Lopend vuur nr. 4, juni 2011

1,016 views

Published on

Lopend Vuur, de krant van de Nederlandse topsport, nr. 4, juni 2011

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
145
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lopend vuur nr. 4, juni 2011

  1. 1. De krant van de Nederlandse Topsport • juni 2011 nummer 44 Het opvallende succes van Keizer en Van Iersel 5 Topsportteam 2028: “We moeten de Spelen verdienen” 7 Coach Johan Lammerts prijst de team- geest 8 Dafne Schippers: “Ik leg mezelf altijd de druk op”High Performance Centre in Londen: optimalevoorzieningen binnen handbereikDe locatie is nog niet definitief Hendriks. “Als we in Nederlandvastgelegd, maar chef de mis- steeds verbeteringen aanbrengen,sion Maurits Hendriks garan- dan is het logisch dat je ook je bestdeert dat de Nederlandse doet om in Londen zo’n professioneleOlympische equipe straks in omgeving te creëren. Daarbij hebbenLonden beschikt over een High we ons ten doel gesteld om de situ-Performance Centre dat zich op atie in Londen de beste situatie teloop- of fietsafstand van het laten zijn die er ooit voorOlympisch dorp bevindt, zodat Nederlandse atleten geweest is. Wede voorzieningen die nodig zijn willen de atleten datgene bieden datom optimaal te kunnen presteren bijdraagt aan en essentieel is voor FOTO: LONDON2012.COMbinnen handbereik liggen. het leveren van topprestaties.”“We hebben de laatste jaren hard HPCgewerkt om topsportprogramma’s te Het High Performance Centre, oftewelprofessionaliseren in fulltime settings, HPC, zal voor de duur van dezoals de CTO’s”, vertelt Maurits In Londen wordt druk gebouwd om alle voorzieningen op tijd klaar te hebben. Olympische Spelen geopend zijn (dus niet tijdens de Paralympische Spelen). Er zal in ieder geval een De voorbereiding start op 28 oktober 2011 krachttrainingruimte te vinden zijn. Ook wordt bekeken of er behoefte is Onderzoek hoe voor London 2012 in gehele Nederlandse equipe als één zijn, informatief en ook interactief. Ik aan een herstelcentrum – denk aan Londen het beste prestatieklimaat team, als een eenheid, kan opereren. geloof meer in samen doen en samen ijsbaden. “In het Olympisch dorp zijn gecreëerd kan worden en hoe de Die taak hebben vijf oud-topsporters, beleven dan in samen luisteren. Met dit soort voorzieningen ook wel te te weten Johan Kenkhuis, Erben die opdracht zijn de vijf ex-topsporters vinden, maar die zijn meestal bom- Wennemars, Margje Teeuwen, Mark nu bezig. Zij werken met begeleiding vol”, legt Hendriks uit. “Hetzelfde Huizinga en Bas van de Goor op zich van NOC*NSF aan het samenstellen geldt voor spreekruimtes voor team- gekregen. Zij zullen met deze opdracht van een programma.” De inzet van de sporters. In het Olympisch dorp zijn in het achterhoofd drie bijeenkomsten vijf is niet vrijblijvend bedoeld, bena- die plekken overbezet en zijn er lange organiseren om de deelnemers aan de drukt de chef de mission: “Ik denk dat wachttijden, in het HPC kunnen de Spelen zo goed mogelijk voor te berei- wij als NOC*NSF actiever mogen zijn Nederlandse teams terecht. Die ruim- den. De eerste bijeenkomst vindt in de gerichte inzet van de expertise tes willen we ook voorzien van audio- plaats op 28 oktober, de tweede in het van topsporters. We moeten ze niet visuele apparatuur.” voorjaar van 2012 en vlak voor de alleen maar ambassadeurs laten zijn. teamoverdracht in juli 2012 wordt de Op deze manier willen we ze verant- Accreditaties derde bijeenkomst georganiseerd. woordelijkheid geven, een concrete Daarnaast streeft de chef de mission FOTO: SOENAR CHAMID Maurits Hendriks licht de taak van de opdracht waarbij ze hun expertise ernaar om zoveel mogelijk begelei- formatie van ex-topsporters toe: “We écht kunnen inzetten - waarbij ders die ‘structureel in de dagelijkse moeten daar een goed team vormen NOC*NSF hen uiteraard begeleidt - en setting een bijdrage leveren aan de met elkaar. Samen sta je sterker. De wat hopelijk tot duidelijk zichtbare wedstrijdvoorbereiding van atleten’ Ook ex-topsporter Margje Teeuwen zet bijeenkomsten die georganiseerd wor- resultaten leidt.” aanwezig te laten zijn. Het High zich in voor London 2012. den zullen daarom inspirerend moeten lees verder op pagina 2■ ww w. no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 1
  2. 2. Beleidsbrief Sport: 23 juni: Olympic Day sportbudget blijft op peil Jaarlijks wordt op 23 juni in meer dan 160 landen de Olympic Day gevierd. Op deze dag wordt aandacht gegeven aan de Olympische Minister Schippers van VWS heeft noodzakelijk zijn. NOC*NSF is waarden: excelleren, vriendschap en respect. Wereldwijd kunnen met de ‘Beleidsbrief Sport’ haar enthousiast over de investeringen jong en oud deelnemen aan hardloopevenementen, exposities, mu- visie op de toekomst van de (top) op de korte termijn. De sporters die ziek, educatieve en sportieve activiteiten. sport in Nederland kenbaar zich voorbereiden op de Olympische gemaakt. NOC*NSF is te spreken en Paralympische Spelen van over het feit dat het huidige budget London 2012 en op die van voor sport op peil blijft, over de uit- Sochi 2014, zullen daar nu al profijt gesproken ambities van de minister van hebben, aldus Maurits om breedtesportdeelname in buur- Hendriks. Hij is met name blij met ten te vergroten en de wens om de steun aan de atleten in de vorm Nederland in het rijtje van de beste van een variabel stipendium en tien topsportlanden van de wereld betere sportmedische zorg. Ook is te zien. NOC*NSF dringt wel aan op hij erg te spreken over het feit dat tempo en doortastendheid, met het kabinet het belang van het aan- name waar het gaat om de al eerder brengen van focus en van een ‘ken- door het kabinet aangekondigde nisintensieve topsportomgeving’ inkomsten uit de Lotto en de onderschrijft. Staatsloterij die voor de ambities FOTO: SOENAR CHAMIDNederlandse sportbeleidonder de loep Dex Elmont is één van de topsporters die 23 juni zijn oude basisschool bezoekt.Het Mulier Instituut heeft in mei een Ook in Nederland wordt de geboor- del van opdrachten proberen ze deuitgebreide evaluatie van het tedag van de moderne Olympische kinderen spelenderwijs wat bij teNederlandse sportbeleid gepresen- Beweging elk jaar gevierd. Niet brengen over de Olympische waar-teerd. Ook het topsportbeleid van de altijd op grote schaal, maar het den.overheid kwam daarbij aan de orde. wordt wel steeds groter. Eén van deUit de studie komt naar voren dat activiteiten die dit jaar op het pro- ActiesNederland als breedtesportland inter- gramma staan, is de spreekbeurt De spreekbeurten op scholen zijnnationaal goed scoort. Op het gebied van (oud-)topsporters. Deze spor- niet de enige acties. In hetvan sportdeelname, voorzieningen en ters gaan naar een basisschool Olympisch Stadion van Amsterdamverenigingsnetwerk behoren we tot waar ze een band mee hebben, bij- wordt een Olympische databasede Europese top. De deelname aan voorbeeld de school waar zij zelf op gelanceerd en er zijn sportdagen ensport en bewegen is gegroeid, aantal- hebben gezeten, die van hun kinde- excursies op diverse scholen in hetlen sportblessures zijn gedaald en ren of zelfs die van hun kleinkinde- land. Ook zijn er via Hyves enhet topsportklimaat is verbeterd. Ook ren. Op die school geven ze een Twitter verschillende acties, waarbijtopsporters zelf zijn steeds positiever spreekbeurt onder de werktitel ‘Ik, soms zelfs prijzen te winnen zijn.over het topsportklimaat, zo blijkt uit jij, wij’. De sporters vertellen niet NOC*NSF en Olympisch Plan hopen alleen over hun eigen sportpresta- met de hulp van verschillende spor- ties, maar proberen de kinderen ook ters dit evenement samen op de aan het denken te zetten over zich- kaart te zetten, met de bedoeling er Colofon de evaluatie. Dit komt door een aan- zelf. Waar zijn zij goed in? Hebben volgend jaar een nog groter feest tal nieuwe voorzieningen zoals de ze respect voor anderen? Vinden ze van te maken. Lopend Vuur is een uitgave oprichting van CTO’s en de aanstel- vriendschap belangrijk? Door mid- van NOC*NSF ling van talentcoaches. Vooral het programma Coaches aan de top is Vormgeving en druk: door de betrokkenen zeer goed gewaardeerd. Met name bij kleinere grafische dienstverlening bonden heeft de regeling in belang- vervolg van pagina 1 chef de mission de beslissende stem Hoofdredactie: rijke mate bijgedragen aan de profes- heeft.” Friso Schotanus (Het sionalisering van het topsportbeleid. Performance Centre omzeilt daarmee Sportbureau)/NOC*NSF Ook haalt Nederland met redelijk suc- een aloud probleem, dat van een Naast de fysieke trainers zullen Eindredactie: Janneke Westermann ces nieuwe sportevenementen bin- chronisch gebrek aan accreditaties. (onder andere) ook sportpsycholoog Medewerkers: Erik Duiven, Richard nen. In het Olympisch Plan is de “Het zou heel jammer zijn als specia- Rico Schuijers en prestatiemanager Geeve, Joost Hanewinkel ambitie geformuleerd om tot de tien listen vanwege die schaarste moeten technologie Kristin Collins, beiden lid Productie: Arko Sports Media, beste sportlanden ter wereld te beho- ontbreken. Daarbij denk ik bijvoor- van het nieuw geformeerde High Nieuwegein ren. De Nederlandse topsporters beeld aan medici en paramedici, Performance Team (topsportbegelei- Redactieadres NOC*NSF: presteren goed, maar de geambi- zoals manueel therapeuten, wiens dingsteam), aanwezig zijn in het HPC. Lopend Vuur eerde top 10-positie werd vooralsnog inzet vaak hard nodig is, maar ook “Ik heb aan Kamiel Maase, de presta- T.a.v. Annemiek van der Meer alleen in 2000 bij de Olympische aan videoanalisten. Voor hen willen tiemanager op het gebied van weten- Postbus 302 Zomerspelen van Sydney gehaald. we goede werkruimtes maken. Wie er schappelijke ondersteuning, 6800 AH ARNHEM Ook bij de afgelopen drie precies mee mag, dat gaat in goed gevraagd om het geheel organisato- Tel.: 026 483 47 83 Winterspelen lukte het. Het bereiken overleg tussen de chef de mission en risch aan te sturen, zodat we de doel- E-mail: lopendvuur@noc-nsf.nl van de top 10-positie wordt bemoei- de directeuren en bondscoaches van stellingen zoals we die geformuleerd www.nocnsf.nl/lopendvuur lijkt doordat andere landen steeds de bonden. Samen zullen we dat zo hebben, het creëren van een optimaal meer investeren in de sport. goed mogelijk invullen, waarbij de prestatieklimaat, ook halen.”■ ww w. no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 2
  3. 3. Atletencommissie werkt aan position paperTerwijl NOC*NSF mede op aandrang van de bonden een ‘kerntakendis-cussie’ voert – wat behoort nu écht tot het takenpakket van de koe-pel – stelt de Atletencommissie van NOC*NSF op eigen initiatief haarspeerpunten vast. Voorzitter Jeroen Straathof: “Zodat voor de buiten-wereld helder is waar wij mee bezig zijn en waar wij voor staan.”“Wij zijn als Atletencommissie verte- Nieuwe aanwinstengenwoordigd in de werkgroep Belangrijk daarbij is volgens StraathofTopsport die zich met het opstellen met wie de Atletencommissie zijnvan de Sportagenda 2013-2016 bezig- kerntaken tot uitvoering brengt. Hij ishoudt”, legt Straathof uit. “Dat was blij met de twee nieuwe aanwinsten,voor ons aanleiding om te zeggen: we de onlangs verkozen zitvolleybalstermoeten onze eigen ambities voor 2016 Elvira Stinissen en schaatser Rhian FOTO: ANP PHOTOook op orde hebben. Wij werken Khet. “Het is om te beginnen goeddaarom nu aan een position paper voor de balans binnen dezodat het voor onszelf en natuurlijk Atletencommissie dat we met Elviravoor de buitenwereld helder is waar een teamsporter hebben binnenge- Jeroen Straathof: “We moeten onze eigen ambities voor 2016 op orde hebben.”wij mee bezig zijn en waar wij voor haald. Dat zij ook nog uit destaan. Wij formuleren onze speerpun- Paralympische sport komt is mooi. Tot Stipendium vastgelegd dat zo’n stipendiumten, waar we binnenkort mee naar bui- nu toe waren in de Atletencommissie Tot slot staat Straathof nog even stil (waarbij de hoogte onder meer afhan-ten zullen treden. Dat zal niet een hele vooral de individuele sporters goed bij één van de uitkomsten van de eva- kelijk is van de leeftijd van de spor-andere koers zijn dan die we nu varen, vertegenwoordigd. Rhian Khet heeft luatie van de Sportagenda tot en met ter) er komt. Dit jaar is er 1,5 miljoenmaar wel scherper gedefinieerd en we zich ingespannen voor het opzetten 2012, namelijk dat het gedifferenti- euro en volgend twee miljoenbekijken ook hoe onze achterban van een schaatsersvertegenwoordi- eerd stipendium nog steeds niet is beschikbaar voor het variabele sti-tegen ons aankijkt, en hoe wij deze ging binnen de KNSB. Het organiseren gerealiseerd. “Inmiddels heeft minis- pendium. Uiteraard zijn we hier zeernog beter kunnen bereiken. Met onder van zo’n atletenvertegenwoordiging ter Schippers in haar beleidsbrief content mee.”andere het gebruik van nieuwe media binnen bonden vinden we belangrijk. EJOF Trabzon: eenwillen we de communicatie met de De ervaring van Rhian is voor ons dusachterban intensiveren. Daar zijn we zeer waardevol. Dat hij een winter-nu druk bezig. Sommige sporters sporter is, zorgt er ook voor dat weweten ons prima te bereiken, maar wewerken aan het vinden van nieuwewegen om dat te verbeteren.” binnen de Atletencommissie een goede afspiegeling van de sport in Nederland hebben.” stukje terug in de tijd Dit jaar staat het elfde Europees ken. “Sommige deelnemers zullen hier- Jeugd Olympisch Festival op het door iets minder van de Olympische programma. Van 23 tot en met sfeer proeven, maar we moeten nietNL Sporter beleeft moeilijke tijden 30 juli proberen sporters tot en vergeten dat dit een geweldig en leer- met achttien jaar een topprestatie zaam evenement gaat worden. HetNL Sporter wordt in zijn voortbe- programmamanager bij NL Sporter. te leveren in Trabzon, Turkije. Chef vraagt aanpassingsvermogen en flexibi-staan bedreigd, nu minister “Dit terwijl wij nu op het punt staan de mission Marjan Olyslager ging liteit, maar hier leer je wel van. Dit isSchippers van Sport de subsidie- om een stap te maken en als organi- samen met NOC*NSF projectleider een toernooi waar sommige sportersaanvraag voor de periode tot en satie te groeien en zodoende de spor- Yvonne Karman alvast een kijkje denken: “Ik voel me sterk. Als ik ditmet 2012 heeft afgewezen. De ter nog beter en proactiever te nemen in Trabzon. Tijdens een kan, kan ik alles. Ik ga er helemaalafwijzing komt hard aan, vooral kunnen benaderen en begeleiden. tweedaags seminar bezochten ze voor”, maar sommigen zullen dat nietomdat NL Sporter de laatste ja- Het ministerie van VWS heeft aange- onder andere de accommo- hebben. Hierren enorm is gegroeid in zijn geven dit te willen steunen, en de daties en proefden ze de maken detaak als belangenbehartiger voor minister wil dat sporters steeds beter sfeer. meeste spor-Nederlandse topsporters. gaan presteren, gezien de top 10- en ters toch de de Olympische ambities. NL Sporter “De accommodaties zijn keuze: gaNL Sporter bestaat tien jaar, heeft zit nu echter in een situatie waarin erg verschillend”, ver- ik voor de400 leden en is de enige onafhanke- we alle zeilen bij moeten zetten om telt Olyslager. “Het volle hon-lijke belangenorganisatie die voor het voortbestaan te kunnen blijven zwembad is bijvoorbeeld derd pro-alle topsporters in Nederland toegan- garanderen. We zijn nu op zoek naar nieuw en is echt prachtig, cent voorkelijk is. De laatste jaren is het werk allerlei andere vormen van structurele maar andere sportgelegen- topsport ofsteeds meer toegenomen: de vak- funding voor onze organisatie. Met heden zijn weer wat minder. ga ik tochbond werkt onder meer aan betere de bonden zijn we inmiddels in over- Dat was van tevoren ook voor watarbeidsomstandigheden en voorzie- leg hoe zij NL Sporter kunnen onder- gezegd. Niet alle accommodaties minder?”ningen voor atleten, is ook betrokken steunen en op welke wijze wij de zouden perfect zijn en dat heb-bij de onderhandelingen met bonden kunnen helpen binnen hun ben we gezien. Niet verrassend, SchakelenNOC*NSF over de Olympische over- topsportbeleid. Daarnaast zal een want Trabzon ligt in het oosten van Volgenseenkomsten, geeft juridisch advies, groei van het ledenbestand ook zeker Turkije. Het is dus niet het wes- Olyslager hoevenondersteunt atletencommissies, geeft helpen om ons werk als belangenbe- terse en toeristische Turkije de prestaties er nietloopbaanbegeleiding en bemiddelt hartiger voor topsporters optimaal te wat de meeste mensen gewend onder te lijden. “Het isbij geschillen tussen bijvoorbeeld vervullen.” zijn. Je gaat in het oosten een misschien lastig schakelen,bonden en sporters. Het werk past bij stukje terug in de tijd.” maar topsport is niet altijdde steeds verdergaande professiona- Meer informatie rozengeur en maneschijn. Jelisering in de sport. Op www.nlsporter.nl vind je meer Aanpassingsvermogen moet die knop kunnen omzetten. informatie over de organisatie en Ook liggen de sportlocaties wat ver Als je later verder wilt met topsport,Klap haar diensten. Lid worden van uit elkaar. Tussen de handbalhal, dan kom je soms in een hele mooie enVorige maand kwam echter de klap. NL Sporter kan door contact op te uiterst links, en de judohal, uiterst soms in een mindere omgeving terecht.“Na negen maanden wachten is onze nemen met arno@nlsporter.nl of rechts, zit zo’n 120 kilometer. Hierdoor Dan moet je je toch kunnen aanpassensubsidieaanvraag door de minister bel 030 751 38 35. zal het voor sommige deelnemers lastig aan de omstandigheden.”afgewezen”, vertelt Arno Havenga, zijn om bij andere sporten te gaan kij-■ ww w. no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 3
  4. 4. Nieuwe meting topsportklimaat in de maakIn 1996 schreef toenmalig staatssecretaris Erica Terpstra in haar sport- En daarna kun je conclusies trekken: belang dat de enquête goed ingevuldnota dat het Nederlandse topsportklimaat verbeterd moest worden en Gaan we er in Nederland op vooruit? wordt, legt Van Bottenburg uit: “Wedat er in Nederland een concurrerend topsportklimaat moest ontstaan. Wordt het topsportklimaat beter? willen een zo breed mogelijk beeldToen kwam de vraag aan de orde: Wat is een topsportklimaat? Dat was Dankzij de SPLISS-studie kun je hier- krijgen, dat door alle sporten wordthet startsein voor ‘sportprofessor’ Maarten van Bottenburg om de eer- bij dus een internationale vergelijking gedragen. Je kunt ook alleen maarste topsportklimaatmeting uit te voeren. Op dit moment werkt hij met maken. Gaan we er meer op vooruit verschillen in de sport aanwijzen alszijn team hard aan de vierde meting, die dit najaar verschijnt. dan de concurrent?” zo veel mogelijk topsporters de enquête invullen. Naast de enquêtesAan de Nederlandse topsportklimaat- SPLISS-studie, waarmee de stand van Niet alleen cijfertjes houden we ook interviews en datmeting is ook een internationale stu- Nederlandse topsport kan worden Van Bottenburg en zijn onderzoeks- doen we met de absolute top; de bestdie gekoppeld, de zogenaamde vergeleken met die van vijftien andere team kijken niet alleen naar de cijfer- presterende topsporters en coaches. landen. Onder de betrokken landen tjes, er wordt ook naar de mening van Van hen willen we horen wat hun suc- zijn Zuid-Korea, Japan, Australië, de topsporters, de coaches en de ces mogelijk heeft gemaakt.” Brazilië, Spanje, Engeland en Italië. topsportcoördinatoren gevraagd door Maarten van Bottenburg, als hoogle- middel van een enquête, die de Bijdrage raar Sportontwikkeling verbonden betrokkenen inmiddels allemaal De topsportklimaatmeting heeft de aan de Utrechtse School voor (digitaal) hebben ontvangen. “Het afgelopen jaren bijgedragen aan de Bestuurs- en Organisatiewetenschap gaat dus om de mening van degenen ontwikkeling van het sportbeleid, (USBO) van de Universiteit Utrecht, die dagelijks topsport beoefenen of betoogt Van Bottenburg tot slot. “Het legt uit hoe dat onderzoek er in de erin werken. We vragen onder andere programma Coaches aan de top is praktijk uit ziet. “We hanteren een naar de financiële en organisatori- bijvoorbeeld mede ontstaan omdat in input-, throughput- en output-model. sche omstandigheden, de voorzienin- de meting van 2002 naar voren kwam Dat betekent dat je analyseert wat in gen voor talenten, topsporters en dat de positie van de coaches achter- topsport wordt geïnvesteerd – zoals coaches, de trainers en de medische bleef bij de positie van de topspor- geld en menskracht – en wat daarmee staf, de accommodaties, trainings- en ters. Hetzelfde geldt voor de wordt gedaan: het aanstellen van trai- wedstrijdfaciliteiten, de deelname differentiatie van het stipendium; dat ners, aanleggen van accommodaties, aan competities, stages in het buiten- die er moet komen kwam in hetVan Bottenburg: “We willen een zo vergoedingen voor topsporters uitke- land en tot slot de ondersteuning onderzoek van 2008 heel erg duide-breed mogelijk beeld krijgen, dat ren, enzovoort. Vervolgens bekijk je: door sponsors en media.” lijk naar voren.”door alle sporten wordt gedragen.” Wat levert dat op? Wat is het succes? Het is om meerdere redenen van Opvallend succes: Sanne Keizer & Marleen van Iersel “Het is nu realistisch om voor de medailles te gaan” Het beachvolleybalduo Sanne reageerde ik wat opgefokter en nu Keizer (26) en Marleen heb ik geleerd om rustig en positief van Iersel (23) staat in te blijven. Door de mentale sessies Nederland al een paar jaar aan kennen we elkaar nu een stuk beter. de top. In 2009 en 2010 werden Je gaat jezelf analyseren. Wat heb je de dames nationaal kampioen, nodig en wat heeft zij nodig? Daar maar de grote internationale doen we in de wedstrijd nu ons voor- doorbraak bleef uit, tot die suc- deel mee”, aldus Keizer. cesvolle dag in Shanghai. Op 8 mei 2011 werden de regerend Ambitie wereldkampioenen Jennifer De tweede toernooizege op rij is een Kessy en April Ross in de finale bevestiging dat de beachvolleybalsters aan de kant gezet en veroverde het seizoen goed begonnen zijn, maar het sportieve tweetal uit Keizer en Van Iersel hebben een missie, FOTO: SOENAR CHAMID Nederland voor het eerst goud en de weg daarvoor is nog lang; de op een World Tour. Olympische Spelen in Londen. De komende weken staan in het teken van De honger naar succes is nog lang goed presteren op de Grand Slams en niet gestild bij Sanne Keizer en Sanne Keizer (rechts): “We zijn topfit.” het wereldkampioenschap in Rome (13 Marleen van Iersel, die in 2009 en tot en met 19 juni). Van Iersel: “Deze 2010 respectievelijk zesde en acht- Myslowice. Voor de buitenwereld Mentale training toernooien zijn belangrijk voor onze ste eindigden op de wereldranglijst, kwam het tweevoudige internationale In de voorbereidingsstage is er met Olympische nominatie. Tijdens een maar nooit doordrongen tot een succes als een grote verrassing. De regelmaat aandacht geschonken aan Grand Slam of een WK kun je meer pun- finaleplaats op een internationaal dames zelf hebben er een goede ver- mentale training en dat werpt zijn ten halen voor je ranking. We moeten toernooi. Na de eerste overwinning klaring voor. “We zijn topfit”, zegt vruchten af. “Als ik in de wedstrijd dit seizoen bij de beste zestien eindi- in de World Tour stonden de beach- Sanne Keizer. “In de winter hebben onder druk sta, dan heb ik positieve gen op de wereldranglijst en voor de volleybalsters twee weken later we een goede voorbereiding gedraaid feedback nodig en heeft het geen zin kwalificatie-eisen van NOC*NSF moeten wederom op de hoogste trede van met een fysiek programma en we om tegen me te schreeuwen”, zegt we een top 8-klassering halen bij een het podium. Dit keer bij het World hebben samen echt het gevoel dat we Van Iersel. “Als we in het verleden Grand Slam of het WK. We staan op dit Tour-toernooi in het Poolse het nu gaan doen.” met een partij achterstonden, dan moment tweede op de wereldranglijst■ ww w. no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 4
  5. 5. Diane Valkenburg: beter de bocht door naooglaserbehandelingHet verschil tussen goud en zilver zoek, waarvoor je twee weken geen len- een behandeling van VisionClinics. De mee te nemen – een zorg minder – isin de topsport kan klein zijn. Wel zen mocht dragen, heb ik in april 2011 ondersteunende professionals, waaron- mijn zicht ook verbeterd. Ik kijk verderof niet een podiumplaats hangt een ooglaserbehandeling ondergaan.” der trainers en sportmasseurs, ontvan- vooruit en zet de bochten beter in,soms af van tienden van seconden gen vijftien procent korting als zij door omdat ik nu scherper zie. Ik heb ver-en goed zicht is daarbij een must. Tip het leven willen gaan zonder hulpmid- schillende oogtests gedaan en voor deSchaatsster Diane Valkenburg, De medische ingreep in de Utrechtse delen voor een beter zicht. Een voor- operatie had ik een zicht van honderdvoormalig lenzendraagster, onder- kliniek verliep goed bij de schaatsster waarde is wel dat de behandeling moet procent. Na de operatie is dit toegeno-ging met succes een ooglaserbe- van Control. Ze mocht dezelfde dag naar plaatsvinden voor 31 december 2011. men tot 150 procent. Dit is een groot,handeling: “Ik kijk verder vooruit huis en de dag erop had ze een normaal positief verschil. De behandeling heeften zet de bochten beter in.” zicht, zonder complicaties. Na de behan- Positief verschil een belangrijke bijdrage aan mijn deling tipte de 26-jarige langebaan- De ooglaserbehandeling levert posi- sportcarrière geleverd.” schaatsster NOC*NSF om een keer met tieve voordelen op, stelt de zilverenme- VisionClinics rond te tafel te gaan zitten daillewinnares op de 1.500 meter Meer informatie voor een eventuele algemene regeling tijdens de WK afstanden in 2011. Voor topsporters heeft VisionClinics voor sporters. De uitkomst is bevredi- Valkenburg: “Naast het praktische een aantrekkelijke korting. Kijk voor gend. Alle A-, B- en HP-sporters ontvan- voordeel dat je nooit meer lenzen hoeft informatie bij medische voorzienin- FOTO: SOENAR CHAMID gen sinds kort vijftig procent korting op te dragen, dat je ze nooit meer hoeft gen op www.nocnsf.nl/topsporters.Diane Valkenburg: “De ooglaserbehan- “We moeten de Spelen verdienendeling heeft een belangrijke bijdrageaan mijn sportcarrière geleverd.” en écht willen organiseren”Mede dankzij de goede ervaring biedt Stephan Veen is voorzitter van het Topsportteam 2028. Samen met 27het bedrijf VisionClinics sporters nu andere ex-topsporters maakt hij zich hard voor het Olympisch‘refractieve oogchirurgie’ aan voor een Plan 2028. Hij geeft zijn visie op de huidige stand van het Plan en despeciaal tarief, zodat ze hun sport zo plannen voor de nabije toekomst.goed mogelijk kunnen uitoefenen.Diane Valkenburg maakte als eerste “Als ik praat over de Olympische zien dat we klaar zijn voor de Spelen.gebruik van een aanbod van ambities van Nederland, krijg ik Organisatorisch kunnen we het aan,VisionClinics. De sportster uit regelmatig de vraag: ‘Gaan we nou daar twijfel ik niet aan. Ondanks datBergschenhoek droeg jarenlang con- wel of niet voor de Olympische en ons landje niet zo groot is, zijn wetactlenzen, maar door het praktische Paralympische Spelen?’ Het antwoord uitstekend in het organiseren van FOTO: SOENAR CHAMIDongemak wilde ze na haar deelname is simpel: ja, we gaan voor de Spelen. evenementen, maar we moeten deaan de Olympische Winterspelen in We willen deze heel graag in 2028 in Spelen ook verdienen en écht willen.Vancouver iets anders proberen. “Ik Nederland hebben. De volgende Niet alleen wij – sporters en sportfa-nam contact op met Marti ten Kate, die vraag die ik dan krijg: ‘En gaan we naten – maar álle Nederlanders. Daarde faciliteiten regelt voor topsporters bij dan Amsterdam of Rotterdam naar hebben we het Olympisch Plan 2028 Stephan Veen op de OlympischeNOC*NSF, en ik legde de vraag neer of voren schuiven?’. Mijn antwoord is voor. Hierin staat hoe we de kracht Spelen van 2000.er een regeling of financiële compensa- dan: dat vind ik nu nog niet zo rele- van de sport en magie van de Spelentie bestaat voor een ooglaserbehande- vant. Paardrijden zal niet plaatsvin- gaan gebruiken om van Nederland jeugd, die nu veel te weinig beweegt,ling voor topsporters. Dit was niet het den op de Dam en wielrennen niet op een Topland te maken, met winst voor voldoende beweging krijgt? Door metgeval, maar na overleg met een sport- de Coolsingel. De Olympische en alle Nederlanders. het Olympisch Plan 2028 dit tij tearts raadde hij me aan om naar Paralympische Spelen zullen gespreid keren, willen we laten zien dat hetVisionClinics te gaan. Na het vooronder- over Nederland plaatsvinden en voor- Veel partners staan inmiddels achter Olympisch Plan 2028 meer is dan dat we een goede keuze kunnen het plan: NOC*NSF, de overheden, de mooie woorden en grote ambities. maken, moeten we scherp hebben vier grote steden, werkgevers- endus we zijn goed bezig.” Er breken wat het thema wordt van onze werknemersorganisaties en vele Het Topsportteam 2028 denkt mee bijdrukke en spannende weken aan voor Spelen. Waarmee willen wij ons aan andere partijen. Dat is uiteraard fan- de ontwikkeling van de plannen ende beachvolleybalsters om plaatsing de rest van de wereld presenteren, tastisch, maar nu is het tijd om con- doet mee bij de uitrol van de activitei-af te dwingen voor het grootste spor- waar willen wij om herinnerd wor- creet te worden. Als we de Spelen ten. Daarnaast gaan wij steeds vakertevenement ter wereld, een podium den? En bij welke stad past dit thema willen, moet in 2016 minimaal zeven- het land in om de boodschap van hetwaar beiden nog niet eerder actief het beste? Deze en andere overwe- tig procent van de mensen in Olympisch Plan 2028 uit te dragen enwaren. Keizer: “De twee zeges in de gingen worden meegenomen bij de Nederland achter onze Olympische nog meer mensen enthousiast teWorld Tour tellen wat minder zwaar keuze van een potentiële kandidaat- ambities staan. Zonder die steun kun- maken.”mee voor onze klassering maar de stad. Zorgvuldigheid staat voorop. nen we het wel vergeten. Dit draag-wereldtop was aanwezig, dus waarom vlak willen we bereiken met concrete Meer informatiekunnen wij die niet op een Grand Dagdromen over de Spelen in resultaten. De komende maanden Heb je vragen over het OlympischSlam verslaan? Wij hebben laten zien Nederland is mooi en leuk, maar we gaan we samen met de Plan 2028 of interesse om ook jewat we kunnen en nu moeten we het moeten oppassen dat we niet te hard Alliantiepartners concrete projecten steentje bij te dragen, neem danvasthouden. Het is realistisch om te van stapel lopen. Voordat we een definiëren waarmee we Nederland contact op met het Program Officezeggen dat we nu voor de medailles kandidatuur indienen – dat kan overi- een beetje beter maken. Bijvoorbeeld: Olympisch Plan 2028, tel.gaan!” gens pas in 2019 – moeten we laten Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 026 483 41 03.■ ww w. no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 5
  6. 6. TransitieEdgar Schiferli: “Het is zo oneerlijk”Je carrière eindigen op je hoogtepunt, dat is wat eigenlijk iedere spor- van 2011 afscheid te nemen van deter wenst. In het geval van Edgar Schiferli (35) was dat ook zo, alleen topsport. Nog één keer pieken op hetwas zijn beslissing om te stoppen geen vrijwillige. Hij moest zijn cric- hoogste niveau, op het WK. Nu moestketkit aan de wilgen hangen vanwege een knieblessure. Na veertien ik toekijken. Het voelde alsof ik mijnjaar spelen voor het Nederlands elftal was zijn carrière plotseling teamgenoten in de steek had gelaten.voorbij. “Het afscheid dat ik voor mezelf in gedachten had is me ont- ‘Als ik nog had gespeeld, misschiennomen.” hadden we dan wel minimaal twee wedstrijden gewonnen.’ Zulke dingenNa een topjaar in 2009 (hij werd tot Niets haal je dan in je hoofd. Dat was echtbeste speler van het De eerste acht maanden na de sliding heel zwaar om mee te maken.”WK-kwalificatietoernooi uitgeroepen mocht Schiferli niet sporten.en hij sloeg op het WK tegen NOC*NSF heeft hem toen aangebo- ToekomstEngeland de winnende runs) ging het den te helpen bij het zoeken naar een Sindsdien heeft Schiferli zijn blessurein februari van 2010 mis. In het kwali- baan, maar hij werkte al voor de en het einde van zijn loopbaan kun- FOTO: ANP PHOTOficatietoernooi voor het WK Twenty20 ANWB en kon daar fulltime aan de nen accepteren. Twee maanden gele-in Dubai maakte hij een sliding om slag. Thuis deed hij veel aan online den benaderde Bert Roosenboom vaneen bal te pakken en zijn linkerknie spelletjes op zijn spelcomputer. “Ik NOC*NSF hem. Op kosten van debleef in het gras steken. “Eerst leek ben boos geweest in die periode. Het koepel krijgt Schiferli de mogelijk- Schiferli viert de overwinning oper weinig aan de hand, maar opeens was allemaal zo oneerlijk. Waarom heid om een arts te bezoeken die het Engeland tijdens de Twenty20-cup inzat mijn knie op slot. Ik had heel veel ik? Tien jaar lang alles opzijgezet. De herstel van zijn knie onderzoekt. Het 2009.pijn”, geeft Schiferli aan. “Het bleek laatste vijf jaar zelfs nog intensiever is vooral belangrijk dat de knie nietdat het kraakbeen op het gewrichts- gewerkt met het team. Mijn verloofde volledig onbruikbaar wordt en dat kan en dat is onder andere het delenvlak van mijn bovenbeen volledig was heeft zich ook aangepast voor mij, Schiferli bijvoorbeeld al op jonge van mijn kennis. Ik heb mooie jarenversleten. Op sommige plaatsen zat mijn werkgever heeft meegeholpen leeftijd een kunstknie krijgt. Bij Quick gehad. Internationaal gespeeld tegenniets meer. Op dat moment kon ik om mijn loopbaan te ondersteunen. in Den Haag, de club waar hij al sinds profs en zelfs gewonnen vanniets anders dan mijn carrière beëin- En dan is het plotseling over. Opeens zijn vijfde speelt, is hij hulpcoach van Engeland. Het is een droom die is uit-digen.” val je naar helemaal niets. Ik had in het eerste en tweede seniorenteam. gekomen. Dat is nu het overheer- gedachten voor mezelf om in februari “Ik ben me gaan richten op wat ik wel sende gevoel.”Goud op de Werkvloer“Ik kan honderd procent voorrang geven aan het roeien”Sjoerd Hamburger is een sporter gebied van risicofinanciering. Ik vinddie zowel op het sportieve als op het lekker als ik in Nederland ben,het maatschappelijke vlak een om met mijn werk afleiding te heb-indrukwekkende ontwikkeling ben.”heeft doorgemaakt. De 28-jarigeroeier rondde aan de Universiteit Maatschappelijke loopbaanUtrecht de studie Algemene De verwachtingen van Hamburger inSociale Wetenschappen af en de zoektocht naar een baan zijn uit-daarna verlengde hij zijn studen- gekomen.tenleven met twee jaar aan het “KplusV is een ontspannen bedrijf ”,St. Cross College in Oxford en zegt Hamburger. Ze houden er reke-won hij in 2009 met de Oxford ning mee dat ik regelmatig afwezigAcht de fameuze Boat Race. ben voor mijn sport. Ik kan honderdGoud op de Werkvloer gaf hem procent voorrang verlenen aan heteen nieuwe uitdaging. roeien. Ben ik wel in Nederland en wil FOTO: SOENAR CHAMID ik langer werken, dan kan dat ook.”Roeien en studeren lopen als een Het roeiseizoen is eind mei 2011 inrode draad door het leven van Sjoerd München van start gegaan met eenHamburger. Tijdens zijn studie in wereldbekerwedstrijd. Er komenUtrecht vertegenwoordigde hij in de Sjoerd Hamburger in Beijing. belangrijke wedstrijden aan voor deskiffklasse Nederland bij de Holland Acht, waaronder de wereld-Olympische Spelen in Beijing. In ligt nog steeds op de loer. Sjoerd voor mij op dit moment op nummer kampioenschappen in het Sloveense2009 won hij met zijn universiteit de Hamburger is lid van de Holland Acht één, dus ik zocht een flexibele werk- Bled (28 augustus tot 4 september),historische roeirace van Cambridge. en plaatsing voor de Olympische gever voor wie ik parttime aan de om plaatsing af te dwingen voor deEen jaar later schreef hij historie door Spelen in Londen is het belangrijkste slag kan, want de komende maanden Olympische Zomerspelen in 2012.voor de tweede keer mee te doen aan doel in het pre-Olympische jaar. zit ik vaak in het buitenland voor trai- Daarna richt Hamburger zijn vizier ophet duel op de Engelse rivier de Daarnaast werkt hij sinds 1 april 2011 ningskampen en wedstrijden met de een maatschappelijke loopbaan.Theems, maar dan als eerste niet- voor het organisatieadviesbureau Holland Acht. Na verschillende oriën- Hamburger: “Ik heb afgesproken metEngelstalige buitenlander die geko- KplusV. “Na het afronden van mijn terende gesprekken met Goud op de mijn werkgever dat ik tot de Spelenzen is als kapitein van de studie in Oxford ben ik in contact Werkvloer mocht ik op gesprek parttime aan de slag ga. Na Londenroeivereniging van Oxford. gekomen met een loopbaanadviseur komen bij KplusV en die kennisma- gaan we kijken of ik voor een langere Sport van Randstad en zo raakte ik in king beviel goed. Sinds 1 april ben ik termijn in dienst kan komen. Ik houdSportieve ambitie gesprek met Goud op de Werkvloer”, in dienst getreden en werk ik op de van het roeien, maar als A-sporterIn augustus 2010 komt er een einde zegt Sjoerd Hamburger. “We zijn om afdeling New Business en Innovatie. verdien je te weinig en voor mij wordtaan het studieavontuur van de Friese de tafel gaan zitten en ik heb mijn Ik adviseer jonge bedrijven, startende het dan onbetaalbaar om langer doorsporter, maar de sportieve ambitie wensen voorgelegd. Het roeien staat ondernemers, onder andere op het te gaan.”■ www.no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 6
  7. 7. DE COACHJohan Lammerts: “Trots op wat we hebbenneergezet”“Het Nederlands dameswielrennen is het beste in de wereld.” topsportklimaat in Nederland. WeBondscoach Johan Lammerts (50) is ervan overtuigd dat die positie ze- creëren duidelijkheid. Alle activiteitenker de komende vijf jaar behouden kan blijven. “Er is een goede top- worden goed gepland, alle criteriasportcultuur en dat is de verdienste van de KNWU en andere voor prestaties worden op tijd gecom-betrokkenen bij de sporters.” Op het WK later dit jaar zullen volgens municeerd. De rensters ervaren hetLammerts weer hoge ogen gegooid worden. als zeer positief. Door de faciliteiten die zijn gecreëerd samen metLammerts won in zijn loopbaan onder Het is belangrijk dat ze veel wedstrij- NOC*NSF, de KNWU en de ploegen,andere de Ronde van Vlaanderen in dervaring opdoen, ze moeten wennen kunnen sporters zich goed ontwikke-1984 en een etappe in de Tour de aan het rijden in grote groepen. Ik leg len en topprestaties leveren. Ik benFrance, een jaar later. Jarenlang was de lat van het begin af aan hoog. Ik trots op wat we hebben neergezet. Erhij de meesterknecht van Greg laat bijvoorbeeld tweedejaars junio- is echter altijd verbetering mogelijk.”LeMond en hielp hem naar de ren al debuteren op het allerhoogsteTourzeges in 1989 en 1990. Behalve niveau. Zo weten ze op jonge leeftijd WK in Kopenhagenals bondscoach van de vrouwen is hij wat de norm is en waar ze op termijn Het seizoen voor de vrouwen kentvan oktober tot januari ook actief als aan moeten voldoen. Uiteindelijk drie piekmomenten, het eerste ligt inbondscoach van de veldrijders. gaat het erom wielrensters te kweken april bij de voorjaarsklassiekers. “Dat FOTO: ANP PHOTO en geen fietssters.” heeft al goed uitgepakt”, zegt“Als bondscoach bij wegwielrennen Lammerts. De tweede piek ligt bij hetben je soms een coach op afstand. Goed topsportklimaat NK (25 juni in Ootmarsum), de RondeAfgezien van een trainingskamp, spe- In het voorseizoen is wel duidelijk van Italië en het EK. De laatste piek Johan Lammerts: “Het Nederlandscifieke wedstrijden en bijvoorbeeld geworden dat het Nederlandse vrou- ligt in september op het WK in dameswielrennen is het beste in dehet WK begeleid je de vrouwen niet wenwielrennen bovenaan staat. Kopenhagen. “Met Marianne Vos wereld.”intensief ”, vertelt Lammerts. “Dit Naast overwinningen van Marianne hebben we een enorme kanshebberheeft te maken met het professionele Vos was er ook een wereldbekerzege in onze gelederen, maar ook andere en Vos pakte één keer goud en vierniveau van de sporters. Zij nemen voor Annemiek van Vleuten. Zij won, rensters maken een kans. Ons team keer zilver. Dit jaar zullen we weerhun verantwoordelijkheid. Dat is ook net als Lammerts, de Ronde van is goed en dat komt door de team- proberen met zoveel mogelijk meidenmijn streven: de sporter zo onafhan- Vlaanderen. Er zijn veel vrouwen die geest. Ze willen allemaal hard voor de finale te halen en dan dienen wekelijk mogelijk maken. Ik heb ook op het hoogste niveau zeer goed elkaar werken en dat uit zich in de de kopvrouw zo in positie te brengenveel jonge meiden onder mijn hoede. presteren. “Dat komt door het goede laatste jaren. Telkens zaten we erbij dat ze goud kan halen.” Whereabouts-app voor smartphones in de maak In Nederland dienen ongeveer een mobiele applicatie op hun smart- de sporters herinnerd kunnen worden 300 topsporters hun verblijfsge- phone. Hierdoor kunnen ze overal en aan hun whereaboutsverplichting gevens, ofwel whereabouts, op altijd hun wijzigingen in verblijfsgege- door middel van het invoeren van te geven bij de Dopingautoriteit. vens doorgeven. Tot nu toe is dit alleen reminders. Dan laat de app op Door middel van deze where- mogelijk voor een deel van de where- gezette tijden aan de sporter weten abouts kan de Dopingautoriteit abouts (one hour time slot) via een dat de ingevoerde gegevens gecheckt hen beter opsporen voor do- sms-service. Voor het wijzigen van de en indien nodig aangepast dienen te pingcontroles buiten wedstrijd- overige gegevens heeft dat sporter worden. Wel zo handig, want het verband, zoals op het thuisadres altijd toegang nodig via een computer. voorkomt dat de sporter onnodig of tijdens een training. Het ge- Conclusie van het onderzoek: dit moet tegen een gemiste test aanloopt. bruik van een mobiele applicatie beter kunnen. De oplossing: een zou het bijhouden van deze whereabouts-app. Haken en ogen whereabouts danig moeten ver- Aan het ontwikkelen van een dergelijke gemakkelijken. Projectgroep mobiele applicatie zitten echter wel een Sindsdien heeft de Dopingautoriteit hoop haken en ogen. Een dergelijke In 2010 is er door Anne Heijkoop samen met Logica, InnoSportNL en applicatie is namelijk door nog geen (Logica) een onderzoek gedaan naar NOC*NSF een projectgroep opgericht enkele antidopingorganisatie in de iPhone, voordat ook de vertaalslag de verbetering van de gebruiksvrien- om de whereabouts-app te ontwik- wereld uitgeprobeerd. Een uniek pro- naar de Blackberry en Android zal delijkheid van het whereaboutssys- kelen. De app wordt een aanvulling ject dus, met unieke uitdagingen en worden gemaakt. De lancering zal teem, zoals dat door de op het computersysteem en de sms- oplossingen. Zo dient de betrouwbaar- daarom nog wel enige tijd op zich Dopingautoriteit gehanteerd wordt. functie, en zal waarschijnlijk gebruik heid van het systeem aan hoge eisen te laten wachten, maar als de app er Uit dit onderzoek is gebleken dat de gaan maken van een gps-systeem. voldoen en dienen ook de persoonlijke eenmaal is, zal de gebruiksvriende- sporters vooral behoefte hebben aan Hierdoor kunnen nieuwe locaties gegevens van de sporters goed lijkheid voor de sporters flink toege- automatisch worden ingeladen. Dit beschermd te worden. Bovendien wer- nomen zijn. Een mooi vooruitzicht. De scheelt de sporter een hoop adminis- ken de verschillende smartphones niet strijd tegen doping moet voor de tratieve rompslomp bij het invoeren allemaal op hetzelfde platform. Zo zal goedwillende sporter immers zo van de adresgegevens. Ook zouden de app eerst worden uitgetest op de gemakkelijk mogelijk zijn.■ ww w. no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 7
  8. 8. HET TALENT DAFNE SCHIPPERS“Nominatie voor Londen is fantastisch”De 18-jarige Dafne Schippers is bezig met mijn eigen prestatie, ik wil 100 meter horden en de 200 metereen natuurtalent. Met schijnbaar mezelf elke keer verbeteren. Dan let- staat ze na de eerste dag derde. Eengemak weet ze al op jonge leef- ten mijn ouders en mijn coach wel op derde ‘pr’ op de afsluitendetijd haar concurrentie op de meer- de scores die ik en mijn tegenstan- 800 meter zorgt ervoor dat ze uitein-kamp te verslaan. In 2010 wordt ders halen. Ik kan me volledig focus- delijk achtste wordt met een nieuwze dan ook wereldkampioene in sen. Dat helpt enorm.” Tijdens dat puntenaantal van 6172. Die plaatsde zeven onderdelen op de atle- toernooi haalt ze een persoonlijk levert haar een Olympische nominatietiekbaan. En 2011 brengt al weer record van 5967 punten. Op dat op voor de Spelen in Londen. “Dat isgrote vorderingen; ze heeft de moment een Nederlands jeugdrecord. echt heel bijzonder”, lacht denominatie voor de Olympische Utrechtse atlete van Hellas. “Ik hadSpelen in Londen binnen. Prestatie dat nog niet in de planning. Rio Schippers is goed op de meerkamp, de Janeiro in 2016 was het doel, maarDe zevenkamp bestaat uit drie loop- maar vooral op de loopnummers. dat ik volgend jaar al in Londen kannummers en vier wat meer technische Daar doet ze internationaal gezien aantreden, dat is fantastisch.”onderdelen. Op de eerste dag van com- goed mee. Het hoogspringen is hetpetitie wordt de 100 meter horden gelo- onderdeel waar voor haar nog veel Studiepen, zijn het kogelstoten en het winst te behalen valt. “In competitie Na Götzis is Schippers hard aan hethoogspringen en als afsluiter de vergeet ik soms technisch te sprin- werk om haar eerste schooljaar van de200 meter. Op de tweede dag is het gen. Dan ben ik vooral bezig met het pabo af te ronden. Ze studeert deeltijdverspringen, het speerwerpen en als behalen van een prestatie. Ook speelt aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.laatste de 800 meter. Schippers: “Ik een oude knieblessure (scheurtje in Dat betekent naast haar drukke trai-vind de afwisseling het mooiste. Steeds haar kniepees) me daarbij parten. Als ningsschema dat ze ’s avonds naarweer iets anders om op te focussen.” ik me goed blijf concentreren en school moet. Maar ze doet het niet focussen, dan is er nog veel verbete- voor niets: “Ik ben pas 18. De top vanOp het WK junioren van 2010 in ring mogelijk.” een meerkampster ligt op 27 of 28.Canada is ze de favoriet. “Ik heb niet Eind mei is in Götzis, Oostenrijk een Stel je voor dat ik in de komende tienzo veel last van een favorietenrol”, groot internationaal meerkamptoer- jaar geblesseerd raak. Dan heb ik dit FOTO: SOENAR CHAMIDvertelt Schippers. “Ik leg mezelf altijd nooi waar de wereldtop aan meedoet. mooi achter de hand. Daarnaast is hetde druk op. Dat geeft een kick. Ik ben Na persoonlijke records op de ook een goede afleiding en dat is mentaal weer erg belangrijk.” Later dit jaar doet ze nog mee aan de Europese Jeugdkampioenschappen en wellicht Schippers: “Ik vind de afwisseling het ook aan het senioren-WK waar ze zich mooiste. Steeds weer iets anders om in Götzis voor plaatste. op te focussen.” Lijst met genomineerden London 2012 groeit De lijst met genomineerden voor Bij het tafeltennis komen Li Jiao en Li London 2012 is onder meer aange- Jie in aanmerking door het behalen vuld met een groep atleten, zeilers, van respectievelijk de tiende en veer- FOTO: ANP PHOTO tafeltennissers en wielrenners. tiende plaats op de wereldranglijst. Tickets vereist voor ‘HHH’ Hilda Kibet komt voor een nomina- tie in aanmerking omdat zij een tijd Een zestal dames wist zich de afge- lopen tijd te nomineren voor het Het populaire Holland Heineken House wordt komend jaar exclusiever. van 2:24.27 wist te noteren tijdens wegwielrennen: Marianne Vos, de Rotterdam Marathon van Annemiek van Vleuten, Martine Het populaire Holland Heineken Belangrijkste reden om over te gaan 10 april. Dafne Schippers wist zich Bras, Kirsten Wild en Lucinda Brand. House is tijdens de Olympische tot een geregistreerd en betaald tic- te nomineren voor de zevenkamp, Zij danken de nominaties aan hun Spelen in Londen niet meer gratis en ketsysteem is de veiligheid van Eelco Sintnicolaas voor de tienkamp resultaten behaald tijdens diverse voor iedereen toegankelijk. Wie bezoekers. “Voor grote, internatio- en Churandy Martina voor de 100 wereldbekerwedstrijden. Op basis straks de huldiging van de medail- nale evenementen is het al lang meter. Bij het speerwerpen haalden van resultaten behaald op de UCI lewinnaars wil meemaken moet zich gemeengoed om met geregistreerde Erik Cadée, Rutger Smith en paracycling World Cup-wedstrijd in vooraf registreren en een ticketing te werken”, vertelt Monique Jansen de vastgestelde Sydney komen de wegwielrenners entreekaart à tien euro kopen. De NOC*NSF-directeur Gerard limiet van 65 meter voor de heren Johan Reekers en Jetze Plat in aan- organisatie heeft voor dit toegangs- Dielessen. Aanvragers moeten zich en 62 meter voor de dames in Chula merking voor een nominatie voor de beleid gekozen om de veiligheid en legitimeren en in het bezit zijn van Vista (Verenigde Staten). Daarnaast Paralympische Spelen van het unieke karakter van het natio- een Olympisch ticket. Het is voor het hebben de Paralympische atleten London 2012. nale huis te waarborgen. Dit hebben eerst in het twintigjarig bestaan dat Kenny van Weeghel, Stefan Rusch, gastheer NOC*NSF en organisator deze toegangsregels gelden. De Suzan Verduijn en Ronald Hertog Een nominatie wordt niet vanzelf- Heineken bekendgemaakt. Begin organisatie verwacht namelijk tus- een nominatie binnen. sprekend omgezet in kwalificatie 2012 wordt een online ticketsysteem sen de dertig- en vijftigduizend Het watersportverbond heeft Roelof voor de Spelen. Daarvoor moeten in gebruik genomen. Nederlanders per dag in Londen. Bouwmeester (Laser Klasse), Marit de genomineerde sporters eerst Geïnteresseerden kunnen op www. Bouwmeester (Laser Radial Klasse) nog vormbehoud tonen, door in het hollandheinekenhouse.nl. meer Uiteraard komt er een speciale rege- en Lisa Westerhof en Lobke volgende seizoen nogmaals aan een informatie vinden en zich registreren ling voor familie en vrienden van de Berkhout (470) voorgedragen voor prestatienorm te voldoen. als belangstellende voor een kaartje. sporters. Zij krijgen voorrang op de nominatie op basis van hun resulta- Zij worden dan bij de start van kaart- overige supporters. Meer informatie ten behaald op de Delta Lloyd Meer informatie verkoop direct op de hoogte gesteld. hierover volgt te zijner tijd! Regatta eind mei in Medemblik. www.nocnsf.nl/londen2012.■ ww w. no cnsf. nl Het Lopend Vuur juni 2011 • pagina 8

×