Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Published by Bul-Can Horizons Company
B u l -C a n H o r i z o n s      C»Á‰‡ÚÂÎÒ͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ - Ô‰Ô˜‡Ú̇ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Ë Ô˜‡Ú ̇ ÂÍ·ÏÌË ‰ËÔΡÌË, ·Ó¯ÛË...
Architectural Design                         ¿ıËÚÂÍÚÛ‡Construction               ...
Architectural Design                   ¿ıËÚÂÍÚÛ‡Construction                     ...
Architectural Design                   ¿ıËÚÂÍÚÛ‡Construction                     ...
Auto Services                   ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë   INSURANCE REPLACEMENT SPECIALISTS   FREE LOC...
Auto Services                    ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë  www.cruickshankford.com             ...
Auto Services                         ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë       Êà÷åñòâåíà ä èàãíîñòèêà   ...
Auto Services                    ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë                  Complete Auto R...
Beauty, Health                          ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚     F OOT & A NKLE C LINIC     ...
Beauty, Health                    ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚             Zhasmina Genova       ...
Beauty, Health                          ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚              PRETTY WOMAN  ...
Beauty, Health     ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚         12
Deli, Restaurants, Beverages         Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË          European Meat and Deli   ...
Deli, Restaurants, Beverages    Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË BBS ∑THE BULGARIAN STOREî 9300 W IRVING PARK RD SCHILLER...
Deli, Restaurants, Beverages    Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË                15
Deli, Restaurants, Beverages    Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË                16
Deli, Restaurants, Beverages         Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË   This new state of the art ‘brew on premis...
Deli, Restaurants, Beverages        Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË     FLAMINGOS RESTAURANT IS THE BEST CHOICE...
Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë —ÔÓÚ                            ≈ducation and Sport              ...
Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë —ÔÓÚ                 ≈ducation and Sport              Elena Gogovcheva    ...
Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë —ÔÓÚ    ≈ducation and Sport           21
Financial Services                     ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments             ...
Financial Services                   ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments              ...
Kaneff Golf                       ‡ÌÂÙ √ÓÎÙ    8QLTXH 3URSHUWLHV  +ROHV RI 2XWVWDQGLQJ 3XEOLF *...
Kaneff Properties                                     ‡ÌÂÙ »ÏÓÚË Big          ...
Financial Services                                ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments  ...
Financial Services                                ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments  ...
Financial Services                    ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments              ...
Financial Services             ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments        «‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ËÌ‚ÂÒÚˈËË ...
Flowers & Celebrations    ÷‚ÂÚˇ Ë œ‡ÁÌÂÌÒÚ‚‡             30
Flowers & Celebrations                    ÷‚ÂÚˇ Ë œ‡ÁÌÂÌÒÚ‚‡         party N style FOR ALL Y...
Graphic Design    √‡Ù˘ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ         32
Graphic Design    √‡Ù˘ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ         33
Legal Services                          œ‡‚ÌË ÛÒÎÛ„Ë         Howard C. Gilbert     ...
Legal Services                           œ‡‚ÌË ÛÒÎÛ„Ë              CHANTAL DESLO...
Real Estate                            »ÏÓÚË Id love to help you buy or sell a home!      ...
Real Estate                »ÏÓÚË        DANIELA HRISTOVA             B.ARCH.      ...
Real Estate                             »ÏÓÚË                “ ÓÚ‡Î̇ ÎÓˇÎÌÓÒÚ...
Real Estate                                             »ÏÓÚË         ...
Real Estate                                     »ÏÓÚË    Chris Hinov       ...
Social Services                        —ӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë                      ...
Transportation Services                            “‡ÌÒÔÓÚÌË ÛÒÎÛ„Ë             ...
Transportation Services               “‡ÌÒÔÓÚÌË ÛÒÎÛ„Ë         S & SONS             ...
Travel                              “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies                   ...
Travel                    “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies                     ‡„Â̈ËË ❐ 15-„...
Travel                                 “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies                ...
Travel                                “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies                 ...
Travel                                “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies                ...
Guide                                     —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ√ÂÌÂ‡ÎÌÓ ÍÓÌÒÛÎÒÚ‚Ó Ì‡ –ÂÔÛ·ÎË͇...
Guide                                 —Ô‡‚Ó˜ÌËÍCanada Information (anything) Toll Free1-8...
Guide                                —Ô‡‚Ó˜ÌËÍCentral                  ...
Guide                               —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ        TELEPHONE AREA CODES For Can...
Guide                                —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ608 Wisconsin     712 Iowa       ...
Guide                             —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ              HOLIDAYS        ...
Guide                               —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ Ðàäèîïðîãðàìà „Áúëãàðñêè õîðèçîíòè“ âñÿêà...
56
—Í˙ÔË ÔˡÚÂÎË,ÕÂÛÒÂÚÌÓ ËÁÏË̇ ˆˇÎÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ, ÓÚ͇ÍÚÓ Á‡ÔӘ̇ıÏ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡  ‡-  ̇‰ÒÍÓ - ·˙΄‡ÒÍˡ ·ËÁÌÂÒ Í‡Ú‡ÎÓ„...
II
III
IV
Contents                                                         ...
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Canadian-Bulgarian Business Directory 2011

5,580 views

Published on

Came into existence in 2002. It has become a successful source of valuable information for and about the Bulgarian community in Canada. Circulation: 5000.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canadian-Bulgarian Business Directory 2011

 1. 1. Published by Bul-Can Horizons Company
 2. 2. B u l -C a n H o r i z o n s C»Á‰‡ÚÂÎÒ͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ - Ô‰Ô˜‡Ú̇ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Ë Ô˜‡Ú ̇ ÂÍ·ÏÌË ‰ËÔΡÌË, ·Ó¯ÛË, ͇ڇÎÓÁË, ͇ÎẨ‡Ë, Ô‚Ӊ‡˜ÂÒ͇ Ë ÔÓÒ‰Ì˘ÂÒ͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚  ‡Ì‡‰‡ Ë ¡˙΄‡ˡBul-Can Horizons PAM Publishing Co.5312 Dundas St. West 19 Serdika St.Toronto ON, M9B 1B3 Canada Sofia 1202, BulgariaTel.: 416-962-7100 Tel.: (02) 983-19-57Fax: 416-962-7101 Fax: (02) 983-51-52E-mail: editor@bulgarianhorizons.com E-mail: pcw@pcw.bgUrl: www.bulgarianhorizons.com Url: www.pcw.bg Established 1999 www.bulgarianhorizons.com ¿·ÓÌË‡ÈÚ Ò Á‡ ‚. ì¡˙΄‡ÒÍË ıÓËÁÓÌÚËî ≠ Ô˙‚ËˇÚ ‚ÂÒÚÌËÍ Ì‡ ·˙΄‡ËÚ ‚ “ÓÓÌÚÓ Ë ˆˇÎ‡  ‡Ì‡‰‡! ¬Ë̇„Ë ÌÓ‚, ̇ ÒÚ‡‡Ú‡ ˆÂ̇, $70.00 Á‡ ˆˇÎ‡ „Ó‰Ë̇!«‡ˇ‚ÍË Á‡ ‡·Ó̇ÏÂÌÚ Ò ÔËÂÏ‡Ú ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡, ÚÂÎÂÙÓÌ ËÎË »ÌÚÂÌÂÚ. Bulgarian Horizons, 5312 Dundas St. West, Toronto ON, M9B 1B3 Tel.: 416-962-7100 fax: 416-962-7101 E-mail: advertising@bulgarianhorizons.com œ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ¡˙΄‡ˡ: PAM Publishing Company, ÛÎ. ì—Â‰Ë͇î 19, —ÓÙˡ 1202, ÚÂÎ.: (**359 2) 983-58-77, ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (**359 2) 983-51-52 1
 3. 3. Architectural Design ¿ıËÚÂÍÚÛ‡Construction —ÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ALKO ENGINEERING SERVICES LTD. ¿À≈ —  Œ¬¿˜≈¬ Dipl. Eng., P.Eng. Principal STRUCTURAL RADEFF Architect Ltd. DESIGN ARCHITECTURE+INTERIOR DESIGN 244 Glenforest Road 2605 Hammond Road Toronto, Ontario, M4N 2A4 CANADA Mississauga, Ontario, L5K IT3 Tel: 416.481.4087 Tel:905-822-2387 Fax: 416.481.6719 Cell: 647-207-2387 E-Mail: info@radeff.ca Fax : 905-822-7434 wvwv.radeff.ca ALFA SYSTEMS Heating Cooling Service, Installation, Maintenance 416-707-1515 95 % High Efficiency Furnace (ECM Motor) coupled with 15 SEER A/C will qualify you for the Federal/Provincial Grants* 10 Years Warranty on Parts *ecoENERGY home assessment required before the installation 2
 4. 4. Architectural Design ¿ıËÚÂÍÚÛ‡Construction —ÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ¬ŒƒŒœ–Œ¬Œƒ, K¿Õ¿À»«¿÷»fl » Œ“ŒœÀ≈Õ»≈ PLUMBING & HEATING MASTER PLUMBER HEATING REPAIRS ALL WORK GUARANTEED PROFESSIONAL NEW WORK, REPAIR DESIGN AND RENOVATION INSTALLATION UNDERGROUND SPRINKLERS Õ¿œŒ»“≈ÀÕ» —»—“≈û FAIR WAY, RAIN SYSTEMS »‚Ó Tel. 416-699-9505 416-464-5730 General NOTES contracting & renovation Drywall Painting Framing Decks Basements Radoslav(647) 890-2406 3
 5. 5. Architectural Design ¿ıËÚÂÍÚÛ‡Construction —ÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó H&B Renovations Corporation ADDITIONS, DESIGN, RENOVATION FROM FOUNDATIONS TO STUCCO AND CUSTOM CARPET, FULLY INSURED. Call Belin at 647-889-4883 or Hristofor at 416-567-9585 Special low prices warranted! A¡ŒÕ¿Ã≈Õ“ Name: Address: City: Province: Postal Code: E-mail: Phone: Fax: 6 months $40.00 12 months $70.00 »ÁÔ‡ÚÂÚ ڇÎÓ̇ Á‡Â‰ÌÓ Ò ˜ÂÍ ËÎË Ô·ÚÂÊÌÓ Ì‡Âʉ‡Ì (money order) ̇ ‡‰ÂÒ‡ ̇ ‰‡ÍˆËˇÚ‡: Bulgarian Horizons, 5312 Dundas St. West Toronto, ON M9B 1B3 Ph: 416-962-7100 ï F: 416-962-7101 ï www.bulgarianhorizons.com 4
 6. 6. Auto Services ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë INSURANCE REPLACEMENT SPECIALISTS FREE LOCAL PICK-UP AND DROP-OFF ONLY NEW MODELS SPECIAL WEEKLY AND MONTHLY RATES SPECIALIZING IN ACCIDENT CLAIMS 7-2477 Motorway Blvd. 905-277-2886 Mississauga, ON L5L 3R2 RED L INE M OTORS Dimitre Dencheff 416-566-813 WE MAINTAIN THE BEST AND MOST COMPREHENSIVE INVENTORY OF PRE-OWNED VEHICLES WE ARE WORKING WITH THE BEST COMPANIES TO PROVIDE YOU WITH THE LOWEST CAR INSURANCE RATES Accident Benefits Specialists Immediate Legal Assistance Car Accidents Maximum Compensation Medical Aid 3059 SOUTHCREEK RD MISSISSAUGA, ON L4X 2E9 416-566-8131 www.autotrader.ca/redlinemotors 5
 7. 7. Auto Services ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë www.cruickshankford.com Âèëè Êúíåâà Office: 416-244-6461 Cell: 416-822-3959 2062 WESTON RD., TORONTO M9N 1X5 Ïîêóïêî-ïðîäàæáà íà âñÿêàêâè ìàðêè àâòîìîáèëè ÍÎÂÈ È ÓÏÎÒÐÅÁßÂÀÍÈ ALL MAKES OF NEW & USED VEHICLES SALES - LEASING œÀ¿Ã≈Õ Õ≈ƒflÀ Œ¬ œÀ¿Ã≈Õ ¡Œ–»—Œ¬ ¿¬“ŒÃ≈’¿Õ»  ¿¬“ŒÃ≈’¿Õ»  “≈’Õ»˜≈— Œ Œ¡—À”Δ¬¿Õ≈ » –≈ÌՓ Õ¿ ¿¬“ŒÃŒ¡»À» » ¬—»˜ » ¬»ƒŒ¬≈ ƒ¬»√¿“≈À» 416-786-7259, 647-504-6579 867 Kipling Avenue, Etobicoke photonedyalkov@gmail.com 6
 8. 8. Auto Services ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Êà÷åñòâåíà ä èàãíîñòèêà Êà÷åñòâåí è á úðç ð åìîíò íà âñè÷êè âèäîâå ëåêè àâòîìîáèëè, SUV è âàíîâå â óäîáíî çà êëèåíòà âðåìå, âêë. ñúáîòà è íåäåëÿ “ÓÓÌÚÓ Ë GTA «‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ Ò ӷ‡‰ÂÚÂ Ë ÓÒÚ‡‚ÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌË ̇ ÚÂÎ. 905-794-1628 - ¿ÎÂÍÒ  ‡‡‰ÊÓ‚ EUROPEAN DRIVER EDUCATION LTD CASTLE GATE AUTO SALES New & Used Automobiles Consignment Sales & Leasing ¿Ì‰˛ ❍ ≈‚„ÂÌË ËÌÒÚÛÍÚÓË œÓ‰‡Ê·‡ ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ◊¿¬ƒ¿– ❍ –‡·ÓÚËÏ Ò ‡Á΢ÌË Ó·˘ÌÓÒÚË ÓÚ 1987 „. ❍ √Ó‚ÓËÏ ‡Ì„ÎËÈÒÍË, ÛÒÍË, ÔÓÎÒÍË ÕË ˘Â ̇ÏÂËÏ ÍÓ·ڇ, ÍÓˇÚÓ Ú˙ÒËÚÂ! Andrew 416-722-6534 Eugene 647-296-6591 416-275-2046 7
 9. 9. Auto Services ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Complete Auto Repairs on all Makes & Models 24h towing service Tune-up Air conditioning Electrical repair Ðåìîíò íà àâòîìîáèëè è Emission testing âñè÷êè âèäîâå äâèãàòåëè Transmission rebuilding Õ‡ÒÚÓÈÍË Brakes  ÎËχÚ˘ÌË ËÌÒڇ·ˆËË ≈ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓÔ‡‚ÍË ≈ÏËÒËÓÌÂÌ ÚÂÒÚ ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ Ú‡ÌÒÏËÒˡ —˙‰ËÌËÚÂÎÌË ÒÔË‡˜ÍË —ÏˇÌ‡ ̇ χÒÎÓ œÓ‰‡Ê·‡ ̇ ÛÔÓÚ·ˇ‚‡ÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË —ÔË‡˜ÍË 905-274-2200 905-274-2205 526 South Service Rd. (between Cawthra &Hurontario) Mississauga 8
 10. 10. Beauty, Health  ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚ F OOT & A NKLE C LINIC (children & adults) S ANTE P.C APOBIANCO , D. Ch. Nail and skin disorders Calluses Ulcers Corns Diabetic/Arthritic feet Warts Work, sport, auto injuries Lower back pain Arch, heel and hip pain Ankle pain Knee pain Custom made Orthotics; Orthopaedic & Custom shoes Covered by: Health insurances Welfare & ODSP WSIB First consultation free 815 College St. Suite 207, Toronto; tel./fax 416-923-3880 ŒÚÒÚ˙ÔÍË Á‡ ·˙΄‡Ë THE BEST STYLE FOR YOUR HAIR OVER 15 YEARS OF BRINGING OUR CLIENTS BEAUTY ESTHETICS SATISFACTION TRUST Momchil 647-448-4686 or George 416-248-9009 140 La Rose Ave. Etobicoke, M9P 1B2 9
 11. 11. Beauty, Health  ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚ Zhasmina Genova 647-893-9012 647-340-4024 53 Gage Ave Scarborough, ON M1J 1T7 Massages Physiotherapy Premedical exercises Acupuncture Cupping Aromatherapy Recovery after injuries Health related problems 10
 12. 12. Beauty, Health  ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚ PRETTY WOMAN ≈¬–Œœ≈…— ¿  Œ«Ã≈“» ¿ ¡⁄À√¿–— ¿  Œ«Ã≈“»˜ ¿ Ò 20 „Ó‰ËÌË ÓÔËÚ ‡·ÓÚË Á‡ ‚‡Ò ¡⁄À√¿–» ¬  ¿Õ¿ƒ¿ ¬Ò˘ÍË ‚ˉӂ ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË ÛÒÎÛ„Ë Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË: Full Esthetics ï Advanced Acne ï Anti Wrinkle ï Anti Aging ï Mature, Dry, Dehydrated Skin Types ï Eyes - Lips ï Treatments Waxing ï Manicure ï Pedicure ï Natural Skin Care Line ¬‡Ìˇ 416.422.3113 Hairmore Salon, 266 Donlands Ave, Toronto Ë „‡ ·˙Î «‡ - »  — « “¿ ¡≈ For a perfect skin again - Beauty By Nature Organic Day SPA The Latest State-of-the-Art Technology for Treatment of: Rosacea Acne Sun Damaged Skin Age Spots Hyperpigmentation is now at Beauty by Nature Spa «‡ · 20% ˙΄‡Ë ÓÚÒÚ ˙Ô͇ Pedicure Manicuire Facial Photo Facial Body Massage Waxing Laser 39 Main Street, Markham, ON L3P 1X3 Plenty of free Parking 905.294.2970 www.beautybynaturespa.ca 11
 13. 13. Beauty, Health  ÓÁÏÂÚË͇, «‰‡‚ 12
 14. 14. Deli, Restaurants, Beverages Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË European Meat and Deli œÓ‰‡Ê·‡ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó √ÓΡÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ¬ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó œÎ‡Ú‡ Ò ÏÂÒÌË ‰ÂÎË͇ÚÂÒË ÔÓ Ê·ÌË ̇ ÍÎËÂÌÚ‡ www.karlovo.com Ùå íè íàìåðèòå íà àäðåñ: 8 Six Point Road, Etobicoke 416-503-2950 469 Cosburn Ave, East York NEW 416-421-5207 13
 15. 15. Deli, Restaurants, Beverages Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË BBS ∑THE BULGARIAN STOREî 9300 W IRVING PARK RD SCHILLER PARK IL 60176 847-678-9526 œ˙‚ËˇÚ ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì ·˙΄‡ÒÍË Ï‡„‡ÁËÌ ‚ —¿Ÿ, ‚ ‡ÈÓ̇ ̇ ◊Ë͇„Ó. —Û‰ÊÛÍ, ÎÛ͇Ì͇, Ô˙ÒÚ‡χ, ÙËΠì≈ÎÂ̇î, Í·‡Ô˜ÂÚ‡, ͲÙÚÂÚ‡, ·ÓÁ‡, ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ, ͇¯Í‡‚‡Î, ÒËÂÌÂ, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ÓÚ Î˛ÚÂÌˈ‡, ‚‡ÙÎË "ÃÓÂÌË", "ÃÛ‡"..... Ë Ó˘Â ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó. 14
 16. 16. Deli, Restaurants, Beverages Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË 15
 17. 17. Deli, Restaurants, Beverages Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË 16
 18. 18. Deli, Restaurants, Beverages Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË This new state of the art ‘brew on premise’ wine shoppe makes bottling easy with all our automatic equipment including a bottle washing system, bottle filler, corker and shrink cap machine. Select your wine, mix it, bottle it, Enjoy it! We can customize wine labels great for any occasion! Whether you make wine here or at home, Enjoy great wine...Own the experience. “Wine a Little...You’ll feel better” FOR MORE DETAILS VISIT VINOMIRO – GAGE AVENUE KITCHENER ONT CAN T - | WWWVINOMIRO COM KITCHENER | LONDON | BELLEVILLE 17
 19. 19. Deli, Restaurants, Beverages Ç„‡ÁËÌË, –ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Õ‡ÔËÚÍË FLAMINGOS RESTAURANT IS THE BEST CHOICE FOR BULGARIANS for weddings, showers, birthday and engagement parties, anniver- saries, corporate events, seminars, fashion shows and more... It is a popular and highly recommended Serbian restaurant, famous for the “best parties in town” ! At your service: ELI: 647-801-1819 DIMITAR: 647-686-4925 18
 20. 20. Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë —ÔÓÚ ≈ducation and Sport CFTP CANADIAN FAMILY TAEKWONDO PROGRAMS Õ‡¯ÂÚÓ Û˜ËÎˢ ÒÔˆˇÎËÁË‡ ‚  ŒÕ÷≈Õ“–¿÷»fl, 10% ÓÚÒÚ˙Ô͇ Á‡ ·˙΄‡Ë ƒ»—÷»œÀ»Õ¿, Õ‡¯ËˇÚ ‡‰ÂÒ Â: ”¬≈–≈ÕŒ—“ 3138 Lakeshore Blvd West » ”¬¿Δ≈Õ»≈ Toronto ON M8V 1L4 ◊‡ÒÓ‚Â Ò Ì‡¯Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Ëχ Ë ‚ Ken Cox Community Centre 28 Colonel Samuel Smith Park Drive Etobicoke, Ontario T: 416.392.6355 Phoenix Montessori School 416.255.4664 19 Glen Agar Drive Etobicoke, Ontario www.cftp.ca 2007 MAIA LLC/0407/CA-1026 T: 416.695.1212 NOTES 19
 21. 21. Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë —ÔÓÚ ≈ducation and Sport Elena Gogovcheva Елена Гоговчева What? Math is hard? You can not do it alone? Elementary/Middle School High School University Classes Classes Classes Summer Math Classes 905-756-2578 www.school4math.ca 61 Lakeshore Road East, upper floor Mississauga,Ontario, L5G 1C9 ”ÓˆË ÔÓ ÔˇÌÓ Á‡ ‰Âˆ‡ NOTES ‚ downtown Toronto. ”‰Ó·ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ cell: 647 999 7931 home: 416 323 0777 ¬ËÓ· 20
 22. 22. Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë —ÔÓÚ ≈ducation and Sport 21
 23. 23. Financial Services ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments «‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ËÌ‚ÂÒÚˈËË Tchavdar Elenkov CERTIFIED FINANCIAL PLANNER REGISTERED HEALTH UNDERWRITER Financial security and prosperity RHU and CFP professional with more than 30 years experience Works with the best insurance companies and banks in Canada Offers the best and most secure investment options for education and retirement Offers the best health and life insurance protection for you, your family, for relatives and friends that come to visit you, RHU and for your business Always ask for the best! www.elenkov.com 80 Acadia Avenue, Suite 306, Markham, ON L3R 9V1 Tel.: 905 513-9802 ext. 226 Fax: 905 513-9830 Cell: 416 459-5679 Email: tchavdar@elenkov.com IK Bookkeeping Services BOOKKEEPING. ACCOUNTING, PAYROLL. SERVICES AND CORPORATE TAX. PERSONAL INCOME TAX. Ianka Karadjova Tel/fax 905.726.9613 92 Petermann Street, Aurora, ON L4G 7X5 —◊≈“Œ¬Œƒ—“¬Œ. Œ“◊≈“ÕŒ—“ » –¿«œÀ¿Ÿ¿“≈ÀÕ» ”—À”√». À»◊Õ» ƒ¿Õ⁄◊Õ» ƒ≈ À¿–¿÷»». 22
 24. 24. Financial Services ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments «‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ËÌ‚ÂÒÚˈËË Looking out for Your Best Interest ● 1st and 2nd Mortgage ● Refinancing ● Credit Lines ● Consolidation ● More than 40 Credit Providers Yana (Mariyana) Panchev 839 Central Parkway West, suite 100 Landmax Financial Inc. Mississauga, ON Brokerage Office: 905-848-9999 yana_panchev@centum.ca Cell: 416-305-5962 http://www.centum.ca/yana_panchev Fax: 905-507-9730 For All Your Real Estate and Mortgage Needs Stefan Rumanezov Sales Representative S R Bus: (905) 883-1988 Cell: (416) 876-5566 stefan.nr@live.com www.affordablehousesgta.com Licensed Mortgage Agent Lic#M10001721 23
 25. 25. Kaneff Golf  ‡ÌÂÙ √ÓÎÙ 8QLTXH 3URSHUWLHV +ROHV RI 2XWVWDQGLQJ 3XEOLF *ROI &RUSRUDWH (YHQWV :HGGLQJV DQG %DQTXHWV 3D $V <RX 3OD *ROI *ROI ,QVWUXFWLRQ 6SHFLDO 0HPEHUVKLSV LQLQJ &DOO RU HPDLO XV DW VDOHV#NDQHIIJROI FRP IRU PRUH GHWDLOV 0HHWLQJV 7RXUQDPHQWV :HGGLQJV ::: .$1())*2/) &20 24
 26. 26. Kaneff Properties  ‡ÌÂÙ »ÏÓÚË Big $ 950 Big one & two bedrooms from one & two bedrooms from * $ 1025* Includes indoor pool, sauna, fully Includes indoor pool, sauna, fully equipped gyms, billiards & tennis equipped gyms, billiards & tennis A/C, Hardwood & balconies Mississauga City Centre - walk to Square One Walk to Shoppers World A/C, Hardwood & balconies 210 Steeles Ave 220 Steeles Ave 3575 Kaneff Crescent 905-654-1869 905-614-2631 905-614-2604 Big $ 906 Big one & two bedrooms from one & two bedrooms from * $ 913* Includes indoor pool, sauna, fully Sauna, billiards and fully equipped gym equipped gyms, billiards/table tennis, Small qualnt building tennis & playground Two bedroom has over 955 sq. ft. Hardwood floors & balconies Hardwood floors & balconies On site tuck shop 2170 Sherobee Road 2177 Sherobee Road 905-614-2607 905-614-2606 Big $ 921 Big one & two bedrooms from * one & two bedrooms from $ 968* Includes indoor pool, sauna, squash, Includes indoor pool, fully equipped tennis, billiards, table tennis and fully gyms, billiards & tennis court equipped gyms A smaller, quiet property with a tranquil Hardwood floors & balconies creek flowing through the grounds Extremely well-maintained building 2111 Sherobee Road 2300 Confederation Parkway 905-614-2600 905-614-2605 *Utilities Included Office hours: Mon-Fri Noon to 8pm Sat & Sun 11am-6pm 25
 27. 27. Financial Services ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments «‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ËÌ‚ÂÒÚˈËË A new Desjardins Financial Security Independent Network financial centre, for your peace of mind… I am very pleased to announce the opening of the Toronto North West Financial Centre. This new office, located at 5109 Steeles Ave. West, Suite 202 in Toronto, is the 40th Desjardins Financial Security Independent Network and SFL partner financial centre in Canada. Representatives associated with Desjardins Financial Security Independent Network strive to offer you a diversified and com- plete range of advisory services and products designed to meet your financial needs. Their priority is to watch over your financial health and peace of mind, both now and for the future. If you’re interested in advice in line with your financial objectives and values, please don’t hesitate to contact me! Toronto North West Financial Centre Miro Mutafchiev, CLU, RHU Managing Director 5109 Steeles Ave. West, Suite 202 Toronto, ON M9L 2Y8 Office Reception: 647-348-3357 Office Direct: 647-477-8647 Cell Phone: 416-882-4884 Email: miro@dfsin.ca ® Registered trademark owned by Desjardins Financial Security 26
 28. 28. Financial Services ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments «‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ËÌ‚ÂÒÚˈËË Looking for balance? WE CAN SHOW YOU HOW! Having trouble balancing quality of life and professional success? Become a well-rounded entrepreneur What would you say to a career that focuses on results, and lets you develop yourself to your full potential? What would you say to a profession that provides you with guidance and support while encouraging independence? If you are entrepreneurial, creative and determined, you’ll certainly appreciate the career opportunity we are offering. The Toronto North West Financial Centre is looking for financial representatives for its region. Contact us to find out more about the benefits of this career! Toronto North West Financial Centre Miro Mutafchiev, CLU, RHU Managing Director 5109 Steeles Ave. West, Suite 202 Toronto, ON M9L 2Y8 Office Reception: 647-348-3357 Office Direct: 647-477-8647 Cell Phone: 416-882-4884 Email: miro@dfsin.ca ® Registered trademark owned by Desjardins Financial Security 27
 29. 29. Financial Services ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments «‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ËÌ‚ÂÒÚˈËË 7378 Yonge Street, Suite 9B1-43, Vaughan, ON, L4J 8J1 Tel: 905-482-7777 Fax: 905-482-7774 ¬—»˜ Œ «¿ ÌORTGAGE Õ¿ ƒŒ—“⁄œ≈Õ ≈«»  ● 1st, 2nd mortgages ● Re-Financing ≠ ÔÓ„‡Òˇ‚‡Ì ̇ ‰˙΄ӂ ● Program for Self Employed ● Mortgage Á‡ ÌÓ‚Ë ËÏË„‡ÌÚË, ·Âʇ̈Ë, ıÓ‡, ÊË‚ÂÂ˘Ë ËÁ‚˙Ì  ‡Ì‡‰‡ ● ÀÓ¯‡ Í‰ËÚ̇ ËÒÚÓˡ ● Home Equity Line of credit Tel: 905-482-7777 416-987-0008 Cell: 416-399-1778 28
 30. 30. Financial Services ‘Ë̇ÌÒÓ‚Ë ÛÒÎÛ„ËInsurance, Investments «‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ËÌ‚ÂÒÚˈËË Bookkeeping Payroll; HST filing QUALITY Income Tax Return FINANCIAL Help with other SERVICES Government Forms 647-448-4687 29
 31. 31. Flowers & Celebrations ÷‚ÂÚˇ Ë œ‡ÁÌÂÌÒÚ‚‡ 30
 32. 32. Flowers & Celebrations ÷‚ÂÚˇ Ë œ‡ÁÌÂÌÒÚ‚‡ party N style FOR ALL YOUR SPECIAL EVENTS AND UNFORGETTABLE EXPERIENCE HUNDRES OF DREAMS! THOUSAND OF DETAILS! MILLIONS OF MEMORIES! cu r≠ an stom ca tyle o s yo c Lime in ca ak sio es iv n for arr Private charter cruises: Wedding Birthday party Prom b Amazing decoration and perfect organization of all yours family , business events and children parties b photo, video, limo service b clowns, balloons, face painting, decorations We will take care of everything - call Nataliya and enjoy it! 416 888 5282 www.partynstyle.net, nataliyastefanova@yahoo.ca 31
 33. 33. Graphic Design √‡Ù˘ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ 32
 34. 34. Graphic Design √‡Ù˘ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ 33
 35. 35. Legal Services œ‡‚ÌË ÛÒÎÛ„Ë Howard C. Gilbert Barrister & Solicitor ”ÒÔ¯̇ 15-„Ӊ˯̇ Ô‡ÍÚË͇ Ò ‰Â· ̇ ·˙΄‡Ë ‚  ‡Ì‡‰‡ «‡ˇ‚ÎÂÌˡ Ë Ó·Ê‡Î‚‡Ì ÔË Ë̉˂ˉۇÎ̇, ÒÂÏÂÈ̇ Ë ËÌ‚ÂÒÚËÚÓÒ͇ ËÏË„Ë‡ˆËˇ; «‡ˇ‚ÎÂÌˡ Ë Ó·Ê‡Î‚‡Ì ̇ ·ÂʇÌÒÍË ÒÚ‡ÚÛÚ; –‡Á¯ËÚÂÎÌË Á‡ ÒΉ‚‡ÌÂ Ë ‡·ÓÚ‡; —ÂÏÂÈÌÓ Ô‡‚Ó; Շ͇Á‡ÚÂÎÌÓ Ô‡‚Ó; »ÏÓÚÌÓ Ô‡‚Ó ŒÒË„ÛÂÌË Ô‚Ӊ‡˜Ë ̇ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ 204 St. George St. 3rd Floor Toronto, Ontario M5R 2N5 tel. (416) 927-0001 fax (416) 927-0930 ÃËÓ ¿Ì„ÂÎÓ‚ 416-894-6657 miroangelov@mail.com ŒÚÓËÁË‡Ì Ô‚Ӊ‡˜ ÔË: ÍËÏË̇ÎÌË ‰Â·, ËÏË„‡ˆËÓÌÌË ‰Â·, ÒÔÓÌÒÓË‡Ì Á‡ ËÏË„‡ˆËˇ, ·‡ÍÓÒ˙˜ÂÚ‡Ìˡ, ‡Á‚Ó‰Ë, Á‡ˇ‚ÎÂÌˡ Á‡ ͇̇‰ÒÍÓ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó Ë Ô‡ÒÔÓÚË, ËÁÔËÚË Á‡ ¯ÓÙ¸ÓÒÍË ÍÌËÊÍË Ë ‰. ‰ÓÍÛÏÂÌÚË. œËÚÂʇ‚‡˘ ÎˈÂÌÁ Á‡ ‡‰‚Ó͇ÚÒ͇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ: œ˙ÚÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌË Ì‡Û¯ÂÌˡ; »ÒÍÓ‚Â Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË Ë ‰Û„Ë ‡‚‡ËË, Ú‡‚ÏË Ë ÔÓËÁ¯ÂÒڂˡ, ÔË ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ χÍÒËχÎÌË Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌˡ ÓÚ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌËÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË; —˙‰Â·ÌË ËÒÍÓ‚Â, Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ Ë ÒÔÓÓ‚Â Á‡ ÒÛÏË ‰Ó $25,000; ƒ·ÌË ÍËÏË̇ÎÌË ÔÓˇ‚Ë; »Á˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍËÏË̇ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡ (pardon applications). «‡ ‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË ‰Â·, ͇ÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ ÔÓ‰ ‚ÎˡÌË ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ, ̇ԇ‰ÂÌˡ, ÔÓÍÛ¯ÂÌˡ, Û·ËÈÒÚ‚‡, ÒÂÏÂÈÌË ÔÓÒ„‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ‡Á΢ÌË Ó·‚ËÌÂÌˡ Á‡ ËÁχÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ·‡ÌÍË Ë ‰., ‡·ÓÚË Ò Ì‡È-‰Ó·ËÚ ‡‰‚Ó͇ÚÒÍË Í‡ÌÚÓË ‚ “ÓÓÌÚÓ. 34
 36. 36. Legal Services œ‡‚ÌË ÛÒÎÛ„Ë CHANTAL DESLOGES PROFESSIONAL CORPORATION Canadian Immigration and Refugee Law Firm Chantal Desloges, LL.B. Certified Specialist in Immigration and Citizenship Law Certified Specialist in Refugee Protection Law ❖ Law Firm Principal ❖ Graduate of Osgoode Hall Law School in 1997 ❖ Practicing exclusively in immigration, over 15 years of experience ❖ Areas of expertise: k Professional and Business Immigration k Work, Student and Visitors Visas k Quebec Immigration k Provincial Nominee Programs Tel.: 647.776.7500 k Humanitarian Programs, Refugee Claims Fax: 647.260.0278 k Federal Court and IRB representation www.chantaldesloges.ca 69 Yonge Street, Suite 1010, Toronto ON, M5E 1K3 ¬Â΢͇ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡, B.A. M.Ed Certified Canadian Immigration Consultant Member of the Canadian Society of Immigration Consultants Fellow of the Canadian Migration Institute ❖ ŒÔËÚ ‚ ËÏË„‡ˆËÓÌ̇ڇ ӷ·ÒÚ ÓÚ 1998 „. ❖ ¿ÒËÒÚÂÌÚ-ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ, Seneca College, Toronto, 2006 - 2010 k œÓÙÂÒËÓ̇Î̇ Ë ·ËÁÌÂÒ ËÏË„‡ˆËˇ k –‡·ÓÚÌË, ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍË Ë ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ‚ËÁË k œÓ‚Ë̈ˇÎÌË ÔÓ„‡ÏË,  ‚·ÂÍ k —ÂÏÂÈÌÓ ÒÔÓÌÒÓÒÚ‚Ó, ıÛχÌËÚ‡ÌË ÔÓ„‡ÏË, ·ÂʇÌÒÍË ÒÚ‡ÚÛÚ Tel.: 647.776.7512 k œÂ‚Ó‰Ë Ë ÔÓ͇ÌË Á‡ „ÓÒÚÛ‚‡Ì Fax: 647.260.0278 velitchka.mihailova@chantaldesloges.ca 69 Yonge Street, Suite 1010, Toronto, ON M5E 1K3 35
 37. 37. Real Estate »ÏÓÚË Id love to help you buy or sell a home! call me MULTIPLE LISTiNG SERVICEÆ REALTOR Æ George Andonov Real Estate Sales Representative Cell: 416 823 3738 Bus: 416 391 3232 gandonov@trebnet.com Right at Home Realty Inc. Brokerage. Independently Owned and Operated 36
 38. 38. Real Estate »ÏÓÚË DANIELA HRISTOVA B.ARCH. Sales Representative Bus. 416-640-9434 Cell 416-302-0096 dhristova9@gmail.com www.danielahristova.com Your is where your is I would LOVE to point the way 37
 39. 39. Real Estate »ÏÓÚË “ ÓÚ‡Î̇ ÎÓˇÎÌÓÒÚ Œ „ÓÏÂÌ ÓÔËÚ ƒ Ó‚ÂË Œ Ú Ë‰ÂˇÚ‡ ‰Ó Íβ˜‡ – ÂÍÓ‰ÌÓ ÌËÒ͇ ÎËı‚‡ Œ Ú œËÍÂËÌ„ ‰Ó ¡˙ÎËÌ„Ú˙Ì ¬ ÒˇÍ‡ ÔÓÍÛÔ͇ ÔÂÁ 2011 Ò ÔÓ‰‡˙Í I-Pad Bus: (905) 565-9200 Cell: (416) 837-7634 Fax: (905) 565-6677 todortod@hotmail.com 7045 Edwards Blvd., # 201, Mississauga, ON., L5S 1X2 38
 40. 40. Real Estate »ÏÓÚË 2000 Realty Inc., Brokerage Independently owned and operated Tel: 416 743 2000 Quality Service Proven results Highly Trained Full Service Realtors Secured Transactions Absolute confidentiality Nadia Doncheva SALES REPRESENTATIVE, ABR cell: 416 450 7995 nadia.remax2000@yahoo.ca Peter Demerdjiev SALES REPRESENTATIVE cell: 416 893 8935 pdemerdjiev@trebnet.com Not intended to solicit Buyers and Sellers currently under contract with a broker 39
 41. 41. Real Estate »ÏÓÚË Chris Hinov Sales Representative 1 ÃÎÄÈÍÀ ÏÚËÍÀ ÃÀÐÀÍÖÈß ÍÀ ÈÌÎÒÀ ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÀ ÈËÈ ÏÐÎÄÀÆÁÀ. ÅXTENSIVE KNOWLEDGE IN POWER OF SALE AND FIXER-UPPERS. 12 ÃÎÄÈÍÈ ÎÏÈÒ Â ÏÎÊÓÏÊÎ-ÏÐÎÄÀÆÁÀÒÀ ÍÀ ÂÈËÈ Â MUSKOKA È GEORGIAN BAY. FACELIFTING ÏÐÅÄÈ ÏÐÎÄÀÆÁÀ ÈËÈ ÐÅÌÎÍÒ ÑËÅÄ ÏÎÊÓÏÊÀ. ÎÏÈÒÀÉÒÅ Ñ ÌÅÍ! Bus: 416-226-9770, Cell: 416-567-9585 chinov@trebnet.com Homelife/Cimerman Real Estate Ltd Brokerage www.chrishinov.com Independently Owned and Operated MULTIPLE LISTING SERVICE REAL ESTATE BROKERAGE Ivan Popov Sales Representative Office 416-391-3232 Direct 416-841-0201 ivpopov@trebnet.com Äîêàçàíî èìå çà áúðçî çàòâàðÿíå íà ñäåëêè ñ íåäâèæèìè èìîòè W E B UY AND S ELL H OMES IN A LL OF T ORONTO & 905 A REA 40
 42. 42. Social Services —ӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë ■ œÂ‚Ó‰Ë ÓÚ Ë Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍË ■ œÓÔ˙΂‡ÌÂ, ÌÓÚ‡ˇÎ̇ Á‡‚Â͇ ̇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ■  ÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË ÔÓ ËÏË„‡ÌÚÒÍË Ë ·ÂʇÌÒÍË ‚˙ÔÓÒË ■ œˉÛʇ‚‡Ì ÔË ÒӈˇÎÌË Ë ‰Û„Ë ‰˙ʇ‚ÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË ■ —˙‰ÂÈÒÚ‚Ë ÔË ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÒӈˇÎÌË ÔÓÏÓ˘Ë ÃËÎÂÌ ¡ÓÊËÎÓ‚ 416-857-4170 Loving Heart NOTES International Adoption Agency Helping your dreams of a family come true! Licensed to facilitate adoptions from Bulgaria, Poland, Lithuania and Serbia. Elena Georgiev Tel.: 416-223 4997 e-mail: loving-heart-adopt@rogers.com 41
 43. 43. Transportation Services “‡ÌÒÔÓÚÌË ÛÒÎÛ„Ë ìYOUR CARGO IS OUR CARGOî Somos o seu parceiro para a entrega na Bulgaria, na Europa e ao qualquer outro destino no mundo inteiro. Somos su eompania de transporte de carga preteriola a Bulgaria, Europa, yotrosdestinos del mundo. We are your shipping partner to Bulgaria, Europe and any destination worldwide. Ние сме вашият транспортен агент до България, Европа и всяка точка на света. SOME OF OUR SERVICES ARE: airfreight cargo/import and export ocean freight cargo/import and export trucking / domestic, USA and Mexico customs brokerage / Canada and worldwide door to door delivery personal effects shipments Free consultation / Let us quote for you ¡ËÎˇÌ‡ ¡‡Ì‰ÂÓ‚‡ Tel.: 416-465-3459 / Fax: 416-465-6206 e-mail: biliana@mellohawk.com; www.mellohawk.com Nick Georgiev NOTES Access Air Shipping Ìåæäóíàðîäíà ñïåäèöèÿ Сигурен превоз по въздух, вода, суша. Транспорт на моторни превозни средства от Канада и САЩ. Превоз на лични вещи и промишлени стоки. Transportation of all kinds of goods from Canada and USA Quality service by land, by air, by ocean. Reasonable prices. Smart Freight Solutions for more then 14 years 905-676-8323 ext.116 TOLL FREE 1-877-GOXSAIR ops01@accessair.ca www.accessair.ca 6500 Silver Dart Dr., Suite 257 Sector "D", Mississauga, ON L5P1A2 42
 44. 44. Transportation Services “‡ÌÒÔÓÚÌË ÛÒÎÛ„Ë S & SONS S & Sons Moving »Á·‡ÌË Á‡ ̇È-‰Ó·˙ Ô‚ÓÁ‚‡˜ ÓÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚ ̇ ‚ÂÒÚÌËÍ Ãetro œ‚ÓÁ Ë Ô‡ÍÂÚË‡Ì ‚ “ÓÓÌÚÓ Ë  ‡Ì‡‰‡  ˙˘Ë, ÓÙËÒË, ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË ¬Ò˘ÍË ‡ÁÏÂË Í‡ÏËÓÌË œ˙Î̇ Á‡ÒÚ‡ıӂ͇ Any moving Any where Junk Removal References available We speak English, Bulgarian and Russian Õ‡Á̇˜‡‚‡Ï ÔÓÏÓ˘ÌËˆË Ë ¯ÓÙ¸ÓË www.ssonsmoving.com òåë. (416) 253-7641 S & SONS A¡ŒÕ¿Ã≈Õ“ Name: Address: City: Province: Postal Code: E-mail: Phone: Fax: 6 months $40.00 12 months $70.00 »ÁÔ‡ÚÂÚ ڇÎÓ̇ Á‡Â‰ÌÓ Ò ˜ÂÍ ËÎË Ô·ÚÂÊÌÓ Ì‡Âʉ‡Ì (money order) ̇ ‡‰ÂÒ‡ ̇ ‰‡ÍˆËˇÚ‡: Bulgarian Horizons, 5312 Dundas St. West Toronto, ON M9B 1B3 Ph: 416-962-7100 ï F: 416-962-7101 ï www.bulgarianhorizons.com 43
 45. 45. Travel “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies ‡„Â̈ËË НЕУСТОИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО БЛИЗКИ И ДАЛЕчНИ ДЕСТИНАЦИИ ✈ Самолетни билети ✈ Индивидуални хотелски резервации ✈ Автомобили под наем ✈ Круизи ✈ Почивки в цял свят ✈ Трансфери ✈ Индивидуални турове ✈ Медицински застраховки Професионално обслужване на български, турски, руски и английскиБедиха Османова език.200 Finch Ave West, #333 A Нека от тук започнеToronto ON, M2R 3W4 Вашата ваканция...home: 416-757-7229cell: 416-569-0816bediha62@yahoo.com Taking you a little closer to PARADISE! œ‰·„‡Ï ÔÓ‰‡Ê·‡ ̇: We are offering: Ò‡ÏÓÎÂÚÌË ·ËÎÂÚË Á‡ ≈‚ÓÔ‡ Ë Airline tickets to and from Europe ‚Ò˘ÍË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌˡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ and worldwide ÔӘ˂ÍË Ë Ó„‡ÌËÁË‡ÌË All inclusive packages and escorted ÂÍÒÍÛÁËË tours ıÓÚÂÎË Ë ÍÓÎË ÔÓ‰ ̇ÂÏ hotels and car rentals ÍÛËÁË cruises Á‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË Á‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ìˡ travel insurance ELIX TRAVEL & CRUISE LTD 416.423.3270 1033 PAPE AVE STE 6, TORONTO, ONT M4K 3W1 jana@elixtravel.com Œ·‡‰ÂÚ Ò ̇ fl̇ Á‡ Call Iana for accurate ‡ÍÛ‡ÚÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë service and lowest possible ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-ÌËÒÍË ˆÂÌË rates 44
 46. 46. Travel “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies ‡„Â̈ËË ❐ 15-„Ӊ˯ÂÌ ÓÔËÚ Í‡ÚÓ “‡‚ÂÎ ‡„ÂÌÚ ‚  ‡Ì‡‰‡ ❐ Õ‡È-‡Ú‡ÍÚË‚ÌË ˆÂÌË Á‡ ¡˙΄‡ˡ Ë »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡ ❐ Œ„‡ÌËÁË‡ Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡Ì ̇ ‰Âˆ‡ ÓÚ 5 ‰Ó 15 „Ó‰ËÌË ❐ «‡‚Â͇ ̇ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌË, ÔÓ͇ÌË Ë ‰Û„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ❐ œ‰Ô·ÚÂÌË ·ËÎÂÚË Ë Á‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË Á‡ ‚‡¯ËÚ ·ÎËÁÍË ❐ ≈ÍÒÔÂÒÌÓ Ë ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ·ËÎÂÚË ‚ ˆˇÎ‡  ‡Ì‡‰‡ ❐ —ÔˆˇÎÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì Á‡ ·ËÁÌÂÒ Ô˙ÚÛ‚‡Ìˡ e-mail:eva@equinoxvoyages.com skype:evaaslanian tel: 514-861-3949 http://www.equinoxvoyages.com tel: 514-274-4464 1029 Mont Royal Est s.203 Montreal, Quebec, H2J 1X6 1-800-764-4479 45
 47. 47. Travel “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies ‡„Â̈ËË TRAVELBEST CARLSON WAGONLIT 960 EDGELEY BOULEVARD, SUITE 1A, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V4 Tel: 416-640-1450 Ext.231 Direct: 416-642-7509; Fax: 416-646-0897 Toll Free: 1-800-808-2822 E-mail: george@travelbest.ca Web: www.travelbest.ca GEORGE ANASTASSOV Senior Travel Consultant ÕË Ô‰·„‡Ï ̇È-‰Ó·Ë ˆÂÌË Ì‡ ·ËÎÂÚË ‰Ó ¡˙΄‡ˡ Ë ‚ ˆÂÎˡ Ò‚ˇÚ Ò ‚Ò˘ÍË „ÓÎÂÏË ‡‚ËÓÍÓÏÔ‡ÌËË, Ô‡ÍÂÚÌË ÛÒÎÛ„Ë, Ô˙Ú¯ÂÒڂˡ Á‡ Ï·‰ÓÊÂÌˆË Ë Ó˘Â... 2 Bloor St., W., Unut C-10 Ñèëâàíà Cumberland Terrace, Toronto ON M4W 3E2 Íåäÿëêîâà (416) 966-0606; (416) 363-8889 web site: www.handatravel.com Senior Travel Consultant e-mail: silvana@handatravelgroup.com 46
 48. 48. Travel “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies ‡„Â̈ËË SENIOR TRAVEL CONSULTANT  ‡ÚË ÕÂÈÍÓ‚‡ ‚Ë Ô‰·„‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÒÔˆˇÎÌË ˆÂÌË ‰Ó ¡˙΄‡ˡ Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ò ‚Ò˘ÍË ‡‚ËÓÍÓÏÔ‡ÌËË Ô‰Ô·ÚÂÌË ·ËÎÂÚË ÓÚ ¡˙΄‡ˡ ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË Á‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍË ÔӘ˂͇ ̇  ‡Ë·ÒÍËÚ ÓÒÚÓ‚Ë Ë ÃÂÍÒËÍÓ ÂÍÒÍÛÁËË ËÁ ≈‚ÓÔ‡, cruises, ÍÓÎË ÔÓ‰ ̇ÂÏ Ë ÂÁÂ‚‡ˆËˇ ̇ ıÓÚÂÎË last minute deals Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‰Û„Ë ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËˇ Ë ÂÁÂ‚‡ˆËˇ Á‚˙ÌÂÚ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌ (416) 322-6568; e-mail:neykov6568@rogers.com ¬‡ÎÂÌÚË̇  ËÓ‚‡ œÓÎÂÚË ‰Ó ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË ‚ ¿Áˡ, ≈‚ÓÔ‡ Ë ŒÕƒ œ‡ÍÂÚÌË ÔӘ˂ÍË ‚ ÃÂÍÒËÍÓ, ƒÓÏËÌË͇ÌÒ͇ ÂÔÛ·ÎË͇,  Û·‡ Ë ‰. ŒÙÓÏˇÌ ̇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ ‚ËÁË Á‡ –ÛÒˡ Ë ”Í‡È̇. –ÂÁÂ‚‡ˆËˇ ̇ ıÓÚÂÎË Ë ÍÓÎË Õ‡È-‰Ó·ËÚ ҇̇ÚÓËÛÏË ‚  ‡ÎÓ‚Ë ¬‡Ë Ë ¡˙΄‡ˡ »Ì‰Ë‚ˉۇÎÌË Ë „ÛÔÓ‚Ë ÂÍÒÍÛÁËË ‚ ˆÂÎˡ Ò‚ˇÚ Ò ÂÍÒÍÛÁÓ‚Ó‰Ë Ì‡ ÛÒÍË Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍË ÂÁËÍ ≈ÍÒÍÛÁËË ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÍÛËÁË ≈ÍÒÍÛÁËË ‚ “ÓÓÌÚÓ Ë Õˇ„‡‡ (·˙΄‡ÒÍË, ÛÒÍË, ‡Ì„ÎËÈÒÍË) ÓÙËÒ ÚÂÎ.: 416-915-5494 Ù‡ÍÒ: 416-915-5498 cell: 647-273-1070 Âmail: vgkirova@yahoo.com 200 Finch Ave. W., #333A Toronto, ON M2R 3W4 47
 49. 49. Travel “ÛËÒÚ˘ÂÒÍËAgencies ‡„Â̈ËË Ã¿–»Õ¿  ≈…œ ¡⁄À√¿–»fl: À” — » —œŒ Œ…—“¬»≈ ¬ —⁄–÷≈“Œ Õ¿ œ–»–Œƒ¿“¿ –‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ·„‡ ̇ ÏÓÂÚÓ, Ò‡ÏÓ Ì‡ 20 ÏËÌÛÚË ÓÚ „. ¡Û„‡Ò ÔÓ Ô˙Úˇ Á‡ —Î˙̘‚ ·ˇ„, ÍÓÏÔÎÂÍÒ˙Ú Ã‡Ë̇  ÂÈÔ Ò ̇ÏË‡ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ˇıÚÂÌÓ ÔËÒÚ‡Ìˢ ‚ Ò˙ˆÂÚÓ Ì‡ Á‡ÎË‚‡ ̇ ¿ıÂÎÓÈ. ÇË̇  ÂÈÔ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò ‡Á΢ÌË ÒÚۉˇ Ë ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË. ¬»œ(VIP), ƒÂÎÛÍÒ, ¬ËÒÓÍ ÍÎ‡Ò (SUPERIOR) Ë —ڇ̉‡ÚÌË(STANDART) ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË Ô‰·„‡Ú ̇È-‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÎÛÍÒÓÁ̇, ÛÌË͇Î̇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Ë Á‡ÔÓÏÌˇ˘‡ Ò ˉÂÌÚ˘ÌÓÒÚ Ò ËÁÛÏËÚÂÎ̇ „Ή͇ Í˙Ï ÏÓÂÚÓ, ·‡ÒÂÈÌËÚ Ë/ËÎË ËÁ„Ή Í˙Ï Ô·ÌË̇ڇ. KÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ˆÂÌÚ˙ "ÇË̇  ÂÈÔ" Ô‰·„‡: ŒÒÂÏ Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Á‡ÎË Á‡ ÔÓ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ‚ˉ Ò¢Ë, ÍÓÌÙÂÂ̈ËË Ë Ú˙ÊÂÒÚ‚‡. «‡Î‡ 1 - 350 ÏÂÒÚ‡, «‡Î‡ 2 - 150 ÏÂÒÚ‡, Ë ¯ÂÒÚ Á‡ÎË Ò ÔÓ 50 ÏÂÒÚ‡ œÓÒÚÓÌËÚ ÙÓ‡ÈÂÚ‡ Ò‡ ˉ‡ÎÌÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ ͇Ù ԇÛÁ‡ Ë ÍÂÚ˙ËÌ„. «‡ ‚‡¯Ëˇ ·ËÁÌÂÒ Ó·ˇ‰ ËÎË ‚˜Âˇ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË  ÔÓÒÚÓÂÌ ÂÒÚÓ‡ÌÚ, Ò‚˙Á‡Ì ˜ÂÁ ìÚÓÔ· ‚˙Á͇î Ò˙Ò «‡Î‡ 1. «‡ Ò‚‡Ú·Ë Ë Ô‡ÁÌÂÌÒÚ‚‡ ÇË̇  ÂÈÔ Ô‰·„‡ ÂÒÚÓ‡ÌÚ Á‡ 250 „ÓÒÚË ËÎË Ô‡ÁÌÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÚÍËÚÓ, ÓÍÓÎÓ ·‡ÒÂÈ̇ ̇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Á‡ ̇‰ 400 „ÓÒÚË! «‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÔˡÚ̇ ÔӘ˂͇ ÇË̇  ÂÈÔ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò: 4 ÂÒÚÓ‡ÌÚ‡ 2 ·‡ÒÂÈ̇ (Ò ‰ÂÚÒÍË ÁÓÌË) ¬Ó‰ÂÌ ·‡ Ò ÊË‚‡ ÏÛÁË͇ (ÔˇÌÓ ·‡) —Ô‡ ˆÂÌÚ˙ ‘ËÚÌÂÒ Á‡Î‡ ¡ÓÛÎËÌ„ 2 ÍÓÚ‡ Á‡ ÒÍÛÓ¯ “ÂÌËÒ Ì‡ χ҇ Ë ·ËΡ‰ ƒÂÚÒÍË ˆÂÌÚ˙ ÃËÌË-χÍÂÚ Ã‡„‡ÁËÌË (‰ÂıË, ÒÛ‚ÂÌËË, ˆË„‡Ë Ë ‡ÎÍÓıÓÎ Ë ‰.) 24-˜‡ÒÓ‚Ó Ï‰ˈËÌÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì flıÚË ÔÓ‰ ̇ÂÏ Ò Ì‡¯Ë ͇ÔËÚ‡ÌË  Óη ÔÓ‰ ̇ÂÏ P‡ÁıӉ͇ Ò ıÂÎËÍÓÔÚÂ ̇‰ ·„‡ ̇ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ.“ÂÎÂÙÓÌ. Á‡ ÂÁÂ‚‡ˆËË: +359 596 20000 Svetlana Foteva«‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ÏÂÓÔˡÚˡ: Event Manager+359 894 461088 Marina Cape Managemente-mail: events@marinacape.com Marina Cape Vacation Complexwww.marinacape.com Aheloy 8217, Bourgas District, Bulgaria Email: events@marinacape.com; web: www.marinacape.com 48
 50. 50. Guide —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ√ÂÌÂ‡ÎÌÓ ÍÓÌÒÛÎÒÚ‚Ó Ì‡ –ÂÔÛ·ÎË͇ ¡˙΄‡ˡ ‚ “ÓÓÌÚÓ 416-696-2420Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto Fax: 416-696-801965 Overlea Boulevard, Suite 230, Toronto, ON, M4H 1P1web site: http://www.bgconsultoronto.info; email: bulcontor@primus.ca, cosgentor@yahoo.comœÓÒÓÎÒÚ‚Ó Ì‡ –ÂÔÛ·ÎË͇ ¡˙΄‡ˡ ‚  ‡Ì‡‰‡ 613-789-3215Embassy of the Republic of Bulgaria in Canada Consular Section 613-789-3523325 Stewart Street, Ottawa, ON K1N 6K5web site: http://www.mfa.bg/bg/40; email: mailmn@storm.ca Tel/Fax: 613-789-3524¿ÒӈˇˆËˇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ËÌÊÂÌÂË ‚  ‡Ì‡‰‡ 905-832-4451Association of Bulgarian Engineers in Canada - ABECPresident: Pauline Loultcheva Lawrenceweb site: www.abec.ca; email: p_lawrence@abec.ca¡˙΄‡Ó-͇̇‰ÒÍÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó 416-562-3804Bulgarian-Canadian Society Fax: 416-695-999622 Warlingham Crt, Toronto, ON, M9C 3K3web site: www.bulgariancanadiansociety.com; email: egeorgiev@bulgariancanadiansociety.com¡˙΄‡Ó-͇̇‰ÒÍÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ‚ ¡ËÚ‡ÌÒ͇  ÓÎÛÏ·ËˇBulgarian-Canadian Society of British Columbiaweb site: http://www.bcsbc.ca; http://www.vanbg.comŒÌ·ÈÌ ÚÂ΂ËÁˡ ì¡˙΄‡ÒÍË Ò‚ˇÚî ‚ ¡ËÚ‡ÌÒ͇  ÓÎÛÏ·Ëˇ 778-865-2123Bulgarian World Television in British Columbiaweb site: http://www.bgwtv.com¡˙΄‡ÒÍÓ ÍÛÎÚÛÌÓ-ÒÔÓχ„‡ÚÂÎÌÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ‚ ÃÓÌ‡ÎAssociation Socio-Culturelle Bulgareweb site: http://sites.google.com/site/bgmontreal/dobre-dosli ‡Ì‡‰ÒÍÓ-·˙΄‡Ò͇ ‡ÒӈˇˆËˇ 647-801-5914Canadian-Bulgarian ¿ssociationBrampton, Ontarioweb site: www.cbai.ca; e-mail: Katia.Tilev@cbai.ca¡˙΄‡Ò͇ ËÁÚÓ˜ÌÓÔ‡‚ÓÒ·‚̇ ˆ˙Í‚‡ ì—‚. ƒËÏËÚ˙î 905-861-9111Bulgarian E‡stern Orthodox Church ìSt. Dimitarî1555 Steels Ave. W, Brampton, ON L6Y 5J9web site: stdimitar.org; email: otec.ioan@stdimitar.org¡˙΄‡Ò͇ ËÁÚÓ˜ÌÓÔ‡‚ÓÒ·‚̇ ˆ˙Í‚‡ ì—‚. »‚‡Ì –ËÎÒÍËî 905-356-7151St Johns of Rila Bulgarian Eastern Orthodox Church4871 Wilmott Str., Niagara Falls, ON L2E 1Z5Ç͉ÓÌÓ-·˙΄‡Ò͇ ËÁÚÓ˜ÌÓÔ‡‚ÓÒ·‚̇ 416-368-2828͇Ú‰‡Î‡ ì—‚. Ò‚.  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈîMacedono-Bulgarian Eastern Orthodox Cathedral ìSts. Cyril & Methodyî237 Sackville Street, Toronto, ON M5A 3G1; web site: scmcathedral.comÇ͉ÓÌÓ-·˙΄‡Ò͇ ËÁÚÓ˜ÌÓÔ‡‚ÓÒ·‚̇ ˆ˙Í‚‡ ì—‚. “Óˈ‡î 416-461-2214Macedono-Bulgarian E‡stern Orthodox Church ìHoly Trinityî201 Monarch Park Avenue, Toronto, ON M4J 4R9Ç͉ÓÌÓ-·˙΄‡Ò͇ ËÁÚÓ˜ÌÓÔ‡‚ÓÒ·‚̇ ˆ˙Í‚‡ ì—‚. √ÂÓ„Ëî 416-366-1810Macedono-Bulgarian E‡stern Orthodox Church ìSt. Georgeî17 Regent Str., Toronto, ON M5A 3N4 49
 51. 51. Guide —Ô‡‚Ó˜ÌËÍCanada Information (anything) Toll Free1-800-O CANADA (622-6232)Birth & DeathCertificates Registration: 416-325-8305/1-800-461-2156East York 416-397-4854Etobicoke 416-394-8090North York 416-395-7302Scarborough 416-393-7001Toronto 416-392-7036York 416-394-2520Child CareGeneral Information 416-392-5437Chidren Services Division 416-392-8297www.toronto.ca/childrenApplication Offices:Finch West: 2363 Finch Ave. W 416-392-5615Etobicoke: 1243 Islington Ave 416-392-5610Yonge St. N.: 1550 Yonge St 416-392-3300Scarborough North: 1457 McCowan Rd. 416-397-0222Scarborough South: 2480 Gerrard St. E. 416-397-7935Toronto: 55 John St. 416-397-1445York Civic Centre: 1652 Keel St. 416-392-3314Child Tax Benefit (CCTB) 1-800-387-1193http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-eng.htmlCitizenship & ImmigrationAll enquiries, Toll Free 1-888-242-2100City of TorontoToronto City Hall: 100 Queen St.West Civic Centre Info 416-388-0338CourtsMunicipal Court Services, Provincial Offences Offices 416-338-7320DisabilitiesEnquiries for persons with disabilities 416-314-5065Toll Free 1-800-665-9092Drivers Licences; Drivers & VehiclesGeneral Information 416-235-2999EmploymentHuman Resources Development Canada Toll Free 1-866-678-2785Newcomerswww.settlement.orgThe YMCA Newcomers Information Centrewww.ymcatoronto.org 416-928-3362/416-928-6690ACCES - Accessible Community Counseling & Employment Serviceswww.accestrain.com 50
 52. 52. Guide —Ô‡‚Ó˜ÌËÍCentral 416-921-1800North York 416-443-9008Scarborough 416-431-5326Mississauga 905-361-2522Co-operative Educational Programs 416-395-6505COSTI CentrÂs & Services www.costi.orgL.I.N.C. Program - Language Instruction for Newcomers to Canadawww.eslincanada.com/linc_programs 416-925-5462Skills for Changewww.skillsforchange 416-658-7090Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC)www.cicic.ca 416-962-9725Comparative Education Service (CES) at the University of Torontowww.adm.utoronto.ca/ces 416-978-219International Credentials Assessment Services (ICAS) of Canadawww.icascanada.ca 1-800-321-6021World Education Services - Canada (WES Canada)www.wes.org/ca 416-972-0070Engineering International-EducationAssessment Program (EIEAP) 1-613-232-2474OHIP & Ministry of Health officesBarrie: 15 Sperling Dr. L4M 6K9 705-721-7520Toronto Central: 277 Victoria Street, 5th Floor M5B 1W2 416-338-7600Hamilton: 1 Hughson Street N, L8R 3L5 905-546-3500Kingston: 221 Portsmouth Ave., K7M 1V5 613-549-1232Halton Region: 1151 Bronte Road, Oakville, L6M 3Ll 905-275-2730York Region: Box 147 17250 Yonge St. Newmarket L3Y 6Z1 905-895-4511Markham: Markham Civic Centre101 Town Centre Blvd., L3R 9W3 905-434-3700Ottawa: 100 Constellation Cres. K2G 6J8 613-580-6744Scarborough: 47 Sheppard Ave E, Ste 417, M2N 7E7 416-314-7444Sudbury: 1300 Paris St. P3E 3A3 705-522-9200Thunder Bay: 999 Balmoral St. P7B 6E7 807-625-5900Eastern Ontario: 1000 Pitt St. Cornwall, K6J 5T1 613-933-1375Windsor: 1005 Ouellette Ave. N9A 4J8 519-258-2146 51
 53. 53. Guide —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ TELEPHONE AREA CODES For Canada and the U.S., in numerical order to help you identify your calls201 New Jersey 269 Michigan 361 Texas 504 Louisiana202 Distr. of 270 Kentucky 386 Florida 505 New Mexico Columbia* 276 Virginia 401 Rhode 506 New203 Connecticut 281 Texas Island* Brunswick*204 Manitoba* 284 British 402 Nebraska 507 Minnesota205 Alabama Virgin Is.* 403 Alberta 508 Massachusetts206 Washington 289 Ontario 404 Georgia 509 Washington207 Maine* 301 Maryland 405 Oklahoma 510 California208 Idaho* 302 Delaware* 406 Montana* 512 Texas209 California 303 Colorado 407 Florida 513 Ohio210 Texas 304 West 408 California 514 Quebec212 New York Virginia* 409 Texas 515 Iowa210 California 305 Florida 410 Maryland 516 New York214 Texas 306 Saskatchewan* 412 Pennsylvania 517 Michigan215 Pennsylvania 307 Wyoming* 413 Massachusetts 518 New York216 Ohio 308 Nebraska 414 Wisconsin 519 Ontario217 Illinois 309 Illinois 415 California 520 Arizona218 Minnesota 310 California 416 Ontario 530 California219 Indiana 312 Illinois 417 Missouri 540 Virginia224 Illinois 313 Michigan 418 Quebec 541 Oregon225 Louisiana 314 Missouri 419 Ohio 551 New Jersey228 Mississippi 315 New York 423 Tennessee 559 California229 Georgia 316 Kansas 424 California 561 Florida231 Michigan 317 Indiana 425 Washington 562 California234 Ohio 318 Louisiana 430 Texas 563 Iowa239 Florida 319 Iowa 432 Texas 567 Ohio240 Maryland 320 Minnesota 434 Virginia 570 Pennsylvania242 Bahamas* 321 Florida 435 Utah 571 Virginia246 Barbados* 323 California 440 Ohio 573 Missouri248 Michigan 325 Texas 441 Bermuda* 574 Indiana250 Brirish 330 Ohio 443 Maryland 575 New Mexico Columbia 334 Alabama 445 Pennsylvania 580 Oklahoma251 Alabama 336 North 450 Quebec 585 New York252 North Carolina 469 Texas 586 Michigan Carolina 337 Louisiana 470 Georgia 601 Mississippi253 Washington 339 Massachusetts 473 Grenada* 602 Arizona254 Texas 340 Virgin Islands 475 Connecticut 603 New256 Alabama of US* 478 Georgia Hampshire*260 Indiana 345 Cayman 479 Arkansas 604 British262 Wisconsin Islands* 480 Arizona Columbia264 Anguilla* 347 New York 484 Pennsylvania 605 South267 Pennsylvania 351 Massachusetts 501 Arkansas Dakota*268 Antigua & 352 Florida 502 Kentucky 606 Kentucky Barbuda* 360 Washington 503 Oregon 607 New York 52
 54. 54. Guide —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ608 Wisconsin 712 Iowa 809 Dominican 903 Texas609 New Jersey 713 Texas Republic* 904 Florida610 Pennsylvania 714 California 810 Michigan 905 Ontario612 Minnesota 715 Wisconsin 812 Indiana 906 Michigan613 Ontario 716 New York 813 Florida 907 Alaska*614 Ohio 717 Pennsylvania 814 Pennsylvania 908 New Jersey615 Tennessee 718 New York 815 Illinois 909 California616 Michigan 719 Colorado 816 Missouri 910 North617 Massachusetts 720 Colorado 817 Texas Carolina618 Illinois 724 Pennsylvania 818 California 912 Georgia619 California 727 Florida 819 Quebec 913 Kansas620 Kansas 731 Tennessee 828 North 914 New York620 Arizona 732 New Jersey Carolina 915 Texas626 California 734 Michigan 830 Texas 916 California630 Illinois 740 Ohio 831 California 917 New York631 New York 754 Florida 832 Texas 918 Oklahoma636 Missouri 757 Virginia 835 Pennsylvania 919 North641 Iowa 758 St. Lucia* 843 South Carolina646 New York 760 California Carolina 920 Wisconsin647 Toronto 763 Minnesota 845 New York 925 California649 Turks and 765 Indiana 847 Illinois 928 Arizona Caicos* 767 Dominica* 848 New Jersey 931 Tennessee650 California 770 Georgia 850 Florida 936 Texas651 Minnesota 772 Florida 856 New Jersey 937 Ohio660 Missouri 773 Illinois 857 Massachusetts 939 Puerto Rico661 California 774 Massachusetts 858 California 940 Texas662 Mississippi 775 Nevada 859 Kentucky 941 Florida664 Monfserrat* 778 British 860 Connecticut 947 Michigan670 Commonwealth Columbia 862 New Jersey 949 California No. Mariana Is.* 780 Alberta 863 Florida 952 Minnesota671 Guam* 781 Massachusetts 864 South 954 Florida678 Georgia 784 St. Vincent & Carolina 956 Texas682 Texas The Grenadines* 865 Tennessee 959 Connecticut701 North 785 Kansas 867 Yukon & 970 Colorado Dakota* 786 Florida N.W.Terr.* 971 Oregon702 Nevada 787 Puerto Rico 868 Trinidad and 972 Texas703 Virginia 801 Utah Tobago* 973 New Jersey704 North 802 Vermont* 869 St. Kitts/ 978 MassachusettsCarolina 803 South Nevis* 979 Texas705 Ontario Carolina 870 Arkansas 980 North706 Georgia 804 Virginia 876 Jamaica* Carolina707 California 805 California 878 Pennsylvania 985 Louisiana708 Illinois 806 Texas 901 Tennessee 989 Michigan709 Newfoundland 807 Ontario 902 P.E.I./Nova Labrador* 808 Hawaii* Scotia* 53
 55. 55. Guide —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ HOLIDAYS 2011 2012New Yearís Day Saturday, January 1 Sunday, January 1Chinese/Lunar New Year Thursday, Monday, February 3 (Year 4709) January 23 (Year 4710)St. Valentineís Day Monday, February 14 Tuesday, February 14Family Day, Canada (AB) Monday, February 21 Monday, February 20Ash Wednesday Wednesday, March 9 Wednesday, February 22St. Patrickís Day Thursday, March 17 Saturday, March 17Spring Equinox Sunday, March 20 Tuesday, March 20Palm Sunday Sunday, April 17 Sunday, April 1First Day of Passover Tuesday, April 19 Saturday, April 7Good Friday Friday, April 22 Friday, April 6Easter Sunday Sunday, April 24 Sunday, April 8Orthodox Easter Sunday, April 24 Sunday, April 15Motherís Day Sunday, May 8 Sunday, May 13Victoria Day Monday, May 23 Monday, May 21Memorial Day (US) Monday, May 30 Monday, May 28Flag Day Tuesday, June 14 Thursday, June 14Fatherís Day Sunday,June 19 Sunday, June 17Summer Solstice Tuesday, June 21 Wednesday, June 20Canada Day Friday, July 1 Sunday, July 1Independence Day (US) Monday, July 4 Wednesday, July 4Civic Holiday Monday , August 1 Monday, August 6Labor Day Monday, September 5 Monday, September 3Fall Equinox Friday, September 23 Saturday, September 22First Day of Rosh Hoshanah Saturday, September 29 Monday, September 17Yom Kippur Saturday, October 8 Wednesday,September 26Columbus Day (US) Monday, October 10 Monday, October 8Thanksgiving Day Monday, October 10 Monday, October 8Halloween Monday, October 31 Wednesday, October 31Veterans Day Friday, November 11 Sunday, November 11Thanksgiving Day (US) Thursday, November 24 Thursday, November 22First Day of Hanukkah Wednesday, December 21 Sunday, December 9Winter Solstice Wednesday, December 21 Friday, December 21Christmas Eve Saturday, December 24 Monday, December 24Christmas Day Sunday, December 25 Tuesday, December 25Boxing Day (Canada) Monday, December 26 Wednesday, December 26New Years Eve Saturday, December 31 Monday, December 31 54
 56. 56. Guide —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ Ðàäèîïðîãðàìà „Áúëãàðñêè õîðèçîíòè“ âñÿêà íåäåëÿ îò 7pm äî 8pm íà ÀÌ530 è â èíòåðíåò íà www.am530.ca œÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ËÁÎ˙˜‚‡ ÓÚ ÒÚÛ‰ËÓ Ì‡ The Evanov Radio Group ‚ “ÓÓÌÚÓ ‚ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ò ¡˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓ ‡‰ËÓ ”˜‡ÒÚ‚‡ÈÚ ‚  ¿Õ¿ƒ— Œ-¡⁄À√¿–— »fl ¡»«Õ≈—  ¿“¿ÀŒ√ 20 1 2 20 12 ¬≈ƒÕ¿√¿ —» «¿œ¿«»“≈ Ãfl—“Œ «¿ ¬¿ÿ¿“¿ –≈ À¿Ã¿ ¬ —À≈ƒ¬¿ŸŒ“Œ »«ƒ¿Õ»≈, Õ»≈ ¬≈˜≈ –¿¡Œ“»Ã «¿ ¬¿—! Õ≈ Œ“À¿√¿…“≈ ƒŒ œŒ—À≈ƒÕ»fl ÃŒÃ≈Õ“!!! ¬¿ÿ≈“Œ ”˜¿—“»≈ ¬» √¿–¿Õ“»–¿: ÌÓ‚Ë ÍÎËÂÌÚË Û‚Â΢ÂÌ Ó·ÓÓÚ ÔÓÔÛΡÌÓÒÚ «‡ ‰‡ Ò ‚Íβ˜ËÚ ‚ ÒΉ‚‡˘Ëˇ CANADIAN BULGARIAN BUSINESS DIRECTORY 2012, Œ¡¿ƒ≈“≈ —≈: ƒËˇÌ‡ ‘Û̇‰ÊË‚‡: 416.962.7100 advertising@bulgarianhorizons.com 55
 57. 57. 56
 58. 58. —Í˙ÔË ÔˡÚÂÎË,ÕÂÛÒÂÚÌÓ ËÁÏË̇ ˆˇÎÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ, ÓÚ͇ÍÚÓ Á‡ÔӘ̇ıÏ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡  ‡- ̇‰ÒÍÓ - ·˙΄‡ÒÍˡ ·ËÁÌÂÒ Í‡Ú‡ÎÓ„. ¡ÓˇÚ, ÍÓÈÚÓ ‰˙ÊËÚ ‚ ˙ˆÂÚ ÒË,  ‰ÂÒÂÚË ÔÓ ‰. «‡ Ì‡Ò ÚÓÈ Â ÔÓ‚Ó‰ Á‡ „Ó‰ÓÒÚ.√Ó‰ÂÂÏ Ò Ì ҇ÏÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ Â ÔÓ-·Ó„‡Ú Ë ÔÓ-‡ÁÌÓÓ·‡ÁÂÌ ÓÚ ÏË̇ÎÓ- „Ӊ˯ÌËÚÂ. ÕÂ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ Ì„Ó, ÓÒ‚ÂÌ ÔÓÁ̇ÚËÚ ‚˜ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ‡Á΢ÌË ÒÙÂË Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡, ˘Â ̇ÏÂËÚ ÍÓÓ‰Ë̇- ÚËÚÂ Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ë Ô‰ÔËÂχ˜Ë.√Ó‰ÂÂÏ ÒÂ, Á‡˘ÓÚÓ Í˙„·ڇ ÌË „Ӊ˯ÌË̇ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ÒÏ ÔÓÎÂÁÌË.Ÿ‡ÒÚÎË‚Ë ÒÏÂ, ˜Â ÏÓÊÂÏ ‰‡ ‰ÓÔËÌÂÒÂÏ Á‡ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌË Ì‡¯Ë Ò˙̇Ó‰ÌˈË. –‡‰‚‡Ï ÒÂ, ˜Â ÒÚ‡ÌˈËÚ ̇  ‡Ì‡‰ÒÍÓ - ·˙΄‡ÒÍˡ ·ËÁÌÂÒ Í‡Ú‡ÎÓ„ Ò‚˙Á‚‡Ú ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ·ËÁÌÂÒ Ò ÚÂ- ÁË, ÍÓËÚÓ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ Ì„ӂËÚ ÛÒÎÛ„Ë.Ÿ‡ÒÚÎË‚Ë ÒÏÂ Ë Á‡˘ÓÚÓ ‚Ëʉ‡ÏÂ Í‡Í ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚ ·ËÁÌÂÒ˙Ú Ì‡ ÏÌÓ„Ó ·˙Î- „‡Ë ‚  ‡Ì‡‰‡ ‡ÒÚÂ Ë Ò ‡Á‚Ë‚‡. » Á‡˘ÓÚÓ ·ÓˇÚ Ì‡ Ô‰ÔËÂϘ˂ËÚ Ò‰ ̇¯‡Ú‡ Ó·˘ÌÓÒÚ ‡ÒÚÂ.œÓ Ú‡‰ËˆËˇ ̇ ÒÚ‡ÌˈËÚ ̇ ͇ڇÎÓ„‡ ˘Â ̇ÏÂËÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÂÁ̇ ËÌ- ÙÓχˆËˇ, ‡ÁÔ‰ÂÎÂ̇ ‚ ͇Ú„ÓËË, ÍÓËÚÓ ˘Â ÛÎÂÒÌˇÚ ‚‡¯ÂÚÓ Ú˙ÒÂ- ÌÂ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË Ò ÌÛʉ‡ÂÚ ÓÚ Ò˙‚ÂÚ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ ÙË̇ÌÒËÚÂ, ËÔÓ- ÚÂÍËÚ ËÎË Ô‡‚ÓÚÓ, ËÎË Ô˙Í ‚Ë Úˇ·‚‡ χÈÒÚÓ Á‡ ÂÏÓÌÚ ‚Í˙˘Ë ËÎË ÔÓ ÍÓ·ڇ, ÌÛÊÌË Ò‡ ‚Ë Ò‡ÏÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë Á‡ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ Ô‡‚ËÎÌˡ ËÁ·Ó.  ‡Ú‡ÎÓ„˙Ú Â Ô˙- ‚ËˇÚ ‚Ë ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ë ‡ÍÓ ¯ËÚ ‰‡ Ò ‡ÁÍ‡ÒËÚÂ, ‰‡ ÔÓÚ˙ÒËڠωË- ˆËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘, ËÁ„Ӊ̇ ÔӘ˂͇ ËÎË ÔÓÒÚÓ ıÛ·‡‚Ó ı‡Ô‚‡Ì ËÎË ÔËÈ‚‡ÌÂ. œÓÎÁ‚‡ÈÚ „Ó Ò˙Ò Á‰‡‚Â!»Á‰‡ÚÂÎ: Bul-Can Horizons”Ô‡‚ËÚÂÎ: ÇÍÒËÏ ¡ÓÊËÎÓ‚ editor@bulgarianhorizons.comÇÍÂÚËÌ„: ƒËˇÌ‡ ‘Û̇‰ÊË‚‡ advertising@bulgarianhorizons.com√‡Ù˘ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ: ÇËÌ· ¡‡ÚÛÎÒÍË m_batulski@yahoo.ca ÓˈË: ≈͇ÚÂË̇ “Ó‰ÓÓ‚‡ alienekat@gmail.comPublished by: Bul-Can HorizonsManager: Maxim Bozhilov editor@bulgarianhorizons.comMarketing: Diyana Furnadzhieva advertising@bulgarianhorizons.comGraphic design: Marinela Batulski m_batulski@yahoo.caCovers: Ekaterina Todorova alienekat@gmail.comAddress:Bul-Can Horizons5312 Dundas St. West, Toronto ON, M9B 1B3, CanadaTel.: 416-962-7100, Fax: 416-962-7101www.bulgarianhorizons.com I
 59. 59. II
 60. 60. III
 61. 61. IV
 62. 62. Contents —˙‰˙ʇÌËÂBloor West Rehabilitation Centre.............. II .............Bloor West Rehabilitation CentreBloor West Rehabilitation Centre.............. III .............Bloor West Rehabilitation CentreSts Cyril and Methody ì—‚.Ò‚  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈîMacedono-Bulgarian Eastern Ç͉ÓÌÓ-·˙΄‡Ò͇ ËÁÚÓ˜ÌÓOrthodox Cathedral.................................................. IV ..................................... Ô‡‚ÓÒ·‚̇ ͇Ú‰‡Î‡Contents.................................................................................. V-VII .....................................................................—˙‰˙ʇÌËÂDundee Precious Metals Inc............................ VIII .........................Dundee Precious Metals IncBul-Can Horizons......................................................... 1 ........................................................Bul-Can HorizonsBulgarian Horizons newspaper....................... 1 ...............¬ÂÒÚÌËÍ ì¡˙΄‡ÒÍË ıÓËÁÓÌÚËîArchitectural Design; Construction....... 2 .........................¿ıËÚÂÍÚÛ‡; —ÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓRadeff Architect Ltd........................................................... 2 ........................................................Radeff Architect Ltd.Alko Engineering Services Ltd................................... 2 ................................Alko Engineering Services Ltd.Alfa Systems.............................................................................. 2 ............................................................................Alfa Systems.Plumbing and Heating.................................................... 3 ......¬Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰, ͇̇ÎËÁ‡ˆËˇ, ÓÚÓÔÎÂÌËÂGeneral contracting & renovation........................ 3 ......................General contracting & renovationH&B Renovations Corporation................................ 4 ......................H&B Renovations CorporationAuto Services...................................................................... 5 ..................................................¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÛÒÎÛ„ËAuto Hire.................................................................................... 5 ..................................................................................Auto HireRed Line Motors................................................................. 5 Red Line Motors ..................................................................Cruickshank Ford - Vili Kaneva................................ 6 .........................Cruickshank Ford - ¬ËÎË  ˙Ì‚‡Plamen Nedialkov, Plamen Borisov.................... 6 ............œÎ‡ÏÂÌ Õ‰ˇÎÍÓ‚, œÎ‡ÏÂÌ ¡ÓËÒÓ‚Alex Karadjov.......................................................................... 7 ................................................................¿ÎÂÍÒ  ‡‡‰ÊÓ‚European Driver Education Ltd............................. 7 .............................European Driver Education Ltd.Castle Gate Auto Sales - Chavdar Krustev....... 7 .........Castle Gate Auto Sales - ◊‡‚‰‡  ˙ÒÚ‚Salís Auto Services Ltd................................................... 8 ..................................................Salís Auto Services Ltd.Beauty; Health................................................................. 9 ................................................... ÓÁÏÂÚË͇; «‰‡‚ÂFoot & Ankle Clinic Foot & Ankle ClinicSante P.Capobianco, D.Ch................................. 9 ..............................Sante P.Capobianco, D.Ch.The Best Style for Your Hair........................................ 9 ....................................The Best Style for Your HairABBE Opticians..................................................................... 10 ....................................................................ABBE OpticiansJasmina Genova.................................................................... 10 ...............................................................Δ‡ÒÏË̇ √ÂÌÓ‚‡Pretty Woman - Vania Tantcheva.......................... 11 .............................Pretty Woman - ¬‡Ìˇ “‡Ì˜Â‚‡Beauty By Nature Spa................................................... 11 ....................................................Beauty By Nature SpaDr.Val Simeonov.................................................................. 12 ................................................ƒ- ¬‡ÎÂË —ËÏÂÓÌÓ‚ V

×