De hoc tieng_anh_co_hieu_qua_8883

1,328 views

Published on

  • Be the first to comment

De hoc tieng_anh_co_hieu_qua_8883

  1. 1. Đ H C TI NG ANH CÓ HI U QU !Ể Ọ Ế Ệ Ả H ng ng cu c v n đ ng h c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minhưở ứ ộ ậ ộ ọ ậ ấ ươ ạ ứ ồ (Bài vi t theo yêu c u c a sinh viên)ế ầ ủ PGS.TS. Phan Quang Thế Phó Hi u tr ng tr ng Đ i h c K thu t Công nghi pệ ưở ườ ạ ọ ỹ ậ ệ Đ i h c Thái Nguyênạ ọ Thái nguyên, 23 tháng 5 năm 2009 Khi tr l i ph ng v n c a phóng viên A. Kan c a báo Nhân đ o Đ ng C ngả ờ ỏ ấ ủ ủ ạ ả ộ s n Pháp, Bác H kính yêu c a chúng ta nói:ả ồ ủ “Tôi không có h nh phúc đ c theo h cạ ượ ọ tr ng đ i h c. Nh ng cu c s ng đã cho tôi c h i h c l ch s , khoa h c xã h i vàở ườ ạ ọ ư ộ ố ơ ộ ọ ị ử ọ ộ ngay c khoa h c quân s . Ph i yêu cái gì? Ph i ghét cái gì? Cũng nh tôi, t t cả ọ ự ả ả ư ấ ả ng i Vi t Nam c n ph iườ ệ ầ ả yêu đ c l p, lao đ ng, t qu cộ ậ ộ ổ ố ”. Bác th ng nói v i cánườ ớ b :ộ “H c thêm đ c m t th ti ng n c ngoài coi nh có thêm m t cái chìa khóa đọ ượ ộ ứ ế ướ ư ộ ể m thêm m t kho tàng tri th c. Vi cở ộ ứ ệ h c là vi c su t đ iọ ệ ố ờ ”. Trích trong Tr ng h cườ ọ c a Bác – Ch t ch H Chí Minh m t huy n tho i kỳ vĩ, Nhà xu t b n H ng Đ củ ủ ị ồ ộ ề ạ ấ ả ồ ứ 2008. Hai đi u mà Bác H nói trên h n đã tr l i g n nh toàn b câu h i màề ồ ở ẳ ả ờ ầ ư ộ ỏ nhi u em sinh viên quan tâm đó là Đ NG L C đ h c ngo i ng nói chung và ti ngề Ộ Ự ể ọ ạ ữ ế Anh nói riêng. Đây là đi u ki n đ u tiên, đi u ki n tiên quy t đ các em h c ti ngề ệ ầ ề ệ ế ể ọ ế Anh thành công. Hãy nhìn l i l ch s Vi t Nam và l ch s th gi i các em đ u th yạ ị ử ệ ị ử ế ớ ề ấ s thành công c a m t con ng i bao gi cũng g n li n v i nh ng công vi c c thự ủ ộ ườ ờ ắ ề ớ ữ ệ ụ ể đóng góp cho l i ích chung c a c ng đ ng và xã h i. Trong m t không gian h p,ợ ủ ộ ồ ộ ộ ẹ trong m t s may m n nào đó, có ng i có th l m t ng r ng cái tôi t o nên đ ngộ ự ắ ườ ể ầ ưở ằ ạ ộ l c. Nh ng cái tôi, chính là ch nghĩa cá nhân, ch nghĩa cá nhân nói chung ch làmự ư ủ ủ ỉ cho con ng i ta tr nên x u xa và đ c ác nh Bác đã t ng nói. Vì th , đ ng l c đườ ở ấ ộ ư ừ ế ộ ự ể h c ti ng Anh không th là cái tôi, không th tôi mu n gi i ti ng Anh đ oai ho c tọ ế ể ể ố ỏ ế ể ặ ỏ ra mình gi i giang tr c m i ng i, đ ng l c h c ti ng Anh là ph i tr l i đ c câuỏ ướ ọ ườ ộ ự ọ ế ả ả ờ ượ h i “tôi gi i ti ng Anh nh m m c đích gì”? N u các em th c s yêu t qu c c aỏ ỏ ế ằ ụ ế ự ự ổ ố ủ
  2. 2. mình, yêu gia đình c a mình, th ng yêu cha m và mong mu n góp ph n đem l iủ ươ ẹ ố ầ ạ h nh phúc cho c dân t c thì các em s có đ ngh l c đ h c gi i ti ng Anh.ạ ả ộ ẽ ủ ị ự ể ọ ỏ ế Trong cu c s ng c a chúng ta t n t i hai ngu n s c m nh r t rõ ràng: đó làộ ố ủ ồ ạ ồ ứ ạ ấ v t ch t và tinh th n. S c m nh v t ch t là r t quan tr ng và r t c n thi t nh ng nóậ ấ ầ ứ ạ ậ ấ ấ ọ ấ ầ ế ư l i là s n ph m c a s c m nh tinh th n và trí tu . Trong l ch s lâu dài và r t oanhạ ả ẩ ủ ứ ạ ầ ệ ị ử ấ li t c a dân t c ta, s c m nh v t ch t hùng m nh c a k thù đã b đánh b i b i s cệ ủ ộ ứ ạ ậ ấ ạ ủ ẻ ị ạ ở ứ m nh tinh th n kỳ di u c a chúng ta. N u nh tr c đây, vó ng a c a quân Nguyênạ ầ ệ ủ ế ư ướ ự ủ đã đ p b ng nh ng thành lũy hùng m nh nh t c a châu âu, băng qua c Trung Qu cạ ằ ữ ạ ấ ủ ả ố bao la, hùng c ng thì chúng đã b đánh b t l i khi đ t chân lên đ t n c ta. Ngàyườ ị ậ ạ ặ ấ ướ nay, đ qu c Pháp, đ qu c M đã l n l t h c rút kh i Vi t Nam sau h n 30 nămế ố ế ố ỹ ầ ượ ạ ờ ỏ ệ ơ gây chi n tranh phi nghĩa. Ng i M khi mang B52 ra đ nh san ph ng Hà N i và tinế ườ ỹ ị ẳ ộ r ng s đ a “Hà N i v th i kỳ đ đá” là vì h bi t tên l a SAM2 c a Liên xô ch aằ ẽ ư ộ ề ờ ồ ọ ế ử ủ ư th bay t i t m cao c a B52. Ng i M b b t ng và c ng i Nga cũng b b tể ớ ầ ủ ườ ỹ ị ấ ờ ả ườ ị ấ ng , khi B52 b b n r i trên b u tr i Hà N i vì lúc đó tên l a SAM3 c a Nga m i cóờ ị ắ ơ ầ ờ ộ ử ủ ớ th h đ c B52 đang trên đ ng bi n đ n v i chúng ta. Hãy h i l i cha m các emể ạ ượ ườ ể ế ớ ỏ ạ ẹ xem th i y s c m nh v t ch t c a chúng ta có nh ng gì? Đi u gì đã giúp cho cácờ ấ ứ ạ ậ ấ ủ ữ ề nhà khoa h c quân s Vi t Nam c i ti n và làm cho tên l a SAM2 bay lên tiêu di tọ ự ệ ả ế ử ệ đ c B52? Đi u gì đã làm cho bi t bao chi n s c m t , b ng tu i các em ch a m tượ ề ế ế ỹ ả ử ằ ổ ư ộ l n đ c yêu, không đ c h c nhi u nh các em bây gi , đã quên mình ôm bom baầ ượ ượ ọ ề ư ờ càng lao vào xe tăng c a gi c Pháp đ r i không bao gi có ngày tr l i. Ph i chăngủ ặ ể ồ ờ ở ạ ả “Yêu t qu c” đã đâu đó r t xa mà không ph i trong chính trái tim c a h ?.ổ ố ở ấ ả ở ủ ọ “N c m t thì Nhà tan” – T qu c không sánh vai đ c v i các c ng qu c nămướ ấ ổ ố ượ ớ ườ ố châu thì dù b n thân m t s ng i nào đó có nhi u ti n h cũng không bao gi cóả ộ ố ườ ề ề ọ ờ h nh phúc th c s b i vì m i khi h m c a s căn nhà c a h ho c b c chân raạ ự ự ở ỗ ọ ở ử ổ ủ ọ ặ ướ đ ng, dù không mu n h v n ph i chia s môi tr ng v i toàn xã h i.ườ ố ọ ẫ ả ẻ ườ ớ ộ Hãy dành th i gian đ đ c, đ xem l i và c m nh n nh ng đi u mà các em đãờ ể ọ ể ạ ả ậ ữ ề vô tình không đ ý t i khi còn h c ph thông v văn h c, v l ch s , v đ a lý, vể ớ ọ ở ổ ề ọ ề ị ử ề ị ề ch đ chính tr c a chúng ta. Là con ng i ph i có chí khí r n ch c nh Paven trongế ộ ị ủ ườ ả ắ ắ ư “Thép đã tôi th đ y”, khi bi t vi c làm có l i cho t qu c, cho xã h i thì khó đ nế ấ ế ệ ợ ổ ố ộ ế m y cũng ph i làm cho thành công đ ng th i ph i bi t yêu th ng và c m nh n. Yêuấ ả ồ ờ ả ế ươ ả ậ th ng và c m nh n m nh mai nh ng n gió mùa thu, nh ng t nh ng ng n gió đóươ ả ậ ả ư ọ ư ừ ữ ọ
  3. 3. m i t o nên đ c bão táp. Yêu th ng và c m nh n là ngu n h nh phúc c a chúngớ ạ ượ ươ ả ậ ồ ạ ủ ta, nó nhân ni m vui, khi ta vui và làm v i đi n i bu n, khi ta đau kh . Nói v haiề ơ ỗ ồ ổ ề ngu n s c m nh này, PGS.TS. Nguy n Văn L c Hi u tr ng tr ng Đ i h c Sồ ứ ạ ễ ộ ệ ưở ườ ạ ọ ư ph m Thái Nguyên có l n đã nh c l i câu nói c a m t danh nhân:ạ ầ ắ ạ ủ ộ “Trí tu đ t trên tríệ ặ tu là ti m n c a s dã man và đ c ác, ch có trí tu đ t trên tâm h n m i k t trái,ệ ề ẩ ủ ự ộ ỉ ệ ặ ồ ớ ế n hoa”ở . Khi đã có đ ng l c đúng r i, m i sinh viên c n t mình tìm ra ph ng phápộ ự ồ ỗ ầ ự ươ h c t p t t nh t cho b n thân. Ph ng pháp h c ti ng Anh t t nh t các em có thọ ậ ố ấ ả ươ ọ ế ố ấ ể tham kh o ch n m tr n v n trong 4 t đó là: “B t ch c và Th c hành” và khôngả ỉ ằ ọ ẹ ừ ắ ướ ự đ c quên l i d y c a Bác “Vi c h c là vi c su t đ i”. Con ng i ta t khi khi sinhượ ờ ạ ủ ệ ọ ệ ố ờ ườ ừ ra đã bi t khóc và sau đó là h c nói vì th , h c ti ng n c ngoài cũng ph i xu t phátế ọ ế ọ ế ướ ả ấ t nói nh tr lên 3. Hãy nghe và nh c l i chính xác nh ng câu nói ti ng Anh đ nừ ư ẻ ắ ạ ữ ế ơ gi n t băng, đĩa. Nghe và nói ph i đi song song v i nhau. Phát âm đúng s giúp taả ừ ả ớ ẽ nghe đ c và làm cho ng i khác hi u đ c khi ta nói, phát âm sai làm ng i khácượ ườ ể ượ ườ không hi u đ c ta đ nh nói gì và khi nghe ta không th hi u đ c. Đ ng bao giể ượ ị ể ể ượ ừ ờ h c ngo i ng theo ki u h c toán, lý, hóa vì h c theo ki u đó làm cho ta c m th y cáiọ ạ ữ ể ọ ọ ể ả ấ gì cũng đ n gi n, cũng bi t r i nh ng khi c n th c hành thì l i không làm đ c ho cơ ả ế ồ ư ầ ự ạ ượ ặ th hi n theo ki u “B i”. Trong h c ngo i ng , t mình l p l i m t cách có c mể ệ ể ồ ọ ạ ữ ự ặ ạ ộ ả nh n nh ng đi u đã bi t càng nhi u l n thì s càng thu n th c. M t t đã bi t n uậ ữ ề ế ề ầ ẽ ầ ụ ộ ừ ế ế đ c l p l i trong câu vài trăm l n m i th c s tr thành c a mình. Khi c n, nó sượ ặ ạ ầ ớ ự ự ở ủ ầ ẽ t b t ra và tr thành ph n x t nhiên. H c ngo i ng , vì th , là rèn luy n đ t oự ậ ở ả ạ ự ọ ạ ữ ế ệ ể ạ b n năng m i v giao ti p nên c n kiên trì và t n nhi u th i gian. Ph i t n d ng cả ớ ề ế ầ ố ề ờ ả ậ ụ ơ h i đ l p l i nh ng m u câu đã bi t và thay đ i t ng trong nh ng tr ng h p cộ ể ặ ạ ữ ẫ ế ổ ừ ữ ữ ườ ợ ụ th , nh ng đ ng tham đi nhanh quá s c nh c a mình.ể ư ừ ứ ớ ủ Trong đ c và vi t cũng v y, không bao gi đ c quên nguyên t c “B t ch cọ ế ậ ờ ượ ắ ắ ướ và th c hành”. Khi đ c ph i c hi u đ c ý ng i vi t mu n th hi n đi u gì chự ọ ả ố ể ượ ườ ế ố ể ệ ề ứ không ph i tra t m t cách đ n thu n. Hãy xem nh ng ví d trong t đi n Anh-Anhả ừ ộ ơ ầ ữ ụ ừ ể đ hi u cách di n đ t ý khi có t đó. Câu vi t c a các em cũng ph i b t ch c tể ể ễ ạ ừ ế ủ ả ắ ướ ừ câu c a ng i b n ng vi t trong văn c nh t ng t ch không ph i là ghép t theoủ ườ ả ữ ế ả ươ ự ứ ả ừ t duy c a ti ng Vi t. Hãy h c cách vi t t nh ng bài vi t ch không ph i t lýư ủ ế ệ ọ ế ừ ữ ế ứ ả ừ thuy t m c dù cũng c n ph i bi t c u trúc c a m t bài vi t là nh th nào.ế ặ ầ ả ế ấ ủ ộ ế ư ế
  4. 4. H c ngo i ng đ ng quá n ng n v ng pháp đ n thu n. Hãy h c ng phápọ ạ ữ ừ ặ ề ề ữ ơ ầ ọ ữ trong câu và văn c nh. Đi u t i t nh t s x y ra khi s d ng ngo i ng đó là: tả ề ồ ệ ấ ẽ ả ử ụ ạ ữ ư duy ti ng Vi t + Ng pháp ti ng Anh máy móc + nh ng t ti ng Anh tra trong tế ệ ữ ế ữ ừ ế ừ đi n không đúng văn c nh. H u qu là: nhi u b n d ch c a sinh viên khi đ c khôngể ả ậ ả ề ả ị ủ ọ hi u h đ nh nói gì vì b n d ch đó là m h n đ n c a các t ghép vào nhau. Ph iể ọ ị ả ị ớ ỗ ộ ủ ừ ả hi u nghĩa ti ng Vi t và t duy v i nghĩa nh th thì trong ti ng Anh h th hi nể ế ệ ư ớ ư ế ế ọ ể ệ b ng nh ng c u trúc nào và dùng nh ng câu ki u gì đ th hi n. T ng t , khi đ cằ ữ ấ ữ ể ể ể ệ ươ ự ọ ti ng Anh chuy n qua ti ng Vi t cũng ph i làm đúng nh v y. Nên nh r ng: Tế ể ế ệ ả ư ậ ớ ằ ừ m i không n m trong câu, trong văn c nh ch là m t ch t. Sau khi qua trình đớ ằ ả ỉ ớ ừ ế ộ Elementary các em b t bu c ph i s d ng t đi n Anh – Anh. Ph i hi u nghĩa c a tắ ộ ả ử ụ ừ ể ả ể ủ ừ và gi i thích đ c nghĩa c a t b ng ti ng Anh.ả ượ ủ ừ ằ ế Hãy t o đ ng l c không ng ng cho chính b n thân trong quá trình h c t p nóiạ ộ ự ừ ả ọ ậ chung và trong h c ti ng Anh nói riêng. Hãy luôn t h i mình ta đã “B t ch c”ọ ế ự ỏ ắ ướ đ c ch a?; mình đã “Th c hành” đ ch a?; mình đã “t duy” theo ki u ng i Anhượ ư ự ủ ư ư ể ườ t duy trong ngôn ng c a h ch a? khi h c ti ng Anh – m t công vi c mà c cu cư ữ ủ ọ ư ọ ế ộ ệ ả ộ đ i các em làm v n ch a đ th i gian. Tuy nh ng đi u v h c ti ng Anh trong bàiờ ẫ ư ủ ờ ữ ề ề ọ ế vi t này mang tính nguyên lý r t cao, nh ng m i c m ch tr thành hi n th c khiế ấ ư ọ ướ ơ ỉ ở ệ ự ph ng pháp gi i quy t v n đ d a trên đúng theo nh ng nguyên lý c b n c a nó.ươ ả ế ấ ề ự ữ ơ ả ủ Hy v ng r ng, nh ng em quan tâm đ n h c ti ng Anh có th tham kh o đ cọ ằ ữ ế ọ ế ể ả ượ đôi đi u sau khi đ c bài vi t này.ề ọ ế

×