Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

1,929 views

Published on

Μια παρουσίαση των μαθητών του Α2 του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,477
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

 1. 1.     Μηραήι Κσλζηαληίλνο Μηραειίδεο Φαξάιακπνο Παπαδόπνπινο Νηθόδεκνο Πηηζηάβαο Αρηιιέαο
 2. 2.   θαζεγεηήο Νηέξεθ ληε Σόιια Πξάηο άξζξν "Γξαλάδηα από ηνπο Έιιελεο"
 3. 3.   αλαινγηθόο ππνινγηζηήο πξηλ από 2000 ρξόληα Υπνιόγηδε:     ηε ζέζε ηνπ Ήιηνπ ηεο Σειήλεο ησλ πιαλεηώλ ζηνλ νπξαλό ηηο εθιείςεηο
 4. 4. Ανακάλυψη     1900 50 κέηξα «Ναπάγην ησλ Αληηθπζήξσλ» παιαηόηεξν δείγκα επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο
 5. 5.    αξραίν ηέρλεκα κεραληθόο ππνινγηζηήο σξνινγηαθόο κεραληζκόο
 6. 6.      ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ζηα Ίζζκηα ζηα Νέκεα ζηα Πύζηα ( Δειθνί) ζηα Νάτα (Δσδώλε).
 7. 7.    εμέιημε ηεο Τερλνινγίαο αξραίνο κεραληζκόο Γλώζε, ηέρλε
 8. 8.     αζηξνλνκηθό όξγαλν άξηζηνο γλώζηεο θαη εξεπλεηήο επηζηήκεο ηεο Αζηξνλνκίαο ηαιαληνύρνο ηερλίηεο, κε πνιύ θαιέο γλώζεηο Μαζεκαηηθώλ
 9. 9. Άγαικα Εξκή, αξρέο 1νπ αηώλα π.Φ.
 10. 10.   http://www.youtube.com/watch?v=PBTeQe 2fX9E To video είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ Μεραληζκνύ ησλ Αληηθπζήξσλ.
 11. 11.     wikipedia http://www.arcmeletitiki.gr/images/upload s/pdf/arc_arx4.pdf http://www.lifo.gr/mag/features/3746 youtube

×