Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Animals

140 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Animals

  1. 1. PETS Escola Básica Virgínia Moura
  2. 2. Pets <ul><li>Cobra - Snake </li></ul><ul><li>Leão - Lion </li></ul><ul><li>Passáro -Bird </li></ul><ul><li>Tartaruga - Turtle </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Ovelha - Sheep </li></ul><ul><li>Cavalo - Horse </li></ul><ul><li>Pato - Duck </li></ul><ul><li>Porco - Pig </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Hamster - Hamster </li></ul><ul><li>Sapo - Toad </li></ul><ul><li>Galinha - Chicken </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Dog - Cão </li></ul><ul><li>Cat - Gato </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Trabalho elaborado por: Ana Margarida Ribeiro Guimarães nº1 5ºD </li></ul>

×