Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תקשוב בחינוך המיוחד

702 views

Published on

נעמי פורת
מרכז ללימודים אקדמיים

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תקשוב בחינוך המיוחד

 1. 1. ‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ‫התקשוב‬ ‫פורת‬ ‫נעמי‬ ‫מ‬ ‫לקוח‬:.gif/6le1.imageshack.us/i/animation167http://img
 2. 2. ‫ההרצאה‬ ‫מבנה‬ ‫כללים‬ ‫נתונים‬ ‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ‫בהוראה‬ ‫כלליים‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ‫הרגיל‬ ‫החינוך‬ ‫לעומת‬ ‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ‫ההוראה‬ ‫יחודיות‬: ‫התאמה‬ ‫שינוי‬ ‫חלופה‬ ‫זו‬ ‫ביחודיות‬ ‫התקשוב‬ ‫כלי‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באים‬ ‫כיצד‬ ‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ‫התקשוב‬ ‫ומגמות‬ ‫מטרות‬–3‫אספקטים‬: ‫לחיים‬ ‫הכנה‬ ‫בסיסיות‬ ‫מיומנויות‬ ‫תרגול‬ ‫הנגשה‬
 3. 3. ‫כ‬ ‫יש‬ ‫בישראל‬-135,000‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫תלמידים‬ ‫הלימודים‬ ‫סיום‬ ‫עד‬ ‫מהגן‬,‫מהם‬: ‫כ‬-75,000‫משולבים‬(‫שילוב‬ ‫לשעות‬ ‫זכאים‬.) ‫כ‬-60,000‫ובכיתות‬ ‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬"‫קטנות‬." ‫הנכויות‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫הנתונים‬(‫קשה‬ ‫פיזית‬ ‫נכות‬, ‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫פיגור‬,‫חושית‬ ‫נכות‬,‫רגשית‬ ‫הפרעה‬ ‫והתנהגותית‬,‫חולים‬,‫קשים‬ ‫למידה‬ ‫ליקויי‬.) ‫תשע‬ ‫לשנת‬ ‫נכון‬ ‫כלליים‬ ‫נתונים‬"‫א‬ ‫מיוחד‬ ‫לחינוך‬ ‫מהאגף‬ ‫לקוחים‬ ‫הנתונים‬–‫החינוך‬ ‫משרד‬
 4. 4. ‫העל‬ ‫מטרת‬ ‫היחיד‬ ‫אוטונומיית‬ ‫של‬ ‫מרבי‬ ‫טיפוח‬,‫של‬ ‫חיים‬ ‫לקיים‬ ‫שיוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בקהילה‬ ‫איכות‬ ‫היעדים‬ ‫להשגת‬ ‫דרך‬ ‫הצרכים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫והתאמות‬ ‫תמיכות‬ ‫מתן‬,‫ידע‬ ‫ורכישת‬ ‫למידה‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫היכולות‬ ‫להעצמת‬ ‫וכישורים‬,‫מיטבי‬ ‫לתפקוד‬ ‫והכנה‬ ‫חיים‬ ‫לאיכות‬ ‫תרומה‬ ‫ובתרבותם‬ ‫בחברתם‬. http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/special/tochniyo t/madatechnologia.htm ‫ההוראה‬/‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ‫למידה‬ ‫יעדים‬ ‫ואוטונומיים‬ ‫פעילים‬ ‫כאזרחים‬ ‫לחיים‬ ‫הלומדים‬ ‫הכנת‬,‫הבטים‬ ‫הדגשת‬ ‫תוך‬ ‫למידה‬ ‫כישורי‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬,‫חשיבה‬,‫והתמצאות‬ ‫אוריינות‬,‫של‬ ‫היבטים‬ ‫ערכים‬ ‫הקניית‬,‫והרגלים‬ ‫התנהגות‬ ‫נורמות‬,‫העצמה‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫וכן‬,‫ושל‬ ‫העצמי‬ ‫הדימוי‬ ‫חיזוק‬.
 5. 5. ‫התאמה‬(accommodation)–‫חומר‬ ‫יוצג‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫שינויים‬ ‫לתלמיד‬(‫המשימות‬ ‫כמות‬ ‫הפחתת‬,‫הפעילות‬ ‫משך‬ ‫התאמת‬, ‫בעזרים‬ ‫שימוש‬‫ויזואלים‬‫ועוד‬.) ‫שינוי‬(modification)–‫הלימודים‬ ‫בתוכנית‬ ‫שינויים‬. ‫חלופה‬((alternative–‫ייחודי‬ ‫נושא‬ ‫או‬ ‫מקצוע‬ ‫של‬ ‫הוספה‬ ‫הרגיל‬ ‫החינוך‬ ‫של‬ ‫הלימודים‬ ‫בתוכנית‬ ‫מופיע‬ ‫שאינו‬,‫בשל‬ ‫נדרש‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫ייחודיים‬ ‫מאפיינים‬(‫פיזית‬ ‫נכות‬ ‫עם‬ ‫לתלמידים‬ ‫אישית‬ ‫עצמאות‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫לימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫תתוכנן‬.) ‫לתלמידים‬ ‫לימודים‬ ‫תכנון‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מתוך‬:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/TichnonLimodim.htm
 6. 6. ‫כל‬ ‫על‬ ‫והשפעתה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫תרומת‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬??? ‫התאמה‬-‫כתובים‬ ‫הוראה‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬,‫חומרי‬ ‫הצגת‬ ‫מוסכמים‬ ‫סמלים‬ ‫של‬ ‫כיתוב‬ ‫בתוספת‬ ‫הוראה‬,‫מערכות‬ ‫שילוב‬ ‫בכיתה‬ ‫הגברה‬. ‫שינוי‬-‫הנלמד‬ ‫מהחומר‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬ ‫או‬ ‫הפחתה‬, ‫הלימוד‬ ‫ספרי‬ ‫התאמת‬,‫הלימוד‬ ‫ספרי‬ ‫שכתוב‬ ‫חלופה‬-‫באינטרנט‬ ‫מונחית‬ ‫גלישה‬,‫וכו‬ ‫מקוונים‬ ‫טפסים‬ ‫מילוי‬'.
 7. 7. uUw9Hov5http://www.youtube.com/watch?v=RCj ‫באינטרנט‬ ‫תקשורת‬ ‫קלינאית‬ http://www.youtube.com/watch?v=rnrWqe 1aM&NR=41D ‫בחו‬ ‫המיוחד‬ ‫חינוך‬ ‫תקשוב‬"‫ל‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫לשילוב‬ ‫דוגמאות‬
 8. 8. ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫מהפרעות‬ ‫הסובלים‬ ‫תלמידים‬((ADHD)‫מצליחים‬ ‫באינטרנט‬ ‫מקוונת‬ ‫למידה‬ ‫בסביבת‬ ‫יותר‬. ‫טוענים‬ ‫בארץ‬ ‫מומחים‬:‫במחשב‬ ‫הנעזרות‬ ‫הוראה‬ ‫תוכניות‬ ‫קשב‬ ‫מבעיות‬ ‫הסובלים‬ ‫לתלמידים‬ ‫כמתאימות‬ ‫נראות‬/‫מוסחות‬ ‫מוטיבציה‬ ‫וליקויי‬. ‫ברורים‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ‫כוללות‬ ‫התוכניות‬,‫חומר‬ ‫של‬ ‫הדגשה‬ ‫חשוב‬,‫פשוטות‬ ‫משימות‬,‫מדויק‬ ‫ביצוע‬ ‫עבור‬ ‫מיידי‬ ‫משוב‬. ‫אתר‬‫מס‬"‫ע‬‫אפריל‬20103050http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id= ‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ‫התקשוב‬ ‫שילוב‬ ‫חשוב‬ ‫למה‬?
 9. 9. .1‫לחיים‬ ‫מעשית‬ ‫הכנה‬–‫ומתוקשבים‬ ‫ממוחשבים‬ ‫כלים‬ ‫בימינו‬ (‫באינטרנט‬)‫מחיי‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הינם‬‫היוםיום‬,‫השימוש‬ ‫חיוני‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הקשורות‬ ‫מיומנויות‬ ‫ופיתוח‬ ‫במחשב‬ ‫בקהילה‬ ‫לחיים‬ ‫המעשית‬ ‫מההכנה‬. .2‫מיומנויות‬ ‫תרגול‬–‫לתרגול‬ ‫המחשב‬ ‫ביכולות‬ ‫שימוש‬ ‫קריאה‬ ‫מיומנויות‬,‫כתיבה‬,‫חשבון‬,‫וכדומה‬ ‫תקשורת‬. .3‫הנגשה‬-‫חשוב‬ִ‫המ‬,‫השונים‬ ‫אמצעיו‬ ‫על‬,‫הנגשת‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫ללומדים‬ ‫התכנים‬,‫אמצעים‬ ‫להם‬ ‫ומוסיף‬ ‫עצמי‬ ‫ולביטוי‬ ‫לתקשורת‬. ‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ‫התקשוב‬ ‫אספקטים‬ ‫שלושה‬:
 10. 10. 1.‫לחיים‬ ‫מעשית‬ ‫הכנה‬ ‫על‬ ‫מטרת‬:‫בסביבה‬ ‫ויעיל‬ ‫הולם‬ ‫לתפקוד‬ ‫הלומדים‬ ‫הכשרת‬ ‫העתידית‬.‫התלמידים‬ ‫יוכלו‬ ‫שבאמצעותה‬ ‫תשתית‬ ‫הקניית‬ ‫בכלים‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫ללמוד‬ ‫להמשיך‬,‫וכאשר‬ ‫אם‬ ‫להם‬ ‫יזדקקו‬. ‫בסיסי‬ ‫תנאי‬:‫ההיקפי‬ ‫והציוד‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫תפעול‬ ‫יכולת‬, ‫מקובלות‬ ‫ותוכנות‬ ‫נפוצות‬ ‫פקודות‬ ‫הכרת‬. ‫אופרטיבית‬ ‫מטרה‬:‫לשימוש‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫ולהכין‬ ‫לתרגל‬ ‫במחשב‬ ‫נורמטיבי‬.
 11. 11. ‫המחקר‬ ‫מטרת‬:‫בקרב‬ ‫מחשב‬ ‫ביישומי‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫למידה‬ ‫לקויי‬ ‫תלמידים‬,‫הדיגיטאלית‬ ‫האוריינות‬ ‫פיתוח‬ ‫לצורך‬ ‫הלמידה‬ ‫קשיי‬ ‫ועקיפת‬. ‫מחקר‬:‫ילדים‬ ‫בקרב‬ ‫מחשב‬ ‫יישומי‬ ‫הטמעת‬ ‫למידה‬ ‫לקויות‬ ‫עם‬ ‫המשנה‬ ‫מטרות‬: 1.‫אוטומציה‬ ‫של‬ ‫לרמה‬ ‫המחשב‬ ‫מיומנויות‬ ‫שיפור‬. 2.‫למידה‬ ‫לצרכי‬ ‫במחשב‬ ‫השימוש‬ ‫מידת‬ ‫הגברת‬. 3.‫פעילות‬ ‫העשרת‬ ‫לצורך‬ ‫במחשב‬ ‫השימוש‬ ‫מידת‬ ‫הגברת‬ ‫הפנאי‬. 4.‫במיומנויות‬ ‫מהשיפור‬ ‫התלמידים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫העלאת‬ ‫המחשב‬. .pdf2_1/after_noon/2008pub.openu.ac.il/users/chais/-http://telem ‫שרייבר‬ ‫ובטי‬ ‫דנינו‬ ‫מלי‬,2008
 12. 12. 1.‫המחשב‬ ‫במיומנויות‬ ‫משמעותי‬ ‫שיפור‬-‫הקלדה‬,‫מידע‬ ‫איתור‬, ‫מאורגנת‬ ‫כתיבה‬,‫תיקיות‬ ‫יצירת‬,‫בדוא‬ ‫תקשורת‬"‫תקשורת‬ ‫ל‬ ‫מהירה‬,‫חדשים‬ ‫כלים‬ ‫הכרת‬,‫מחשב‬ ‫וביישומי‬ ‫באינטרנט‬ ‫שליטה‬ ‫שונים‬. 2.‫רצון‬ ‫שביעות‬‫בתכנית‬ ‫מהשתתפות‬ ‫מלאה‬. 3.‫הפנאי‬ ‫שעות‬ ‫מיומנויות‬ ‫פיתוח‬–‫הורדת‬ ‫ברשת‬ ‫גלישה‬ ‫משחקים‬ 4.‫הדימוי‬ ‫העלאת‬‫העצמית‬ ‫והמסוגלות‬ ‫החברתי‬ 5.‫שוויון‬‫מחשב‬ ‫לשימושי‬ ‫בנוגע‬ ‫המגדרים‬ ‫בין‬ ‫ממצאים‬:
 13. 13. 2.‫מיומנויות‬ ‫תרגול‬ ‫חדשניות‬ ‫דרכים‬ ‫מאפשרים‬ ‫והאינטרנט‬ ‫הממוחשבים‬ ‫הכלים‬ ‫להוראה‬-‫ולהערכה‬ ‫למידה‬. ‫עם‬ ‫לתלמידים‬ ‫נוחה‬ ‫סביבה‬ ‫לשמש‬ ‫למחשב‬ ‫מאפשר‬ ‫נכון‬ ‫תיווך‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬: •‫מידיים‬ ‫וחיזוקים‬ ‫משוב‬ ‫מספק‬ •‫ותיקון‬ ‫טעייה‬ ‫ללומד‬ ‫מאפשר‬ •‫התלמיד‬ ‫התקדמות‬ ‫אחר‬ ‫רציף‬ ‫מעקב‬ ‫למורה‬ ‫מאפשר‬ http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Special/Mada/Nispachim.pdf
 14. 14. ‫ויזואלית‬ ‫חשיבה‬ ‫פיתוח‬-‫חזותית‬ ‫הבחנה‬,‫חזותי‬ ‫זיכרון‬,‫השוואה‬,‫ויכולת‬ ‫ארגון‬ ‫החזותי‬ ‫הייצוג‬ ‫באמצעות‬ ‫מילוליות‬ ‫בעיות‬ ‫לפתור‬. ‫רפלקטיבי‬ ‫חשיבה‬ ‫סגנון‬ ‫עיצוב‬-‫המוקדם‬ ‫התכנון‬ ‫יכולות‬ ‫קידום‬ ‫על‬ ‫דגש‬, ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫הפעלת‬,‫רפלקטיבית‬ ‫להגיב‬ ‫והיכולת‬ ‫האימפולסיבית‬ ‫התשובה‬ ‫השהיית‬. ‫המחשב‬ ‫באמצעות‬ ‫לפיתוח‬ ‫הניתנות‬ ‫מיומנויות‬: •‫חשבון‬ ‫מיומנויות‬ •‫וכתיבה‬ ‫קריאה‬ ‫מיומנויות‬ •‫קוגניציה‬ ‫מיומנויות‬‫ופסיכומוטוריקה‬:‫עין‬ ‫יד‬ ‫תיאום‬;‫מבט‬ ‫מיקוד‬;‫סיבה‬ ‫הבנת‬–‫תוצאה‬; ‫במרחב‬ ‫התמצאות‬;‫חזותית‬ ‫הבחנה‬;‫חזותי‬ ‫זיכרון‬/‫שמיעתי‬;‫וריכוז‬ ‫קשב‬;‫ורקע‬ ‫דמות‬; ‫כיווניות‬;‫מרחבית‬ ‫תפיסה‬;‫הוראות‬ ‫הבנת‬;‫השלם‬ ‫תפיסת‬;‫גבולות‬;‫או‬ ‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫זיכרון‬ ‫ארוך‬;‫הכרה‬/‫זיהוי‬/‫ועוד‬ ‫שיום‬ ‫מאפשר‬ ‫בלומדות‬ ‫השימוש‬: ‫מרכוס‬ ‫נירה‬.asp2http://ceti.macam.ac.il/courses/compedu/soft
 15. 15. ‫ספרים‬ ‫תולעת‬- CFZyXA&fe8http://www.youtube.com/watch?v=AVji ature=player_embedded ‫הפלא‬ ‫אותיות‬– http://www.lomda.net/ot_join.asp ‫פגבג‬‫שבע‬ ‫כפול‬– .asp1http://www.lomda.net/math_p ‫המיוחד‬ ‫לחינוך‬ ‫יחודיות‬ ‫ותוכנות‬ ‫לומדות‬
 16. 16. ‫קריאה‬ ‫שטף‬-http://shetef.cet.ac.il/ActivitiesMenu.aspx ‫גמבה‬-‫בקריאה‬ ‫מתקנת‬ ‫להוראה‬ ‫אתר‬–http://gamba.cet.ac.il/ ‫תלתן‬-http://tiltan.cet.ac.il/ ‫ראש‬ ‫עם‬ ‫לגלוש‬2.0-http://liglosh.cet.ac.il/ ‫מיה‬ ‫של‬ ‫הסוד‬-http://sodmaya.co.il/menu.aspx ‫למידה‬ ‫סביבות‬'‫מטח‬ ‫אתרי‬' ‫יסוד‬ ‫מיומנויות‬ ‫לשיפור‬
 17. 17. 3.‫התכנים‬ ‫הנגשת‬ ‫הינו‬ ‫המחשב‬‫חלק‬‫סיוע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ממערך‬(Assistive technology)‫ככלים‬ ‫המוגדרות‬,‫שמטרתם‬ ‫חפצים‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬ ‫לשפר‬,‫קשיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫תפקודיות‬ ‫יכולות‬ ‫ולשמר‬ ‫להגביר‬,‫נכויות‬, ‫לקויות‬ ‫או‬ ‫מגבלות‬. ‫ומיומנויותיהם‬ ‫יכולותיהם‬ ‫בהעצמת‬ ‫מכובד‬ ‫מקום‬ ‫סיוע‬ ‫לטכנולוגיית‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫ילדים‬ ‫של‬.‫את‬ ‫לעקוף‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מאפשרים‬ ‫מהלקות‬ ‫הנובע‬ ‫הקושי‬,‫ביכולות‬ ‫שימוש‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫להתקדם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫אצלו‬ ‫הקיימות‬ ‫החזקות‬. (Hetzroni, 2004 )
 18. 18. ‫להנגשה‬ ‫עיקריים‬ ‫תחומים‬ ‫שני‬
 19. 19. ‫א‬.‫הנגשת‬‫לימוד‬ ‫תכני‬‫סביבות‬ ‫באמצעות‬ ‫למידה‬ ‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫ולמידה‬ ‫התאמות‬–‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫לתלמידי‬ ‫החשובה‬ ‫ומאתגרת‬. ‫חשיפה‬‫חדשניות‬ ‫לימוד‬ ‫לשיטות‬‫הדימוי‬ ‫שיפור‬ ‫המאפשרות‬ ‫העצמי‬. ‫מרתקות‬‫פעילה‬ ‫למידה‬ ‫ומזמנות‬,‫מוטיבציה‬ ‫ומעוררת‬ ‫מהנה‬ (‫קבוצתית‬ ‫עבודה‬ ‫כולל‬.) ‫לרכישת‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫בעל‬ ‫התלמיד‬ ‫את‬ ‫מקרבת‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬21.
 20. 20. ‫בספר‬ ‫קול‬-‫היסטוריה‬ ‫המודפסים‬ ‫הלימוד‬ ‫לספרי‬ ‫דיגיטאלית‬ ‫גרסה‬-‫מלאה‬ ‫קריינות‬ ‫למידה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫ביישום‬ ‫מסייעים‬ ‫וכלים‬ ‫הספר‬ ‫פרקי‬ ‫לכל‬. 1basefer.cet.ac.il/kolbasefer/index.aspx?sBookName=Bible-http://kol ‫מונגשים‬ ‫משחקים‬ ‫מט‬ ‫אתר‬"‫מחשב‬ ‫משחקי‬ ‫סדרת‬ ‫פיתח‬ ‫ח‬–‫ליחיד‬,‫או‬ ‫לזוג‬ ‫ברשת‬–‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫לתלמידי‬ ‫המונגשים‬ http://games.cet.ac.il/cetgames/ ‫דוגמאות‬
 21. 21. negev.gov.il/rinachon/cp/homepage/svivotmekuvanot.htm-w.orianit.edu
 22. 22. ‫מאפשרת‬ ‫סיועית‬ ‫טכנולוגיה‬: •‫תמיכה‬‫בני‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫ובמימוש‬ ‫האוריינות‬ ‫רכישת‬ ‫בתהליך‬ ‫המיוחדות‬ ‫האוכלוסיות‬. •‫ותחליף‬ ‫פיצוי‬‫החסרות‬ ‫ליכולות‬. •‫סיוע‬‫קוגניטיביות‬ ‫ולקויות‬ ‫למידה‬ ‫לקויות‬ ‫בעלי‬ ‫לילדים‬ ‫למידה‬ ‫בתהליך‬ ‫ומורכבות‬ ‫קשות‬ ‫לקויות‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫ולילדים‬. ‫ומורכבות‬ ‫קשות‬ ‫לקויות‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫ילדים‬ ‫בעבור‬,‫הטכנולוגיה‬ ‫עשויה‬ ‫לתקשר‬ ‫להם‬ ‫ולאפשר‬ ‫לאוריינות‬ ‫היחיד‬ ‫הגשר‬ ‫להיות‬ ‫הסיועית‬ ‫אותם‬ ‫הסובב‬ ‫העולם‬ ‫ועם‬ ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫באמצעותה‬. http://www.scriptil.org/upload/hezroniabstract.pdf ‫ב‬.‫הנגשת‬‫החומרה‬-‫סיועית‬ ‫טכנולוגיה‬ (‫תקשוב‬ ‫פתרונות‬)
 23. 23. &fea4CkpgVQJ5http://www.youtube.com/watch?v=zZ !ture=player_embedded# Q&f5hdMJmAZ9http://www.youtube.com/watch?v=h !eature=player_embedded# ‫סיועית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בנושא‬ ‫סרטונים‬
 24. 24. :‫סרטון‬ http://www.youtube.com/watch?v=hlzXA0cTJHw&feature=related •‫במחשב‬ ‫בשימושי‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫והמיומנויות‬ ‫הידע‬ ‫והעמקת‬ ‫העשרה‬. •‫החברתי‬ ‫בתחום‬ ‫ואינטרנט‬ ‫במחשבים‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫יכולותיו‬ ‫מיצוי‬ ‫והלימודי‬,‫וחברתיים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫פערים‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬. •‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫תקשובי‬ ‫פיתרון‬. •‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫בעלי‬ ‫התלמידים‬ ‫למען‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬. •‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫הממוחשבים‬ ‫האמצעים‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫לניצול‬ ‫וסיוע‬ ‫הדרכה‬ ‫מתן‬ ‫החיים‬. ‫התכנית‬ ‫מטרות‬"‫כהשתלבות‬ ‫תקשוב‬:"
 25. 25. http://www.azarim.org.il/category/computers_hardware
 26. 26. ‫סיועית‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫דוגמאות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫אתר‬"‫מסייעת‬ ‫טכנולוגיה‬:" http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/Tec hnologiaMesayaat/TechnologiaMesayaat/ ‫במיקרוסופט‬ ‫נגישות‬: http://www.microsoft.com/israel/enable/guides/default.mspx
 27. 27. •‫עדכני‬ ‫למידע‬ ‫נגישות‬:‫בתהליכי‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫השימושים‬ ‫אחד‬ ‫ולמידה‬ ‫הוראה‬. •‫מידע‬ ‫של‬ ‫חזותי‬ ‫ייצוג‬:‫מושגים‬ ‫של‬ ‫חזותי‬ ‫ייצוג‬,‫ומערכות‬ ‫תופעות‬ ‫בטבע‬ ‫מורכבות‬. •‫גוון‬ִ‫מ‬ ‫ייצוג‬-‫טקסטואלי‬,‫וקולי‬ ‫חזותי‬,‫ומקורות‬ ‫מידע‬ ‫של‬. •‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫מאפשר‬:‫שונים‬ ‫לתלמידים‬-‫הקשורות‬ ‫שונות‬ ‫יכולות‬ ‫במחשב‬ ‫לעבודה‬. •‫ושליפתו‬ ‫מידע‬ ‫אחסון‬:‫מידע‬ ‫לאחסון‬ ‫כאמצעי‬ ‫יתרונות‬,‫שליפתו‬ ‫וארגונו‬. •‫תקשורת‬:‫וזמן‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫גבולות‬ ‫מבטל‬ ‫תקשורת‬ ‫ככלי‬ ‫המחשב‬. ‫בהוראה‬ ‫והאינטרנט‬ ‫המחשב‬ ‫לשילוב‬ ‫ודרכים‬ ‫שימושים‬–‫עפ‬"‫סלע‬ ‫י‬,‫ל‬,'‫דרסלר‬,‫מ‬'(2005). ‫למידה‬ ‫בסביבות‬ ‫הוראה‬ ‫משעולי‬,‫ג‬ ‫חלק‬'-‫ד‬,'‫למדע‬,‫ת‬"‫עמ‬ ‫ל‬'16-14. ‫לסיכום‬:
 28. 28. ‫הפתיחה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬?

×