Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
»

r
Ẻ'.""`_l"ÌỆ.
-...ì.I'..-ụ.-* ;ìø`ợ .. 

41

I Ị.:[`.`_Ả V l`I ` › `
I @úi †ẵl ^ 
‹ ` ' ', g .
. 'Q.0' ,
=ĩv rỶẦẺI:...
ẫr_l

ỀTỀ/-F-Ĩ ílì -kisịiịậ Ê/.ŕX`

1 ì Ấ`bA`1LVẢÌắ: Ỹv`ẬCL*ỂlFTỹỀ`Ĩ` `ỂÍĨềIẵỈĨÌzŕ*ỉễIiÍìỆ: ?*ìỊÝAllÍềgISÌỈỈ.QýlEẫĨÊỊ SCỂỸ...
VVI'I' ÍÍ[ PT lẵP.ể`.'?

  

MARKET SHARE LEGALITY
No. 1 market of payment 1 in 9 companies are
through prepaịd card lice...
Iị/.fỀ`.I cFl`T_f° Ệ'Ẩ Flế `I`rlI4 iỂẨf5.:-f” I-Ả Fi*I` f`,lI F'Ỉ 

ỂỈẦĂ`,I Ễẵẵi

ỢẢỦ/,I

`kỆliíi-ụlịẽiỉkcị ịfẽllltęu ịlil...
ÍlfFắf(ET Ệ I'If7ầE
Ệ O ÍI I.I ÍI IE I.2íLn`ịÍ`IE IẵÍIT C I“Ỉb'-`.ÍI ÍI EI.

LIITAÌÍII

I'=l-*VẦ` Ca rd Cha rging

`IlL'I^...
IĨ1Ỹẽ..Fề.ỈI - IỈIJĨIIEẤII/ẢỆęx..IIIrẬL..I` Ế if fi F
PREPAID CARD PAYMEllT SERVICE

7Ả"' ilf IÀIL ' I ' O ' 'T ` ' “ μỵ '...
Recharge

^ ẵif ff Ế
collIlEcTloIl MODEL

Services

 
CI Tl

PARTNER'S SYSTEM _ Vl

'c1v^lIllỂ

  

*-'r~F“jr~

 

VNPT...
[`I~"ẢI` PIIII

- U_F*.- ',PĨỀầ.'I ~*` `<. “`ìfię

Ì

,ẵtudìtìlrạịe

Ầl`iẩ`†

I

 

 

I

Payment PlatformI

 
 

R(...
LỊT°fỈlLỂi f“.liỶ“`,,IiWfllỈỀf IT

r

llIVIL`› 'ęr=.lvA'l'll-I'llỈ: u_'1'_vIỈ^VẨ`Ìi`I'ụl5,`r TỆ. :.I ę'‹loIíÌ+.vAvI=.lI'=`...
Recharge

,Pi`fỈlLTi` r. cĨ“ *i“ iỉlẾT iT
COII.II.ECTIOII. MODEL

Services

 
CI `,

 

PARTNER'S SYSTEM

*-'r~F“jr~

 

...
ừlli

 

Pclrvivrềlμíl IYIFI

PƯMỆKŨEEI

 

f
/tị, ,L

VNPTEPAY l

. ,'7Ị

,`ỄỌlFvAvHIƯỀI 

 

 l 

ll'l[iĨ` I LvlÌŕ'lI*II...
.Il.I.[l,'r.I.Ễ.I l.f:.I_'r.l I_.LL..lÊl.'rIỊ-'ị (.I*.I.I.ỉ-ồi

ẫỂlIậẸL IYII.=.l'ar.=.l;4-ụlí"

`PậlI: =`r'ẵỲẦI‹ ằí ỆAỆLFI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vnpt epay

491 views

Published on

Information VNPT Epay

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vnpt epay

 1. 1. » r Ẻ'.""`_l"ÌỆ. -...ì.I'..-ụ.-* ;ìø`ợ .. 41 I Ị.:[`.`_Ả V l`I ` › ` I @úi †ẵl ^ ‹ ` ' ', g . . 'Q.0' , =ĩv rỶẦẺI:ìf4`==ịụ,`ÌìỊi dViÃv.ỉ X mg. Ă I ụ . ,. . IIIIEIẤIII II `z II II Itiĩữiírỉiủlllẵlií ít: _ IIIII IIIII IIIỉltnlứalIĩ,1ijlỊII Iltllìiỉíìỉltlị 'v. In ':l“ I“'I ,ulllllilt I Ii 'R Pes . -- ..ự .x 1. nun: Illịęẵìvềgẩgỵęę I Ề 'P E*-h“:“ầ'..F=“” Ế Ể”aằy~ ęv ”“ “V ì. 'uẫIầẫẵ?!'5,ễẫư'ẵ'ẫ'ầầẵỄ'ễầẸẵỄ`ẵẵỀẵầmỄ” Ế ` ề` “ Ỷ. l ủ -:::::::::::::-'::::::::::::gỄ" Ạ` "= Cử Ĩ†`ẦlỳẬ[`Ỉ Ậ ‹
 2. 2. ẫr_l ỀTỀ/-F-Ĩ ílì -kisịiịậ Ê/.ŕX` 1 ì Ấ`bA`1LVẢÌắ: Ỹv`ẬCL*ỂlFTỹỀ`Ĩ` `ỂÍĨềIẵỈĨÌzŕ*ỉễIiÍìỆ: ?*ìỊÝAllÍềgISÌỈỈ.QýlEẫĨÊỊ SCỂỸVŕ`TTF*ĨÌ:T”r` ỄÍỄễlẢỸỶŕĂ) 2A_} ạ'‹íỆ:‹:l:Ế=ẻ ị!l.L'ÍÌệÌ!ạwẫẸ`5ę7$:ì:li*ø " ^`T`VT 3 > .Il!ỆIẫę`FFEl:IằlEữ*'ẽ.*ẫỹỀ.;lFEV:Ỷlễịẩì`*'“~*“ ka-ar *ai-r--e~ v-ơbáwøe ' ứ----›~~- re-P -A-d 'Ỷ V r Ịuìmưuủựu ›‹ n‹ r T Tv ì ” .“4 ` `›`“ ‹T/ĨŨD7U ờ:ìĨ)T.ĨíIíỊeỊỒỆ,1ĩe0ỊlỊỌÍì,Ỉlĩ0IlỈ”ẵ:ỶẤĨỈỆ1. " . V rÌ1ẾJìT_lĨljÍỒaĨỀIĨ[`Ĩì[,ll`.ỈĨỆ , Ũ'U . ' ..,.h.,...- ` ,..›`Ể-a_-,.-. ờặặull .__ìÁ Ỉịậ , ,*“ì”T 7-,twé‹,ọìr)mhølll.du7“^M“muI T V IT -T ịnìuìt_ 4 T>Anu;ịPịl:Ì:lịlịIFr'.:ĨIỊl:Imi”A`ìRìlỊlμrrtầWL*'Ạ`1:IẽlE~ :lề Ễ_.‹a.._ S - - - * JtợII...-‹-.--..L..x, ŕẬIVỢIIỤUIJQLẤDBÍỊĨIIWulQ,lĂLÀA-h4hhlAÀILJb-Andlslìn-nùlùi-ẢÀẢ-Ihụklưdølũolliìkdllãũ ụđnAA.IDI,..fụ..ụuư.e:s9JjỀ.,lJIvụu›ụμnot›μ.ụu. . “"". ìuuìuĩũnìnlũìũìnìunìũ , 0., .,J ,. ._ 5 Ỉ. ĨI3ỄTll;lL1lỊì`Ì›`It:ỀĩểẫỉF ẦỉlyỂỈμÌì'ĨTÌ`Lv.9Ỉ1“'ỂÍỂẳẽ 1 . 77.* ,x'”ŕ: ”.`a^í.`.:4 `N _ ° cnn v ỲẢKỲIIGĨÌ ỬẢÌỄJẤITẾI çlPọl!lởęl:lịĨ[rĩL. 'I I`øI.=.Ir“k‹-ụltl CTỈĨ ĩc~FlI‹:l.Ề:lli-ụŕ czclrlil-ụlỉ`Ií: r , ọ'l°ụIÍ`YẢì‹ị:'çlọ'› Ìrl XVIỊĨỆÌỀĨIẾIIÌÌ ` N ' ' › I , . ụe. 1| Z, I':',I‹I,',I‹`./l.'Ưl,gIll.'f"1"I.74II'.“.Ỷ^7' ỶÍỀĨĨỊị`IL?/Ậ/tVẢFIIệlFTÌIấI<'ỆỈÍỉL.AYĂĨI ( ” YẦL`.l.FT"Ĩ` ỂÌ.Ề'!lị|ịr,"l ìrx ,P4, hlỈ'gậỆÍÍ“ ỊíẩlÌỆICĨCTllÌlllIL.lrữÍĨíĨỆIỀĨCTlfẾl t::tỊlrçlClí`ầIÌỈÌílrl Ìrl ỸẨĨỆỈỀĨIẾIIÌL. er›`_l ,#' ”,F` LFIỀỀẸỈĨ/VỈẤVẮTẮVẦVẢVẢVL.NẢĨIịlÌ.,NẢĨ|
 3. 3. VVI'I' ÍÍ[ PT lẵP.ể`.'? MARKET SHARE LEGALITY No. 1 market of payment 1 in 9 companies are through prepaịd card licensed to provide online in Vietnam payment services in Vietnam DIVERSE PAYMENT CHANNEL EXPERIENCE OF OVERSEAS DEPLOYMENT Payment Vỉa Prepaid cards' More than 20 foreign partners p_ayỮe1t V'a SMS' payments from different countries: Vla an China, Asia, Europe
 4. 4. Iị/.fỀ`.I cFl`T_f° Ệ'Ẩ Flế `I`rlI4 iỂẨf5.:-f” I-Ả Fi*I` f`,lI F'Ỉ ỂỈẦĂ`,I Ễẵẵi ỢẢỦ/,I `kỆliíi-ụlịẽiỉkcị ịfẽllltęu ịlillcỉl ỉ4í,ÌÌỈỈẵỈI”IEIĨỈCllElI ỈIP=.l”lIk‹ụ`, Ểỹềìiiilẵĩ ễIE`Ei' Ị3'ø,II`ll'Ụ` :1iỊIơỉItc› ?Ĩ!lIFễ` `l`lIcII0ÌỈI'I,^ CỈI'ụlVI'-,IICl`pIấll'ụ`v Cỉlìậlĩirẽll ízơllliâlilí :l!I`,IlĩẹilIiàIỉ':- ę'Ili::T =ỉrliIaI'lgỊll :4'u_II`ll'ụ` ịIỊIỒlrHiIHVỆ› 14I'J=í` ‹'ỉ`llìlr=.l ựqlllla Ịlllhlllnilurỉ, `“ lr"_=l:ớấ'.`r'‹“ :-ẵểề IẢIỆPFỂLT .IẪll`lIẦIr"I““IỬ IFỸIẾỈ l'ị,_IlĨÌ_ẵIIF'iĨvl`Ặ*IỄỈ YiẨlE”fLÌVAìiY1lỵYtẬIŕĩítl5llL.ỉỊ Í Ế'lF'ỄIL
 5. 5. ÍlfFắf(ET Ệ I'If7ầE Ệ O ÍI I.I ÍI IE I.2íLn`ịÍ`IE IẵÍIT C I“Ỉb'-`.ÍI ÍI EI. LIITAÌÍII I'=l-*VẦ` Ca rd Cha rging `IlL'I^. SMS Payment 3% Bank 'W› Others
 6. 6. IĨ1Ỹẽ..Fề.ỈI - IỈIJĨIIEẤII/ẢỆęx..IIIrẬL..I` Ế if fi F PREPAID CARD PAYMEllT SERVICE 7Ả"' ilf IÀIL ' I ' O ' 'T ` ' “ μỵ ' '-* Ị 'r ' VA tị*-._ r. v... a f .g . , ,, 4 ,I › I/.III ỊI ý` I_nl.Ỉ=.IiJ-r;ẨĨll.l}ẽ4Ệ. ANI! Clrlnflụ Ịraμwfi rlụlí II, íŕlỈlf Lgll irll í_Yt|c_Iậlạ. t,lí IỈÌFIỆỂ graịỵlμg-ỵęjfli gỉ-ỈJÍTVẦỊIÍĨZẮ-Ấ-Í` I.lọ'Íìi`lẸ', Ịli`ẫIỆYỉlÌíÍI ŕĩ:=.lỉ*‹ŕÍlụ*` IẮVẢfIÌÊĨI”`l ItSll.lIIIi. :.li'IF:l ẾÌIỆẦVIỆIICIỊIỰỈỆI ĩ>1y// M/Iwlậrr gẸ,ĩnrẠ”~, MULTI FUNCTION CARD ( RELEASED BY VNPT EPAY) DENOMINATIONSZ FROM 10 000 VND TO 5 000 000 VND/ I TRANSACTION TELECOMMUNICATION CARDS Vinaphoneồ Í mobifone rnũlluc-mũlnơl DENOMINATIONSZ FROM I0 000 VND TO 5 000 000 VND/ I TRANSACTION GAME CARDS Ellỷlịũịvy Ỷ ,r 'Ỉ` . `,_v I,Ẹ3ẫ Ệ STI- I uĩs:,=,T, DENOMINATIONSZ FROM I0 000 VND TO 5 000 000 VND/ I TRANSACTION
 7. 7. Recharge ^ ẵif ff Ế collIlEcTloIl MODEL Services CI Tl PARTNER'S SYSTEM _ Vl 'c1v^lIllỂ *-'r~F“jr~ VNPT EPAY'S PREPAID CARD SYSTEM Payment
 8. 8. [`I~"ẢI` PIIII - U_F*.- ',PĨỀầ.'I ~*` `<. “` ìfię Ì ,ẵtudìtìlrạịe Ầl`iẩ`† I I Payment PlatformI R('ụKQ`l!k=,v`íẵì› EPẨY l Telểos I IPM Serialpivn 'Ệ TTT "` , .Ấ iiiỉìlệạịịị I“I.ệ»x.ç Va`lue Status
 9. 9. LỊT°fỈlLỂi f“.liỶ“`,,IiWfllỈỀf IT r llIVIL`› 'ęr=.lvA'l'll-I'llỈ: u_'1'_vIỈ^VẨ`Ìi`I'ụl5,`r TỆ. :.I ę'‹loIíÌ+.vAvI=.lI'=` ;.ìYLỂIÌI=lIli “`(C` ŕ“:elI`lIllII.lllĨr.`=.IiI:: YAIIĨĨ`ỉ|`ẵỈø'i:TlÌ:á ẸỉừẢII› `IÌ%lÌIỈổIi“` cl”I"^rZilI:` c|plai*ìIỈcIí':. ‹^V,Ẫ°lIr=.I,OI`lICIII=L, ừllclềiĩăclllq, ẵííclllấi, `IẦì.-.Ii';`lI=lI VII-ụI`ẽ:lr=.I'l'llcIĨol”ll:L, Ềỉalallìllaì ..I ỉlllcìvμvịẹ; `“t:'ll-_-ì -.-l'llIl`lI=lỉ",0II*iu_'4I-ụì ẽlỉ';-rqlllktìlĩlclli ÌIlIiI=lỉ`=.Ir:`r::~ vIvIĨ^r:'li ỀĨIIII'-lIli` `.“IIL`l^(ClIIlẩIi”b`› `^r:'lIỉ*ClI.I;u[“li I1lIllTn"IJnI`=.IIlL,1IữITlII`I=.IIllcII i"ổl<“ĩổlĨ`rllĨ. IỉI*Ilz., Accepted Operators: ùsặễμ vinaphoneồ i mobifone V rnnl IÌC'fTĨ0lnfH Denominations: From 1.000 VNĐ to 100.000 VNĐ/1 transaction Maximum amount 500 000 VNĐ/ 1 day
 10. 10. Recharge ,Pi`fỈlLTi` r. cĨ“ *i“ iỉlẾT iT COII.II.ECTIOII. MODEL Services CI `, PARTNER'S SYSTEM *-'r~F“jr~ VN PT EPAY'S SMS SYSTEM Payment
 11. 11. ừlli Pclrvivrềlμíl IYIFI PƯMỆKŨEEI f /tị, ,L VNPTEPAY l . ,'7Ị ,`ỄỌlFvAvHIƯỀI l ll'l[iĨ` I LvlÌŕ'lI*III=` `íili°ÌẫẤ°I`I'F`Iẫ.I^I%l`-'ĨI I E. iĨ.i"l:` lrl:L`s:i`=.lẸI=` `iI”"lFlIĩ`ll `ễ,ÌI”ỈỆĨIF=iIÍỂỈỶậÌfvỄ'Ỉ lIlI`I` l Ivliụịlŕclli-ụ* ihfấlợrhììllìftềlìậlsĩi T: TỆ- ĨÍỀÌẾ l.ÌlTẠỈLjỆ}Ịịẩ` °IÍ"r'Cl`l`Ịl ;ịvμ7Iỉẩlll`ĩ Ềị(c› rậÌỈ`IEẵF-Ịlẵíằlyiĩẵầ I IỈF I Telcos I
 12. 12. .Il.I.[l,'r.I.Ễ.I l.f:.I_'r.l I_.LL..lÊl.'rIỊ-'ị (.I*.I.I.ỉ-ồi ẫỂlIậẸL IYII.=.l'ar.=.l;4-ụlí" `PậlI: =`r'ẵỲẦI‹ ằí ỆAỆLFITICỄIỂIĨ/L7 ĐỀỈỈ ịĩổr ừliclềlìiểcỉ -"r'1ẵiI4IT ÉẦỸƯỈÊFIC Ịllìrịlltì TÌỨTITIIVÃỄỊIẦVÂTIẸÍỈGIẸPỂFVỊøÉỈiỆ.IllLAVĂf'I r'I‹í,ìỀẫlvI=.IỉỈị'. ẫĩẵgvμplạrị VAY!-ụlĨolsfI'í`‹-gr: VÁVAVÁVẮTAILẠYẢFIỊÌỈỆIỊEỊY/.CZC`ll'i'LøVẢfl liỈ.llỆỊỉ Ậfằỉỗĩcềẵlểìẵrẩẵề cĩ-“ắ

×