Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเปรียบเทียบผลตอบแทนการฝากประจำกับประกันชีวิต

2,400 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

การเปรียบเทียบผลตอบแทนการฝากประจำกับประกันชีวิต

 1. 1. เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่มากขึน ทาให้ผู้คนหันมาสนใจดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของ ้ ตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยการวางแผนและหาแนวทางในการสร้างความ มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต การฝากเงินแบบฝากประจากับ ธนาคารและการทาประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกัน มากขึ้น สารบัญ ถัดไป
 2. 2. เห็นได้จากสื่อโฆษณาตามโทรทัศน์หรือในชุมชนทั่วไป ตามสถานที่ที่เรา จะพบเจอบ่อย เช่น โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า จะมีการโฆษณาและนาเสนอรูปแบบ การฝากเงินหรือรูปแบบการทาประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละธนาคารหรือ บริษัทประกันก็จะมีการให้อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนในอัตราที่แตกต่างกัน ออกไป ผู้จัดทาจึงจัดทาโครงงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง การฝากประจาของธนาคารกับการทาประกันชีวิตแบบเงินได้ประจา เพื่อเป็น แนวทางในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 3. 3. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนการเงินฝากแบบฝาก ประจาของธนาคารกับการทาประกันชีวิตแบบเงินได้ประจา สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 4. 4. ข้อมูลที่นามาศึกษาเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2556 โดยนาตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยฝากประจา 12 เดือน ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารออมสิน และตัวอย่างประกันชีวิตแบบเงิน ได้ประจา บริษัทกรุงไทยแอคซ่า อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี และเมืองไทย ประกันภัยในช่วงเวลาที่เท่ากัน สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 5. 5. สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 6. 6. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบและเลือกธนาคารและบริษัทประกันภัย ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กาหนดเงินต้นและระยะเวลาฝากเงินให้เท่ากัน สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 7. 7. คานวณผลตอบแทนจากธนาคารและ ประกันชีวิตจากสูตร เปรียบเทียบผลตอบแทน สร้างกราฟเปรียบเทียบ สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 8. 8. จากการทดลองพบว่า เมื่อครบกาหนดสัญญาการฝาก ประจาจะให้ดอกเบี้ย 17.16 % แต่การทาประกันชีวิตแบบเงินได้ ประจาจะให้ดอกเบี้ย 27.22 % จะเห็นได้ว่าการทาประกันชีวิตแบบ เงินได้ประจาจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจากับธนาคาร อย่างเห็นได้ชัด การทาประกันชีวิตแบบเงินได้ประจาจึงเป็น ทางเลือกที่ดีกว่าในการออมเงินเพื่ออนาคต สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 9. 9. ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ได้รบจากการฝากประจา 12 เดือน ั ปีที่ เงินต้น เงินคืนตามสัญญา ดอกเบีย 2% จากเงิน ้ คุ้มครองชีวต ิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 600,000.00 6,494.00 6,494.00 6,494.00 6,494.00 6,494.00 6,494.00 12,987.00 12,987.00 12,987.00 662,339.00 740,264.00 ดอกเบีย 6 % ้ เงินคืน + ดอกเบีย 6 % ้ 6,883.00 7,296.00 7,734.00 8,198.00 8,689.00 15,705.00 16,647.00 17,646.00 101,009.00 6,494.00 13,377.00 20,673.00 28,407.00 36,605.00 45,294.00 60,999.00 77,646.00 95,292.00 763,348.00 763,348.00 สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 10. 10. ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการทาประกันชีวิตแบบเงินได้ประจา ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เงินฝากต่อปี เงินต้น ดอกเบีย 2.5% ้ ดอกเบีย ้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 202,125.00 306,420.16 412,931.58 521,706.38 632,729.07 646,239.48 659,972.07 673,996.48 688,318,90 2,500.00 5,053.13 7,660.50 10,323.29 13,042.66 15,819.82 16,155.99 16,499.30 16,849.91 17,207.97 375.00 757.97 1,149.08 1,548.50 1,956.40 2,372.97 2,423.40 2,474.90 2,527.49 2,581.20 สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป ดอกเบียสุทธิ ้ เงินคืนสุทธิ 2,125.00 4,295.16 6,511.43 8,774.80 11,086.26 13,446.84 13,732.59 14,024.40 14,322.43 14,626.78 102,125.00 206,420.16 312,931.59 421,706.39 532,792.65 646,239.49 659,972.08 673,996.48 688,318.91 702,945.69 รวม 102,945.69 702,945.69
 11. 11. สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 12. 12. จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า “การทาประกันชีวิตแบบเงินได้ ประจาจะให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากแบบประจา” สอดคล้องกับ สมมติฐาน เพราะในระยะเวลาและวงเงินที่เท่ากันดอกเบียจากการทา ้ ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจาจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝาก ประจากับธนาคาร 10.08 % การทาประกันชีวิตแบบเงินได้ประจาจึง เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสาหรับผู้สนใจ สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 13. 13. 1. ใช้คานวณผลตอบแทนที่บริษัทประกันนาเสนอ ว่า คุ้มค่าที่จะทาประกันหรือไม่ 2. ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนของบริษัทประกันแต่ ละบริษัท เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของผู้ที่สนใจทาประกันชีวิต สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 14. 14. สามารถทาประกันชีวิตแบบเงินได้ประจา พร้อมกับการฝากประจาได้ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทน มากขึ้น สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 15. 15. -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 16. 16. - ภาษีเงินได้บคคลธรรมดา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : ุ //www.rd.go.th/publish/309.0.html . - การหักลดหย่อน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : //www.rd.go.th/publish/557.0.html . - ความหมายของประกันชีวต. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : ิ // sites.google.com/site/nittayamillealife/prakan-chiwit-khux-xari . - สูตรดอกเบียทบต้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : ้ // www.vcharkarn.com/vcafe/41005 . - ดอกเบียเงินฝากประจา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : ้ //www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest5.aspx . สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 17. 17. - ขอขอบพระคุณ คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ และคุณครูรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์ คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน - ตัวแทนจาหน่ายบริษัทกรุงไทย แอคซ่า ที่ให้ความรู้และข้อมูลสาคัญใน การจัดทาโครงงาน - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 18. 18. โดย นางสาวโสภีธิดา คามา เลขที่ 8 นางสาวสาธิดา สุยาติ เลขที่ 41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ครูรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สารบัญ ก่อนหน้า ถัดไป
 19. 19. สารบัญ ก่อนหน้า

×