โครงงานคอมพิวเตอร์นิทานสอนใจ

773 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานคอมพิวเตอร์นิทานสอนใจ

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง นิทานสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพ จัดทำาโดย นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 รายวิชา ง 33242 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ก เกี่ยวกับโครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปก รณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนำาผลงานที่ได้มา
 2. 2. ประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพื่อใช้สร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์มีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำานาญ และมีทักษะในการนำาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการ แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ การทำาเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรง คุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำาหนดขอบเขตและลักษณะของ โครงการที่จะพัฒนา ออกแบบการพัฒนา 2. มีการกำาหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และตัว แปลภาษา โปรแกรม และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ พร้อมทั้งกำาหนด ตารางการปฏิบัติงานของการจัดทำาเค้าโครงของโครงงาน 3. ลงมือทำาโครงงาน และสรุปรายงานโครงงาน โดยกำาหนดช่วง เวลาอย่างกว้างๆ ทำาการพัฒนาโครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็น ไปได้เบื้องต้น โดยอาจจะทำาการพัฒนาส่วนย่อย ๆ บางส่วนตามที่ ได้ออกแบบไว้แล้ว 4. นำาผลจากการศึกษาในช่วงนี้ไปปรับปรุงแผนการทดลองที่ ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 5. เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำาแนะนำาและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการ ศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากยัง มีประสบการณ์น้อย ดังนั้นนักเรียนจึงควรถ่ายทอดความคิดของ ตนเองที่ได้ศึกษาและบันทึกไว้ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อ อาจารย์จะได้แนะนำาในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การ วางแผนและดำาเนินการทำาโครงงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นขั้น ตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงงานสำาเร็จ การลงมือทำาโครงงานคอมพิวเตอร์
 3. 3. เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษาแล้ว ก็เสมือนว่าการจัดทำาโครงงานได้ผ่านพ้นไปแล้ว มากกว่าครึ่ง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่ วางแผนไว้ ดังนี้ การเตรียมการ การเตรียมการ ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ วัสดุอื่นๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาให้พร้อมด้วย และควรเตรียมสมุด บันทึกหรือบันทึกเป็นแฟ้มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สำาหรับ บันทึกการทำากิจกรรมต่างๆ ระหว่างทำาโครงงาน ได้แก่ ได้ปฏิบัติ อย่างไร ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้ง ข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ การลงมือพัฒนา ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วยทำาให้ผลงานดีขึ้น จัดระบบการทำางาน โดยทำาส่วนที่เป็นหลักสำาคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงต่อยทำาส่วนที่ เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์ มาก ขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทำาให้ตกลงรายละเอียดในการต่อเชื่อม ชิ้นงานที่ชัดเจน ด้วย พัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน การทดสอบผลงานและแก้ไข การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานเป็นความ จำาเป็นเพื่อให้ แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทำางานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ ที่ ระบุไว้ในเป้าหมาย และทำาด้วยประสิทธิภาพ
 4. 4. เรื่อง นิทานสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพ ผู้จัดทำา นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง เลขที่16 ครูที่ปรึกษา 1. คุณครู กิตติยา วิริยะวีรวัฒน์ 2. คุณครู บุญเลิศ แสวงทอง ตำาแหน่ง ครู สถานศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 2555 ข กิตติกรรมประกาศ
 5. 5. โครงงานนี้สำาเร็จขึ้นได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างยิ่งของ คุณครูกิตติยา วิริยะวีรวัฒน์และคุณครู บุญเลิศ แสวงทอง ที่ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในการทำาโครงงานครั้งนี้ และคอยให้ ความรู้เกี่ยวกับการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์เสมอมา ท้ายสุดนี้ผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้สนใจและต่อการศึกษารายวิชาพระพุทธศาสนา รวม ทั้งโครงงานนี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนได้ หวังว่าโครง งานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย ผู้จัดทำา ค หัวข้อโครงงาน : นิทานสอนใจ ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เลขที่ 16
 6. 6. ครูที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครู บุญเลิศ แสวงทอง,คุณครูกิตติ ยา วิริยะวีรวัฒน์ ปีการศึกษา : 2555 บทคัดย่อ การจัดทำาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อความรู้และเข้าใจในการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์และวิธีการ ทำาโครงงาน 2 .ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างนิทานสอนใจด้วย โปรแกรม flash 3. ศึกษาการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาและจัดทำาโครงงานพบว่า 1.มีปัญหาในการใช้โปรแกรม Flash 2.มีปัญหาในด้านทำาให้การ์ตูนที่ทำาให้โปรแกรม flash นั้นตรงตาม เสียงที่ภาคประกอบการเล่าเรื่อง 3.การที่ได้เรียนโปรแกรม flash มานั้นสามารถนำามาทำาประโยชน์ ในการสร้างงานชิ้นนี้ได้ สารบัญ เรื่อง หน้า
 7. 7. เกี่ยวกับโครงงาน ก กิตติกรรมประกาศ ข บทคัดย่อ ค บทที่ 1 บทนำา 1 - ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน - วัตถุประสงค์ - ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 2 บทที่ 3 วิธีการจัดทำาโครงงาน 3 - วัสดุและอุปกรณ์ - วิธีการจัดทำาโครงงาน บทที่ 4 ผลการศึกษา 4 บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 5 - สรุปผลการศึกษา - ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน - ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม 6 ข้อมูลผู้จัดทำา 7 1
 8. 8. บทที่ 1 บทนำา ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน โครงงานชิ้นนี้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อศึกษาคันจิตัวเลข ของภาษาญี่ปุ่นเพราะใช้บ่อยในชีวิตประจำาวัน โดยจัดทำาเป็นโครง งานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ โดจัดทำาเป็นรูปแบบ ของโปรแกรม Macromedia Flash วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะในการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานด้วยโปรแกรม Flash 3.เพื่อศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ศึกษาการใช้โปรแกรม flash เพื่อพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อ ศึกษาการทำานิทานสอนใจด้วยโปรแกรม flash ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างผลงานเพื่อเป็นสื่อการเรียนการ สอนต่างๆ 2.พัฒนาการใช้โปรแกรม Macromedia Flash ได้ดีขึ้น 3.ฝึกการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ 4.นำาความรู้ที่เคยเรียนมาใช้ในการสร้างผลงานและงานต่างๆ 2 บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง
 9. 9. ในการจัดทำาโครงงานการคอมพิวเตอร์ข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรม Macromedia Flash ในการทำานิทานสอนใจเพื่อที่สามารถใช้ ประกอบการเรียนการสอน และโปรแกรมนี้สามารถใช้ง่ายและยัง เข้าใจง่ายอีกด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.หนังสือนิทานอีสปต่างๆ 2.ค้นคว้าในเว็บไซด์ต่างๆ http://fable.kippo.com/view/555/ โครงงานที่เกี่ยวข้อง 1. ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ธนาคารความดี 3 บทที่ 3 วิธีการจัดทำาโครงงาน
 10. 10. วัสดุและอุปกรณ์ วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดทำาโครงงานได้แก่ 1. Computer 2. Note book 3. คู่มือการใช้โปรแกรม Macromedia Flash 4. Flash drive วิธีการจัดทำาโครงงาน 1. เลือกเรื่องที่สนใจ และเลือกโปรแกรมที่จะใช้ทำาโครงงาน 2. ศึกษาข้อมูลที่จะนำามาใช้ในการจัดทำาโครงงาน 3. วางเค้าโครงในการทำาโครงงาน 4. เขียนเค้าโครง 5. ลงมือปฏิบัติ 4 บทที่ 4 ผลการศึกษา จากการศึกษาการทำานิทานสอนใจโดยใช้โปรแกรม flash ใน การทำาโครงงานครั้งนี้ ทำาให้ข้าพเจ้าได้รู้จักวิธีการทำาและได้ศึกษา รายละเอียดในการทำาโครงงาน เพื่อสร้างผลงานคอมพิวเตอร์ เพื่อ เป็นสื่อการเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ และเป็นนิทานสำาหรับสั่งสอน
 11. 11. ให้ข้อคิดกับผู้ดูได้เป็นอย่างดี โดยประยุกต์เข้ากับโครงงาน คอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำาได้ศึกษาการใช้โปรแกรม flash และได้นำามาประยุกต์ ใช้กับโครงงานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของนิทานสอนใจและโครง งานชิ้นนี้สามารถนำามาใช้ในการเป็นสื่อการสอนและเป็นนิทานเพื่อ ความเพลินเพลินของเด็กๆและบุคคลทุกเพศทุกวัย 5 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษา จากการจัดทำาโครงงานพบว่า มีการพบปัญหาในเรื่องการใช้ โปรแกรม Macromedia Flash เนื่องจากไม่ชำานานการใช้ โปรแกรมนี้ และไม่มีลูกเล่นที่สะดุดตา และไม่ค่อยมีสีสัน ข้อเสนอแนะ
 12. 12. 1. ควรเพิ่มสีสันในโครงงาน 2. ควรเพิ่มลูกเล่นให้มากกว่านี้ 3. ควรเพิ่มสิ่งจูงใจในโครงงานให้น่าสนใจมากกว่านี้ บรรณานุกรม คีรีบูน, นิทานอีสป, 2550.กระต่ายกับเต่า.ใน นิทานอีสป.หน้า 5. กรุงเทพมหานคร:คีรีบูน คมเพชร ฉตรศ ัั ภกุ ลุ . (2529).นิทานอีสป . พิมพ์ครั้งที่1. กรง เทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ทรัพย์ ประกอบสุข . (2527).นิทานชาดก . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
 13. 13. ข้อมูลผู้จัดทำำ ชื่อ นำงสำวศศิมำ ปลั่งกลำง อำยุ 17 ปี วันเกิด 25 กุมภำพันธ์ 2538 ที่อยู่ 32/1 หมู่2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
 14. 14. เบอร์โทรศัพท์ 089-0140460

×