Bài 3: Servlet - Lập Trình Mạng Nâng Cao

3,770 views

Published on

Lập Trình Mạng Nâng Cao - Servlet

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
328
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài 3: Servlet - Lập Trình Mạng Nâng Cao

 1. 1. Servlet ThS Văn Thiên Hoàng
 2. 2. M c đíchụ Cung c p ki n th c n n t ng v Servlet.ấ ế ứ ề ả ề Các đ i t ng c b n s d ng trong servlet.ố ượ ơ ả ử ụ Cách vi t m t ch ng trình đ n gi n sế ộ ươ ơ ả ử d ng servlet.ụ
 3. 3. Servlet trong ki n trúc J2EEế
 4. 4. Thu n l i c a Servletậ ợ ủ B th vi n Servlet chu n và đ c h tr r tộ ư ệ ẩ ượ ỗ ợ ấ nhi u th vi n khác: JDBC, EJB, JavaMail.ề ư ệ S d ng đa n n.ử ụ ề S d ng toàn b th vi n c a ngôn ng Java.ử ụ ộ ư ệ ủ ữ M t s web s d ng Javaộ ố ử ụ Google, Custom technology,some Java Yahoo, PHP & Java MySpace, Java YouTube, Flash, Python, Java Ebay, Java AOL, Java
 5. 5. Servlet là gì? public class ExampleServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { PrintWriter out = response.getWriter(); out.setContentType(“text/html”); out.println(“Hello !<BR>”); Date rightNow = new Date(); out.println(“The time is: “ + rightNow); } }
 6. 6. Servlet làm gì? Nh n client requestậ L y thông tin t requestấ ừ X lý nghi p v ho c phát sinh n i dungử ệ ụ ặ ộ (b ng cách truy c p database, tri u g iằ ậ ệ ọ EJB, ..). T o và g i response t i client ho c chuy nạ ở ớ ặ ể request t i m t trang servlet ho c JSPớ ộ ặ khác.
 7. 7. Request và Response Request là gì? Thông tin đ c g i t client t i server.ượ ở ừ ớ • Ng i t o requestườ ạ • D li u ng i dùng nh p vào.ữ ệ ườ ậ • HTTP header Response là gì? Thông tin đ c g i đ n client t server.ượ ở ế ừ • Text(html, plain) or binary(image) data. • HTTP headers, cookies, …
 8. 8. HTTP HTTP request g m cóồ Header M t ph ng th cộ ươ ứ • Get • Post • Put • Header D li u requestữ ệ Client request thông d ng nh t làụ ấ HTTP GET & HTTP POST
 9. 9. B th vi n Servletộ ư ệ Gói javax.servlet có ch a 7ứ interfaces, 3 class và 2 exception. 7 interface: RequestDispatcher Servlet ServletConfig ServletContext ServletRequest ServletResponse SingleThreadModel
 10. 10. B th vi n Servletộ ư ệ 3 classe GenericServlet ServletInputStream ServletOutputStream 2 exception ServletException UnavailableException
 11. 11. B th vi n Servletộ ư ệ
 12. 12. Ki n trúc Servletế YourOwnServlet HttpServlet Generic Servlet Servlet service(ServletRequest, ServletResponse) doGet(HttpServletRequest , HttpServletResponse) doPost(HttpServletRequest HttpServletResponse) doPut doTrace …
 13. 13. Vòng đ i c a Servletờ ủ Browser HTTP Request HTTP Response HTTP Server Servlet Container Static Content Servlet
 14. 14. Vòng đ i c a Servletờ ủ GET index.html HTTP/1.0
 15. 15. Các b c th c hi n Servletướ ự ệ 1. T o l p th a k HttpServletạ ớ ừ ế 2. Vi t đè ph ng th c doGet()ế ươ ứ 3. HttpServletRequest getParameter("paramName") 4. HttpServletResponse Thi t l p ki u n i dung.ế ậ ể ộ L y đ i t ng PrintWriter.ấ ố ượ G i text v client thông qua PrintWriter.ở ề
 16. 16. public class HelloWorld extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("<html><head><title>Hello World</title></head>n"); out.println("<body>"); out.println("<h2>" + new java.util.Date() + "</h2>n"); out.println("<h1>Hello World</h1>n</body></html>"); } } HelloWorld.java
 17. 17. C u hình Serverấ <web-app> <servlet> <servlet-name>hello</servlet-name> <servlet-class>HelloWorld</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>hello</servlet-name> <url-pattern>/hello</url-pattern> </servlet-mapping> </web-app> web.xml myApp/WEB-INF/classes/HelloWorld.class
 18. 18. L y thông tin t truy v n -ấ ừ ấ Request
 19. 19. Ví d HTTP Requestụ GET /default.asp HTTP/1.0 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/png, */* Accept-Language: en Connection: Keep-Alive Host: magni.grainger.uiuc.edu User-Agent: Mozilla/4.04 [en] (WinNT; I ;Nav) Cookie:SITESERVER=ID=8dac8e0455f4890da220ada8b76f; ASPSESSIONIDGGQGGGAF=JLKHAEICGAHEPPMJKMLDEM Accept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8
 20. 20. L y d li uấ ữ ệ S d ng đ i t ngử ụ ố ượ HttpServletRequest L y giá tr thông tin ph n headerấ ị ầ hdr : getHeader("hdr"). L y t t c các tên bi n ch a thông tin trongấ ấ ả ế ứ Header: getHeaderNames() Các ph ng th c cho các thông tin đ c t khác:ươ ứ ặ ả getCookies, getContentLength, getContentType, getMethod, getProtocol, …
 21. 21. public class ShowRequestHeaders extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); String title = "Servlet Example: Showing Request Headers"; out.println( "<html><head><title>" + title + "</title></head><body>n" + "<h1>" + title+ "</h1>n" + "<h2>Request Method: "+request.getMethod()+"</h2>" + "<h2>Request URI: "+request.getRequestURI()+"</h2>" + "<h2>ServletPath: "+request.getServletPath()+"</h2>" + "<h2>Request Protocol: "+request.getProtocol()+"</h2>" + "<table border="1">n" + "<tr><th>Header Name</th><th>Header Value</th></tr>");
 22. 22. Enumeration headerNames = request.getHeaderNames(); while (headerNames.hasMoreElements()) { String headerName = (String) headerNames.nextElement(); out.println("<tr><td>" + headerName + "</td>" +"<td>"+request.getHeader(headerName)+"</td></tr>"); } out.println("</table>n</body></html>"); } public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { doGet(request, response); } } }
 23. 23. Nh p d li u t Formậ ữ ệ ừ S d ng HTML form đ g i d li u lênử ụ ể ở ữ ệ Server. <form action=… method=…> …</form> • action: đ a ch trang web nh n d li u đ x lý.ị ỉ ậ ữ ệ ể ử • method: ph ng th c g i d li u lên trang webươ ứ ở ữ ệ x lý Server (Ví d :ử ở ụ get ho cặ post).
 24. 24. Ví d ph ng th c GETụ ươ ứ <form method="get" action="http://www.google.com/search"> <p><input name="q" type="text" /> <input type="submit" /> <input type="reset" /> </p> </form> http://www.google.com/search?q=servlets
 25. 25. <form method="post" action="http://www.google.com/search"> <p><input name="q" type="text" /> <input type="submit" /> <input type="reset" /> </p> </form> Ví d ph ng th c POSTụ ươ ứ POST /search HTTP/1.1 Host: www.google.com … Content-type: application/x-www-form-urlencoded Content-length: 10 <empty-line> q=servlets Google doesn’t support POST!
 26. 26. L y giá tr g i lên t Clientấ ị ở ừ L y giá tr thông qua tên bi nấ ị ế x: req.getParameter("x") req là đối tượng req. L y nhi u giá tr c a m t bi n:ấ ề ị ủ ộ ế req.getParameterValues("x") L y các tên bi n g i lên t client.ấ ế ở ừ req.getParameterNames()
 27. 27. <html><head><title>Sending Parameters</title> <style type="text/css"> p{display:table-row} span{display:table-cell; padding:0.2em} </style></head><body> <h1>Please enter the parameters</h1> <form action="SetColors" method="get"> <p>Background color: <span><input type="text" name="bgcolor"/></span></p> <p>Font color: <span><input type="text" name="fgcolor"/> </span> </p> <p>Font size: <span><input type="text" name="size"/></span></p> <h2> <input type="submit" value="Submit Parameters"/></h2> </form> parameters.html
 28. 28. public class SetColors extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); String bg = request.getParameter("bgcolor"); String fg = request.getParameter("fgcolor"); String size = request.getParameter("size"); (ti p theo)ế SetColors.java
 29. 29. out.println("<html><head><title>Set Colors Example" +"</title></head>"); out.println("<body style="color:" + fg + ";background-color:" + bg + ";font-size:"+ size + "px">"); out.println("<h1>Set Colors Example</h1>"); out.println("<p>You requested a background color " + bg + "</p>"); out.println("<p>You requested a font color " + fg + "</p>"); out.println("<p>You requested a font size " + size + "</p>"); out.println("</body></html>"); } SetColors.java (ti p theo)ế
 30. 30. public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { doGet(request, response); } Không có s khác nhau trong cách d c d li u c aự ọ ữ ệ ủ ph ng th cươ ứ POST so v iớ GET. <form action="http://www.mscs.mu.edu:9080/praveen/servlet/H elloWorldExample" method="post"> … Nh n d li u t ph ng th c Postậ ữ ệ ừ ươ ứ
 31. 31. G i tr d li u v Client -ở ả ữ ệ ề Response
 32. 32. HTTP Response Response bao g m:ồ  Status line: phiên b n, mã tr ng thái, thông đi pả ạ ệ tr ng thái.ạ  Response headers  Empty line  Content HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Content-Length: 89 Server: Apache-Coyote/1.1 <HTML><HEAD><TITLE>HELLO WORLD</TITLE></HEAD> <BODY><H1>Hello World </H1></BODY></HTML>
 33. 33. Thi t l p thông tin tr ng thái đáp trế ậ ạ ả S d ng ph ng th cử ụ ươ ứ HttpServletResponse : - setStatus(int sc) • S d ng không có l i.ử ụ ỗ - sendError(sc), sendError(sc, message) • S d ng khi có l i. Ví d : 400 (yêu c u không tìm th y)ử ụ ỗ ụ ầ ấ • The server may return a formatted message - sendRedirect(String location) • Chuy n sang trang khác.ể
 34. 34. Thi t l p Response Statusế ậ L pớ HTTPServletResponse có nh ng bi n sữ ế ố nguyên tĩnh là mã tr ng thái.ạ Ví d :ụ SC_OK(200), SC_NOT_MODIFIED(304), SC_UNAUTHORIZED(401), SC_BAD_REQUEST(400) Mã 200 (OK) là m c đ nh.ặ ị
 35. 35. Thi t l p Response Headersế ậ S d ngử ụ HTTPServletResponse : - setHeader(String hdr, String value), setIntHeader(String hdr, int value) - Vd: response.setHeader(“Refresh”, “10;url=http://127.0.0.1/foo.html”); - addHeader(String hdr, String value), addIntHeader(String hdr, int value) • Cho phép vi t đè giá tr hi n có.ế ị ệ
 36. 36. Các Response Header riêng L pớ HTTPServletResponse cung c p settersấ cho m t s header riêng:ộ ố - setContentType - setContentLength • T đ ng thi t l p khi n i dung đ c đi n vào bự ộ ế ậ ộ ượ ề ộ đ m response.ệ - setDateHeader - setCharacterEncoding
 37. 37. M t s ph ng th c Header khácộ ố ươ ứ • containsHeader(String header) Ki m tra m t header đã t n t i hay ch a.ể ộ ồ ạ ư • addCookie(Cookie) • sendRedirect(String url) Không vi t vào response sau khi g iế ọ sendError ho cặ sendRedirect
 38. 38. B đ m đáp c a đ i t ng Responseộ ệ ủ ố ượ Servlet server Buffer client setBufferSize getBufferSize isComitted flushBuffer reset resetBuffer request response
 39. 39. M t s ph ng th c h trộ ố ươ ứ ỗ ợ HTTP
 40. 40. Ph ng th c HEADươ ứ M c đ nh khiặ ị doHead đ c th c hi n khiượ ự ệ th c hi n hàmự ệ doGet. Kích th c c a ph n th n s đ c tính toánướ ủ ầ ầ ẽ ượ và đ a vào header.ư
 41. 41. OPTIONS và TRACE doOptions tr l i các ph ng th c h tr hàm.ả ạ ươ ứ ỗ ợ GET, HEAD, TRACE, OPTIONS doTrace tr l i thông tin truy v n c a chính nó đ b y l i.ả ạ ấ ủ ể ẩ ỗ Các ph ng th c này th ng không đ c vi t đè.ươ ứ ườ ượ ế
 42. 42. M t s ph ng th c không h trộ ố ươ ứ ỗ ợ M c đ nh, các ph ng th cặ ị ươ ứ doPost, doGet, doPut và doDelete tr l i l iả ạ ỗ 405 v i thông đi p:ớ ệ HTTP method XXX is not supported by this URL Thông th ng, ch s d ng ph ng th cườ ỉ ử ụ ươ ứ doGet và doPost
 43. 43. Vòng đ i Servletờ Servlet Class Calling the init method Servlet Instance Deal with requests: call the service method Destroy the Servlet: call the destroy method Garbage Collection ServletConfig
 44. 44. Thi t l p Servletế ậ Ph ng th cươ ứ init có tham s ki uố ể ServletConfig. ServletConfig có ph ng th c đ c các thamươ ứ ọ s thi t l p tố ế ậ ừ web.xml Đ thi t l p, vi t đè ph ng th cể ế ậ ế ươ ứ init() (nh ng không đ i v iư ố ớ init(ServletConfig) ).
 45. 45. <web-app> … <servlet> <servlet-name>InitExample</servlet-name> <servlet-class>ServletInit</servlet-class> <init-param> <param-name>login</param-name> <param-value>snoopy</param-value> </init-param> </servlet> … </web-app> A web.xml Example
 46. 46. public class ServletInit extends HttpServlet { String _login = null; Calendar _initTime = null; public void init() throws ServletException { _login = this.getInitParameter("login"); _initTime = new GregorianCalendar(); } public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException { PrintWriter out = res.getWriter(); res.setContentType("text/html"); out.println("<html><head><title>Initialization</title><body><h2>" + "I am the Servlet of <i>" + _login+ "</i><br/>" + "I was initialized at " + _initTime.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":"+ _initTime.get(Calendar.MINUTE) + ":"+ _initTime.get(Calendar.SECOND) + "</h2></body></html>"); }} ServletInit.java
 47. 47. H y Servletủ Server lo i b Servlet khi:ạ ỏ Server shutdown. Servlet không ho t đ ng trong th i gian dài.ạ ộ ờ server c n gi i phóng tài nguyên.ầ ả Tr c khi gi i phóng, ph ng th cướ ả ươ ứ destroy() đ c g i.ượ ọ Có th s d ng đ xóa, đóng k t n i c s dể ử ụ ể ế ố ơ ở ữ li u.ệ
 48. 48. The Servlet Context
 49. 49. Đ i t ng ServletContextố ượ Đ i t ngố ượ ServletContext bi u di n ng d ng Webể ễ ứ ụ khi Servlet s ng.ố Ch có m t ServletContext ng v i m t ng d ng.ỉ ộ ứ ớ ộ ứ ụ L y đ i t ng ServletContext s d ng ph ngấ ố ượ ử ụ ươ th cứ getServletContext() Có th l u đ i t ng d li u vào ServletContext.ể ư ố ượ ữ ệ
 50. 50. Ví d : ServiceCountụ public class CounterServlet extends HttpServlet { public void init() throws ServletException { Integer counter = (Integer)getServletContext().getAttribute("counter"); if(counter == null) { getServletContext().setAttribute("counter",new Integer(0)); } }
 51. 51. public void doGet(HttpServletRequest req,HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException { PrintWriter out = res.getWriter(); res.setContentType("text/html"); int counter = 0; synchronized(this) { counter = ((Integer)getServletContext(). getAttribute("counter")).intValue(); getServletContext(). setAttribute("counter",new Integer(++counter)); } out.println("<html><head><title>Counter</title><body><h1>" + "[" + counter + "]</h1></body></html>"); }}
 52. 52. ContextListener Đ i t ngố ượ ContextListener đ c g i khi các sượ ọ ự ki n thi t l p và phát h y đ c g i.ệ ế ậ ủ ượ ọ initialization destruction Do v y, có th s d ng ContextListener đ th cậ ể ử ụ ể ự hi n các nhi m v thi t l p ho c k t thúc ngệ ệ ụ ế ậ ặ ế ứ d ng.ụ Đ th c hi n vi c Listener này:ể ự ệ ệ Cài đ t giao di nặ ệ ServletContextListener. Đăng ký listener v i server.ớ
 53. 53. Cheating with Service Count public class CounterInitializer implements ServletContextListener { public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) { sce.getServletContext(). setAttribute("counter",new Integer(1000)); } public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {} } <web-app> <listener> <listener-class>CounterInitializer</listener-class> </listener> </web-app>
 54. 54. Câu h iỏ

×