інвестпаспорт полтавської обл 2

1,841 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
364
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

інвестпаспорт полтавської обл 2

 1. 1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ Полтавської області НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ ukrproject.gov.ua ІпуезШкгаіпе investukraine.com і ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ
 2. 2. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ 2013
 3. 3. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ • П олтавщ ина займ ає вигідне економіко-географічне полож ення у центрі України на перетині важ ливих між народних транспортн и х шляхів. • Т ем пи розвитку регіональної промисловості перевищ ую ть середньоукраїнські п оказни ­ ки. • Значний науково-технічний потенціал, здатний забезпечити супровід розвитку основних секторів економ іки і соціальної сфери. • Розвинутий аграрно-промисловий комплекс, щ о характеризується високим рівн ем вироб­ ництва зернових т а технічних культур, тваринн ицької продукції. • П озитивні м акроекон ом ічн і показники та постійне зростання попиту роблять П олтавсь­ ку область м ай ж е ідеальним м ісц ем для входж ення на рин ок України. • П олтавщ ина м ає значний науково-технічний потенціал, здатний забезпечити супровід розвитку основних секторів економ іки і соціальної сфери. • Сприятливий бізнес-клімат завдяки розвинутій м ер еж і інформаційно-консультаційних центрів з сучасним техн ічним устаткуван ням та підтримці малого бізнесу органами влади. • В П олтавській області налічується 64 професійно-технічних та вищ их навчальних закла­ дів, у яких ведеться підготовка більш е н іж за 200 спеціальностями, щ о дає мож ливість забезпечити кваліфікованим и робітничими кадрам и підприєм ства області. • Розвинута м ер еж а закладів охорони здоров’я, культури, спорту т а відпочинку, я к а дозво­ ляє гармонійно розвиватись кож ній людині на Полтавщині. 4
 4. 4. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ 1.1. П риродно-географічні та кліматичні ум ови............................................................................. 8 1.2. Д ем ограф ія.................................................................................................................................................9 1.3. Людські ресурси...................................................................................................................................... 9 1.4. О світа...........................................................................................................................................................10 1.5. Ж итло, офісні т а промислово-виробничі п ри м іщ ен н я....................................................... 11 1.6. Економічний п отен ціал...................................................................................................................... 11 1.7. Успіш ні історії....................................................................................................................................... 15 1.8. Т ран спорт та ком ун ікації.................................................................................................................16 1.9. Соціально-культурна сф ера..............................................................................................................18 1.10. Рейтинг регіону....................................................................................................................................20 РОЗДІЛ 2. ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. П ріоритетні галузі для ін вестуван ня........................................................................................... 22 Н аціональні проекти в регіоні....................................................................................................... 22 С тратегічні регіональні проекти.................................................................................................... 22 П ромислова нерухомість та земельні ділянки......................................................................... 23 РОЗДІЛ 3. КОНТАКТНА ІНФ ОРМ АЦІЯ ........................................................................................................ 26 5
 5. 5. ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ РЕГІОНУ ВИКОРИСТАНО ТАКІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЮ • • • • • • Звіт про кон курен тоспром ож н ість регіонів У країни 2012 (h ttp ://w w w .feg .o rg.u a) Д ерж стат У країни (h ttp ://w w w .u k rstat.gov.u a) Головне управління статистики у П олтавській області (h ttp ://w w w .po ltavastat.go v.u a) П олтавська обласна держ авн а адм іністрація (h ttp://w w w .ad m -pl.gov.u a) П олтавська м іськ а рада (h ttp ://w w w .rad a-p oltava.gov.u a) У правління екології та природних ресурсів П олтавської обласної д ерж авн ої адм ін істрації (http://w w w .eco-poltava.gov.ua) • П ортал «Географ ія П олтавщ ини» (h ttp ://w w w .geo.p n p u .edu .u a) • Регіональний експертно-консалтинговий цен тр «П ол тава Консалтинг» • Інвестиційний атлас У країни 2013, Д ерж інвестпроект nvest Ukraine in v e s tu k ra in e .c o m б ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РЕЕІОНАЛЬНОЕО РОЗВИТКУ
 6. 6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ Інвестиційний паспорт регіону Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ Природно-географічні та кліматичні умови Економічний потенціал Людські ресурси Рейтинги регіону Демограф ія! Транспорт та комунікації 7 Житло, офісні та промислововиробничі приміщення Соціально-культурна сфера
 7. 7. 1.1. Природно-географічні та кліматичні умови КАРТА ОБЛАСТІ О © -о --- А □ © □ Автомобільні шляхи Залізниця Залізничні вузли Аеропорт Газопроводи Нафтопроводи Історико-культурні місця і пам’ятники Курорти Земельні ділянки, придатні для створення індустріальних парків ГЕС Нафтопереробний завод ® Корисні копалини Нафта О Торф о Газ — Води мінеральні о Газовий конденсат о Залізна руда о Бішофіт о Буре вугілля о Пісок о Глина о Цегельно-черепична сировина • Гіпс Граніт о Солі ® Долерит о ТЕРИТОРІЯ ОБЛАСТІ - 28,8 тис. км2 ВИСОТА НАД РІВНЕМ МОРЯ 47,6% території — до 100 м 38% території — 100-150 м 14,4% території — 150-200 м КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ Від 480 до 580 мм на рік. Найбільш дощові місяці — липень і червень. Клімат помірно-континентальний. 8 СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ січень: - 3,7 С°, липень: + 2 1 ,4 С° КІЛЬКІСТЬ СОНЯЧНИХ ДНІВ У РОЦІ - 105 ВОДНІ РЕСУРСИ РЕЕІОНУ Полтавська область розташована у басейні річки Дніпро. В області близько 150 річок, 70 водосхо­ вищ. На півдні та південному заході область омивається Кременчуцьким та Дніпродзержинським водосховищами.
 8. 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНИХ РІЧОК В МЕЖАХ ОБЛАСТІ Б а с е й н р. Д н іп р о п р о т я ж н іс т ь , к м п л о щ а во д о зб о р у , к м 2 Псел 350,0 11018 Хорол 241,0 3870 Ворскла 226,0 5970 Сула 213,0 19600 Оріль 79,6 748 Коломак 73,1 1650 Говтва 36,0 1680 1.2. Демографія НАЙБІЛЬШІ МІСТА ВІКОВА СТРУКТУРА Найбільші міста |1 (тис. осіб) Полтава Кременчук 6 0 і більш е років 2 3 ,4 % 296,9 225,9 Комсомольск (міськрада) 54,3 Лубни 47,6 Миргород 41,1 0-15 років 1 4 ,2 % СТАТЬ Чоловіки — 45,9% КІЛЬКІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ 1467,8 тис. осіб (на 01.01.2013р.) Жінки — 54,1% 1.3. Людські ресурси ВІКОВИЙ ЦЕНЗ НАСЕЛЕННЯ КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ - 1006,6 тис. осіб М о л о д ш и й за п р а ц е зд а тн и й 14% РІВЕНЬ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТТЯ 2,8% (до населення працездатного віку) П р а ц е зд а тн и й 69% СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 2850,0 грн (за 2012 р. станом на кінець 2012 р.) С та р ш и й за п р а ц е зд а тн и й 17% СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ усього працівників — 240,5 тис. осіб 44,7% пром исловість сільське, лісове, рибне господарство 23,3% оптова та роздрібна торгівля; рем онт авто, мотоциклів 10,4% транспорт, складське госп-во, пош това та кур'єрська діяльність будівництво адміністративне та допоміж не обслуговування професійна, наукова та технічна діяльність о перації з нерухомим майном охорон а здоров'я, надання соціальної допомоги інформація та телекомунікації тим часове розм іщ ування й організація харчування інші види послуг мистецтво, спорт, розваги, відпочинок фінансова та страхова діяльність освіта 0 20 30 40 50 9
 9. 9. 1.4. Освіта У Полтавській області в 2012/2013 навчальному році працювали 730 загальноосвітніх навчальних закладів, чисельність учнів — 128,4 тис. Кількість професійно-технічних навчальних закладів складає 42 одиниці, в яких навчалися 12,4 тис. учнів. Підготовку фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням здійснюює 21 вищий навчальний заклад (ВНЗ), з яких 14 ВНЗ 1-П рівнів акредитації, 7 ВНЗ 111-1У рівнів акредитації. За типами ВНЗ розподіляються таки м чином: • 5 технікумів • 5 училищ • 3 ісоледжі • 2 академії • 5 університетів • 1 ін с т и т у т У ВНЗ усіх рівнів акредитації навчалися 57,2 тис. осіб. ПРОВІДНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ІІІ-ІУ рівнів акредитації Факультети - Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі” - Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) - Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) - Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПДПУ) - Полтавський інститут економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ “Україна” - Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна академія” - Приватний вищий навчальний заклад Полтавський інститут економіки та менеджменту “Світоч” - Полтавський юридичний інститут національного універси­ тету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” - Приватне підприємство Академія розвитку гуманітарної освіти” Кременчук - Філія Кременчуцький інститут приватного вищого навчаль ного закладу Дніпропетровський університет імені Альфре да Нобеля” (КІ ДУЕП) - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (ІКНУ) - Приватний вищий навчальний заклад Кременчуцький уні­ верситет економіки, інформаційних технологій і управлін­ ня” (КУЕІТУ) ВИ ПУСКНИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ у 2012 році Навчальні заклади тис. осіб Вищі І-ІІ рівнів акредитації ІІІ-ІУ рівнів акредитації Професійно-технічні 2,6 12,8 7,4 Загальноосвітні II ступеня III ступеня 10 14,6 10,8 Напрями підготовки 6 16 15000 7 8 9 39 14000 10000 7 30 8000 4 8 1500 5 6 3700 1 6 500 1 1 800 5 7 370 8 7 2000 7 17 10000 6 9 4000 Студенти ПРОВІДНІ ЛІЦЕЇ', ПТУ - Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії - Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії - Коледж Полтавського інституту економіки та менеджменту “Світоч” - Комунальний вищий навчальний заклад Полтавської обласної ради Полтавське музичне училище ім. М. В. Лисенка” - Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Полтавський базовий медичний коледж”
 10. 10. Полтавський будівельний технікум транс­ портного будівництва Полтавський комерційний технікум Полтавський кооперативний технікум Полтавської облспоживспілки Відокремлений структурний підрозділ Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум Полтавського національного техніч­ ного університету ім. Юрія Кондратюка - Полтавський політехнічний коледж Націо­ нального технічного університету Харківсь­ кий політехнічний інститут” - Полтавський професійний ліцей сфери послуг - Полтавський технікум харчових технологій Національного університету харчових техно­ логій 1.5. Житло, офісні та промислово-виробничі приміщення ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ 25,1 м2 на одного мешканця області СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ОФІСНОЕО ПРИМІЩ ЕННЯ — 90 грн/м2 СТРУКТУРА ЖИТЛОВОЕО ФОНДУ Загальний житловий фонд — 36810,6 тис. м2 Вартість оренди офісних приміщень в залежності від класу об’єктів: • Клас «А» — 120-150 грн/м2 • Клас «Б» — 110-130 грн/м2 • Клас «В» — 80-100 грн/м2 • Клас «Г» — 60-80 грн/м2 • Клас «Д» та «Е» — 50-60 грн/м2 СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ Ж ИТЛА (будинки) у м. Полтава становить (з урахуванням вартості земельної ділянки) 600 - 1200 $/м2 СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ Ж ИТЛА (квартири) первинний ринок — 500-1500 $/м2 вторинний ринок — 600-800 $/м2 СЕРЕДНЯ 1-ісімнатні 2-кімнатні 3-кімнатні ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛА квартири 1000-1600 грн/місяць квартири 1200-1800 грн/місяць квартири 1500-3000 грн/місяць СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОЕО ПРИМІЩ ЕННЯ 15-40 грн/м 2 СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ СКЛАДСЬ­ КОГО ПРИМІЩ ЕННЯ — 10-40 грн/м2 1.6. Економічний потенціал ПРІОРИТЕТНІ ЕАЛуЗІ ЕКОНОМІКИ РЕЕІОНУ У Полтавській області розташовано понад 300 промислових підприємств. У структурі промислового виробництва регіону переважають добувна промисловість, виробництво коксу та продуктів нафтопере­ робки, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, частка яких у загальному обсязі реалізованої продукції становить понад 88%. ЕКСПО РТ/ІМ П ОРТ, КРАЇНИ, САЛЬДО У 2012 р. зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 115 країн світу. Обсяг експорту товарів та послуг області становив 3445,0 млн дол. США, імпорту — 2133,9 млн дол. США. Порівняно з 2011 р. експорт збільшився на 1,6%, імпорт — на 38,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1311,1 млн дол. США. Основні п артнери в експорті товарів Російська Ф е д ер ація Основні партнери в ім п орті товарів 3 0 ,2 % Казахстан 4 3 ,0 % Російська Ф е д ер ація СШ А Н ім еччина Б іл орусь Китай 11
 11. 11. У - структурі експорту послуг за видами економічної діяльності найбільше переважали: послуги транспорту та зв’язку — 56,4% послуги в операціях з нерухомістю — 14,4% послуги у сфері освіти — 11,0% послуги у сфері обробній промисловості— 6,7% Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (31,3% ), державним управлінням (25,2% ), в операціях з нерухомістю (22,2% ), транспорту та зв’язку (7,7% ). Основні партнери в експорті послуг Основні партнери в ім п орті послуг Віргінські Острови 25,4% Велика Британія Російська Федерація Ш вейцарія Швейцарія 39,4% Російська Ф едерація Велика Британія Данія Німеччина Польща 0 10 15 20 25 0 30 5 10 15 20 25 30 35 40 Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами з 117 країнами світу. Товари, які експортувалися за м еж і У країни засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби мінеральні продукти інші товари продукти рослинного походження машини, обладнання та механізми; електро­ технічне обладнання 6 ,1 % 4 ,3 % Товари, які імпортувалися в область мінеральні продукти інші товари засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби машини, обладнання та механізми; електро­ технічне обладнання недорогоцінні метали та вироби з них готові харчові продукти 5 ,8 % 4 8 ,6 % 1 4 ,4 % ПРОДУКЦІЯ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ В РЕГІОНІ Виробництво окрем их видів промислової продукції питома вага області в економіці України, % Газовий конденсат 49,4 Газ природний 36,7 Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао 25,2 Сири жирні 21,0 Цукор білий кристалічний 18,9 Вироби ковбасні 13,1 Свинина свіжа (парна) чи охолоджена 12,5 Масло вершкове 12,1 Нафта сира 11,5 Продукти кисломолочні Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені 7,6 Трикотаж спідній 6,8 Олія соняшникова нерафінована 12 7,7 5,7
 12. 12. Цегла керамічна невогнетривка будівельна 4,9 Одяг верхній трикотажний 4,8 Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, 4,8 в брикетах, пластинах чи плитках Молоко оброблене рідке 4,5 Вироби хлібобулочні 3,3 Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний 3,2 Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 3,1 бетону чи штучного каменю ВЕЛИКІ КОМПАНІЇ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У РЕГІОНІ Н азва ПАТ “ Полтаваобленерго” ПАТ Транснаціональна фінансовопромислова нафтова компанія “Укртатнафта’’ Розташ ування 1 Вид діяльності м. Полтава виробництво, передача та розподілення електроенергії м. Кременчук виробництво продуктів нафтопереробки НГВУ “ Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта” м. Полтава добування сирої нафти та природного газу Філія ГПУ “ Полтавагазвидобування” ПАТ “Укргазвидобування” м. Полтава добування сирої нафти та природного газу ВАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” м. Комсомольськ добування залізних руд ВАТ Кременчуцький завод технічного вуглецю” м. Кременчук виробництво хімічних речовин і хімічної продукції ПАТ “АвтоКрАЗ” м. Кременчук виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів ТОВ ВО Кременчуцький автоскла­ дальний завод” м. Кременчук виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів м. Полтава виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу ПАТ Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва ПАТ Кременчуцький колісний завод” м. Кременчук виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів ПАТ Крюківський вагонобудівний завод” м. Кременчук виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу Лубенський верстатобудівний завод ПАТ “Мотор Січ” м. Лубни виробництво металообробних машин і верстатів ПАТ “ Полтавхіммаш” ПАТ Полтавський турбомеханічний завод» м. Полтава виробництво машин і устаткування загального призначення ПАТ Полтавський алмазний інструмент” м. Полтава виробництво абразивних виробів 13
 13. 13. ПАТ Полтавський автоагрегатний завод” м. Полтава виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів ПАТ “ Електромотор” м. Полтава виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства ПАТ Карлівський машинобудівний завод” м. Карлівка виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства ПАТ Галещинський машинобудів­ ний завод сільськогосподарських машин та обладнання” Козельщинський район, смт. Н. Галещина виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства ПАТ “Завод “Лтава” м. Полтава виробництво електромонтажних пристроїв ПАТ Полтавський машинобудів­ ний завод” м. Полтава виробництво машин і устаткування загального призначення ПАТ Полтавський завод медичного скла” м. Полтава виробництво скла та виробів зі скла ПАТ “ Полтавська фірма “ Ворскла” м. Полтава виробництво одягу ПАТ Кременчуцька виробничоторгівельна фірма “ Кремтекс” м. Кременчук виробництво одягу ТОВ “ Кременчуцький шкірзавод” м. Кременчук виробництво шкіри ТОВ “Гадячсир” ТОВ “Глобинський м ’ясокомбінат” ПАТ “ Кременчукм’ясо” м. Гадяч виробництво молочних продуктів м. Глобино виробництво м ’яса та м ’ясних продуктів м. Кременчук виробництво м ’яса та м ’ясних продуктів ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів” м. Хорол виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів ТОВ “Лубенський молочний завод” м. Лубни виробництво молочних продуктів ПрАТ Полтавський олійноекстракційний завод “ Кернел Груп” м. Полтава виробництво олії та тваринних жирів ПрАТ Полтавський лікеро-горілча­ ний завод” м. Полтава дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв м. Кременчук дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв ПрАТ Кременчуцький лікерогорілчаний завод” ПАТ “ Полтавакондитер” ПАТ Кременчуцька кондитерська фабрика “ Рошен” м. Полтава виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів м. Кременчук виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів ПАТ “Фірма “ Полтавпиво” ПАТ Джей Ті Інтернешнл Україна” м. Кременчук виробництво тютюнових виробів ПАТ Миргородський завод мінеральних вод м. Миргород виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки ПрАТ “ Пирятинський сирзавод” 14 м. Полтава виробництво пива м. Пирятин виробництво молочних продуктів
 14. 14. ОСНОВНІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТОРИ У 2012 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 244,4 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012 р. становив 942,8 млн дол. США. Інвестиції надійшли із 46 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає понад 97% загаль­ ного обсягу прямих інвестицій, входять: • • • • • • П ан ам а — 14,8 млн дол. США • Британські Віргінські Острови — дол. США • Азербайджан — 9,8 млн дол. США Ш вейцарія — 521,7 млн дол. США Кіпр — 143,1 млн дол. США Нідерланди — 108,2 млн дол. США Велика Британія — 62,7 млн дол. США Російська Ф едерація — 46,8 млн дол. США Швейцарія 55,3% Кіпр 15,2% Нідерланди 11,5% Велика Британія 6,7% Російська Федерація 5,0% Панама 1,6% Британські Віргінські О строви 1,3% Азербайджан 1,0% 0 і 10 і і і і 20 30 40 50 60 НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (акціонерного капіталу) ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ 2010 р. — 96,7 млн дол. США 2011 р. — 178,6 млн дол. США 2012 р. — 244,4 млн дол. США • 1.7. Успішні історії Н азва та суть проекту Ініціатор проекту Опис ін іц іатора Завод з виробництва зрідженої суміші пропан-бутану технічного у с. Соколова Балка Новосанжарського району. Обсяг інвестицій в новий проект — близько 10 млн дол. США. Проектна потужність нового підприємства дозволить компанії виробляти близько 36 тисяч тон суміші пропан-бутану на рік. СП «Полтавська газонафтова компанія» (JKX Oil & Gas plc, Велика Британія) Спільне підприємство «Полтавська газо­ нафтова компанія» — найбільша та найуспішніша британська інвестиція в Україні. Зайняла 24 місце у Рейтингу «100 кращих компаній за обсягом чистого прибутку в 2006 році». Збудовано та введено в експлуа­ тацію свинокомплекс на 2,5 тис. голів свиноматок з повним цик­ лом в смт. Білики Кобеляцького району. Реалізація інвестиційного проекту дозволила створити близько 100 нових робочих місць та забезпечити поповнення бюджетів різних рівнів. Потуж­ ність підприємства близько 7 тис. тон свинини на рік. Загальна вартість проекту — 150 млн грн. Агрохолдинг «БЗРКБєлгранкорм» (Російська Федерація) Агропромисловий холдинг «БЕЗРКБелгранкорм» — одна з найбільших бага­ тогалузевих, вертикально інтегрованих структур сільськогосподарського сектора Російської Федерації. Введення в експлуатацію ТОВ «Стасі Насіння» Pioneer Hi-Bred International, Inc — логістичного насінневого комплек­ (DuPont Pioneer, американська компанія, підрозділ DuPont, су в с. Стасі Диканьського району. США) що займається виведенням нових сортів 15
 15. 15. кукурудзи, соняшнику, сої, сорго та дея­ ких інших культур. Компанія заснована в 1926 році Генрі А. Уоллесом, як Hi-Bred Corn Company. На даний момент веде свою діяльність у більш ніж семидесяти країнах світу. Керівництво концерну прийняло рішення про будівництво заводу з переробки 150-160 тис. тон сміт­ тя на рік в м. Кременчук. В черв­ ні 2009 року банк розвитку KfW (Німеччина) надав 650 тис. євро в рамках пілотного проекту з санації полігону побутових відхо­ дів в Кременчуці. На початку 2010 року надано 100 тис. євро для проектування заводу. На да­ ний момент на полігоні пробурені шість свердловин для видобутку газу, встановлено газогенератор. Концерн Haase Energietechnik AG (Німеччина) Haase Energietechnik AG розпочала діяль­ ність у 1980 році. На сьогоднішній день компанія є одним з провідних постачаль­ ників інженерних систем і послуг у сфері технологій використання відходів і систем фільтрації у світі. Розробка Єристівського родовища залізної руди. Постійний рівень видобутку руди — близько 28 млн тон на рік. Ferrexpo AG (Швейцарія) ТОВ «Єристівський ГЗІК» (м. Комсо­ мольські) є активом Ferrexpo AG, який було створено в травні 2008 року з метою розробки Єристівського родовища. ТОВ «ХАКА.уА Свинокомплекси Полтава», дочірня компанія німецької фірми «HAKA planen. bauen GmbH», розпочала впро­ вадження інвестиційного проекту з будівництва свинокомплексу у селі Ватажкове Полтавського району. Вартість проекту — 10-12 млн евро. • Фірма «HAKA Протягом 50 років «HAKA planen.bauen planen.bauen GmbH» GmbH» є інновативним підприємством у (Німеччина) сферах сільськогосподарського обладнання, а також вентиляційної та екологічної техніки для промисловості. 1.8. Транспорт та комунікації Транспортний ісомплеісс — одна з найважливіших складових виробничої т а соціальної інфраструктури Полтавсьісої області, яіса включає залізничний, автомобільний, авіаційний т а річковий транспорт. ОСНОВНІ АВТОМАГІСТРАЛІ Полтавщина займає вигідне транспортно-географічне положення на перетині міжнародних шляхів. Близькість до кордонів індустріально-розвинених регіонів України — Київщини та Харківщини — робить область привабливою з точки зору розміщення виробництва. Відстань до західних кордонів України (з Польщею, Угорщиною), становить від 600 до 900 км, що в цілому дозволяє транспортувати продукцію в країни Європи при розумних транспортних витратах. Мережа доріг загального користування на території області налічує 8875,5 км. У їх числі: міжнародного значення — 377,2 км, державного значення — 890,9 км, місцевого значення — 7984,6 км. Територією області проходять міжнародні автошляхи: Київ - Харків - Довясанський (М -02/Е-40), Полтава - Олександрія (М -22/Е-584). ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ Залізничний транспорт — один із основних елементів у транспортній системі області. Південна залізниця міцно утримує позиції провідного підприємства з перевезення пасажирів та вантажів у регіоні. • Залізничні вузли: Полтава, Кременчук, Гребінка, Ромодан. 16
 16. 16. АЕРОПОРТИ Полтавське обласне 7 км від м. Полтава. комунальне підприємство "Аеропорт-Полтава", знаходиться на відстані РІЧКОВІ ТА МОРСЬКІ ПОРТИ На Дніпрі у місті Кременчук розташований Кременчуцький річковий порт. Має можливість відправляти та приймати вантажі річковим, автомобільним і залізничним транспортом. Кременчуцько­ му порту підпорядковано сім пристаней (4 на Дніпрі та 3 на річках Сіверському Дінці, Сулі, Ворсклі), а також діють річкові вокзали у Кременчуці, Світловодську, Комсомольську. До матеріальної бази порту належать: флот, вантажна дільниця, док, судноремонтні майстерні, БЗВ. Порт відкритий для судів типу «ріка—море» (довжиною до 120 м та осадкою судна до 3,5 м ). А також є можливість відвантажувати вантажі у пятитонних контейнерах та в міжнародних 20-футових контейнерах. Переробка вантажів здійснюється портальними кранами вантажопідйомністю 5-20 т шляхом перевалки з одного виду транспорту на інший (у тому числі залізничний, автомобільний, водний). Для зберігання цих вантажів порт має спеціалізовані відкриті склади та закриті складські приміщення. АВТОВОКЗАЛИ У Полтаві автобусне сполучення забезпечують автовокзал (внутрішньообласні, міжобласні та міжнародні рейси) та дві автостанції (примісь­ кі маршрути). У Кременчуці діє автовокзал, який є центром міжміського автобусного сполучення. Також діють міждержавні маршрути. АВТОБУСНІ МАРШРУТИ з м. П олтава Чернігів • • Київ Киш инів П олтава Суми ф Черкаси Харкт • Д ніпропетровськ • Луганськ Запоріж ж я • • Д онецьк Волгоград КАРТА ТРАНСПОРТУ Умовні позначення Автомобільні шляхи Залізниця 0 © Залізничні вузли Аеропорт 17
 17. 17. 1.9. Соціально-культурна сфера ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В Полтавській області на кінець 2012 року працювало 88 лікарняних закладів на 12,9 тис. ліжок. Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів складає 337 одиниць. Серед них: - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава, вул. Шевченка, 23) - Перинатальний центр Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського (м. Полта­ ва, вул. Залізна, 17-а) - Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики (м. Полтава, вул. Шевченка, 10) КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ На кінець 2012 року на Полтавщині діяло 809 бібліотек, у т.ч. 44 для дітей, 858 клубних закладів, 6 центрів культури та дозвілля, 3 парки культури й відпочинку (м. Полтава, м. Кременчук, м. Лубни). У області працюють професійні мистецькі заклади: обласний український музично-драматичний театр імені М.В. Гоголя, обласний театр ляльок та Комунальне підприємство культури і мистецтв «Полтавська обласна філармонія», палац дозвілля «Листопад» із глядацькою залою на 1200 місць, оснащеною сучас­ ною звуковою й освітлювальною технікою, який складає гідну конкуренцію кращим залам не тільки України, а й Європи. Н айбільш відомі заклади для занять сп ортом т а відпочинку Н азва 1 Х арактеристика Спортивний комплекс «Д инамо» (вул. Червоноармійська, 2-а) Спортивний клуб «С п артак» (Майдан Незалежності, 24-А) Найбільший в області басейн довжиною 50 м, тренажерні зали, настільний теніс, фітнес клуб, спортивний зал для дітей, сауни. Спортивно-технічний комплекс «Л тава» (вул. Комарова, 1) За своїми характеристиками картодром «Лтава» вважається одним із найкращих на території України та СНГ. Траса довжиною 1050 м та шириною 9 м відповідає міжнародним стандартам. Трибуни розраховані на 2500 глядачів. Під ни­ ми знаходяться бокси для зберігання техніки та підготовки її до тренувань та змагань, майстерні, душові кабінки та мед­ пункт. Має приміщення для прес-центру, коментаторські кабіни, площадку для роботи телекамер. Фітнес-клуб «Вітам ін» (вул. Паризької Комуни, 40) Аеробіка, аква-аеробіка, дитячий клуб, сауна, басейн, капсула релаксації, масаж, студії групових програм, медпункт, кафе. ТРЦ «К иїв» (вул. Зінківська, 6А) Загальна площа 100 тис. м2: концертний зал, дитячий розва­ жальний центр з рояль-манежем, каруселлю, роллердромом та дитячою кімнатою, лазерний тир, 40-кінотеатр, більярд­ ний клуб, боулінг, скеледром, ресторани, кафе. ТРЦ «К онкорд» (вул. Фрунзе 60-А) Загальна площа 10 тис. м2: тризальний кінотеатр «Конкордкіно» і мультимедійний тир нового покоління «Рейнджер», численні кафе та ін. ТРЦ «Екватор» (вул. Ковпака, 26) 18 Використовується для проведення змагань з ігрових видів спорту (волейбол, гандбол, футбол, баскетбол, теніс). У спорткомплексі можна проводити міжнародні спортивні змагання — висота спортзалу 12,5 м. Також обладнані кон­ ференц-зал на 360 місць, тренажерні зали, роздягальні, робо­ чі кабінети, кімнати для суддів, тренерів, медичний пункт. Загальна площа 30 тис. м2: центр розваг «Турбіна» із боулінгом на 24 доріжки та більярдом. Найкращий у місті кегель­ бан, де проводяться змагання, турніри, чемпіонати міста і України зі спортивного боулінгу, цілорічна ковзанка, найкра­ ща льодова арена Полтави та дитячий ігровий центр «Ігроленд», що пропонує симулятори та спортивні атракціони, різноманітні розвивальні ігрові атракціони, кафе, ресторани.
 18. 18. МУЗЕЇ Полтавщина — край з традиціями і культурою, які корінням своїм виходять з сивини тисячоліть. Багату історію краю дбайливо збережено для нащадків. На кінець 2012 року у 36 державних музеях зберігалося понад 527 тис. пам’яток Музейного фонду України. Найстарішим в області є Полтавський краєзнавчий музей, заснований у 1891 році при Полтавській губернській земській управі, основу якого складала колекція грунтів і гербарій, зібраний експедицією відомого вченого-грунтознавця, професора В.В. Докучаєва. Тепер в 40 музейних залах і фондосховищах зберігається понад 200 тис. експонатів. Щорічно Полтавський краєзнавчий музей відвідують понад 140 тис. екскурсантів. Далеко за межами України відомо про Полтавський художній музей, в фондах якого зібрано полотна як вітчизняних, так і зарубіжних видатних майстрів пензля. У 2004 році музей відзначив 85-річчя свого заснування. На сьогодні Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» став значним культурним, науково-методичним центром по вивченню історії України XIV-XVII ст. в контексті європейської історії. Заповідник входить до складу Міжнародної організації військово-історичних музеїв ІАМАМ (під егідою ЮНЕСКО) та включений до всесвітнього туристичного маршруту. Унікальні історичні пам’ятки та цінні колекції зберігаються у краєзнавчих музеях міст Кременчука, Лубен, Миргороду, Диканьки, Хоролу, Карлівки, Комсомольську. У Зінківському районі працює Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішні — єдиний в Україні спеціалізований етномистецький науково-дослідний, культурно-освітній і навчальновиховний заклад, який постає всеукраїнським центром дослідження, збереження і популяризації гончарської спадщини України. У Полтаві діє Полтавський музей авіації т а космонавтики, який зберігає творчу спадщину видатних спеціалістів в галузі ракетобудування, повітроплавання, авіації та космонавтики, що народженням або життям і діяльністю повязані з Полтавщиною. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД Природно-заповідний фонд (П ЗФ ) Полтавської області налічує 387 територій та об’єктів загальною площею 142 тисячі гектарів, що складає близько 5 % від загальної площі області. З них 29 мають статус загальнодержавного значення: 2 національні природні парки (Пирятинський національний природний парк, Нижньосульський національний природний парк), 20 заказників , 1 ботанічна пам’ятка природи (Парасоцьке урочище), Хорольський ботанічний сад, Устимівський дендрологічний парк, 4 паркипам’ятки садово-паркового мистецтва (Березоворудський, Ковпаківський, Хомутецький, Полтавський міський парк). САНАТОРІЇ На кінець 2012 року на території області функціонував 1 курортно-оздоровчий будинок відпочинку, 13 санаторіїв, 5 санаторїїв-профілакторіїв. Найбільш відомі: • Бальнеологічний, питний та грязьовий кліматичний курорт «М иргород» (м. Миргород), широко відомий в Україні і за її межами. До складу курортного комплексу входять санаторії «Полтава», «Березовий гай», «Миргород», «Хорол». • С ан аторій «С основий бір» (село Власівка Зінківського району). Спеціалізація — лікування хвороб опорно-рухової системи, дихальної системи, нирок. • С ан аторій «Н ові С ан ж ари» (м. Нові Санжари) відомий лікувально-столовою водою «Новосанжарська джерельна», що близька за складом до води «Єсентуки». НАЦІОНАЛЬНИЙ СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК Щорічно в передостанній тиждень серпня на ярмар­ ковій площі в 16,2 га під відкритим небом в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбувається найбільший в Україні ярмаркововиставковий захід — НАЦІОНАЛЬНИЙ СОРОЧИН­ СЬКИЙ ЯРМАРОК. Його унікальність полягає у тому, що він зберігся з XVIII століття до наших днів, ще геній світової літе­ ратури Микола Гоголь описував його надзвичайно колоритно у повісті «Сорочинський ярмарок» (цикл 19
 19. 19. повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки»). В умовах сучасного розвитку України, насиченості ринку товарами та послугами, розвитку торгівлі, актуальність та привабливість Національного Сорочинського ярмароку полягає в тому, що він перетво­ рився в центр народної культури і розвивається в цьому напрямку. Зберігаючи ярмаркові традиції дале­ кого минулого, нинішній ярмарок надає їм нового сучасного звучання, вдало і зі смаком поєднуючи у собі історію та сьогодення. ГОТЕЛІ Готель «Галерея» 4 * (Полтава, вул. Фрунзе, 7) www.galerea-hotel.org.ua Готель «Палаццо» 4 * (Полтава, вул. Гоголя, 33) www.palazzo.com.ua Готель «Алея Гранд» 3 * (Полтава, вул. Жовтнева, 57) www.alleya-grand.com.ua Готель «Київ» 3 * (Полтава, вул. Сінна, 2 /4 9 ) - Готель «Турист» 2 * (Полтава, вул. Миру, 12) www.tourist-poltava.com.ua Готель «Рівьєра» (Полтава, пров. Рибальський, 16) www.riviera.poltava.ua Готель «Голд» (Полтава, Першотравневий проспект, 17б) www.gold-hotel.com.ua Готель «Алмаз» 1* (Полтава, вул. Київське Шосе, 60) www.almaz.poltava.ua www.gotel.pl.ua Готель «Європейський» 4 * (Кременчук, пр. 50 років Жовтня, 35) Готель «Онтаріо» 4 * (Кременчук, вул. Бутиріна, 15) www.hotel-ontario.com.ua Готель «Грейс» (Кременчук, вул. Жовтнева, 29) - 1.10. Рейтинг регіону РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ - 9 місце м. Київ Харківська Д ніпропетровська Донецька Київська Одеська Запорізька м .Севастополь Полтавська Львівська Україна (у середньом у за регіонами) Волинська Рівненська Сумська Миколаївська Вінницька Чернівецька Закарпатська Черкаська АР Крим Луганська Івано-Ф ранківська Хм ельницька Тернопільська Чернігівська Ж итомирська Кіровоградська Херсонська 4,37 4,19 4,16 4,14 4,12 4,10 4,07 4,02 4.00 4.00 3,97 3,97 3,95 3,95 3.94 3.94 3,93 3,93 3,92 3,87 3,87 3,84 3,82 3,2 Джерело: Фонд «Ефективне управління», 20 1 2 рік. 20 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4
 20. 20. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ Інвестиційний паспорт регіону Розділ 2. ПРО ПО ЗИ ЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ тратегічі 1 г-* V I 1 1 1 11 р<егіональ ні проекти
 21. 21. 2.1. Пріоритетні галузі для інвестування 1. Агропромислове виробництво 2. Машинобудування (в тому числі автомобілебудування) • 3. Виробництво електротехнічної продукції 4. Виробництво будівельних матеріалів 2.2. Національні проекти в регіоні - «НОВЕ Ж И ТТЯ» — у 2012 р. відкрито Обласний Перинатальний центр. - «ВІДКРИТИМ СВІТ» — забезпечення ЗОШ Полтавщини інформаційно-комп’ютерним та мультимедійним обладнанням та доступом до мережі Інтернет (комп’ютерне обладнання встанов­ лено у двох навчальних закладах). - «ЗЕЛЕНІ РИНКИ» — створення сучасного оптового ринку сільськогосподарської продукції в Полтавській області. - «ЧИ СТЕ М ІСТО» — розроблене попереднє техніко-економічне обрунтування національного проекту та для здійснення ДПП щодо будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів. - «ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ» — розроблена концепція індустріального парку. • 2.3. Стратегічні регіональні проекти Н азва проекту вартість терм ін __ _ реалізації стадія реалізації «Будівництво Полтавсь­ сміттєпереробного кий МВК заводу у м. Полта­ ва» у рамках реа­ лізації Національ­ ного проекту «Чисте місто» 242 млн грн (згідно Додатку 5 до розпо­ рядження КМУ від 8 серпня 2012 р. № 695-р) 3 роки розроблене попереднє ТЕО Кремен­ «Створення індустріального чуцький МВК парку «Централь­ ний» у м. Кремен­ чук в рамках реалізації Націо­ нального проекту «Індустріальні парки України» близько 4 012 млн грн до 50 років розроблена Орієнтовна кількість створе­ концепція них нових робочих місць — індустріаль­ 4 225. ного парку, йде підго­ товка бізнес-плану Будівництво мостового перехо­ ду через річку Дніпро в м. Кре­ менчук 22 ін іціатор 5263,5 млн грн 7 років Кремен­ чуцький МВК ТЕО очікувані результати До 100 створених нових робочих місць. Збільшення пропускної спроможності транспорту, виведення за межі централь­ них районів міста транзитних транспортних потоків, будівництво логістичної інфраструктури, сприяння міждержавному співробітництву
 22. 22. 2.4. Промислова нерухомість та земельні ділянки Площ а Розташ ування К ороткий опис ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ 54 га м. Гребінка, Гребінківський район Територія колишньої військова бази. Мояеливе використання: промислова забудова. Поруч з ділянкою проходить дорога з твердим покриттям місцевого значення. Відстань до магістралі Київ - Харків (Е-40) — 12 км. Наявність інженерних мереж: електропостачання, газ, водопостачання на ділянці. 9 та с. Руденківка, Новосанжарський район Територія колишнього ТОВ «Новосанжарський консервний комбінат». Можливе використання: розміщення виробництва консервів. Наявна інфраструктура: водопостачання, водовідведення, газ, електропостачання на території підприємства. До автотраси Полтава - Кременчук 12 км. 7,8 та м. Кременчук Мояеливе використання: створення підприємства харчової, переробної, добувної промисловості, оптової торгівлі, будівництва, транспортного та складського господарства. Наявна інфраструктура: водопостачання, водовідведення, газ, електропостачання на території підприємства. Примикає до автотраси Полтава - Дніпропетровськ. 5,8 та м. Карлівка, Карлівський район Територія ПАТ «Карлівський завод сухого молока». На ділянці розміщені 16 будівель і споруд, площа приміщень — 15 734 м2. Можливе використання об’єкту: перепрофілювання виробництва. Відстань до джерела підключення водо­ постачання 800 м, в перспективі водопостачання від власних свердловин. Газ, електропостачання — підключені. Відстань до автомагістралі — 2,5 км. Відстань до аеропорту — 65 км. 3,9 га м. Карлівка, Карлівський район Територія колишнього ПАТ «Карлівська меблева фабрика». Можливості використання об’єкту: виготовлення м ’яких та корпусних меблів. Наявна інфраструктура: водопостачання — на території, водопровід фабрики централізований, каналізація та водовідведення централізовані. Газ підведений на територію фабрики в котельню. Трансформаторна підстанція меблевої фабрики має потужність понад 1000 кВт. Знаходиться на магістралі. Площ а Розташ ування К ороткий опис ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 131,5 га с. Жовтневе, Гребінківський район Можливе використання: будівництво промислового підприємства, логістичний центр. Електрифікація — на території ділянки. До території підходить автодорога. Відстань до магістралі Київ - Харків (Е-40) — 4 км. 50,76 га Промисловий район «Занасип» Червонознам’янської сільської ради, Кременчуцький район Можливе використання: розміщення промислових підприємств. Автодорога Полтава - Олександрія (Е-584) проходить по межі ділянки. Відстань до залізничної колії — 1 км. Наявна інфраструктура: водопостачання, водовідведення, газ, електропостачання — на території ділянки. 33,4 га с. Деревки, Котелевський район Можливе використання: будівництво бази відпочинку. Відстань до дороги національного значення Н-12 — 5 км. Електрифікація — 0-500 м, газ, вода — 200 м. 23
 23. 23. 30 га ЗД промисл вого призначення. Інженерні мережі: електро­ постачання — на території, водопостачання централізоване. До території підходить автодорога. Відстань до магістралі Київ - Харків (Е-40) — 12 км. 25,5 га с-ще Градизьк, Глобинсысий район Мояеливе використання: будівництво об’єктів виробничого призначення. Відстань до джерел підключення водопостачан­ ня: 250 м, газопостачання — 500 м. Відстань до автомагі­ стралі — 0,5 м. 21 га м. Зіньків, Зінківський район Мояеливе використання: промислова забудова. Наявна інфраструктура: електропостачання, газ, водопостачання — 100 м. 19, 4 га с. Голобородьківське, Карлівський район Мояеливе використання: виробництво продукції тваринницт­ ва. Наявна інфраструктура: ЛЕП — 200 м, газ — 500 м. ЗД знаходиться на відстані 3 км від автошляху Полтава — Сімферополь. Електропостачання — 200 м, газ — 500 м. 16,9 га с. Давидівка, Пирятинсысий район Мояеливе використання: будівництво тваринницького комплексу. Відстань до автомагістралі — 0,25 км. Відстань до магістралі Київ - Харків (Е-40) — 15 км. 16,1 га с. Бодаква, Лохвицький район Мояеливе використання: будівництво тваринницьких комплексів. Відстань до автошляху — 50 м. Електрифікація — 50 м. 15,9 га с. Маячка, Новосанжарський район Мояеливе використання: будівництво тваринницького комплексу. Наявна інфраструктура: ЛЕП — 1 км, газ — 10 м, водопостачання — на території знаходиться законсервована скважина. Автомагістраль проходить біля ділянки. 15 га с. Запсілля, Кремен­ чуцький район Мояеливе використання: будівництво тваринницьких ферм. Наявна інфраструктура: ЛЕП — 500-700 м, газ — 2000 м. Відстань до автомагістралі — 100 м. 10,2 га с. Бурти, Кременчуцький район Мояеливе використання: будівництво тваринницьких ферм та переробних підприємств. ЛЕП — 100 м, газ — 250 м, вода — 200 м. Відстань до автомагістралі — 50 м. 8,4 га 24 м. Гребінка, Гребінківський район с. Римарівка, Гадяцький район ЗД виробничого використання. До ділянки підходить під’їзд з твердим покриттям. Відстань до автодороги — 465 м, до автомагістралі — 5,6 км. Відстань до інженерних мереж: електропостачання — 100 м, газ — 100 м, вода — 100 м.
 24. 24. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ Інвестиційний паспорт регіону Розділ 3. КОНТАКТНА ІНФ ОРМАЦІЯ
 25. 25. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ вул. Жовтнева, 45, м. Полтава, 36014 Тел.: + 3 8 (0532) 56 02 90, факс: + 3 8 (0532) 56 53 14 Електронна адреса: oda@adm-pl.gov.ua Веб-сторінка: www.obladmin.poltava.ua ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА вул. Жовтнева, 45, м. Полтава, 36014 Тел./факс: + 3 8 (0532) 56 24 01 Електронна адреса: info@oblrada.pl.ua Веб-сторінка: www.oblrada.pl.ua ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ пров. Шкільний, 4, к. 41, м. Полтава, 36003 Тел.: + 3 8 (0532) 50 08 64 Електронна адреса: poltava.rcid@ukrproject.gov.ua Веб-сторінка: www.investinpoltava.gov.ua ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА вул. Автобазівськая, 7, м. Полтава, 36008 Тел.: + 3 8 (0532) 59 40 21, + 3 8 (0532) 50 50 87 Електронна адреса: cci@tpp.pl.ua Веб-сторінка: www.tpp.pl.ua ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ вул. Жовтнева, 36, м. Полтава, 36000 Тел.: + 3 8 (0532) 60 63 70, 27 53 05, 22 05 65, факс: + 3 8 (0532) 60 63 70 Електронна адреса: dozvolu@rada-poltava.gov.ua Веб-сторінка: www.dc.rada-poltava.gov.ua 26
 26. 26. f НАЦІОНАЛЬНІ Я ПРОЕКТИ ukrproject.gov.ua і InvestUkraine і investukraine.com Департамент інвестиційної політики та регіонального розвитку 01601, м. Київ, вул. В. Житомирська, 11 тел. +38 (044) 270 63 05 www.investukraine.com/uk/regions e-mail: region@ukrproject.gov.ua

×