ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΈνα τροπικό νηςί τησ Αφρικήσ   ΢ΤΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:  ΒΟΤΡΟΤ ΒΑ΢Ω ,ΒΟΤΡΟΤ ΙΑ΢ΜΗ    ΠΛΩΜΑΡΙ, 3-3-2011
………Ελάτε να γνωρίςουμε τη Μαδαγαςκάρη
Βρίςκεται νοτιοανατολικά τθσ Αφρικισ με πρωτεφουςα τοΑνταναναρίβο, ζκταςθ 587τχλμ & 21 εκ κατοίκουσ περίπου
Αναγνωρίηεται ωσ περιοχι υψθλισ βλάςτθςθσ που ποικίλει ανάλογα       με το διαφορετικό κλίμα που επικρατεί
Η πανίδα του νθςιοφ αποτελείται από ςπάνια ηϊα που απειλοφνται             με εξαφάνιςθ
Ζϊα τθσ Μαδαγαςκάρθσ
Κατοικείται κυρίωσ από Αυςτρομαλαιςιανοφσ που ηουν ςε αγροτικά               χωριά
Οι κάτοικοι αςχολοφνται με αγροτικζσ εργαςίεσ όπωσ θ αλιεία ,θ  υλοτομία και θ κτθνοτροφία και εξάγουν τα προϊόντα τουσ
Μεγάλο ποςοςτό κατοίκων ακολουκεί ανιμιςτικζσ λατρείεσ, κάποιοι  είναι κακολικοί, ιςλαμιςτζσ και λίγοι ορκόδοξοι χριςτιαν...
Σο νθςί χωρίςτθκε από τθν Αφρικι πριν από 80 εκ χρόνια, και οι πρϊτοιΆραβεσ κάτοικοι άλλαξαν τθ γραφι τθσ μαλαγαςικισ γλϊς...
ΠΗΓΕ΢:www.google.gr/imageswww.el.wikipedia.org
Madagascar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Madagascar

1,033 views

Published on

Published in: Art & Photos, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Madagascar

 1. 1. ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΈνα τροπικό νηςί τησ Αφρικήσ ΢ΤΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΒΟΤΡΟΤ ΒΑ΢Ω ,ΒΟΤΡΟΤ ΙΑ΢ΜΗ ΠΛΩΜΑΡΙ, 3-3-2011
 2. 2. ………Ελάτε να γνωρίςουμε τη Μαδαγαςκάρη
 3. 3. Βρίςκεται νοτιοανατολικά τθσ Αφρικισ με πρωτεφουςα τοΑνταναναρίβο, ζκταςθ 587τχλμ & 21 εκ κατοίκουσ περίπου
 4. 4. Αναγνωρίηεται ωσ περιοχι υψθλισ βλάςτθςθσ που ποικίλει ανάλογα με το διαφορετικό κλίμα που επικρατεί
 5. 5. Η πανίδα του νθςιοφ αποτελείται από ςπάνια ηϊα που απειλοφνται με εξαφάνιςθ
 6. 6. Ζϊα τθσ Μαδαγαςκάρθσ
 7. 7. Κατοικείται κυρίωσ από Αυςτρομαλαιςιανοφσ που ηουν ςε αγροτικά χωριά
 8. 8. Οι κάτοικοι αςχολοφνται με αγροτικζσ εργαςίεσ όπωσ θ αλιεία ,θ υλοτομία και θ κτθνοτροφία και εξάγουν τα προϊόντα τουσ
 9. 9. Μεγάλο ποςοςτό κατοίκων ακολουκεί ανιμιςτικζσ λατρείεσ, κάποιοι είναι κακολικοί, ιςλαμιςτζσ και λίγοι ορκόδοξοι χριςτιανοί.
 10. 10. Σο νθςί χωρίςτθκε από τθν Αφρικι πριν από 80 εκ χρόνια, και οι πρϊτοιΆραβεσ κάτοικοι άλλαξαν τθ γραφι τθσ μαλαγαςικισ γλϊςςασ ςτθ Sorabe
 11. 11. ΠΗΓΕ΢:www.google.gr/imageswww.el.wikipedia.org

×