Successfully reported this slideshow.

Exalt

119 views

Published on

Conceptualització i realització d'una proposta de disseny que intervingui en la temàtica del luxe a través d'una mirada pròpia, una actitud necessàriament innovadora i una productivitat elaborada i profunda.

Former high

Conceptualization and realization of a design proposal that involves the theme of luxury
through a personal view, an attitude necessarily innovative and an elaborate and profound productivity.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exalt

 1. 1. Aproximació al concepte de luxe _EXALT Anna Canals Projectes del Disseny II
 2. 2. Índex _ Conceptualització _ Formalització i procés _ Referents _ Interior _ Exterior _ Localització _Planta _Volum
 3. 3. Conceptualització Brainstorming Exaltar 1. (transitiu) Elevar en rang, en dignitat, en poder, etc. 2. (transitiu) Elevar un sentiment a un alt grau d'intensitat. 3. (pronom nominal) Enfervorir-se, inflamar-se, deixar-se emportar per una passió. 1 FICCIÓ És la utilització impròpia de mate- rials costosos sense millorar les funcions. També es pot consi- derar un somni o il·lusioó per la dificul- tat en aconseguir-lo. No a tot arreu entenen el luxe per igual, sinó que aquest depen del país que es trobi. El luxe crea una fractura en la societat, dividint-la en falços estaments “A més a més” Innecessari DINERS PLAER _Aparença El luxe en relació als diners busca donar una imatge cara els altres. _Consumisme La moneda i el consum van ampliament lligats: “Com més car millor”. _Exclusivitat Tenir “més” produeix una sensació de poder, augment d’au- toestima i superioritat _Materialisme _Personal El luxe com a vivència individual i experiència. _Funcional _Compartir Es presta a ser compartit. Moltes vegades com més som millor l’experièn- cia viscuda._Sensorial Recerca d’inquie- tuds personals CULTURAL Estatus Social 2
 4. 4. Projecte SINGULARITAT_ Creació d’un espai que et faci sentir singular durant un període de temps determinat. Trobem doncs, el concepte d’exclu- sivitat com a element conductor de l’espai amb el pretex del luxe com allò fictici. I buscant mostrar el contrast que el luxe marca. La singularitat es pot codificar a través d’aquests elements: _ Elevació _ Enfoc mitjançant llum/ Distorsió _ Ressaltar mit- jançant colors _ Centre/ punt de mira _ Diferència/ Con- trast
 5. 5. Formalit- zació i procés _Estructura Exalt, és una estructura d’espais repetitius i homo- gènis mitjançant mòduls (amb una base similar però variacions de tamany) els quals, creen un relleu on un o varis mòduls es van elevant, diferenciant-se de la resta. Aquests mòduls es presta- ran a serveis luxosos que augmentaran el luxe mitjançant l’elevació i les vistes. Variacions en la forma dels mòduls, en el mecanisme d’elevació i la projecció de llum. _Relacions Esbós i primera idea Homogeneïtat (mòduls) Elevació Diferenciació Mateixa experiència però diferent altura Relleu ORNAMENTACIÓ SOCIETAT, NORMALITAT “TOCAR DE PEUS A TERRA”, SER SENSAT EXCLUSIVITAT CONTRAST INNECESSARI 3
 6. 6. Referents LES AILES NOIRES CLOTHING RACKS Tongtong CULTURAL CENTER Mark D. Johnson PYRAMID LIGHTING SCULPTURE Aqua creations HIGH ABOVE THE EARTH Monika Jachimowska MEDIATEQUE DE LA ADELEINE UNDER CONSTRUCTION Tank architectes XI QU THEATER Ruixing Lu Referents LES AILES NOIRES CLOTHING RACKS Tongtong CULTURAL CENTER Mark D. Johnson PYRAMID LIGHTING SCULPTURE Aqua creations HIGH ABOVE THE EARTH Monika Jachimowska MEDIATEQUE DE LA ADELEINE UNDER CONSTRUCTION Tank architectes XI QU THEATER Ruixing Lu 4 2 5
 7. 7. Interior Events in the sky Exemple interior del mòdul _Interior Tots els mòduls s’adapten al terreny i el modifiquen creant un de nou, amb les seves corresponents formes irregulars i rampes. Tenen forma de prisma hexagonal irregular, és a dir, que tenen 6 costats, tres a baix i tres a d’alt simètrics, i dues finestres de forma hexagonal als costats plans. _Funcions A l’interior del conjunt de mòduls, abarcaràn una sèrie d’activitats i expe- riències luxoses que amb l’implement de ser espais elevats amb vistes, encara es conside- raran més luxosos. Exemples d’establiments possibles: Restaurants, lounge bar, spa, etc. Superior / Inferior Ambdues parts fan de superfície de terra. Tant quant el mòdul forma part del conjunt del relleu, com del mòdul per si sol El seu reflex ens enlluerna, així com ho fa el luxe. Aquest material és alhora adient perquè també reflexa l’entorn i reforça la idea la creació d’un terreny. ACER POLIT Quan el mòdul es troba a la superfí- cie de terra, és troba envoltat d’elements més naturals, “els seus origens”. En aquest cas, el terreny on està ubicat. FINESTRA AMB OBRA VISTA AL TERRENY Plans Amdues cares, amb una gran obertura i amplitud configuren grans finestres que permeten veure tant l’interior com l’exterior de l’entorn. Quan estan elevades permeten vistes a l’exterior, i quan estan a terra, la finestra mostra l’interior de la muntanya, és a dir, l’essència d’aquesta. Laterals La part exterior fa funció de rampa i és per on es pot pujar a les diferents estructures. A més és on hi ha la porta d’en- trada als mòduls. En el cas que el mòdul esti- gui reposant a terra, també pot tenir lloc una finestra per on entra la llum. _Textures 6 7
 8. 8. Exterior _Mecanisme Els mòduls que s’eleven ho fan mitjançant un mecanisme. Aquest té un suport a terra i s’extén en diagonal. El mòdul elevat manté l’estructura. Però és manté la superfície d’abaix, ja que queda descoberta, on hi ha una petita zona amb aigua. Gràfic explicatiu de la integració a la muntanya Exemple zona de pas 8 9
 9. 9. Exemple de les vistes a Barxelona des del mòdul Localització _Punt de partida L’espai parteix de la terreny, i aquest mateix el configura. A partir d’un mapa topogràfic de la zona de Collserola a Barcelona, s’han agafat dues zones aleatòries i al solapar-se, configuren un entrellaçat que crea l’estructura de l’espai. 1. 2. Geometrització de les corbes topogràfiques 1. 2. _PLANTA Planta més deta- llada, en les següents pàgines 10 11
 10. 10. Planta _Elements Exalt, és un espai de pas, és a dir, que s’hi pot transitar per sobre. Hi trobem tant diferents nivells, ja que forma part de la topografia de la muntanya, com elements que l’integren amb l’entorn. L’estructura està majoritariament composta d’acer polit, que reflexa l’entorn. Altres elements són: ELEMENTS DE PAS O RAMPES Permeten el pas d’un nivell a l’altre. Tot i així algunes d’aques- tes rampes, són alhora una part finestra per filtrar la llum a l’inte- rior. INTERSECCIONS Entre mòduls es formen uns espais buits que modelen l’es- tructura. Aquests estan pensats per col·locar-hi zones ajardina- des que s’assemblin a l’entorn on està col·locat l’espai per integrar-lo encara més. AGRUPACIONS Alguns mòduls que estan al mateix nivell, s’uneixen formant un de sol i aprofitant més l’es- pai. Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6 Gràfic explicatiu dels nivells de la planta Gràfic explicatiu de l’organització de l’espai 1 1 2 3 2 3 12
 11. 11. Volum _FOTOGRAFIES Pas de forma plana (a dalt) a volum (a baix) _Investigació amb cartolina Alhora de desenvolupar l’espai i l’estructura externa vaig fer una primera aproximació mitjançant la cartolina. El resultat van ser dos geometries diferents, una simètrica i l’altre asimètrica, on vaig poder observar com, partint d’una base, s’adaptaven diferents mòduls en un volum donat. 13

×