Unidade 1. O dereito laboral. Normas fundamentais

634 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unidade 1. O dereito laboral. Normas fundamentais

 1. 1. Unidade didáctica 1: O dereito laboral. Normas fundamentais.
 2. 2. Relacións de traballo <ul><li>Relacións laborais: regulaméntanse por o dereito laboral. </li></ul><ul><li>Relacións laborais especiais: regulaméntanse por normas especiais e o dereito laboral. </li></ul><ul><li>Relacións non laborais: regulaméntanse por outras normas. </li></ul>
 3. 3. Relación laboral <ul><li>Persoal </li></ul><ul><li>Voluntaria </li></ul><ul><li>Por conta allea </li></ul><ul><li>Retribuida </li></ul><ul><li>Dependente </li></ul>
 4. 4. Relacións laborais especiais <ul><li>Teñen unha normativa propia. (R.D.) Son relacións especiais: </li></ul><ul><li>A do servizo do fogar familiar. </li></ul><ul><li>A de persoal de alta dirección. </li></ul><ul><li>A dos deportistas profesionais. </li></ul><ul><li>A dos artistas de espectáculos públicos. </li></ul><ul><li>A dos penados en institucións carcelarias. </li></ul><ul><li>A dos traballadores minusválidos que presten os seus servizos no centro especiais de emprego. </li></ul><ul><li>A dos estibadores portuarios que presten servizos a través de sociedades estatais ou dos suxeitos que desempeñen as mesmas funciones que estas en os portos xestionados polas Comunidades autónomas. </li></ul><ul><li>A das persoas que interveñan en operacións mercantís por conta dun ou máis empresarios sen asumir o risco e venturas daquelas. </li></ul><ul><li>Calquera outro traballo que sexa expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por unha lei. </li></ul>
 5. 5. Relacións non laborais. <ul><li>A relación de servizo dos funcionarios públicos. </li></ul><ul><li>As prestacións persoais obrigatorias. </li></ul><ul><li>A dos conselleiros nas empresas societarias cando non desenvolven outra actividade na empresa. </li></ul><ul><li>Os traballos realizados a título de amizade, benevolencia ou boa veciñanza. </li></ul><ul><li>Os traballos familiares*, salvo que se demostre a condición de asalariados de quen os leve a cabo. </li></ul><ul><li>Os axentes comerciais que interveñen en operacións mercantís asumindo o risco destas. </li></ul><ul><li>A actividade dos transportistas con autorización administrativa </li></ul><ul><li>A dos traballos efectuados por conta propia (autónomos) </li></ul>
 6. 6. Traballos familiares* <ul><li>Consideranse familiares, a estes efectos, sempre que convivan co empresario/a, o cónxuxe e os familiares por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grado. </li></ul>
 7. 7. Exercicios. <ul><li>1.- María traballa como empregada do fogar no domicilio dos señores Domínguez. Trátase dunha relación laboral?. Razona a resposta. </li></ul><ul><li>2.- Pepe vive na casa dos seus pais e axuda no taller que estes posúen. Non cobra ningún salario. Indica se é unha relación laboral. </li></ul><ul><li>3.- Alicia é voluntaria nunha ONG. Analiza se a súa relación é laboral. </li></ul><ul><li>4.- Susana é transportista e efectúa transportes para Cetran S.A co camión propiedade desta empresa. Trátase dunha relación laboral ou excluída? </li></ul>
 8. 8. DEREITO <ul><li>É o conxunto de principios e normas xurídicas a que están sometidas as relacións humanas en toda sociedade, cuios individuos poden ser obrigados o seu cumplimento. </li></ul>
 9. 9. ¿Quen crea o dereito? (fontes materiais) <ul><li>Poder Lexislativo: Cortes Xerales ou Parlamento. </li></ul><ul><li>Poder Executivo: Goberno, Ministerios e Órganos de Goberno das Comunidades Autónomas. </li></ul><ul><li>Órganos administrativos de rango inferior: Diputacións, Municipios, Direccións Xerais… </li></ul><ul><li>Colectividades de persoas. </li></ul>
 10. 10. ¿Cómo se manifesta? (fontes formais) <ul><li>A Lei </li></ul><ul><li>A Costume </li></ul><ul><li>Os principios xerais do Dereito </li></ul>
 11. 11. Tipos de Normas <ul><li>Poder Lexislativo </li></ul><ul><ul><li>Leis en sentido estricto (A Constitución, Leis Orgánicas, Leis Ordinarias) </li></ul></ul><ul><li>Poder Executivo </li></ul><ul><ul><li>Normas con rango de lei (Reais decretos Lexislativos, Reais decretos leis) </li></ul></ul><ul><li>Órganos administrativos inferiois </li></ul><ul><ul><li>Reglamentos (Reais Decretos, Órdes das comisións delegadas do Goberno, Órdes Ministeriais, Resolucións, Bandos, Ordenanzas) </li></ul></ul>
 12. 12. Xerarquía das normas xurídicas <ul><li>Poder Lexislativo. (Cortes Xerais ou Parlamento): </li></ul><ul><ul><li>1º Costitución </li></ul></ul><ul><ul><li>2º Leis Orgánicas </li></ul></ul><ul><ul><li>3º Leis Ordinarias </li></ul></ul><ul><li>Poder Executivo. </li></ul><ul><ul><li>Reais Decretos Leis e Reais Decretos Lexislativos </li></ul></ul><ul><ul><li>Reais Decretos </li></ul></ul><ul><ul><li>Órdes de comisións delegadas do Goberno </li></ul></ul><ul><ul><li>Órdes Ministeriais </li></ul></ul>
 13. 13. Dereito laboral. <ul><li>É unha rama do Dereito cuxos principios e normas xurídicas teñen por obxecto a tutela do traballo humano , produtivo , libre e por conta allea , prestada por un traballador en relación de dependencia a un empleador a cambio dunha contraprestación dineraria . </li></ul>
 14. 14. Fontes do Dereito Laboral <ul><li>Fontes externas:procedentes de fóra do territorio español. </li></ul><ul><li>Fontes internas: proceden do territorio español. </li></ul>
 15. 15. Fontes Internas <ul><li>A Constitución española. </li></ul><ul><li>Leis en sentido estricto: </li></ul><ul><ul><li>Lei Orgánica de Liberdade Sindical </li></ul></ul><ul><ul><li>Lei de prevención de riscos laborais. </li></ul></ul><ul><li>Normas con rango de lei: </li></ul><ul><ul><li>R.D. Lexislativo, texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. </li></ul></ul><ul><ul><li>R.D. Lexislativo, texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. </li></ul></ul><ul><ul><li>R.D. Lexislativo, texto refundido da Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social. </li></ul></ul><ul><li>Regulamentos: </li></ul><ul><ul><li>R.D. polo que se fixa o salario mínimo interprofesional. </li></ul></ul><ul><ul><li>R.D. sobre xornadas especiais de traballo. </li></ul></ul><ul><li>Convenios Colectivos </li></ul><ul><li>Contrato de Traballo </li></ul><ul><li>O costume laboral (debe darse nunha localidade e profesión concreta) </li></ul>
 16. 16. Fontes Externas. <ul><li>Regulamentos comunitarios: Lei comunitaria directamente aplicable en todos os Estados. </li></ul><ul><li>Directivas Comunitarias: Supoñen unha obriga respecto ao resultado, pero requiren unha norma interna de adaptación para a súa entrada en vigor nos Estados Membros. </li></ul><ul><li>Convenios da OIT: forman parte do ordenamento xurídico dos países membros cando son ratificados por estes. </li></ul><ul><li>Tratados ou convenios bilaterais ou multilaterais. </li></ul>
 17. 17. Principios de aplicación do Dereito laboral. <ul><li>Principio de norma mínima: nas normas laborais de xerarquía superior establecense mínimos de dereito necesario que as normas de rango inferior deberán respetar ou mellorar. </li></ul><ul><li>Principio pro operario ou in dubio pro operario: hai numerosos casos nos que a norma non é clara e admite, polo tanto, diferentes interpretacións, debendo aplicarse a máis positiva para o traballador. </li></ul><ul><li>Principio de norma máis favorable: se a unha relación laboral se lle poden aplicar varias normas, tomarase a que, en conxunto, sexa máis favorable o traballador, tendo en conta os conceptos cuantificables (salario, xornada…) de todo un ano. Deben respetarse os mínimos de dereito necesario. </li></ul><ul><li>Principio da condición máis beneficiosa: ante a aparición dunha norma laboral que fixe condicións peores que as contidas nos contratos, mantendránse as mellores condicións establecidas anteriormente. </li></ul><ul><li>Principio de irrenunciabilidade de dereitos: os traballadores non poden renunciar os dereitos que as normas lles recoñecen. </li></ul>
 18. 18. DEREITOS BÁSICOS COMO TRABALLADOR <ul><li>Dereito a afiliarte libremente ao sindicato da túa elección. </li></ul><ul><li>Dereito de folga. </li></ul><ul><li>Dereito de reunión. </li></ul><ul><li>Dereito o traballo e a libre elección de profesión ou oficio. </li></ul><ul><li>Dereito a unha seguridade e hixiene no traballo e á protección da saúde </li></ul><ul><li>Dereito ao descanso necesario </li></ul><ul><li>Dereito a unha asistencia e prestacións sociais </li></ul><ul><li>Dereito á negociación colectiva. </li></ul>
 19. 19. DEREITOS BÁSICOS COMO TRABALLADOR <ul><li>Dereito á adopción de medidas de conflito colectivo. </li></ul><ul><li>Dereito de participación na empresa. </li></ul><ul><li>Dereito á ocupación efectiva </li></ul><ul><li>Dereito a non ser discriminado </li></ul><ul><li>Dereito á integridade física, respecto á intimidade, consideración á dignidade e protección fronte a ofensas verbais ou físicas de natureza sexual. </li></ul><ul><li>Dereito á percepción puntual da remuneración pactada ou legalmente establecida. </li></ul><ul><li>Dereito ao exercicio individual de accións derivadas do seu contrato de traballo. </li></ul><ul><li>E en xeral, todos os dereitos que se deriven do contrato de traballo específico. </li></ul>
 20. 20. Deberes do traballador. <ul><li>Cumprir coas obrigacións concretas do seu posto de traballo, de conformidade ás regras da boa fe e dilixencia. </li></ul><ul><li>Observar as medidas de seguridade e hixiene que se adopten. </li></ul><ul><li>Cumprir as ordes e instrucións do empresario no exercicio regular das súas facultades directivas. </li></ul><ul><li>Non concorrer coa actividade da empresa, nos termos fixados nesta Lei. </li></ul><ul><li>Contribuír á mellora da produtividade. </li></ul><ul><li>Cantos se deriven, no seu caso, dos respectivos contratos de traballo. </li></ul>
 21. 21. POTESTADES DO EMPRESARIO <ul><li>Poder de dirección: </li></ul><ul><ul><li>Ordinario: Unha das características da prestación de traballo é a dependencia, posto que se desenvolve baixo o ámbito de organización e subordinación do empresario. O poder de dirección supón: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facultade para decidir a estructura organizativa da empresa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facultade para ditar ordes e instruccións para o cumprimento da prestación de traballo contemplada no contrato de traballo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facultade para controlar o cumpriento da prestación de traballo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Extraordinario: é unha manifestación especial do poder de dirección, tamén chamado poder de dirección extraordinario, pois esta facultade (ius Variandi) supón a posibilidade de que o empresario varíe unilateralmente as caracteríisticas da prestación. </li></ul></ul>
 22. 22. POTESTADES DO EMPRESARIO <ul><li>Poder disciplinario: é a facultade do empresario para sancionar os incumprimentos do traballador. </li></ul><ul><ul><li>Límites ao poder disciplinario: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non se poden impoñer sancións que supoñan multa da haber (reducción de soldo). Si se permite a suspensión de emprego e soldo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non se poden impoñer sancións que supoñan redución dos períodos de descanso. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Deberes do empresario <ul><li>Respetar os dereitos dos traballadores. </li></ul><ul><li>Cumprir a normativa laboral en todos os seus aspectos. (contratos, seguridade social…) </li></ul>
 24. 24. Exercicios <ul><li>Describe tres tipos de relacións de traballo consideradas laborais, e identifica en cada unha as 5 características das relacións laborais. </li></ul><ul><li>Indica cal é a norma básica en materia laboral. </li></ul><ul><li>Enumera, segundo a orde xerárquica, as distintas fontes materiais do dereito. </li></ul><ul><li>Un empresario sanciona un traballador, como consecuencia dos seus incumprimentos, cun mes de suspensión de emprego e soldo, conforme ao establecido no convenio colectivo de aplicación. Analiza se o empresario pode imponerlle esa sanción. </li></ul><ul><li>Un empresario intenta forzar a saída da empresa do seu xefe de productos sen dereito a indemnización. Para iso, decidiu non asignarlle ningunha función. Indica e razoa se o traballador pode reclamar pola violación dalgún dos seus dereitos. </li></ul>

×