Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De hoc tieng_anh_co_hieu_qua_8883

1,347 views

Published on

  • Be the first to comment

De hoc tieng_anh_co_hieu_qua_8883

  1. 1. Đ H C TI NG ANH CÓ HI U QU !Ể Ọ Ế Ệ Ả H ng ng cu c v n đ ng h c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minhưở ứ ộ ậ ộ ọ ậ ấ ươ ạ ứ ồ (Bài vi t theo yêu c u c a sinh viên)ế ầ ủ PGS.TS. Phan Quang Thế Phó Hi u tr ng tr ng Đ i h c K thu t Công nghi pệ ưở ườ ạ ọ ỹ ậ ệ Đ i h c Thái Nguyênạ ọ Thái nguyên, 23 tháng 5 năm 2009 Khi tr l i ph ng v n c a phóng viên A. Kan c a báo Nhân đ o Đ ng C ngả ờ ỏ ấ ủ ủ ạ ả ộ s n Pháp, Bác H kính yêu c a chúng ta nói:ả ồ ủ “Tôi không có h nh phúc đ c theo h cạ ượ ọ tr ng đ i h c. Nh ng cu c s ng đã cho tôi c h i h c l ch s , khoa h c xã h i vàở ườ ạ ọ ư ộ ố ơ ộ ọ ị ử ọ ộ ngay c khoa h c quân s . Ph i yêu cái gì? Ph i ghét cái gì? Cũng nh tôi, t t cả ọ ự ả ả ư ấ ả ng i Vi t Nam c n ph iườ ệ ầ ả yêu đ c l p, lao đ ng, t qu cộ ậ ộ ổ ố ”. Bác th ng nói v i cánườ ớ b :ộ “H c thêm đ c m t th ti ng n c ngoài coi nh có thêm m t cái chìa khóa đọ ượ ộ ứ ế ướ ư ộ ể m thêm m t kho tàng tri th c. Vi cở ộ ứ ệ h c là vi c su t đ iọ ệ ố ờ ”. Trích trong Tr ng h cườ ọ c a Bác – Ch t ch H Chí Minh m t huy n tho i kỳ vĩ, Nhà xu t b n H ng Đ củ ủ ị ồ ộ ề ạ ấ ả ồ ứ 2008. Hai đi u mà Bác H nói trên h n đã tr l i g n nh toàn b câu h i màề ồ ở ẳ ả ờ ầ ư ộ ỏ nhi u em sinh viên quan tâm đó là Đ NG L C đ h c ngo i ng nói chung và ti ngề Ộ Ự ể ọ ạ ữ ế Anh nói riêng. Đây là đi u ki n đ u tiên, đi u ki n tiên quy t đ các em h c ti ngề ệ ầ ề ệ ế ể ọ ế Anh thành công. Hãy nhìn l i l ch s Vi t Nam và l ch s th gi i các em đ u th yạ ị ử ệ ị ử ế ớ ề ấ s thành công c a m t con ng i bao gi cũng g n li n v i nh ng công vi c c thự ủ ộ ườ ờ ắ ề ớ ữ ệ ụ ể đóng góp cho l i ích chung c a c ng đ ng và xã h i. Trong m t không gian h p,ợ ủ ộ ồ ộ ộ ẹ trong m t s may m n nào đó, có ng i có th l m t ng r ng cái tôi t o nên đ ngộ ự ắ ườ ể ầ ưở ằ ạ ộ l c. Nh ng cái tôi, chính là ch nghĩa cá nhân, ch nghĩa cá nhân nói chung ch làmự ư ủ ủ ỉ cho con ng i ta tr nên x u xa và đ c ác nh Bác đã t ng nói. Vì th , đ ng l c đườ ở ấ ộ ư ừ ế ộ ự ể h c ti ng Anh không th là cái tôi, không th tôi mu n gi i ti ng Anh đ oai ho c tọ ế ể ể ố ỏ ế ể ặ ỏ ra mình gi i giang tr c m i ng i, đ ng l c h c ti ng Anh là ph i tr l i đ c câuỏ ướ ọ ườ ộ ự ọ ế ả ả ờ ượ h i “tôi gi i ti ng Anh nh m m c đích gì”? N u các em th c s yêu t qu c c aỏ ỏ ế ằ ụ ế ự ự ổ ố ủ
  2. 2. mình, yêu gia đình c a mình, th ng yêu cha m và mong mu n góp ph n đem l iủ ươ ẹ ố ầ ạ h nh phúc cho c dân t c thì các em s có đ ngh l c đ h c gi i ti ng Anh.ạ ả ộ ẽ ủ ị ự ể ọ ỏ ế Trong cu c s ng c a chúng ta t n t i hai ngu n s c m nh r t rõ ràng: đó làộ ố ủ ồ ạ ồ ứ ạ ấ v t ch t và tinh th n. S c m nh v t ch t là r t quan tr ng và r t c n thi t nh ng nóậ ấ ầ ứ ạ ậ ấ ấ ọ ấ ầ ế ư l i là s n ph m c a s c m nh tinh th n và trí tu . Trong l ch s lâu dài và r t oanhạ ả ẩ ủ ứ ạ ầ ệ ị ử ấ li t c a dân t c ta, s c m nh v t ch t hùng m nh c a k thù đã b đánh b i b i s cệ ủ ộ ứ ạ ậ ấ ạ ủ ẻ ị ạ ở ứ m nh tinh th n kỳ di u c a chúng ta. N u nh tr c đây, vó ng a c a quân Nguyênạ ầ ệ ủ ế ư ướ ự ủ đã đ p b ng nh ng thành lũy hùng m nh nh t c a châu âu, băng qua c Trung Qu cạ ằ ữ ạ ấ ủ ả ố bao la, hùng c ng thì chúng đã b đánh b t l i khi đ t chân lên đ t n c ta. Ngàyườ ị ậ ạ ặ ấ ướ nay, đ qu c Pháp, đ qu c M đã l n l t h c rút kh i Vi t Nam sau h n 30 nămế ố ế ố ỹ ầ ượ ạ ờ ỏ ệ ơ gây chi n tranh phi nghĩa. Ng i M khi mang B52 ra đ nh san ph ng Hà N i và tinế ườ ỹ ị ẳ ộ r ng s đ a “Hà N i v th i kỳ đ đá” là vì h bi t tên l a SAM2 c a Liên xô ch aằ ẽ ư ộ ề ờ ồ ọ ế ử ủ ư th bay t i t m cao c a B52. Ng i M b b t ng và c ng i Nga cũng b b tể ớ ầ ủ ườ ỹ ị ấ ờ ả ườ ị ấ ng , khi B52 b b n r i trên b u tr i Hà N i vì lúc đó tên l a SAM3 c a Nga m i cóờ ị ắ ơ ầ ờ ộ ử ủ ớ th h đ c B52 đang trên đ ng bi n đ n v i chúng ta. Hãy h i l i cha m các emể ạ ượ ườ ể ế ớ ỏ ạ ẹ xem th i y s c m nh v t ch t c a chúng ta có nh ng gì? Đi u gì đã giúp cho cácờ ấ ứ ạ ậ ấ ủ ữ ề nhà khoa h c quân s Vi t Nam c i ti n và làm cho tên l a SAM2 bay lên tiêu di tọ ự ệ ả ế ử ệ đ c B52? Đi u gì đã làm cho bi t bao chi n s c m t , b ng tu i các em ch a m tượ ề ế ế ỹ ả ử ằ ổ ư ộ l n đ c yêu, không đ c h c nhi u nh các em bây gi , đã quên mình ôm bom baầ ượ ượ ọ ề ư ờ càng lao vào xe tăng c a gi c Pháp đ r i không bao gi có ngày tr l i. Ph i chăngủ ặ ể ồ ờ ở ạ ả “Yêu t qu c” đã đâu đó r t xa mà không ph i trong chính trái tim c a h ?.ổ ố ở ấ ả ở ủ ọ “N c m t thì Nhà tan” – T qu c không sánh vai đ c v i các c ng qu c nămướ ấ ổ ố ượ ớ ườ ố châu thì dù b n thân m t s ng i nào đó có nhi u ti n h cũng không bao gi cóả ộ ố ườ ề ề ọ ờ h nh phúc th c s b i vì m i khi h m c a s căn nhà c a h ho c b c chân raạ ự ự ở ỗ ọ ở ử ổ ủ ọ ặ ướ đ ng, dù không mu n h v n ph i chia s môi tr ng v i toàn xã h i.ườ ố ọ ẫ ả ẻ ườ ớ ộ Hãy dành th i gian đ đ c, đ xem l i và c m nh n nh ng đi u mà các em đãờ ể ọ ể ạ ả ậ ữ ề vô tình không đ ý t i khi còn h c ph thông v văn h c, v l ch s , v đ a lý, vể ớ ọ ở ổ ề ọ ề ị ử ề ị ề ch đ chính tr c a chúng ta. Là con ng i ph i có chí khí r n ch c nh Paven trongế ộ ị ủ ườ ả ắ ắ ư “Thép đã tôi th đ y”, khi bi t vi c làm có l i cho t qu c, cho xã h i thì khó đ nế ấ ế ệ ợ ổ ố ộ ế m y cũng ph i làm cho thành công đ ng th i ph i bi t yêu th ng và c m nh n. Yêuấ ả ồ ờ ả ế ươ ả ậ th ng và c m nh n m nh mai nh ng n gió mùa thu, nh ng t nh ng ng n gió đóươ ả ậ ả ư ọ ư ừ ữ ọ
  3. 3. m i t o nên đ c bão táp. Yêu th ng và c m nh n là ngu n h nh phúc c a chúngớ ạ ượ ươ ả ậ ồ ạ ủ ta, nó nhân ni m vui, khi ta vui và làm v i đi n i bu n, khi ta đau kh . Nói v haiề ơ ỗ ồ ổ ề ngu n s c m nh này, PGS.TS. Nguy n Văn L c Hi u tr ng tr ng Đ i h c Sồ ứ ạ ễ ộ ệ ưở ườ ạ ọ ư ph m Thái Nguyên có l n đã nh c l i câu nói c a m t danh nhân:ạ ầ ắ ạ ủ ộ “Trí tu đ t trên tríệ ặ tu là ti m n c a s dã man và đ c ác, ch có trí tu đ t trên tâm h n m i k t trái,ệ ề ẩ ủ ự ộ ỉ ệ ặ ồ ớ ế n hoa”ở . Khi đã có đ ng l c đúng r i, m i sinh viên c n t mình tìm ra ph ng phápộ ự ồ ỗ ầ ự ươ h c t p t t nh t cho b n thân. Ph ng pháp h c ti ng Anh t t nh t các em có thọ ậ ố ấ ả ươ ọ ế ố ấ ể tham kh o ch n m tr n v n trong 4 t đó là: “B t ch c và Th c hành” và khôngả ỉ ằ ọ ẹ ừ ắ ướ ự đ c quên l i d y c a Bác “Vi c h c là vi c su t đ i”. Con ng i ta t khi khi sinhượ ờ ạ ủ ệ ọ ệ ố ờ ườ ừ ra đã bi t khóc và sau đó là h c nói vì th , h c ti ng n c ngoài cũng ph i xu t phátế ọ ế ọ ế ướ ả ấ t nói nh tr lên 3. Hãy nghe và nh c l i chính xác nh ng câu nói ti ng Anh đ nừ ư ẻ ắ ạ ữ ế ơ gi n t băng, đĩa. Nghe và nói ph i đi song song v i nhau. Phát âm đúng s giúp taả ừ ả ớ ẽ nghe đ c và làm cho ng i khác hi u đ c khi ta nói, phát âm sai làm ng i khácượ ườ ể ượ ườ không hi u đ c ta đ nh nói gì và khi nghe ta không th hi u đ c. Đ ng bao giể ượ ị ể ể ượ ừ ờ h c ngo i ng theo ki u h c toán, lý, hóa vì h c theo ki u đó làm cho ta c m th y cáiọ ạ ữ ể ọ ọ ể ả ấ gì cũng đ n gi n, cũng bi t r i nh ng khi c n th c hành thì l i không làm đ c ho cơ ả ế ồ ư ầ ự ạ ượ ặ th hi n theo ki u “B i”. Trong h c ngo i ng , t mình l p l i m t cách có c mể ệ ể ồ ọ ạ ữ ự ặ ạ ộ ả nh n nh ng đi u đã bi t càng nhi u l n thì s càng thu n th c. M t t đã bi t n uậ ữ ề ế ề ầ ẽ ầ ụ ộ ừ ế ế đ c l p l i trong câu vài trăm l n m i th c s tr thành c a mình. Khi c n, nó sượ ặ ạ ầ ớ ự ự ở ủ ầ ẽ t b t ra và tr thành ph n x t nhiên. H c ngo i ng , vì th , là rèn luy n đ t oự ậ ở ả ạ ự ọ ạ ữ ế ệ ể ạ b n năng m i v giao ti p nên c n kiên trì và t n nhi u th i gian. Ph i t n d ng cả ớ ề ế ầ ố ề ờ ả ậ ụ ơ h i đ l p l i nh ng m u câu đã bi t và thay đ i t ng trong nh ng tr ng h p cộ ể ặ ạ ữ ẫ ế ổ ừ ữ ữ ườ ợ ụ th , nh ng đ ng tham đi nhanh quá s c nh c a mình.ể ư ừ ứ ớ ủ Trong đ c và vi t cũng v y, không bao gi đ c quên nguyên t c “B t ch cọ ế ậ ờ ượ ắ ắ ướ và th c hành”. Khi đ c ph i c hi u đ c ý ng i vi t mu n th hi n đi u gì chự ọ ả ố ể ượ ườ ế ố ể ệ ề ứ không ph i tra t m t cách đ n thu n. Hãy xem nh ng ví d trong t đi n Anh-Anhả ừ ộ ơ ầ ữ ụ ừ ể đ hi u cách di n đ t ý khi có t đó. Câu vi t c a các em cũng ph i b t ch c tể ể ễ ạ ừ ế ủ ả ắ ướ ừ câu c a ng i b n ng vi t trong văn c nh t ng t ch không ph i là ghép t theoủ ườ ả ữ ế ả ươ ự ứ ả ừ t duy c a ti ng Vi t. Hãy h c cách vi t t nh ng bài vi t ch không ph i t lýư ủ ế ệ ọ ế ừ ữ ế ứ ả ừ thuy t m c dù cũng c n ph i bi t c u trúc c a m t bài vi t là nh th nào.ế ặ ầ ả ế ấ ủ ộ ế ư ế
  4. 4. H c ngo i ng đ ng quá n ng n v ng pháp đ n thu n. Hãy h c ng phápọ ạ ữ ừ ặ ề ề ữ ơ ầ ọ ữ trong câu và văn c nh. Đi u t i t nh t s x y ra khi s d ng ngo i ng đó là: tả ề ồ ệ ấ ẽ ả ử ụ ạ ữ ư duy ti ng Vi t + Ng pháp ti ng Anh máy móc + nh ng t ti ng Anh tra trong tế ệ ữ ế ữ ừ ế ừ đi n không đúng văn c nh. H u qu là: nhi u b n d ch c a sinh viên khi đ c khôngể ả ậ ả ề ả ị ủ ọ hi u h đ nh nói gì vì b n d ch đó là m h n đ n c a các t ghép vào nhau. Ph iể ọ ị ả ị ớ ỗ ộ ủ ừ ả hi u nghĩa ti ng Vi t và t duy v i nghĩa nh th thì trong ti ng Anh h th hi nể ế ệ ư ớ ư ế ế ọ ể ệ b ng nh ng c u trúc nào và dùng nh ng câu ki u gì đ th hi n. T ng t , khi đ cằ ữ ấ ữ ể ể ể ệ ươ ự ọ ti ng Anh chuy n qua ti ng Vi t cũng ph i làm đúng nh v y. Nên nh r ng: Tế ể ế ệ ả ư ậ ớ ằ ừ m i không n m trong câu, trong văn c nh ch là m t ch t. Sau khi qua trình đớ ằ ả ỉ ớ ừ ế ộ Elementary các em b t bu c ph i s d ng t đi n Anh – Anh. Ph i hi u nghĩa c a tắ ộ ả ử ụ ừ ể ả ể ủ ừ và gi i thích đ c nghĩa c a t b ng ti ng Anh.ả ượ ủ ừ ằ ế Hãy t o đ ng l c không ng ng cho chính b n thân trong quá trình h c t p nóiạ ộ ự ừ ả ọ ậ chung và trong h c ti ng Anh nói riêng. Hãy luôn t h i mình ta đã “B t ch c”ọ ế ự ỏ ắ ướ đ c ch a?; mình đã “Th c hành” đ ch a?; mình đã “t duy” theo ki u ng i Anhượ ư ự ủ ư ư ể ườ t duy trong ngôn ng c a h ch a? khi h c ti ng Anh – m t công vi c mà c cu cư ữ ủ ọ ư ọ ế ộ ệ ả ộ đ i các em làm v n ch a đ th i gian. Tuy nh ng đi u v h c ti ng Anh trong bàiờ ẫ ư ủ ờ ữ ề ề ọ ế vi t này mang tính nguyên lý r t cao, nh ng m i c m ch tr thành hi n th c khiế ấ ư ọ ướ ơ ỉ ở ệ ự ph ng pháp gi i quy t v n đ d a trên đúng theo nh ng nguyên lý c b n c a nó.ươ ả ế ấ ề ự ữ ơ ả ủ Hy v ng r ng, nh ng em quan tâm đ n h c ti ng Anh có th tham kh o đ cọ ằ ữ ế ọ ế ể ả ượ đôi đi u sau khi đ c bài vi t này.ề ọ ế

×