรูปที่ 11  รูปที่ 11 การกําหนดการเคลื่อนไหวใหกับ Slide  2.  ใชเมาสชี้ที่ปุม Zoom ที่กรอบ Starting Position กดเมาสซายคางไว คอยๆ เลื่อนปุม Zoom ไปทางขวามือ ภาพจะคอยๆ ขยายใหญขึ้น เมื่อพอใจ ใหใชเมาสชี้ที่ภาพ(ใตกรอบ Starting Position) เมาสจะเปลี่ยนเปนรูปมือ กดเมาสซายคางไวแลวเลื่อนไปมา ภาพจะเลือนตามเปนการจัดองคประกอบภาพจนกวาจะพอใจ ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดภาพเริ่มตน(ถาตองการเริ่มตนโดนมีขนาดเทาเดิมไมตองทําขั้นตอนนี) เสร็จแลวทําเชนเดียวกันที่กรอบ Ending Position แลวคลิกที่ปุม Done เปนการบอกวาเสร็จสิ้น ้การกําหนดการเคลื่อนไหวของภาพ ตามรูปที่ 12  รูปที่ 12 การกําหนดการเคลื่อนไหวโดยการ Zoom
 9. 9. 3.  ดูการเคลื่อนไหวของภาพโดยการคลิกที่ปุม  Play ที่กรอบ Preview ตามรูปที่ 13  รูปที่ 13 ทดลองดูภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุม Play  4.  ใสขอความ (Caption)โดยดับเบิลคลิกที่ Slide ที่ตองการ จะเกิดหนาตาง Slide Option ขึ้นมา คลิกที่ Caption ตามรูปที่ 14  รูปที่ 14 การคลิกเลือก Caption เพื่อใสขอความ  5.  เมื่อคลิกที่ Caption จะเกิดกรอบ Caption ซอนขึ้นมาในหนาตาง Slide Option ใหคลิกปุม Adds  ตามรูปที่ 15
 10. 10. รูปที่ 15 การคลิกปุม Adds เพื่อใส Caption  6.  ในสวนของ Caption จะมี Option ใหเลือก 3  Option คือ  -  Toggle Global State เมื่อคลิกเลือกจะเปนการเลือกวาจะให Caption ไปปรากฏเฉพาะสไลดที่เลือก หรือจะใหปรากฏทุกสไลดที่เลือก ตามรูปที่ 16  รูปที่ 16 การคลิกเลือก Toggle Global State  -  Hide/Show Caption เมื่อคลิกเลือกจะเปนการเลือกวาจะซอน Caption หรือจะให Caption ปรากฏ ตามรูปที่ 17  รูปที่ 17 การคลิกเลือก Hide/Show Caption
 11. 11. -  Caption Above/Below Transitions เมื่อคลิกเลือกจะเปนการเลือกวาจะให Caption เกิดกอน (Above) หรือเกิดหลัง (Below) เอฟเฟคการเปลี่ยนภาพ (Transitions) ตามรูปที่ 18  รูปที่ 18 การคลิกเลือก Caption Above/Below Transitions  7.  ในสวนของ Text สามารถใชภาษาไทยไดโดยเลือก Fonts แตเมื่อพิมพในชอง Text อานไมไดไมตองตกใจใหอานที่สไลด เพราะตัวอักษรจะปรากฏที่ภาพ สามารถเปลี่ยนสีของ Caption ไดโดยการคลิกเลือกที่ Set Color แลวใชเมาสคลิกเลือกสีตามตองการ เมื่อเลือกสีเสร็จแลวตองคลิกที่ Set Color อีกครั้งหนึ่งมิฉะนั้นจะทําอยางอื่นตอไมได คลายกับโปรแกรมแฮงค ตามรูปที่ 19  รูปที่ 19 การพิมพขอความ เลือก Fonts และเลือกสี  8.  สามารถเปลี่ยนตําแหนงของขอความไดโดยการใชเมาสชี้ที่ขอความ เมาสจะเปลี่ยนเปนรูปมือใชมือเลือนขอความไปวางไวที่ตําแหนงใดของภาพก็ได ตามรูปที่ 20  เมื่อเรียบรอยแลวใหคลิกที่ Done
 12. 12. รูปที่ 20 การเปลี่ยนตําแหนงขอความขั้นตอนที่ 4 กําหนด Transition  การกําหนด Transition เปนการกําหนดรูปแบบของการเปลี่ยนสไลดหนึ่งไปเปนอีสไลดหนึ่งซึงจะ ่ทํางานอยางนาสนใจมากขึ้น รูปแบบของการเปลี่ยนสไลดนี้เรียกกันวา Transition โปรแกรม ProShow Gold 2.6 มี Transition ใหเลือกใชนับรอย Transition วิธีการกําหนด Transition มีขั้นตอนดังนี้  1.  ใชเมาสคลิกที่ชอง Transition ตามรูปที่ 21  รูปที่ 21 การกําหนด Transition  2.  เมื่อคลิกที่ชอง Transition จะปรากฏ Transition ใหเลือกมากมาย ตามรูปที่ 22  ใชเมาสชี้เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ โดยสามารถดูตวอยาง Transition ไดที่มุมซายลางของกรอบ Transition ตาม ัรูปที่ 22  ถาพอใจก็คลิกเมาสที่ Transition นั้น ทําเชนนี้ไปจนครบทุกสไลด ถาไมมีการกําหนด Transition โปรแกรมจะกําหนดรูปแบบเปน Cross fade (Blend)
 13. 13. รูปที่ 22 Transition ที่มีใหเลือกใชขั้นตอนที่ 5 กําหนดเรื่องของเวลา Slide duration และ Transition duration  Slide duration และ Transition duration เปนการกําหนดเวลาที่ใชในการเปลี่ยนสไลดและเปลี่ยน Transition เวลาที่ใชมีหนวยเปนวินาที ขั้นตอนการเปลี่ยน Slide duration และ Transition duration มีดังนี้  1.  ใชเมาสคลิกที่ Slide duration ซึ่งเปนตัวเลขแสดงเวลาที่ใชในการเปลี่ยนจากสไลดหนึ่งไปเปนอีกสไลดหนึ่ง แลวใสเวลาที่ตองการลงไป (มีหนวยเปนวินาที) ตามรูปที่ 23  รูปที่ 23 การเปลี่ยน Slide duration
 14. 14. 2.  ใชเมาสคลิกที่ Transition duration ซึ่งเปนตัวเลขแสดงเวลาที่ใชในการเปลี่ยน Transition แลว ใสเวลาที่ตองการลงไป (มีหนวยเปนวินาที) ตามรูปที่ 24  รูปที่ 24 การเปลี่ยน Transition duration  การเปลี่ยน Slide duration และ Transition duration เปนการปรับเวลาที่ใชการนําเสนอใหเปนไปตามความตองการของผูสรางสรรคงานนําเสนอ นั่นคือทําใหภาพตรงกับเสียงซึ่งสามารถปรับใหภาพตรงกับเสียงได 100 เปอรเซ็นตเลยทีเดียว การปรับภาพใหตรงกับเสียงโดยวิธีการปรับ Slide duration และ Transition duration แมวาจะทําใหภาพตรงกับเสียงไดดแตคอนขางเสียเวลา มีวิธีการปรับภาพใหตรงกับ ีเสียงอีกวิธีหนึ่งดังนี้คอ  ื 1.  ที่หนาตาง ProShow Gold คลิกเมาสที่ ไอคอน Options  บน  Toolbars  2.  เมื่อคลิกเมาสที่ ไอคอน Options จะเกิดหนาตาง Show Options ขึ้นมา ใหคลิกที่ปุม Record Slide Timing ตามรูปที่ 25  รูปที่ 25 การคลิกที่ปุม Record Slide Timing
 15. 15. 3.  เมื่อคลิกที่ปุม Record Slide Timing จะเกิดหนาตาง Record Slide Timing ขึ้นมา ใหคลิกที่ปุม Start ตามรูปที่ 26  รูปที่ 26 การคลิกที่ปุม Start เพื่อเริ่มบันทึกเวลาเปลี่ยนสไลด  4.  เมื่อคลิกที่ปุม Start เสียงจะเริ่มและจะเกิดกรอบสีแดงกระพริบบนกรอบสไลดที่กําลังบันทึกเวลา ตามรูปที่ 27 เมื่อภาพตรงกับเสียงตามที่ตองการใหคลิกที่สไลดตอไปเลย ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนจบเมื่อเสร็จใหคลิกที่ Apply ก็จะไดสไลดที่ตรงกับเสียงตามตองการ นอกจากนียังสามารถเปลี่ยน Transition  ้ไดโดยการคลิกที่กรอบ Transition ใตภาพแทนสไลดแตละภาพ ตามรูปที่ 27  รูปที่ 27 การบันทึกเวลาเพื่อใหภาพตรงกับเสียง
 16. 16. ขั้นตอนที่ 6 การจัดเก็บไฟล การจัดเก็บไฟลทําไดโดยคลิกที่เมนู File > Save As จะเกิดกรอบ Save Show File ใหใสชื่อไฟลแลวคลิกที่ Save ตามรูปที่ 28 ไฟลที่ไดจะเปน ProShow File ซึ่งเปน Project File ประเภทหนึ่ง สามารถเรียกหรือเปดไฟลขึ้นมาแกไขปรับแตงไดทกอยางตามตองการ ุ รูปที่ 28 การจัดเก็บไฟลขั้นตอนที่ 7 การสราง Output File  หลังจากปรับการแสดงภาพใหตรงกับเสียงไดแลว(ทดลองโดยการ Play) ขั้นตอนตอไปเปนการสราง Output File ใหตรงตามความตองการในการนําไปใช ProShow Gold สามารถสราง Output File ไดหลายรูปแบบเชน DVD , VCD , Video File , Autorun CD , Executable File , Screen Saver , Web Show , Share Show Online ในที่นี้จะแสดงเฉพาะขั้นตอนการสราง Video File และ Executable File สวน Output File รูปแบบอื่นก็มวิธีการสรางคลายๆ กัน ี การสราง Output File รูปแบบ Video File  1.  ที่หนาตาง ProShow Gold คลิกที่ Create บนเมนูบารจะเกิดเมนูยอยใหเลือก File ให Create Video File ตามรูปที่ 29 รูปที่ 29 การเลือก  Create Video File
 17. 17. 2.  เมื่อเลือก Create Video File จะเกิดหนาตาง Create Video ในชอง Video Format Preset ใหเลือกเปน VDO และ PAL ตามรูปที่ 30 เสร็จแลวใหคลิกที่ Create ตามรูปที่ 30 รูปที่ 30 การตั้งคา Video Format Preset  3.  เมื่อคลิกที่ Create จะเกิดหนาตาง Save Video File ใหกําหนดที่เก็บไฟลและใสชอไฟล เสร็จ ื่ แลวคลิกที่ Save ตามรูปที่ 31 รูปที่ 31 การ Create Video File
 18. 18. 4.  เมื่อคลิกที่ Save จะเกิดหนาตาง Create Video และบอกรายละเอียดวากําลังสรางไฟลวดีโอ ิตามรูปที่ 32 เมื่อเสร็จแลวจะไดวดีโอไฟล ซึ่งสามารถนําไปสรางวิดีโอฟอรแมตตางๆ ไดภายหลัง ิ รูปที่ 32 หนาตาง Create Video และบอกรายละเอียดวากําลังสรางไฟล การสราง Output File รูปแบบ Executable File  1.  ที่หนาตาง ProShow Gold คลิกที่ Create บนเมนูบารจะเกิดเมนูยอยใหเลือก ใหเลือก Executable ตามรูปที่ 33  รูปที่ 33 การเลือก  Create Executable
 19. 19. 2.  เมื่อคลิกที่ Create Executable เกิดหนาตาง Create Executable สามารถเลือกแบคกราวนหรือรูปแบบของเมนูไดจาก  Menu Themes  ใสชื่อเรื่องหลักโดยการพิมพลงไปในชอง Main Title ตามรูปที่ 33 รูปที่ 33 การเลือก Menu Themes และใสชื่อลงใน Main Title  3.  ถาตองการใสชื่อเรื่อง (Main Title) เปนภาษาไทยสามารถทําไดโดยการคลิกที่ปุม Customize ตามรูปที่  33  เมื่อคลิกที่ปุม Customize จะเกิดหนาตาง Customize Menu ใหเปลี่ยน Fonts ใหเปนภาษาไทย ตามรูปที่  34 และเมื่อเปลี่ยนเสร็จใหคลิก Done เพื่อกลับไปยังหนาตาง Create Executable ก็สามารถใชภาษาไทยและปรับขนาดตัวอักษรในชอง Main Title ได รูปที่ 34 การเปลี่ยน Fonts เพื่อใสชื่อเรื่องเปนภาษาไทย และขนาดตัวอักษร
 20. 20. 4.  นอกจากนียังสามารถเปลี่ยนสีของ Main Title ไดโดยคลิกที่ปุม Set Color แลวเลือกสี ้ตามใจชอบ ตามรูปที่ 35 เมื่อเลือกสีเสร็จอยาลืมคลิกทีที่ปุม Set Color อีกครั้ง ่ รูปที่ 35 การเปลี่ยนสีอักษรใน Main Title โดยการคลิกที่ Set Color  5.  เรายังสามารถใสเพลงใน Menu Background ไดโดยคลิกที่ไอคอน Music คลิกที่ปุม Browse แลวเลือกเพลงที่ตองการ เสร็จแลวคลิกที่ปุม Done ก็จะกลับไปยังหนาตาง Create Executable  ตามรูปที่ 36 รูปที่ 36 การใสเพลงใน Menu Background
 21. 21. ที่หนาตาง Create Executable คลิกที่ไอคอน Show  ตามรูปที่ 36 รูปที่ 36 การคลิกที่ไอคอน Show  6.  เมื่อคลิกที่ไอคอน Show เกิดหนาตาง Create Executable ในสวนของ Content of Executable ใหคลิกเอาเครื่องหมายถูก þ ออกจากชอง Include Intro Show ตามรูปที่ 37 ถาไมเอาเครื่องหมายถูกออก เวลานําเสนอจะมี Logo และ Effect ของ ProShow ติดมาดวย นอกจากนียังสามารถพิมพขอความในเมนูยอยไดโดยคลิกที่ปุม Set Menu Title เลือกภาพที่แสดง ้ในเมนูไดโดยการคลิกที่ Set Menu Thumbnail ตามรูปที่ 37  รูปที่ 37 การตั้งคาเพื่อไมใหแสดง Include Intro Show
 22. 22. 7.  คลิกที่ไอคอน Output Option (เพื่อตั้งคา Output ) จะเกิดหนาตาง Create Executable ในสวนของ Executable Option ใหคลิกเครื่องหมายถูกในชอง Start Executable Maximize เพื่อใหเริ่มนําเสนอแบบเต็มจอ ในสวนของ Video Output Quality ใหตั้งคาเปน High Resolution และ High Quality ในสวนของ Audio Output ใหตั้งคาเปน High Quality เชนกัน ตามรูปที่ 38 เสร็จแลวใหคลิกที่ปุม Create  รูปที่ 38 การตั้งคา Output  8.  เมื่อคลิกที่ปุม Create จะเกิดหนาตาง Save Executable File ใหบอกที่เก็บไฟล ใสชื่อไฟลเสร็จแลวคลิกที่ปุม Save ตามรูปที่ 39 รูปที่ 38 การจัดเก็บไฟล

×