ปรากฏการณณเดชน          1
นาสนใจมากวา อะไรที่ทำให Marketer หรือเจาของแบรนดตางๆที่โดดลงมารวมใช รวมแชร ณเดชน กันอยางที่เรียกวา เปน“วาระร...
2552มีนาคม ไทรเดนท ร(แคลเดนทกรกฎาคม โชกุบุสซึ ฟอรเมนพฤศจิกายน Baoji                3
2553เมษายนSamsung MonteกรกฎาคมSamsung Galaxy SสิงหาคมNivea for menกันยายนYamaha Fino
2554มกราคมเลย รสหมึกย‹าง + น<ำจิ@มซีฟู‡ดกุมภาพันธMazda2มีนาคมโฟรโมสตมีนาคมเลย Promotion
2554มีนาคมYamaha Finoมีนาคมมินิทเมด พัลพิมีนาคมแป‡งเย็นทเวลฟŠ พลัสมีนาคมโชกุบุสซึ ฟอรเมน
2554เมษายนเลยเมษายนโออิชิ ฟรKตโตะเมษายนTrue Moveเมษายนเลย คิดรสใหŒเลย2
2554เมษายนSamsung Candy2เมษายนSamsung Notebook #9มิถุนายนเลยมิถุนายนMistine Angel BB Powder
2554กรกฏาคมยำยำจัมโบŒ
ผมเปนคนหนึ่งที่ชื่นชอบ นองณเดชน           เด็กหนุมอายุเพิ่ง 20 จากขอนแกน ดูแลตัวเองดี        รูปรา...
อั้ม พัชราภา    เริ่มเร็วกวาคนอื่นตั้งแต 2004 แลวมีจังหวะทิ้งชวงไปนิด เปน presenter ไปแลว 10 แบรนด มีหนังไปแลว2...
แพนเคก เริ่มตั้งแต 2006 เปน presenter ไปแลว 20 แบรนด มีหนังไปแลว 45 เรื่อง        (สูงสุดคือ Dentyne 7 เรื่...
โดม ปกรณ ลัม   เริ่มตั้งแต 2008 เปน presenter ไปแลว 15 แบรนด มีหนังไปแลว 32 เรื่อง   (สูงสุดคือ L’Oreal และ Twis...
เคน ธีรเดช  เริ่มตั้งแต 2008 เปน presenter ไปแลว 14 แบรนด ซึ่ง Panasonic แบรนดเดียวใช endorseเครื่องใชไฟฟา 5 ประเ...
ณเดชน์เริ่มตั้งแต 2009 จากการเลนประกบอั้มในโฆษณา Trident มาเลนหนักจริงๆ ก็ตนป 2010ถึงตอนนี้ เปน presenter ไปแลว 17 ...
แผนภาพเปรียบเทียบ 5 presenters ในผลงานที่ผานมา1.  คาเฉลี่ย            8.00                 ...
แผนภาพเปรียบเทียบ 5 presenters ในผลงานที่ผานมา2. ตารางเปรียบเทียบงานที่เคยแสดง        ณเดชน        อั้ม ...
นาสนใจมากวา อะไรที่ทำให Marketer หรือเจาของแบรนดตางๆ ที่โดดลงมารวมใช รวมแชร ณเดชน กันอยางที่เรียกวาเปน “วาระ...
Presenter คนที่เราใช ไมโฆษณาใหแบรนดอื่นๆ เยอะเกินไปPresenter คนที่เราใช ไมดังเกินไป จนกลบแบรนดมองระยะยาว การเปลี่ยน...
นี่อาจจะเปนเหตุผลหนึ่ง ที่แบรนดไหนๆ ก็ใชณเดชนไดอยางสะดวกใจ เพราะดูๆ แลว ณเดชนเขาไดกับทุกแบรนดเลยที่สำคัญ...แบรน...
แลวเรื่องการทำใหคนซื้อละ?เราลองถามกันในหมูเพื่อนฝูงที่แมไมไดเปนแฟนคลับณเดชนแตก็มีความรูสึกดีกับณเดชน 128 คน พบ...
และในเมื่อการใช presenter หมายถึงเงินจำนวนมหาศาล และเมื่อ presenter ที่เราใช ก็ใชของอยางอื่นมากมาย สิ่งที่เจาของแบรนด...
Brand RelationshipGood relationship established and maintained from “See Through” them clearly    Brand        ...
คำตอบมีอยู   แคเจาของแบรนดตอง see through ใหเห็นอยางถองแทจริงๆมองตัวแบรนดเองใหเห็นอยางทะลุปรุโปรง มองผูบริ...
Brand build perception             from inside to outside Consumers perceive brand              ...
Brand Essence Brand Mission                              Brand Identity Brand Vision     ...
ที่สำคัญตองกลาที่จะแตกตางในการดึงมุมใหมๆ ที่แตกตางของ presenter เพื่อมาชวยนำ idea ของแบรนดไปสรางความสัมพันธกับผู...
ปรากฎการณ์ณเดชน์
ปรากฎการณ์ณเดชน์
ปรากฎการณ์ณเดชน์
ปรากฎการณ์ณเดชน์
ปรากฎการณ์ณเดชน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปรากฎการณ์ณเดชน์

1,294 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปรากฎการณ์ณเดชน์

 1. 1. ปรากฏการณณเดชน 1
 2. 2. นาสนใจมากวา อะไรที่ทำให Marketer หรือเจาของแบรนดตางๆที่โดดลงมารวมใช รวมแชร ณเดชน กันอยางที่เรียกวา เปน“วาระระดับชาติของการตลาด” ไดขนาดนี้ แลวยังควรใช ณเดชนอีกไหม? อยางไร? คำตอบมีอยู… 2
 3. 3. 2552มีนาคม ไทรเดนท ร(แคลเดนทกรกฎาคม โชกุบุสซึ ฟอรเมนพฤศจิกายน Baoji 3
 4. 4. 2553เมษายนSamsung MonteกรกฎาคมSamsung Galaxy SสิงหาคมNivea for menกันยายนYamaha Fino
 5. 5. 2554มกราคมเลย รสหมึกย‹าง + น<ำจิ@มซีฟู‡ดกุมภาพันธMazda2มีนาคมโฟรโมสตมีนาคมเลย Promotion
 6. 6. 2554มีนาคมYamaha Finoมีนาคมมินิทเมด พัลพิมีนาคมแป‡งเย็นทเวลฟŠ พลัสมีนาคมโชกุบุสซึ ฟอรเมน
 7. 7. 2554เมษายนเลยเมษายนโออิชิ ฟรKตโตะเมษายนTrue Moveเมษายนเลย คิดรสใหŒเลย2
 8. 8. 2554เมษายนSamsung Candy2เมษายนSamsung Notebook #9มิถุนายนเลยมิถุนายนMistine Angel BB Powder
 9. 9. 2554กรกฏาคมยำยำจัมโบŒ
 10. 10. ผมเปนคนหนึ่งที่ชื่นชอบ นองณเดชน เด็กหนุมอายุเพิ่ง 20 จากขอนแกน ดูแลตัวเองดี รูปรางหนาตาเปนทรัพย เลนละครแปบเดียว ดังจนนาอิจฉา พี่ๆ สื่อรักเอ็นดูดวยอัธยาศัยดี แฟนคลับยิ่งรักเขาไปใหญ( ที่สำคัญฐานแฟนคลับมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นตลอด อยูกับผูจัดการเบอรหนึ่งมือทองแหงยุค สิ่งที่พวกเราไดเห็น เปนมุข classic ของการตลาดและโฆษณา ที่ไดผลเสมอ คนไทยเห็นมาแตออนแตออก ทำกันทั่วโลก มีทั้ง success case และ failure case ใหเห็นมากมาย ยอนไปดูไมกี่ปที่ผานมา presenter ระดับเทพฝายชายฝายหญิง ไมมีใครเกิน อั้ม พัชราภา แพนเคก เคนธีรเดช โดม เทาที่เราคนขอมูลไดมา ... นี่คือ สถิติที่นาสนใจ! 10
 11. 11. อั้ม พัชราภา เริ่มเร็วกวาคนอื่นตั้งแต 2004 แลวมีจังหวะทิ้งชวงไปนิด เปน presenter ไปแลว 10 แบรนด มีหนังไปแลว25 เรื่อง (ในนี้ Mistine 9 เรื่อง Sunsilk อีก 6) แมเฉลี่ยปละ 3 เรื่อง เรียกวามีความตอเนื่องในแตละแบรนดอยางมาก ทำใหไมเคยหางหายไปจากจอเลย
 12. 12. แพนเคก เริ่มตั้งแต 2006 เปน presenter ไปแลว 20 แบรนด มีหนังไปแลว 45 เรื่อง (สูงสุดคือ Dentyne 7 เรื่อง) เฉลี่ยปละ 9 เรื่อง
 13. 13. โดม ปกรณ ลัม เริ่มตั้งแต 2008 เปน presenter ไปแลว 15 แบรนด มีหนังไปแลว 32 เรื่อง (สูงสุดคือ L’Oreal และ Twisties อยางละ 5 เรื่อง) เฉลี่ยปละ 8 เรื่อง
 14. 14. เคน ธีรเดช เริ่มตั้งแต 2008 เปน presenter ไปแลว 14 แบรนด ซึ่ง Panasonic แบรนดเดียวใช endorseเครื่องใชไฟฟา 5 ประเภทดวยกัน มีหนังไปแลว 32 เรื่อง (สูงสุดคือ Koncept 9 เรื่อง) เฉลี่ยปละ8 เรื่อง เทากับโดม
 15. 15. ณเดชน์เริ่มตั้งแต 2009 จากการเลนประกบอั้มในโฆษณา Trident มาเลนหนักจริงๆ ก็ตนป 2010ถึงตอนนี้ เปน presenter ไปแลว 17 แบรนด มีหนังไปแลว 28 เรื่อง (สูงสุดคือ Lay’s 5 เรื่อง) เฉลี่ยปละ 9.3 เรื่อง!!!และใน categories ที่พี่ๆ เขาเปน presenter กัน ณเดชนก็ “ลงพื้นที่” เรียบรอยแลว ขาดก็แต ผม ปาก เครื่องใชไฟฟา สถาบันการเงิน และ เฟอรนิเจอร
 16. 16. แผนภาพเปรียบเทียบ 5 presenters ในผลงานที่ผานมา1. คาเฉลี่ย 8.00 9.33 3.13 8.00 8.00 ณเดชน์ อั้ม เคน แพนเค้ก โดม
 17. 17. แผนภาพเปรียบเทียบ 5 presenters ในผลงานที่ผานมา2. ตารางเปรียบเทียบงานที่เคยแสดง ณเดชน อั้ม เคน แพนเคก โดม Minute Maid Pulpi Puriku Mirinda Tropicana IVY Oishi Fruito Tozen Calpis Lacto Sappe Pepsi YumYum ขาวตราไกแจ Dentyne กุก Twistie Lay’s Trident Sofy Dozo Tesco Trident KA cream Citra Vaseline Men Smooth E Cloret Shokubutsu for Mens 12 Plus Mistine 12 Plus Sunsilk Head & Shoulder MTI Protex Mistine Honda motorcycle Dentiste 12 Plus L’Oreal Nivea for Men Samsung (A/C) Mistine Darlie Nissan March Yamaha Fino Feather Isuzu D-Max Mazda 2 Panasonic Sunsilk Honda motorcycle Samsung Mobile Breaker Toyota Fortuner Osram Samsung (Fridge) Samsung notebook Koncept TrueMove Fujiko GS Battery SB Baoji Samsung Panasonic HD Cam Unicef Capital condo Baoji Sony Ericsson Citibank Prinsiri condo 22 Adda
 18. 18. นาสนใจมากวา อะไรที่ทำให Marketer หรือเจาของแบรนดตางๆ ที่โดดลงมารวมใช รวมแชร ณเดชน กันอยางที่เรียกวาเปน “วาระระดับชาติของการตลาด” ไดขนาดนี้อานขอเขียนของ Laura Ries, ประธานของ Ries & Ries กูรูการตลาดและแบรนดชื่อดัง ถึงหลักของการใช CelebrityEndorsement เธอบอกวา(อานทั้งเรื่องเต็มๆ ได http://ries.typepad.com/ries_blog/2007/07/celebrity-endor.htm)มักมีประโยชนกับ แบรนดที่เปนที่รูจักกันดีอยูแลว ที่ตองการรักษาความนาสนใจใหกับแบรนด ไมเหมาะกับ แบรนดนองใหมที่มีเงินทุนนอย แต presenter ก็ไมใชสิ่งที่จะมาทดแทน idea ได แบรนดที่ไมมี idea ยังไงๆ ก็จะไมสามารถหาpresenter ที่เหมาะเจาะกับแบรนดตัวเองไดอยาคิดวาใช presenter แลวจะสรางความนาเชื่อถือได ยังไงก็ตองสรางแบรนดดวยการใหผูบริโภคพูดถึง บอกตอ สรางword-of-mouth ซึ่งมีรากฐานมาจาก Brand Idea ไมใชตัว presenterถาคนพูดถึง presenter แตไมสามารถสงตอมาถึงแบรนดได ใหระวัง เพราะวา ความสำเร็จของแบรนดคือการครอบครองพื้นที่ในใจของผูบริโภคดวย idea หรือ คำหนึ่งคำ ที่เปนของแบรนดจริงๆการใช presenter จะใหผลดี เมื่อมีสิ่งตอไปนี้คนเชื่อวา presenter ใชหรือชอบแบรนดที่เขาโฆษณาจริงๆ (case ที่ลมเหลวสวนใหญในโลก เกิดจากขอนี้)
 19. 19. Presenter คนที่เราใช ไมโฆษณาใหแบรนดอื่นๆ เยอะเกินไปPresenter คนที่เราใช ไมดังเกินไป จนกลบแบรนดมองระยะยาว การเปลี่ยน presenter บอยๆ ไมกอใหเกิดผลดีตอแบรนด เพราะสิ่งที่แบรนดตองการสรางคือความสัมพันธที่มั่นคงกับผูบริโภคบานเราก็เขาหลักการอยู...สำหรับอั้ม เคน โดม แพนเคก เราเห็นความสัมพันธระยะยาวระหวาง presenterกับ แบรนด และการสะทอนบุคลิกของแบรนดลงไปใน presenter แลว เชน อั้มกับ Mistine แพนเคกกับโซฟ เคนกับ Panasonic โดมกับ L’Orealทั้ง 4 ทานนี้ อยูในวงการมานาน มีบุคลิกที่ฟอรมตัวอยางชัดเจนในใจของผูบริโภคแบรนดที่เลือกใช ก็พยายามจะดึงบุคลิกของ presenter ในมุมที่ match กับแบรนดออกมานำเสนอณเดชนเพิ่งเขาวงการ เดนที่สุดคือ หนาตา สวนบุคลิกเรียกไดวา “ยังเปนวุนอยู”เมื่อพูดถึง ณเดชน คำที่เรานึกถึงเลยคือ หลอ นารัก หุนดี เขาเกงอะไร ถนัดอะไรชอบอะไร มีความคิดทัศนคติอยางไร เราแทบนึกไมออก (แตแฟนคลับณเดชนคงรู)
 20. 20. นี่อาจจะเปนเหตุผลหนึ่ง ที่แบรนดไหนๆ ก็ใชณเดชนไดอยางสะดวกใจ เพราะดูๆ แลว ณเดชนเขาไดกับทุกแบรนดเลยที่สำคัญ...แบรนดที่ใชณเดชนก็ลวนเปนแบรนดที่คนรูจักดี และมีเรื่องใหมๆ อยากจะบอก จึงใชณเดชนเพื่อเรียกรองความสนใจ แลวมันก็นาเชื่ออยูวาณเดชนใชหรือชอบของที่เขาโฆษณาจริงๆ เพราะไมไดไกลตัวเกินไป (หรือในกรณีแปงทาหนา ก็ชอบผูหญิงที่ทา)ณเดชนดังมาก แตเจาของแบรนดกลับไมคิดวามากจนมากลบแบรนด กลายเปนวา แบรนดเสียอีก ถูกจำไดวา “ตัวลาสุดที่ณเดชนเลน” ตอบโจทยเรื่อง awareness เต็มๆ
 21. 21. แลวเรื่องการทำใหคนซื้อละ?เราลองถามกันในหมูเพื่อนฝูงที่แมไมไดเปนแฟนคลับณเดชนแตก็มีความรูสึกดีกับณเดชน 128 คน พบวา41 คนในนี้ ซื้อสินคาเพราะณเดชนไปแลวเฉลี่ยคนละ 3 อยาง สูงสุด 7 อยางและแพงสุดคือ Mazda2!และที่เด็ดไปกวานั้นคือ 71 คนในนี้ (55%) ยังไมเบื่อณเดชนเราคงจะไดเห็นณเดชนออกมาชวนใหเราใชอีกหลายๆ แบรนดไมแน “ปรากฏการณณเดชน” อาจจะฉีกกฎของการไมใช presenter ที่แบรนดใชเยอะแลวก็ได และสรางกฎขึ้นมาใหมเปน “เอาดวยชวยกันดัง” คือยิ่งเยอะ ยิ่งดังกันใหญ
 22. 22. และในเมื่อการใช presenter หมายถึงเงินจำนวนมหาศาล และเมื่อ presenter ที่เราใช ก็ใชของอยางอื่นมากมาย สิ่งที่เจาของแบรนดควรจะคิดหนักที่สุด ก็คือ ทำอยางไรใหแคมเปญของเราโดดเดนที่สุด ทำอยางไรให brand idea ของเราถูกถายทอดโดย presenter มากที่สุด และเปนที่จดจำมากที่สุดทำอยางไรใหคนจดจำเราไดมากกวาแค “ใช presenter คนนั้น” และใหเราเขามายืนในใจดวยidea ของแบรนดเอง ทำอยางไรใหคนซื้อมากขึ้นทำอยางไรใหความสัมพันธระหวาง แบรนด – presenter – ผูบริโภค เปนความสัมพันธที่แนบแนน ตอเนื่อง 27
 23. 23. Brand RelationshipGood relationship established and maintained from “See Through” them clearly Brand Presenter Consumer
 24. 24. คำตอบมีอยู แคเจาของแบรนดตอง see through ใหเห็นอยางถองแทจริงๆมองตัวแบรนดเองใหเห็นอยางทะลุปรุโปรง มองผูบริโภคเหมือนเปนตัวเอง และมองทะลุตัว presenter ใหลึกกวาคนอื่นๆ
 25. 25. Brand build perception from inside to outside Consumers perceive brand from outside to inside Invisible Visible Human Human Brand Brand Area Area The purpose: The purpose:Framework to build the brand Framework to communicate the with brandowners brand with consumers © nudeJEH Brand Human See Through
 26. 26. Brand Essence Brand Mission Brand Identity Brand Vision Brand Personality Emotional Benefit Brand BeliefBrand Competency Functional Benefit Brand History Positioning © nudeJEH Brand Human See Through
 27. 27. ที่สำคัญตองกลาที่จะแตกตางในการดึงมุมใหมๆ ที่แตกตางของ presenter เพื่อมาชวยนำ idea ของแบรนดไปสรางความสัมพันธกับผูบริโภคในแบบที่ “เห็นครั้งเดียวก็โดนเลย”อยางนี้ถึงจะคุมกับที่จาง presenter!© A ‘See Through’ article by nudeJEH - The Fearless Agencywww.nudeJEH.comwww.facebook.com/nudeJEH

×