Про затвердження Програми залучення інвестицій у розвиток            Полтавської області до 2015 року   Керу...
Додаток до рішення                28 позачергової сесії          обласної ради п’ятого скликання ...
2             1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   Основними завданнями Стратегії розвитку Полтавської області на період ...
3      123,7 125                                120,8 120             ...
4   Разом з тим, обсяги інвестування не задовольняють потреби регіональноїекономіки.   Продовжує зростати ступінь знос...
5   Передбачається впровадження механізмів надання державної підтримки інвестицій в інноваційну діяльність, що сприятим...
6   Валова додана вартість за видами економічної діяльності (за 2007 рік)                        ...
7   Експорт продукції підприємствами області (2007 рік)         Назва товарів          Вартість   ...
8   -  в господарському комплексі та соціальній сфері області зайнято біля 700тис. осіб. При цьому спостерігається неух...
9   Останні роки область лідирує серед регіонів України по збору зернових тазернобобових культур. Тому актуальним питан...
10    Машинобудування    В галузі виробляється 21 % продукції промислового комплексу регіону.    Працює кожний де...
11    Харчова промисловість    В загальному обсязі реалізації промислової продукції у 2009 році частка га-лузі стано...
12    Однією з головних проблем соціального спрямування, в тому числі і вирі-шення проблеми надлишку робочої сили в ок...
13   Банківська система налічує 3 банки – юридичні особи, 58 філій банків, 2представництва та 834 відділення.   Анал...
14         3.6 Охорона навколишнього природного середовища   Одним із найбільш проблемних питань охорони довкілл...
15   Узагальнений досвід свідчить, що при виборі території для розміщенняінвестицій, інвестора цікавлять наступні питанн...
16                Місія (головна ціль)            Створення умов для збільшення при-      ...
17    5. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСРУКТУРИ ЗАЛУЧЕННЯ                  ІНВЕСТИЦІЙ    Важливою ...
18     вим є створення відповідного органу з питань супроводу інвесторів,     який діятиме за принципом “єдиного в...
19   Положення та заходи Програми враховуватимуться при розробці щорі-чних Програм економічного і соціального розвитку о...
207. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ.
21             Розвиток інвестиційного іміджу №         Зміст заходу          Виконавці  ...
22 1          2                  3          47.  Оновлення регіональної бази даних...
2312.  Активізація роботи щодо участі в Управління     зовнішніх Постійно   проектах, які здійснюються в рамках з...
2416.  Опрацювання питання створення ре- Головне      управління II півріччя   гіональної агенції залучення інве...
25                       зовнішніх зносин та зовні-                       шньо...
26
9. ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.
28                                    Джерело фінансування   Вартість проекту, тис. ...
29ландшафтного історико-культурного   ментація виготовляється на   бюджетитуристично-оздоровчого парку      коже...
30рік , Гадяцька райдержадміністраціяБудівництво заводу по переробці     Проектна пропозиція      Зовнішні інвес...
31йону, ПСП «Степ» - мале сільсько-господарське підприємствоБудівництво тваринницького компле-   Проектна пропозиція  ...
32ВолодимировичБудівництво підприємства по пере-  Проектна пропозиція  Зовнішні інвестиції    2400робці твердих поб...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proginvest

1,135 views

Published on

Програма залучення інвестицій у розвиток Полтавської області до 2015 року

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proginvest

 1. 1. Про затвердження Програми залучення інвестицій у розвиток Полтавської області до 2015 року Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування вУкраїні" та розглянувши й обговоривши подані обласною державноюадміністрацією матеріали з даного питання, ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Програму залучення інвестицій у розвиток Полтавськоїобласті до 2015 року (додаток на 29 арк.). 2. Організацію виконання даного рішення покласти на Головне управлінняекономіки облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійнукомісію обласної ради з питань промислової політики, інвестицій, будівництва,транспорту та зв’язку. ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ В.О.МАРЧЕНКО
 2. 2. Додаток до рішення 28 позачергової сесії обласної ради п’ятого скликання від 12 жовтня 2010 року ПРОГРАМАЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2015 РОКУ
 3. 3. 2 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Основними завданнями Стратегії розвитку Полтавської області на період до2015 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради (п’ята сесія п’ятого склика-ння) від 29.11.2006 р., є створення умов для підвищення конкурентоспроможностірегіону, забезпечення його сталого розвитку на сучасній технологічній основі, ви-сокої продуктивності виробництва й зайнятості населення та підвищеннядобробуту мешканців Полтавщини. Реалізація зазначеного потребує залученнязначних інвестиційних ресурсів в модернізацію реального сектору економіки, ре-гіональної інфраструктури, створення нових високотехнологічних виробництв впріоритетних галузях господарського комплексу області. Обласна Програма залучення інвестицій у розвиток Полтавської області до2015 року (далі Програма) розроблена в контексті Стратегії розвитку Полтавськоїобласті до 2015 року та доручення Президента України від 20.04.2010 року№ 1-1/729. Програма окреслює поточний стан інвестування економіки області, пріори-тетні напрями залучення інвестицій, завдання та заходи інвестиційної діяльностіна довгостроковий період. Метою Програми є формування та просування позитивного інвестиційногоіміджу, усунення перешкод у здійсненні інвестиційної діяльності на територіїобласті та, як наслідок, створення умов для збільшення притоку внутрішніх таіноземних інвестиційних ресурсів. Це потребує визначення єдиного підходу до реалізації регіональної інвести-ційної політики, узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, органівмісцевого самоврядування, громадських організацій та бізнесових структур, щопрацюють у сфері інвестиційної діяльності. 2. ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ Інвестиційна діяльність в області протягом 2002-2008 років характеризує-ться зростанням обсягів капіталовкладень.
 4. 4. 3 123,7 125 120,8 120 116,2 113,2 115 111,1 110 105,8 105,6 105 100 95 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Рис. 1 Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал У 2009 році рецесійні процеси в економіці України та області негативно по-значились на обсягах інвестування. Підприємствами та організаціями усіх формвласності освоєно 7,7 млрд.грн. інвестицій при передбачених Програмою економі-чного і соціального розвитку області 8,5 млрд. грн., їх спад при цьому становив22,4% до рівня 2008 року. Разом з тим, за темпами залучення інвестицій область посіла 3 місце вУкраїні та 7 місце за обсягом освоєних інвестицій в основний капітал. Також слід відмітити, що за обсягом освоєних інвестицій у розрахунку на 1особу останні роки Полтавщина входить до першої трійки серед регіонів України. Не зважаючи на поглиблення економічної кризи у 2009 році, область зали-шається привабливим регіоном для іноземних інвесторів. В економіку буловкладено 41,4 млн.дол.США іноземних інвестицій. Більше половини їх приростурозміщено в промислову сферу, поповнено іноземний капітал у будівельну галузь,сфери фінансової діяльності та операцій з нерухомим майном.
 5. 5. 4 Разом з тим, обсяги інвестування не задовольняють потреби регіональноїекономіки. Продовжує зростати ступінь зносу основних засобів, який на кінець 2008року склав 68% (2001 рік – 43%) в цілому по області. Найвищим цей показник є впереробній промисловості (біля 75%), транспорті та зв’язку (87%). Недосконалою є структура інвестицій в основний капітал, яка в 2009 роціпогіршилась. До 80% зріс обсяг інвестицій за рахунок власних коштів підприємств. В тойже час у порівнянні з 2007 роком майже вдвічі (до 9,5%) скоротились часткакредитів банків та інших позик, обсяг бюджетних асигнувань (до 2,1%). На трети-ну зменшились питома вага коштів іноземних інвесторів (до 3,4%) та населенняна індивідуальне будівництво житла (до 1,7%). Проблемами в інвестиційній діяльності в області залишаються: 1. Низька частка зовнішніх інвестицій, в тому числі іноземних в загальному обсязі інвестування економіки; 2. Громіздка дозвільна система, яка негативно впливає на започаткування реалізації інвестиційних проектів, знижує рівень інвестиційної привабли- вості областей та України в цілому; 3. Низький рівень використання сучасних засобів поширення інформації щодо інвестиційного потенціалу області; 4. Відсутність чіткої системи супроводження інвестиційних проектів на всіх стадіях його реалізації з боку органів місцевої влади; 5. Незначна кількість якісно розроблених інфраструктурних інвестиційних проектів, які б могли претендувати на залучення міжнародних інвести- ційних ресурсів. Ініційована Президентом України Програма економічних реформ відкриває нові можливості щодо активізації інноваційної діяльності в області. Перш за все слід відмітити покращення бізнес-клімату внаслідок значного скорочення кількості та спрощення процедур видачі дозвільних документів.
 6. 6. 5 Передбачається впровадження механізмів надання державної підтримки інвестицій в інноваційну діяльність, що сприятиме реалізації проектів техні- чного переоснащення підприємств, будівництву нових високотехнологічних виробництв. Імпульсу в нарощуванні обсягів інвестування має надати створення на державному рівні єдиного органу із сприяння залучення інвестицій з пред- ставництвами в регіонах України. В значній мірі залучення інвестицій в економічний розвиток залежить від активної позиції представників місцевих органів влади в питаннях інформа- ційної підтримки інвестиційного процесу, сприяння інвесторам в реалізації інвестиційних проектів. При цьому слід врахувати низку факторів, що сприяють успішному залучен- ню інвестицій. Серед них: • доцільність приведення стратегії залучення інвестицій у відповідність до потреб пріоритетних галузей економіки з метою їх перетворення на “точки зростання”; • необхідність диференціації бренду області від інших регіонів в залеж- ності від визначених сфер інвестування; • забезпечення інвесторів необхідною системною підтримкою, зокрема, в реєстрації бізнесу, залученні персоналу тощо. 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Залучення інвестицій є однією із головних складових розвитку області.Тому пріоритетними для інвестування повинні бути напрями, які мають визнача-льний вплив на функціонування і перспективний розвиток економіки тасоціальної сфери, з урахуванням наявного ресурсного потенціалу регіону. Це мо-жливо визначити на підставі аналізу окремих показників соціально-економічногорозвитку області.
 7. 7. 6 Валова додана вартість за видами економічної діяльності (за 2007 рік) У фактичних цінах млн.грн. у % до підсумкуУсього 24272 100,0 у тому числі:сільське господарство 2654 10,9добувна промисловість 3571 14,7переробна промисловість 7650 31,5будівництво 750 3,1торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 2828 11,7транспорт та зв’язок 1179 7,3 Зайняте населення за видами економічної діяльності (за 2008 рік) Усього, Наймані працівники під- тис. приємств і організацій осіб тис. у % до осіб підсумкуУсього 691,6 481,3 100,0 у тому числі:сільське господарство 123,6 57,8 12,0промисловість 148,5 137,2 28,5будівництво 29,8 25,2 5,2торгівля; ремонт автомобілів, побутових 143,7 42,6 8,8виробівтранспорт та зв’язок 49,1 36,5 7,4 Рівень безробіття (станом на 01.04.2010 року) Кількість У % до праце- зареєстрованих здатного безробітних, населення тис.осібПолтавська область 29,8 3,3у тому числі:м.Полтава 3,4 1,8м.Кременчук 3,1 1,8м.Комсомольськ 0,2 0,6Райони області 23,1 min – 2,1 max- 7,9
 8. 8. 7 Експорт продукції підприємствами області (2007 рік) Назва товарів Вартість Питома вага млн.дол.США групи у зальному обся- зі, %Усього 2142,1 100,0 у тому числі:продукти тваринного походження 10,1 0,47жири та олії 13,5 0,63готові харчові продукти 128,1 5,98мінеральні продукти 1078,4 50,34механічне обладнання; машини, механізми, 137,7 6,43електрообладнаннятранспортні засоби та шляхове обладнання 614,1 28,67 Ресурсний потенціал • Полтавська область один з найбільш багатих регіонів України, в якому уструктурі грунтового покрову переважають чорноземи. Вони займають 75 %орної землі. • Розвідано понад 10 видів корисних копалин: нафта, газ, залізна руда,торф, будівельні матеріали, мінеральні води тощо, які видобуваються більше ніжна 250 родовищах. • Область має потужний рекреаційний та культурно-історичний потенціал.На території регіону експлуатується понад 20 джерел мінерально-лікувальних істолових вод. Створено і функціонують біля 350 територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Полтавщина багата історичними та архітектурними пам’ятни-ками, є батьківщиною багатьох видатних діячів культури та науки. Аналіз економічного, природного та людського потенціалу свідчить що: - враховуючи, що вираження потенціалу природного ресурсу території ви-значається його загальною цінністю за всіма напрямами використання, сільськегосподарство має найбільш потужний природний потенціал Полтавщини – по-тенціал земельних ресурсів; - промисловий комплекс області має найбільшу частку у валовій доданійвартості, забезпеченні зайнятості населення, в значній мірі експортооріє-нтований;
 9. 9. 8 - в господарському комплексі та соціальній сфері області зайнято біля 700тис. осіб. При цьому спостерігається неухильне зменшення кількості працюючихв сільськогосподарських підприємствах, як результат процесу звуження сфериприкладання праці на селі. Разом з цим існує дефіцит робочої сили окремихпрофесій у промислових центрах області. Активна інвестиційна діяльність ваграрному секторі сприятиме розширенню виробничої діяльності аграрних під-приємств та створенню нових робочих місць. Вирішення питання працевлаштува-ння також має сприяти підвищенню мобільності трудових ресурсів. Останнє по-в’язане з розвитком ринку доступного житла: - Полтавщина має значний рекреаційний та культурно-історичний по-тенціал, що є перспективою розвитку рекреаційно-туристичної сфери; - забезпечення сталого функціонування усіх сфер життєдіяльності в областів значній мірі залежить від підвищення якості та подальшої розбудови ре-гіональної інфраструктури, реалізації комплексу природоохоронних заходів. На підставі зазначеного можна виділити наступні пріоритетні сфериінвестицій: • сільське господарство; • промисловість; • будівництво; • регіональна інфраструктура; • туристично-рекреаційна галузь; • охорона довкілля. 3.1 Сільське господарство Полтавська область серед інших регіонів України традиційно виділяєтьсярозвитком аграрної сфери, спеціалізується на виробництві зерна, технічних ку-льтур, яловичини, свинини і молока. У валовій продукції сільськогосподарського виробництва 72,7 % займаєрослинництво, 27,3 % - тваринництво.
 10. 10. 9 Останні роки область лідирує серед регіонів України по збору зернових тазернобобових культур. Тому актуальним питанням є будівництво високотехноло-гічних елеваторних комплексів. За останні 3 роки в області збудовано елеваторних ємностей загальною по-тужністю понад 500 тис. тонн. В 2010 році очікується отримати додаткових 330тис. тонн елеваторних ємностей для збереження зернових та олійних культур. Якприклад можна назвати СП „Нубілон”, яке інвестувало кошти у спорудження 6елеваторів та двох річкових зерноперевантажувальних терміналів у с. ГрадижськГлобинського району та у м. Кременчуці. Загальний обсяг інвестицій, які вкладаєпідприємство, складають понад 72 млн. дол. США. Створення такої інфра-структури з задіянням річкового транспорту сприятиме стабілізації цін на зерно зарахунок зниження транспортних витрат по доставці його до портів. В галузі тваринництва пріоритетними напрямами залучення інвестицій є мо-лочне скотарство і свинарство. З метою подальшого нарощування обсягів тваринницької продукції планує-ться реалізація 18 інвестиційних проектів тваринницьких об’єктів із загальнимобсягом капітальних вкладень понад 2,4 млрд. грн. 3.2 Промисловість Полтавська область належить до промислово розвинутих регіонів України. Загальна кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльностіяких є промислове виробництво, складає понад 3 тис. одиниць. В добувній проми-словості функціонує 94 підприємства, у переробній - 2920, у галузі розподіленняводи, електроенергії та газу – 175. З урахуваннями значимості соціального фактору, питомої ваги в обсягах ви-робництва, бюджетоутворення, ресурсного потенціалу пріоритетними напрямамирозвитку промисловості є: • розвиток машинобудування; • розвиток харчової промисловості.
 11. 11. 10 Машинобудування В галузі виробляється 21 % продукції промислового комплексу регіону. Працює кожний десятий штатний працівник, зайнятий в економіці області. Галузь, в значній мірі експортоорієнтована. Біля 70% виробленої продукціївідправляється закордонним споживачам, а питома вага машинобудування навітьв кризовий 2009 рік складала майже третину в загальному обсязі регіональногоекспорту. З урахуванням зазначеного, стратегічно важливим для галузі є збереженняіснуючих та освоєння нових ринків збуту продукції. Це обумовлює необхідністькардинального підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що мож-ливо досягти лише інноваційно-інвестиційним шляхом розвитку. У 2009 році на 8% збільшилась кількість інноваційно-активних під-приємств, на 20% зріс обсяг реалізованої інноваційної продукції (у відпускних ці-нах підприємств) до рівня попереднього року. Проте, цього замало. Інноваціями вгалузі на протязі останнього періоду займалось лише кожне четверте підприє-мство, а питома вага інноваційної продукції складає в середньому біля 8% відобсягу реалізованої. В довгостроковому періоді промислові підприємства області прагнуть залу-чити значні обсяги капіталовкладень в технічне переоснащення, освоєння новихвидів продукції. За інформацією провідних підприємств області, це не менше 2,5 млн. грн.щорічно на ВАТ „Кредмаш”, понад 0,5 млн. грн. на ВАТ „Електромотор”. На протязі 2010-2012 років ТОВ „ВО „Кременчуцький автоскладальнийзавод” планує вкласти в створення виробничих потужностей біля 800 млн. грн., аХК „АвтоКрАЗ”, за умови залучення зовнішніх інвестицій – 400 млн. грн. до 2015року для забезпечення досягнення обсягу випуску автомобілів 7 тис. одиниць нарік.
 12. 12. 11 Харчова промисловість В загальному обсязі реалізації промислової продукції у 2009 році частка га-лузі становила біля 24%. На підприємствах по виробництву харчової продукціїзайнято понад 22 тис. осіб. Галузь має значний потенціал для розвитку. За наявності потужної сировин-ної бази підприємства харчової промисловості, в основному орієнтовані на ви-робництво продукції на досить насичений внутрішній ринок. В останні роки питома вага готових харчових продуктів у загальному обсязірегіонального експорту не перевищує 10%. При цьому більша частина – це тютю-нові вироби та шоколадна продукція, в той час як продукти із зернових культур,продукти переробки овочів і фруктів, молокопродукти займають в обсязі експортуменше 1% по кожній із зазначених груп. Недостатньо використовуються можливості щодо виробництва екологічночистих продуктів харчування при значному потенціалі органічного землеробства. З огляду на зазначене, серед пріоритетів розвитку харчової промисловості,одним з головних є створення експортоорієнтованих кластерів з вирощування іглибокої переробки сільгосппродукції та виробництво конкурентоспроможних назовнішньому та внутрішньому ринках харчових продуктів. 3.3 Будівництво Робота будівельної галузі області з початку 2000 року набула стабільногохарактеру. Щорічно нарощувались обсяги виконаних робіт, зростали показникивводу в експлуатацію житла, рівень газифікації сільських населених пунктів досяг70%. Рецесійні процеси в економіці в 2008-2009 роках завдали відчутного ударупо діяльності галузі. Разом з тим, за ці роки введено в експлуатацію біля420 тис .кв. м житла, загальноосвітніх навчальних закладів на 124 учбових місця,лікарень на 52 ліжка, амбулаторно-поліклінічних закладів на 458 відвідувань узміну тощо.
 13. 13. 12 Однією з головних проблем соціального спрямування, в тому числі і вирі-шення проблеми надлишку робочої сили в окремих територіальних одиницяхобласті, продовжує залишатися житлова. Станом на 01.01.2010р. у чергах на отри-мання житла перебувало майже 26 тис. осіб. У цьому напрямку в області діють окремі довгострокові програми, зокрема,Обласна програма підтримки кредитування індивідуального житлового будівни-цтва на селі „Власний дім”, Програма розвитку молодіжного житлового будівни-цтва. В поточному році заплановано спорудження 210 тис. кв. м житла залучившидля цього понад 850 млн. грн. інвестицій, в тому числі понад 600 млн. – коштівнаселення. Разом з тим, для значної частини мешканців Полтавщини власне поме-шкання залишається малодоступним, в основному, за ціновим фактором. Тому, пріоритетом для області на перспективу є будівництво доступногожитла. Сесією обласної ради затверджена відповідна програма на 2010-2017 роки,що передбачається будівництво у: 2010 році - 500 кв. м, обсяг інвестицій – 2,5 млн. грн.; 2015 році - 80,4 тис. кв. м, обсяг інвестицій – 404,4 млн. грн.; 2017 році - 110,2 тис. кв. м, обсяг інвестицій – 554,6 млн. грн. 70% вартості будівництва планується фінансувати за рахунок коштів майбу-тніх мешканців, решта – кошти державного та місцевих бюджетів. За час дії програми очікується надати помешкання 7,3 тис. черговиків. 3.4 Регіональна інфраструктура Полтавщина має розгалужену інфраструктуру. Транспортні комунікації налічують 853 км залізничних колій та біля 9 тис.км автомобільних доріг державного та місцевого значення. В телекомунікаційній системі працюють Укртелеком, Київстар, МТС,Білайн, Лайф, Велтон телеком. Газифіковано понад 70% населених пунктів області.
 14. 14. 13 Банківська система налічує 3 банки – юридичні особи, 58 філій банків, 2представництва та 834 відділення. Аналіз інфраструктури області свідчить, що вона в цілому задовольняєвимоги інвестиційної діяльності. Разом з тим, на сьогодні найбільш проблемним є дорожньо-транспортнегосподарство. В першу чергу потребує реконструкції відрізок автомобільної дороги М-03Київ-Харків-Довжанський, що на сьогодні найбільш завантажений. Нагальним є будівництво мостового переходу в м. Кременчуці, який не лишез’єднує дві частини міста, але й приймає на себе значні потоки транзитного транс-порту. 3.5 Туристично-рекреаційна сфера Полтавщина має значні потенційні можливості для динамічного розвиткутуристичної та рекреаційної галузі, розширення міжнародного співробітництва уцій сфері: сприятливі природнокліматичні умови, значні запаси рекреаційнихресурсів, багату історико-культурну спадщину, вільні трудові ресурси. Сформований туристично-рекреаційний потенціал, який включає 45 готелівта інших закладів розміщення, 12 санаторно-курортних закладів, близько 60 осельзеленого туризму, 190 турагенцій та туроператорів. В 2009 році розпочато фінансування комунальної установи „Рекреаційнийцентр „Криворудський”, що веде діяльність по розвитку екологічного туризму вобласті. Серед головних заходів з розвитку галузі - розбудова і модернізація туристи-чної і рекреаційної інфраструктури; впровадження кластерної системи туристи-чного обслуговування; розширення мережі центрів туристичної інформації вобласті.
 15. 15. 14 3.6 Охорона навколишнього природного середовища Одним із найбільш проблемних питань охорони довкілля в області єповодження з відходами і особливо – утилізація твердих побутових відходів(ТВП). Станом на 01.01.2010 року паспортизовано та внесено в реєстр видаленнявідходів понад 170 полігонів та звалищ ТПВ. Їх наповнення в середньому пообласті складає 60 %. Звалище обласного центру вичерпало свій потенціал, питання створеннянового полігону не вирішене. В м. Кременчуці щорічно утворюється біля 50 тис. тонн ТПВ. Діючий полі-гон практично заповнений і створює екологічну небезпеку в руслі річки Дніпро,яка є джерелом водопостачання для значної частини населених пунктів України.Аналогічний стан справ в значній більшості районів області. З кожним роком кількість утворених твердих побутових відходів зростає.Тому нагальним є будівництво в області заводів по їх переробці. 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Економічна криза значно звузила внутрішні джерела для інвестицій, а між-народні фінансові ресурси стали малодоступними. Багато міжнародних інвесторів вимушені обережно ставитись до ризиківкраїни. Зокрема, низький інвестиційний імідж України робить її менш привабли-вою для зовнішнього інвестування. Для зростання міжнародного іміджу України Програмою економічних ре-форм передбачається усунення бар’єрів нормативно-правового характеру вінвестиційній сфері. Разом з цим є питання, які необхідно вирішувати на регіональному рівні. Для успішного залучення інвестицій перш за все необхідно розуміти, якимчином інвестори приймають рішення щодо інвестування з метою впливу наприйняття цих рішень.
 16. 16. 15 Узагальнений досвід свідчить, що при виборі території для розміщенняінвестицій, інвестора цікавлять наступні питання: • характеристика ринку країни та регіону; • затрати (робоча сила, транспорт та інші ресурси); • природні ресурси (наявність та їх якість); • інфраструктура; • середовище для адміністрування інвестицій (органи влади та їх взає- модія з інвесторами); • стратегія залучення інвестицій, у тому числі механізми фінансового стимулювання та інші форми підтримки. На два останні фактори місцеві органи влади мають найбільший вплив. З урахуванням зазначеного серед основних напрямів діяльності місцевихорганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування першочерговим єздійснення комплексу заходів, які мають донести до потенціального інвестораінформацію про інвестиційні можливості області та її адміністративно-територі-альних одиниць, їх конкурентні переваги. Важливим є поряд з розробкою тареалізацією зазначених заходів у загальнообласному масштабі висвітлення пере-ваг регіону в розрізі пріоритетних для залучення інвестицій секторах та галузяхекономіки. Інструментами цього можуть бути формування стратегій, довгостроковихпрограм розвитку, розробка територіальних та галузевих презентацій, презентаційважливих інвестиційних проектів та вільних земельних ділянок, поширення від-повідної інформації у всесвітній мережі Інтернет, виставкових заходах тощо. Другим важливим аспектом є підтримка інвесторів, які прийняли рішенняінвестувати в економіку регіону. Це, зокрема, надання інформаційної таконсультативної допомоги на початковій стадії реалізації проекту, сприяння у ви-рішенні поточних проблем в ході його реалізації. В узагальненому вигляді модель концепції інвестиційної діяльності поданана рис. 2.
 17. 17. 16 Місія (головна ціль) Створення умов для збільшення при- току інвестицій в реальний сектор економіки Формування Залучення в Розвиток позитивного область соціальноїінвестиційного інвесторів інфраструктури клімату Формування іпросування іміджу області, як тери- Створення системи Залучення коштів торії привабливої інвестиційного марке- місцевих бю- для інвестицій тингу джетів Формування інвести- Напрацювання ційних проектів і пропозицій щодо пропозицій, підго- Залучення субсидій удосконалення товка інвестиційних та позабюджетнихзаконодавства, по- земельних ділянок джерел фінансува-в’язаного з інвести- нняційною діяльністю Створення системи адміністративного су- проводу інвесторів та інвестиційних проектів Координування діяльності регіональних та місцевих органів виконавчої влади Рис. 2 Модель концепції інвестиційної діяльності
 18. 18. 17 5. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСРУКТУРИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Важливою складовою інвестиційного процесу є розвиток регіональноїінвестиційної інфраструктури, яка має вирішувати наступні питання: • Дослідження та аналітика: - дослідження привабливих секторів економіки; - налагодження тісних взаємозв’язків з торгово-промисловими, консалти-нговими та іншими організаціями, що працюють у сфері інвестування. • Реклама інвестиційних можливостей Полтавської області: - просування області, як привабливого партнера для бізнесу на внутрішньо-му та міжнародному рівнях; - організація та участь у виставкових заходах, семінарах, конференціяхтощо. • Забезпечення інформацією, налагодження контактів: - підтримання баз інвестиційних проектів та пропозицій, вільних земельнихділянок; - створення інформаційно-довідкових матеріалів щодо інвестиційного по-тенціалу регіону; - налагодження та підтримка контактів з потенційними інвесторами. • Залучення інвесторів та їх підтримка: - заохочення інвесторів щодо інвестування в область; - підтримка інвесторів за допомогою швидкого та ефективного вирішенняадміністративних та юридичних питань; - надання інвесторам консультаційної допомоги. Серед організацій, що належать до інфраструктури, слід виділити: • структурні підрозділи та дорадчі органи облдержадміністрації, зокрема, Рада з питань залучення інвестицій при Полтавській облдержадміністрації, однією з функцій якої є забезпечення су- проводу найбільш пріоритетних для регіону інвестиційних проектів за принципом організаційної єдності у форматі “єдиного вікна”. Важли-
 19. 19. 18 вим є створення відповідного органу з питань супроводу інвесторів, який діятиме за принципом “єдиного вікна” в містах та районах області; • агентства по залученню інвестицій; • Державна бюджетна установа «Полтавський регіональний центр з інвестицій та розвитку»; • експертні, консалтингові організації; • інвестиційні фонди, страхові інституції. • громадські організації. 6. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ Реалізація Програми відбувається в період проведення економічних ре-форм, які передбачають формування максимально сприятливих умов длябізнесу шляхом зниження адміністративних бар’єрів, поглиблення між-народної економічної інтеграції України, створення стійкої фінансової си-стеми. Завершення кожного етапу реформ змінюватиме умови та відкриватименові можливості у здійсненні інвестиційної діяльності, що потребуватимекоригування підходів та методів діяльності органів влади щодо залученняінвестицій в розвиток регіону. Зважаючи на зазначене, передбачається програмно-цільовий механізмреалізації Програми. Зокрема, на протязі терміну її дії буде розроблятись короткострокова ці-льова Програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародногоіміджу та розвитку міжнародного співробітництва Полтавської області, в якійна поточний період визначатимуться конкретні завдання щодо розвитку ре-гіонального бренду, проведення виставкових заходів, методичного та інформа-ційного супроводу інвестиційного процесу, розвитку міжнародного співробіт-ництва з визначенням джерел та обсягів фінансування, в тому числі з обласно-го бюджету.
 20. 20. 19 Положення та заходи Програми враховуватимуться при розробці щорі-чних Програм економічного і соціального розвитку області. Рішенням сесії обласної ради затверджена програма будівництва доступ-ного житла. Розробка окремих програм, які б передбачали бюджетне фінансування,потребує виконання заходів щодо створення на базі вільних земельних ділянокпромислових парків з облаштуванням їх необхідною інфраструктурою та орга-нізації регіонального агентства з залучення інвестицій. За окремою програмою буде здійснюватись навчання та підвищеннякваліфікації державних службовців у сфері інноваційної діяльності. При цьому, слід зазначити, що значна частина заходів з виконання Про-грами, (розділ 7) є організаційними і не потребує фінансування.
 21. 21. 207. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ.
 22. 22. 21 Розвиток інвестиційного іміджу № Зміст заходу Виконавці Термін ви- п/п конання 1 2 3 41. Розробка короткострокової цільової Управління зовнішніх Січень Програми підтримки інвестиційної зносин та зовнішньо- 2011року діяльності, зміцнення міжнародного економічної діяльності іміджу та розвитку міжнародного облдержадміністрації, га- співробітництва Полтавської області лузеві управління в якій передбачити комплекс заходів облдержадміністрації, щодо розвитку регіонального бренду, ДБУ «Полтавський ре- проведення виставкових заходів, гіональний центр з методичного забезпечення інвести- інвестицій та розвитку» ційного процесу, розвитку між- народного співробітництва з визначе- нням джерел та обсягів фінансування, в тому числі з обласного бюджету2. Розробка презентацій пріоритетних Галузеві управління II півріччя галузей, важливих галузевих інвести- облдержадміністрації, 2010 року ційних проектів ДБУ «Полтавський ре- гіональний центр з інвестицій та розвитку»3. Розробка презентаційних матеріалів Райдержадміністрації, II півріччя міст і районів області, зокрема, му- міськвиконкоми, ДБУ 2010 року льтимедійних презентацій територій, «Полтавський ре- презентацій важливих інфра- гіональний центр з структурних проектів інвестицій та розвитку»4. Оновлення бази інвестиційних, ін- Головне управління I квартал новаційних, інфраструктурних економіки облдерж- щороку проектів, реалізація яких потребує адміністрації, райдерж- залучення інвестицій у тому числі адміністрації, міськви- іноземних конкоми5. Визначення інноваційних та інфра- Головне управління I квартал структурно-інвестиційних проектів, економіки облдерж- щороку які мають стратегічне значення для адміністрації, райдерж- розвитку області та є пріоритетними адміністрації, міськви- для держави з метою розміщення їх в конкоми, ДБУ «Полта- загальнодержавній базі даних вський регіональний центр з інвестицій та роз- витку»6. Проведення інвентаризації вільних Райдержадміністрації, I квартал земельних ділянок не сільсько- міськвиконкоми щороку господарського призначення, придат- них для реалізації інвестиційних проектів
 23. 23. 22 1 2 3 47. Оновлення регіональної бази даних Головне управління II квартал вільних земельних ділянок не сі- економіки облдерж- щороку льськогосподарського призначення, адміністрації придатних для реалізації інвести- ційних проектів8. Формування інвестиційного паспорту Головне управління II квартал області економіки облдерж- щороку адміністрації Активізація інвестиційної діяльності9. Розробка генеральних планів забу- Управління архітектури і Постійно дови територій області з визначенням містобудування облдерж- земельних ділянок під реалізацію адміністрації, міськви- інвестиційних проектів конкоми, райдерж- адміністрації10. Методична допомога суб’єктам Головне управління Постійно господарювання у розробці за між- економіки облдерж- народними стандартами інфра- адміністрації, управління структурних інвестиційних проектів, зовнішніх зносин та зовні- які потребують залучення коштів шньоекономічної дія- міжнародних фінансових організацій льності облдерж- адміністрації, ДБУ «Полтавський ре- гіональний центр з інвестицій та розвитку»11. Відпрацювання питання щодо створе- Головне управління II півріччя ння на базі однієї з вільних земельних економіки облдерж- 2010 року ділянок не сільськогосподарського адміністрації, райдерж- призначення, найбільш привабливої адміністрації, міськви- для реалізації інвестиційних проектів, конкоми, ДБУ «Полта- промислового парку з облаштуванням вський регіональний центр необхідною інфраструктурою з інвестицій та розвитку»
 24. 24. 2312. Активізація роботи щодо участі в Управління зовнішніх Постійно проектах, які здійснюються в рамках зносин та зовнішньо- міжнародної технічної допомоги економічної діяльності облдержадміністрації, га- лузеві управління облдержадміністрації, Асоціація сприяння між- народному бізнесу та роз- витку, Полтавська ТПП, ДБУ «Полтавський ре- гіональний центр з інвестицій та розвитку» 1 2 3 413. Відпрацювання питання щодо створе- Головне управління II півріччя ння в області територій зі спеці- економіки облдерж- 2010 року альним режимом залучення інвести- адміністрації, райдерж- цій адміністрації, міськви- конкоми, ДБУ «Полта- вський регіональний центр з інвестицій та роз- витку»14. Налагодження та підтримка взаємо- Головне управління Постійно зв’язків з торгово-промисловими економіки облдерж- палатами, асоціаціями та іншими адміністрації, управління організаціями, що займаються зовнішніх зносин та зовні- інвестиційною діяльністю, з метою шньоекономічної дія- залучення інвесторів в область льності облдерж- адміністрації, Полтавська ТПП, Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, ДБУ «Полта- вський регіональний центр з інвестицій та роз- витку» Розвиток інвестиційної інфраструктури15. Утворення дорадчого органу при Головне управління III квартал облдержадміністрації, однією з функ- економіки облдерж- 2010 року цій якого є забезпечення супроводу адміністрації, райдерж- найбільш важливих регіональних адміністрації, міськви- інвестиційних проектів за принципом конкоми організаційної єдності у форматі “єдиного вікна” та відповідних структур у містах і районах області
 25. 25. 2416. Опрацювання питання створення ре- Головне управління II півріччя гіональної агенції залучення інвести- економіки облдерж- 2010 року цій адміністрації, управління зовнішніх зносин та зовні- шньоекономічної дія- льності облдерж- адміністрації17. Формування та супровід бази даних Головне управління II півріччя організацій та установ регіональної економіки облдерж- 2010 року інвестиційної інфраструктури адміністрації, управління зовнішніх зносин та зовні- шньоекономічної дія- льності облдерж- адміністрації 1 2 3 4 Створення сприятливого інвестиційного клімату18. Внесення пропозицій до проектів Галузеві управління По мірі законів України: Про внесення змін облдержадміністрації, надходжен- до Закону України “Про дозвільну си- ДБУ «Полтавський ре- ня законо- стему у сфері господарської дія- гіональний центр з проектів та льності”, “Про внесення змін до інвестицій та розвитку» погоджен- деяких законодавчих актів України ня в щодо скорочення ліцензування”, Про облдерж- внесення змін до Закону України адміністра- “Про основні засади державного на- ції гляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Навчання та підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій19. Організація навчання та підвищення Центр перепідготовки та Постійно кваліфікації працівників місцевих підвищення кваліфікації державних адміністрацій, відповід- працівників органів альних за реалізацію інвестиційної державної влади, органів політики у регіоні місцевого самоврядуван- ня, керівників державних підприємств, установ та організацій при полта- вській облдержадміністра- ції, Головне управління економіки облдерж- адміністрації управління
 26. 26. 25 зовнішніх зносин та зовні- шньоекономічної дія- льності облдерж- адміністрації, ДБУ «Полтавський ре- гіональний центр з інвестицій та розвитку»20. Організація семінарів, тренінгів з пи- Головне управління Постійно тань інвестиційної діяльності економіки облдерж- адміністрації, галузеві управління облдерж- адміністрації, Полтавська ТПП, Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, ДБУ «Полта- вський регіональний центр з інвестицій та роз- витку» 8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Програма залучення інвестицій у розвиток Полтавської області до 2015 року окреслює пріоритетні напрями та сфери інвестиційної діяльності в регіоні на довгостроковий період, містить заходи з визначенням конкретних термінів та ви- конавців. Програмно-цільовий механізм реалізації довгострокової програми дасть мо- жливість оперативно реагувати на економічно-правові зміни у сфері інвестування, визначати першочергові дії місцевих органів влади щодо залучення інвестицій. Виконання програми дасть можливість: • підвищити рівень презентаційної діяльності щодо інвестиційного по- тенціалу області; • сформувати систему підтримки інвесторів та супроводу найбільш ва- жливих інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації; • забезпечити розвиток інвестиційної інфраструктури; • організувати системне підвищення знань державних службовців у сфері інвестиційної діяльності.
 27. 27. 26
 28. 28. 9. ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.
 29. 29. 28 Джерело фінансування Вартість проекту, тис. Назва проекту та ініціатора Стан реалізації грн.. 1 2 3 4Будівництво мостового переходу Розроблено ТЕО. Держбюджет 5 263 461,18через річку Дніпро, м. Кременчук, Висновок Укрдержбуд-Продовження робіт на стадії експертизи 30 636 (по договору)«Проект», Кременчуцький міськви- 20 694 (залишок)конкомБудівництво протитуберкульозного Розроблена проектно-ко- Держбюджет, місцеві 204 231диспансеру в м. Полтава (стаціонарне шторисна документація на бюджетивідділення) ІІІ черга, стадії погодження воблдержадміністрація Міністерстві фінансів Украї- ниРеставрація Полтавського обласного Виконано на 49% Держбюджет, місцеві 56 995академічного театру ім. Гоголя в бюджетим. Полтава,облдержадміністраціяБудівництво стадіону на території, Виконано 23 % Держбюджет, місцевий 22 050прилеглій до комплексної пам’ятки бюджетприроди місцевого значення «Міськийсад», Кременчуцький міськвиконком«Стратегія модернізації системи те- Техніко-економічні розраху- Держбюджет, місцевий 84600плопостачання комунального підприє- нки ефективності інвести- бюджет, інвестиціїмства «Теплоенерго» міста Кременчу- ційних проектівка» (складається з 5 взаємопов’язанихпроектів), Кременчуцький міськви-конком 1 2 3 4Будівництво та реконструкція об’єктів Проектно-кошторисна доку- Держбюджет, місцеві 23 850
 30. 30. 29ландшафтного історико-культурного ментація виготовляється на бюджетитуристично-оздоровчого парку кожен об’єкт окремо«Гетьманська столиця» та розбудоватуристичної інфраструктури,Гадяцька райдержадміністраціяДобудова поліклінічного корпусу Виконано 9 % Держбюджет, місцевий 4 197Полтавської ЦРЛ, м. Полтава, бюджетвул. Комсомольська,Полтавська ЦРЛБудівництво веслувального каналу В стадії проектування Держбюджет, місцевий 34800міжнародного рівня в м. Комсо- бюджет,мольськ, виконавчий комітет Комсо- зовнішні інвестиціїмольської міської радиРозробка і впровадження у промисло- Розроблене та узгоджене Зовнішні інвестиції 39497ве виробництво автомобільного шасі технічне завдання, розпочатаКрАЗ Н12.0 під установку різноманіт- розробка конструкторськоїного обладнання комунального та документації шасі авто-промислового призначення, мобіля КрАЗ Н12.0.ВАТ «Холдингова Компанія«АвтоКрАЗ»Створення виробничих потужностей Бізнес-план, ТЕО, частина Зовнішні інвестиції 802488та робочих місць на підприємстві проектно-кошторисної доку-ТОВ «ВО Кременчуцький авто- ментаціїскладальний завод», Товариство зобмеженою відповідальністю «ВОКременчуцький автоскладальнийзавод» 1 2 3 4Будівництво заводу по виробництву Проектна пропозиція Зовнішні інвестиції 8 000біопалива потужністю 5000 тонн на
 31. 31. 30рік , Гадяцька райдержадміністраціяБудівництво заводу по переробці Проектна пропозиція Зовнішні інвестиції 16 000деревини, Гадяцька райдерж-адміністраціяБудівництво вітроелектричної станції ТЕО Зовнішні інвестиції 594000потужністю 50 мВт в м. ГлобинеПолтавської обл. згідно КомплексноїДержавної програми будівництва ві-троелектричних станцій на Україні до2010 р., Міжгосподарське виробничо-експлуатаційне підприємство поенергетиці та електрифікації “Рай агропроменерго”Видобуток та переробка торфу, ви- Проектна пропозиція Зовнішні інвестиції 20000робництво продукції із торфу та наоснові торфу, смт. Оржиця,ДП „Оржицяторф”Розробка кар’єру на місці залягання Проектно-кошторисна доку- кредит, 18 000гранітів в с. Чикалівка Кременчуцько- ментація фінансовий лізингго району, ТОВ “Придніпровськийгранітний кар’єр”Будівництво свинокомплексу по від- Бізнес – план, проектно-ко- Товарний кредит 60000годівлі 52000 свиней на рік в с.- шторисна документація уЖовтневе, Глобинського району, стадії завершенняТОВ НВП « ГлобинськийСвинокомплекс» 1 2 3 4Будівництво сучасного комплексу по Проектна пропозиція Зовнішні інвестиції 8 000вирощуванню свиней на 3,0 тис. голівв селі Теплівка Пирятинського ра-
 32. 32. 31йону, ПСП «Степ» - мале сільсько-господарське підприємствоБудівництво тваринницького компле- Проектна пропозиція Кредит, 24 000ксу молочнотоварного напрямку на фінансовий лізинг1000 голів корів в с. П’ятихаткиКременчуцького району, С(Ф)Г“Атланта”Будівництво молочного комплексу на Проектна пропозиція Кредит 220001000 корів в Хорольському районі,ТОВ «Оріон-молоко»Будівництво молочного бдоку на 500 Проектна пропозиція Кредит 8500голів в Котелевському районі,СТОВ «Скіф»Відновлення роботи бувшого Проектна пропозиція Кредит 25000свинокомплексу належного СВК «Ли-твяківський» в Глобинському районі,ВАТ «Глобинський м’ясокомбінат»Будівництво СТФ на 2500 голів в Проектна пропозиція Кредит 16300Карлівському районі, ТОВ «Агро-промислова компанії Докучаєвськічорноземи»Будівництво туристичної бази, Наявність земельної ділянки Зовнішні інвестиції 400Оржицька районна державна для реалізації інвестиційногоадміністрація проекту 1 2 3 4Готельний комплекс біля авто- Проектно-кошторисна доку- Зовнішні інвестиції 5 840магістралі Київ-Харків в межах міста ментаціяПирятин Полтавської області (від-стань до Києва - 157 км), приватнийпідприємець Бугайов Олександр
 33. 33. 32ВолодимировичБудівництво підприємства по пере- Проектна пропозиція Зовнішні інвестиції 2400робці твердих побутових відходів всмт. Оржиця, КП «Комунсервіс»Будівництво комплексу по переробці Проектна пропозиція Зовнішні інвестиції 80000твердих побутових відходів вм. Кременчук, КременчуцькийміськвиконкомНачальник Головногоуправління економіки О.Є.Адамович

×