Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEDxZagreb 2010.

2,113 views

Published on

Programska brošura prvog TEDxZagreb događaja održanog 2010. godine.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TEDxZagreb 2010.

 1. 1. Um širom otvoren/ Mind wide open
 2. 2. Budi s onima koji ti pomažu da budeš.Ne sjedaj s onima kojima ništa nije važno,iz Ëijih usta zrak izlazi hladan.Ne gledaj oblike, imaš posla dublje.Šaka zemlje baËena u zrak raspe se u prašinu.Ako sam ne pokušaš uzletjetii tako se rasuti,smrt Êe te otvoriti i rasutikada bude prekasno za sve što si mogao biti.LišÊe požuti. Stablo pusti novo korjenjei opet ga zazeleni.Zašto te zadovoljava ljubav od koje samo žutiš?- Rumi(s engleskog preveo: Nenad MaljkoviÊ)Be with those who help your being.Don’t sit with indifferent people, whose breathcomes cold out of their mouths.Not these visible forms, your work is deeper.A chunk of dirt thrown in the air breaks to pieces.If you don’t try to fly,and so break yourself apart,you will be broken open by death,when it’s too late for all you could become.Leaves get yellow. The tree puts out fresh rootsand makes them green.Why are you so content with a love that turns you yellow? - Rumi(translation by Coleman Barks)
 3. 3. Što je TEDx? What is TEDx?U TED-u su, u duhu ideja vrijednih širenja, osmi­ In the spirit of ideas worth spreading, TED hassli­i program kojega su nazvali TEDx. l created a program called TEDx.TEDx je program samostalno organiziranih lo­ TEDx is a program of local, self-organizedkal­­ dogaaja na kojima se zainteresirani nih events that bring people together to shareoku­­pljaju radi sudjelovanja u dogaaju u stilu a TED-like experience. Our event is calledTED-a. Naš dogaaj zove se TEDxZagreb, gdje TEDxZagreb, where x = independently‘x’ u nazivu oznaËava neovisno organiziran TED organized TED event. At our TEDxZagreb event,dogaaj. Na TEDxZagreb dogaaju kombi­ ira­ n live speakers and performers will combinemo predavanja i nastupe uživo i video snimke with TEDTalks to spark deep discussion andpredavanja s TED-a (TEDTalks) kako bismo connection in a small group.potaknuli duboke rasprave te meusobno The TED Conference provides generalupoznavanje i povezivanje sudionika. guidance for the TEDx program, but individualTED konferencija daje nam naputke za osmišlja­ TEDx events, including ours, are self-organized.vanje TEDx programa, no pojedini TEDx doga­ TEDxZagreb is independent event operateda­i samostalno su organizirani, ukljuËujuÊi i j under license from TED.naš. TEDxZagreb je samostalno organizirandogaaj po licenci TED-a. What is TED? TED is an annual event where some of theŠto je TED? world’s leading thinkers and doers are invitedTED je godišnji dogaaj na kojem su vodeÊi to share what they are most passionate about.svjetski mislioci i praktiËari pozvani govoriti “TED” stands for Technology, Entertainment,o svojoj najveÊoj strasti. “TED” je skraÊenica Design - three broad subject areas that are,za Technology, Entertainment, Design (hrv. collectively, shaping our future. And in fact,Tehnologija, zabava, dizajn) - a to su tri široka the event is broader still, showcasing ideastematska podruËja koja u meudjelovanju that matter in any discipline. Attendees haveoblikuju našu buduÊnost. Zapravo, TED je još called it “the ultimate brain spa” and “a four-dayi širi dogaaj na kojem se predstavljaju ideje journey into the future.” The diverse audience -koje su znaËajne u bilo kojoj disciplini. Sudionici CEOs, scientists, creatives, philanthropists - issu TED nazivali “vrhunskim odmaralištem almost as extraordinary as the speakers, whoza pamet” i “Ëetverodnevnim putovanjem u have included Bill Clinton, Bill Gates, JanebuduÊnost”. Šarolika publika - meu kojima ima Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richarddirektora, znanstvenika, kreativaca, filantropa Branson, Philippe Starck and Bono.- gotovo je jednako toliko izvanredna kao i TED was first held in Monterey, California,govornici, meu kojima su bili Bill Clinton, Bill in 1984. In 2001, Chris Anderson’s SaplingGates, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Foundation acquired TED from its founder,Sir Richard Branson, Philippe Starck i Bono. Richard Saul Wurman. In recent years, TEDOdržavanje TED-a zapoËelo 1984. je u Mon­ has expanded to include an internationalte­ eyu u Kaliforniji. Fondacija Sapling koju r conference TEDGlobal; media initiatives,je os­ ovao Chris Anderson otkupila je 2001. n including TEDTalks and www.TED.com; and theTED od Richarda Saula Wurmana, njegova TEDPrize.utemeljitelja. Posljednjih se godina TED širi padanas ukljuËuje i meunarodnu konferencijuTEDGlobal; program objavljivanja TEDTalk videozapisa na portalu www.TED.com te nagraduTEDPrize.
 4. 4. Um širom otvoren: Mind Wide Open:JESI ono što misliš You ARE What You Think Svatko je barem jednom Ëuo frazu: “Ono si što Everybody, at least once, heard phrase: “You arejedeš.” Isti princip vrijedi za misli: Ono si što what you eat.” The same is valid for thoughts:misliš! Zaista, ono si što nosiš u svojim mislima, You are what you think! Indeed, you are whatšto je sadržaj tvojih misli, što izražavaš kroz you carry in your mind, what is the content ofsvoje misli. your thought, what you express through what you think.Kada držimo naš um ‘širom otvoren’, otvorenismo za nove ideje, eksperimentiranje s When we keep our mind ‘wide open’ we areidejama, za slobodno razmišljanje i slobodan open for new ideas, for experimenting withprotok ideja. Kreativno razmišljanje i inovativno ideas, for free thinking and free flow of ideas.razmišljanje je ono što nam je Ëiniti. Uistinu, Creative and innovative thinking is whattada istražujemo naËine za poboljšanje, we must do. We then truly explore ways tonadahnjujemo se da budemo i jesmo što bolji improve, we are inspired to be even better in ouru svojim istraživanjima. Kreativnost, napredak, explorations. Creativity, progress, innovation...inovacije, postižu se samo imajuÊi um širom that is achieved only through mind wide open.otvoren. 9 out of 10 people never achieved their set9 od 10 ljudi nikad nisu postigli ciljeve koje goals for a simple reason: they do not want tosu postavili za sebe zbog tog jednostavnog change by changing their current beliefs andrazloga: oni se ne žele promijeniti mijenjajuÊi habits. They are quick in discarding possibilitiessvoja sadašnja vjerovanja i navike. Oni su that seem uncomfortable. Let me share simplebrzi u odbacivanju moguÊnosti koje im se truth regarding goals achievement: one neverËine neugodnima. Dozvolite mi da podijelim achieves their goal unless there is readiness tojednostavnu istinu u odnosu na postizanje step beyond personal comfort, out of so calledciljeva: nikada neÊe postiÊi svoj cilj, ako niste ‘comfort zone’. To reach next – higher – level isspremni na korak izvan vlastitog komoditeta, possible only through dis-continuing to do whatizvan tzv. zone udobnosti. Doi na slijedeÊu - you have done always. Stepping outside ownvišu - razinu može se samo ako ne-nastavite comfort zone and entering the space outsideraditi ono što ste oduvijek Ëinili. IskoraËivši izvan personal comfort zone means to learn how tovlastitog komoditeta, ušavši u prostor izvan vaše keep mind wide open for new ideas.zone udobnosti znaËi nauËiti držati um širom Each idea has a potential to be an optionotvoren za nove ideje. that you can choose to realize. Or, when youSvaka ideja ima potencijal da bude opcija consider it later, you can decide that it is not ankoju možete odabrati ostvariti. Ili kad na to option, actually. But for now, “record” every idea.gledate kasnije, možete odluËiti da to, ustvari, It is worth of your time and attention. Particularlynije opcija. Ali za sada, “snimajte” svaku ideju. ideas presented on TEDxZagreb event! There isSvaka je vrijedna vašeg vremena i pažnje. smart and anonymous comment to “mind wideOsobito one ideje koje Êe biti podastrte na TEDx open”, I quote:Zagreb dogaaju! “Um širom otvoren” duhovito “You can’t do today’s job with yesterday’sje prokomentiran citiranom izrekom jednog methods and be in business tomorrow” anonimnog govornika: Željko Krnjak“Ne možete danas raditi kao juËer i uspijevatisutra.”Željko Krnjak
 5. 5. Raspored programa/ Programme Schedule
 6. 6. Govornici/ Speakers:
 7. 7. Miroslav Ambruš-Kišsvemirski putnik / space travellerTema: Svemir 2.0 Subject: Space 2.0Uz to što Êe ostvariti djeËaËke snove, dvojica Even though it’s a childhood dream comingsvjetskih putnika imaju mnogo ozbiljniju true, two world travelers have a much morenamjeru, svojim svemirskim letom razbiti serious intent with their space flight and thatpredrasude. Jedna od njih je da su takvi letovi is to break the prejudices. One of them is thatrezervirani za uvježbane vojne osobe, robote such flights are reserved for trained militaryili Ëimpanze, s ciljem otkrivanja ima li života u personnel, robots, or chimpanzees, with thesvemiru ili gdje prije ubosti zastavu. aim of discovering whether there is life in the universe or where to put the flag.Miroslav Ambruš-Kiš i Nebojša StanojeviÊnominirani su da sljedeÊe godine u letjelici Miroslav Ambruš-Kiš and Nebojša StanojeviÊInterorbital Systemsa budu prvi svemirski putnici were nominated to be the first space travellersu jednom privatnom svemirskom letu. Proletjet in a private space flight the following year inÊe devet orbita i prizemljiti nakon 12 sati. Interorbital Systems spacecraft. They will flyMiroslav Ambruš-Kiš novinar je VeËernjeg over nine orbits and 12 hours.lista, zaljubljenik u Macintosh raËunala, otud Miroslav Ambruš-Kiš is a reporter for dailyi nadimak Dr. Mac, osobito poznat Mac newspapers VeËernji list, a great fan ofentuzijastima okupljenim na portalu JabuËnjak Macintosh computers, hence the nicknameËiji je suosnivaË i glavni urednik. Uz to je i putnik Dr. Mac, especially known to Mac enthusiastssvjetskog glasa na Ëijoj su se listi osvajanja našli gathered at the site Jabucnjak, whose co-Mt. Everest i Annapurna. founder and chief editor. He is also a world“Glavna je predrasuda da se o svemiru ne smije famous traveler in whose list of conquests aresanjati jer da je svemir smrtnicima nedostupan.” Mt. Everest and Annapurna.Miroslav Ambruš-Kiš “The main bias is that the you musn’t dream about universe, because it’s unavailable to mortals” Miroslav Ambruš-Kišhttp://blog.vecernji.hr/miroslav-ambrus-kis/
 8. 8. Nenad Bachbeskompromisni glazbenik i aktivist za mir/ non-conformist musician and peace acitivistTema: Subject:Sve što želim jest sloboda All I want is FreedomNenad je dva glavna podruËja svojeg Nenad has fused his interests in music anddjelovanja, glazbu i mir, pretoËio u iznimnu peace into a career that started with a hitkarijeru. Sve je zapoËelo s hit albumom u rodnoj album in his native Croatia, to performing andHrvatskoj, a nastavilo se nastupima i snimkama recording with Pavarotti and Bono (U2), tos Pavarottijem i Bonom (U2), govorima u speaking at the United Nations advocatingUjedinjenim narodima kojima se zalagao za for peace during the Homeland War to anmir u vrijeme Domovinskog rata, nastupom na appearance at Woodstock ‘94 and beyond.Woodstocku ‘94 i drugdje. As creator and editor-in-chief of the uniqueKao tvorac i urednik jedinstvene internetske and multi-faceted website Croatian Worldstranice Croatian World Network (Croatia.org), Network (Croatia.org), Nenad continues toNenad nastavlja podržavati Hrvatsku i spajati unite and support Croatia and friends of Croatiaje s njezinim prijateljima u svijetu. Svjetskoj worldwide. He has brought the distinctiveglazbenoj sceni približio je i karakteristiËan zvuk sounds of klapa (traditional man choirs) singingklapskog pjevanja, produciranjem serije CD-a to the world by producing his series of Superpod nazivom “Zvuci Sredozemlja - hrvatski Audio CDs entitled “Mediterranean Sounds -mistiËni glasovi”. Croatia’s Mystic Voices.”Putovanje se nastavlja s Nenad Bach bandom, The journey continues with the Nenad Bachskupinom okupljenom nedavno  s ciljem da Band, a group recently formed to carry Nenad’sNenadovu glazbu predstavi publici diljem music to audiences throughout the world.svijeta. On pak svojim pjesmama i pjevanjem Through his singing and songwriting Nenad’sželi širiti poruke radosti i univerzalnog mira. goal is to spread the message of joy and universal peace.U svojem nastupu na TEDxZg-u Nenad Êeistražiti koncepte privatne imovine, svjetskog In his TEDxZg presentation Nenad will exploremira i kvalitete hrane, u kakvom su oni the concepts of private property, world peacemeusobnom odnosu i u kakvom su svi oni and quality food, and how they relate to eachodnosu sa slobodom. other and to freedom.http://www.NenadBach.com | http://www.croatia.org
 9. 9. Igor JuriÊfaktor X industrijskog dizajna / the X factor of the industrial designTema: Zelene misli Subject: Green thoughtsSisak - Rüsselsheim - Sisak. Nakon što je Sisak - Rüsselsheim - Sisak. After he gatheredskupio svo potrebno znanje u gradu Opela, all the necessary knowledge in the Opel factory,Igor JuriÊ vratio se rodnom gradu, otvorio Igor Juric returned to his hometown, openedtvrtku i nije prošlo mnogo vremena, a njegove the company and pretty soon his design ideassu dizajnerske ideje pale na plodno tlo. Prvi fell on fertile ground. The first task was thezadatak bila je izrada modela automobilskog model of the car seat Paulana, and then camesjedala Paulana, a zatim je kreirao izgled prve creation the appearance of the first Croatianhrvatske brusilice koja je prema istraživanjima grinders that, according to research fromod svjetske konkurencije bolja i jaËa Ëak 40 global competition, is better and stronger by 40posto. percent.I tada je stigao poziv tvrtke DOK-ING. Ostalo je And then came the call from the company DOK-povijest. Prototip prvog hrvatskog elektriËnog ING. The rest is history. The prototype of theautomobila sa specifiËnim križnim zadnjim first Croatian-electric car with a specific crosssvjetlima naziva XD, bit Êe usavršen do kraja rear lights called XD, shall be made by year’sgodine. Za gradsku buhu kako su taj auto end. For urban flea, as the Germans call thatnazvali Nijemci, Igor potpisuje sve - styling, car, Igor signs all - styling, design, exterior anddizajn, eksterijer i interijer. interior.Kako je misliti zeleno moto današnjeg dizajna Since how to think green is motto of today’strenutaËno osmišljava složive kantice za designs he’s currently designing stackablecvijeÊe koje bi uklonile sa ceste buËne i water-can that would remove from the streetssmrdljive kamione. Tu inovaciju namjerava sam smelly and loud trucks. Here he intends toi proizvoditi. innovate and produce alone.“Normalni radni dan traje 16-18h no najbitnije je “A normal working day lasts 16-18h but theda je to sve zapravo obično dječačko igranje.” most important thing is that this is actually a boy playing games.”Igor JuriÊ Igor JuriÊhttp://xdconcept.com
 10. 10. Veljko KukuljigraË s druge strane igre / player on the other side of the gameTema: Zašto nastavnici ne Subject: Why Teacherssmiju ocjenjivati uËenike? Shouldn’t Give Grades toNekad su se društvene promjene dogaale Students?jednom u nekoliko generacija i nije bilo potrebe Before the social changes occurred onceza veÊim promjenama sustava obrazovanja. No in several generations, and there was nodanašnje internet, facebook, twitter generacije need for major changes in the educationaldobivaju u školi nešto što je u velikom system. But today’s internet, facebook, twitterraskoraku s onim što im se nudi izvan školskih generations are educated in disproportion toklupa. Bar još jedna društvena promjena what they are offered outside the clasroom.oËekuje ih kad te klupe napuste. Veljko Kukulj Once they finish education at least at leastu to se uvjerio još kad je spoznao kako je igra one social change is waiting for them. Veljkou osnovi stanje uma. To je bila i motivacija za Kukulj was convinced when he realized thatizradu raËunalnih igara kroz koje Êe školarci the game is basically a state of mind. That wasuËiti. Nakon prve kultne hrvatske raËunalne igre the motivation for the creation of computerSraz u izradi njegove tvrtke 32 bita uslijedila games through which pupils learn. After theje SunËica. Bila je to prva obrazovna igra na first cult Croatian computer game Sraz, in thehrvatskom tržištu, namijenjena za djecu od development of his company 32-bit cameËetiri do osam godina. Pokriva sve od slova i SunÊica. The first educational game on thebrojeva do svemira i EU. U Hrvatskoj je prodana Croatian market, designed for children agedu oko 100.000 primjeraka. Ona je i bila temelj four to eight years. It covers all - the letters andnjegovog sudjelovanja u izradi i testiranju numbers, the universe and the EU. In Croatiaprograma nastave informatike u osnovnim SunÊica was sold in about 100,000 copies. Theškolama. Koproducent je animiranog filma game is also the foundation of his participationo Nikoli Tesli, dobitnik Comenius EduMeda in the development and testing of computerMedallie (GPI, Berlin, 2009). Autor je Geaniuma, science curriculum in elementary schools.sustava za interaktivnu kronološku vizualizaciju. Kukulj was co-producer of the animated film about Nikola Tesla, the winner of the ComeniusU svojih 18 minuta TEDxZG govora pokušat Êe EduMeda Medallie (GPI, Berlin, 2009). He is theodgovoriti na vruÊa obrazovna pitanja: kako author of Geanium - chronological system formotivirati i uËenika i uËitelja, kako napraviti interactive visualization.sustav koji omoguÊuje individualni razvoj iistovremeno ima univerzalne standarde, kako In his 18 minute speech at TEDxZG he’ll tryukloniti obrazovanje koje je samo sebi svrha i to answer the hot educational issues: how toistovremeno sprijeËiti stvaranje fah-idiota. motivate students and teachers, how to create a system that allows individual development and at the same time universal standards, how to remove the education that is it’s own purposehttp://www.32bita.hr | http://geanium.com and also to prevent the creation of employers with no individuality.
 11. 11. Boris LjubiËiÊdizajner tragaË / designer in questTema: Volim kvadrat & krug Subject: Love Square & CircleKad usred Kenije vidite mladiÊa odjevenog When you see a young man in the midst ofu majicu s kockicama, lako je zakljuËiti kako Kenya, dressed in a shirt with a dices, it is easyje Boris LjubiËiÊ uspio u neËemu što se na to conclude that Boris LjubiËiÊ succeeded inpoËetku Ëinilo donkihotovskim poslom. Autor what initially seemed Don Quijote’s work. Authordvaju izmjeniËnih kvadrata popularno nazvanih of two alternating squares popularly calledkockicama, kreirao je hrvatski vizualni identitet cubes, created Croatian visual identity that’sprepoznat u svijetu. recognized in the world.Ovaj potvreni istraživaË na polju vizualnih This confirmed researcher in the field ofkomunikacija i dizajna izlaže godišnje na šest visual communications and design, exposesnacjenjenijih žiriranih izložbi, a njegovi se radovi annually in six most appreciated exhibitionsobjavljuju u posebnim svjetskim izdanjima, and his works are published in world famousgodišnjacima i Ëasopisima koji odreuju special editions, almanacs and magazines thatpovijest dizajna u svijetu. determine the history of design in the world.Godine 2002. pokrenuo je inicijativu za In 2002. LjubiËiÊ launched an initiative to shapeoblikovanje našeg kontinenta EUROPA 2020. our continent - EUROPE 2020. His STUDIONjegov je STUDIO INTERNATIONAL u Zagrebu INTERNATIONAL in Zagreb doesn’t carry thei ne nosi uobiËajeno ime vlasnika i dizajnera. usual and commonly used name of the ownerOd 2003. do 2005. predsjednik je Hrvatskog and designer. Since 2003. until 2005. he wasdruštva dizajnera. Pokrenuo je osnivanje president of the Croatian Society of Designers.Hrvatskog dizajn centra. Nositelj je više od 100 He initiated the establishment of the Croatiannagrada i priznanja, uglavnom meunarodnih. Design Center. Is Holder of more than 100U 2010. godini jedan je od petorice Ëlanova awards and recognitions, mainly international.žirija najveÊeg svjetskog natjeËaja za Logo za In 2010. he is one of the five jury members ofprofesionalce i studente, www.hiiibrand.com. the world’s largest competition for Logo for professionals and students, www.hiiibrand.com.“Na TEDxZagrebu govorit ću o provokativnimporukama - sloganima na T-shirtu, izazovnim “At TEDxZagreb I will speak about theplakatima i, naravno, povijesnom i suvremenom provocative messages - slogans on T-shirts,obilježju dizajna Hrvatske. Mnogi primjeri za to provocative posters and, of course, historicalnisu nikad ranije objavljeni niti vieni. Otkrio bih and contemporary Croatian design character.samo toliko “ Many examples of this have not been previously published or seen. That’s all I’m revealing”Boris LjubiËiÊ Boris LjubiËiÊhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Boris_LjubiËiÊ
 12. 12. Milenko MilinkoviÊgraditelj Sunca / builder of the SunTema: Održive zgrade Subject: Sustainable buildingsMilenko MilinkoviÊ živi u svom snu, u solarnoj Milenko MilinkoviÊ lives in his dream, in a solarkuÊi oblika polulopte promjera 18,5 metara. house shaped hemisphere diameter 18.5Konvencionalne zgrade svojim oblikom i meters. Conventional buildings in their form andizradom troše oko 40 posto svjetske energije, production are spending about 40 percent ofstoga predlaže bolje rješenje. Koncept održivih global energy, therefore, he proposes a betterzgrada Ëiji je glavni izvor energije Sunce solution. The concept of sustainable buildingsMilinkoviÊ Êe predstaviti na TEDxZagrebu. whose main source is solar energy MilinkoviÊ will represent at TEDxZagreb.U graditeljstvu je vrijeme za brža, jeftinija iekološki prihvatljivija rješenja. Materijal koji se It’s time for faster, cheaper and environmentallyu svijetu koristi za izradu skulptura i brodova, more acceptable solutions. The materialMilinkoviÊ je poËeo koristiti u gradnji skladišta, provided in the world for making sculpturesškolskih dvorana i svoje kuÊe. RijeË je o and ships, Milinkovic began to use in theferocementu, slojevima žiËane mreže spojene construction of warehouses, school halls and hiscementnom smjesom, koji je otpornan na sve home. It’s ferrocement, layers of wire attachedvanjske utjecaje, ima vijek trajanja duži od 200 with a mixture of cement, which is resistablegodina, jeftiniji je od konvencionalne gradnje, a to all external influences, has lifetime longertakav krov nad glavom svom stanaru donosi Ëak than 200 years, it’s cheaper than conventional50 posto jeftinije grijanje i hlaenje. construction. Such a roof over tenant’s head delivers up to 50 percent less expensive“Vrijeme je da prestamo graditi kockaste zgrade heating and cooling.- priroda ne poznaje kockaste oblike, samozaobljene, jeste li ikad vidjeli kockaste ženske “It is time to stop building cubical buildingsgrudi?” - Nature knows no cube-square forms but a rounded once, have you ever seen a cubicalMilenko MilinkoviÊ female breasts?” Milenko MilinkoviÊhttp://www.milinkovicco.com
 13. 13. Tina Lee Odinsky-Zeclovkinja skrivenih potencijala / huntress of hidden potentialSubject: Space matters Subject: Space mattersTina Lee Odinsky-Zec marketinška je Tina Lee Odinsky-Zec is a marketingprofesionalka s više od 15 godina iskustva. professional with over 15 years of experience.PredavaÊica je na ZagrebaËkoj školi ekonomije She’s lecturer at the Zagreb School ofi menedžmenta, a u AmeriËkom društvu malih Economics and Management and was electedpoduzeÊa i poduzetništva (USASBE) izabrana vice-chairman of a group of special interestje za potpredsjednicu skupine od posebnog to social entrepreneurship in the Americaninteresa za socijalno poduzetništvo. Radila je society of small business and entrepreneurshipna mnogim marketinškim projektima, poput (USASBE). Has worked on many marketingSvjetskih sveuËilišnih igara, Harlemskog hokeja projects such as the World University Games,te dogaajima kao što je Otvoreno prvenstvo Ice Hockey in Harlem and events like the U.S.SAD-a u golfu. Open golf championship.U svojoj školi potiÊe mobilnost nastavnog At her school she encourages the mobility ofosoblja i studenata, kako bi se stvorilo teaching staff and students in order to create araznoliko i poticajno okruženje za cjeloživotno diverse and inclusive environment for lifelonguËenje. U predavaonici dosljedno koristi learning. She consistently uses technology intehnologiju i WebCT alate za poboljšanje the classroom and WebCT tools to enhanceodnosa i komunikacije meu studentima. relations and communications among students. Mentorica je studentima s podruËja marketinga, Mentor students in the areas of marketing,poduzetništva i razvoja karijere. entrepreneurship and career development.Govorom na temu prostorna pitanja širit Êe The space matters talk will spread ideas forideje za oslobaanje prostora unutar nas i oko liberating the spaces in and around us tonas, skrivenih moguÊnosti u ljudima i mjestima. unleash the hidden potential in people andRasprava Êe se usredotoËiti na percepciju places. The discussion will center aroundprostora i važnosti gradnje na mjestima perceptions of space and the importancedostupnim u našem okruženju. Tina Lee of building on the capacities present in ourOdinsky-Zec pozvat Êe sudionike da zamisle surroundings. Tina Lee Odinsky-Zec  will inviteprostore u prosjeËnom zagrebaËkom susjedstvu audience members to reimagine spaces in ankako bi uvježbavala njihov “radar moguÊnosti”. average Zagreb neighborhood to exercise their “possiblity radar”.http://ideaswithwheels.blogspot.com | http://www.zsem.hr
 14. 14. Davor Pavunanesvakidašnji fiziËar s vizijom / unusual physicist with visionTema: Ah, ljubav Subject: Ah, LoveOdakle poËeti, pitao bi se svatko tko naie Where to start, anyone would ask whenna CV Davora Pavune i treba ga sažeti confronted with Davor Pavuna CV and shouldu nekoliko reËenica. Je li dobar poËetak summarized it in a few sentences. Is it gooddoktorat u Engleskoj, djelovanje u francuskom to start with doctorate in England, workingNacionalnom centru za znanstvena istraživanja in the French National Center for Scientificili bi trebalo poËeti od sadašnjih suradnji u Researches, or to start from the presentstruËnim timovima za znanost i energetiku work in a professional teams for scienceSAD-a i u projektima u Kini? A dovoljno govore and energy in U.S. or his projects in China?i više od 150 znanstvenih radova, udžbenik More than 150 scientific papers, a textbooko supravodljivosti, predsjedanje brojnim on superconductivity, chairing conferences,kongresima, predavanja na Politehnikumu u lectures at the School of Polytechnics inLausanni. Lausanne, speak enough.Premda u Švicarskoj živi skoro 25 godina, Although he’s been living in Switzerland forPavuna aktivno djeluje na ostvarenju bolje twenty five years, Pavuna actively worksHrvatske, radosne zemlje znanja, okrenute to achieve better Croatia, joyful country ofekologiji i novim izvorima energije. Konformisti knowledge oriented to environment and newga u tom kontekstu nazivaju i utopistom. On energy sources. Conformists in this context callje mišljenja da bi nacijama trebali upravljati him Utopian. Esspecially when they hear hisiskusni fiziËari jer su svojim radom predani istini opinion on that the nations should be managedi razumiju odnose višeg stupnja, koji su danas by the physicists for their work is dedicated tovažni u planetarnoj civilizaciji. the truth an for their understanding a higher degree of colerations that are now essential inKako ovaj znalac-vizionar, fiziËar, glazbenik planetary civilization.i poliglot nije stereotipan znanstvenik, zanaslov svojeg predavanja izabrao je izazov As this connoisseur visionary, a physicist,univerzalnog jezika: Ah, Ljubav! polyglot and musician is not a stereotypical scientist for the title of his lecture he has chosen“Svojih 18 minuta podijelit Êu s TED-ovcima the challenge of universal language: Ah, Love!u iskrenoj komunikaciji koju tekstom ne moguprenijeti: kako to Ëudo postojanja (su)OSJE∆AM “In my 18 minutes I will share with TED-fansi živim - gordo i strasno, u ljubavi - ovdje i sad!” the honest communication that text can not convey: that this miracle of existence I feel andDavor Pavuna live - proudly and passionately, in love - here and now!” Davor Pavunahttp://cream.epfl.ch/page37740.html | http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8962
 15. 15. Staša PuškariÊprofesor s vizijom / professor with a missionTema: Subject: GEA@275 CarbonGEA@275 uklanjanje ugljika RemovalStaša PuškariÊ profesor je znanosti o okolišu Staša PuškariÊ is a professor of environmentalna AmeriËkoj visokoj školi za menadžment sciences at the American College ofi tehnologiju u Dubrovniku. No odavno se Management and Technology in Dubrovnik.okolišom ne bavi samo u predavaonici. Jedno But for a long time he’s been involved inod podruËja njegova djelovanja jest zaštita environment outside of classroom. One area ofprirode kompostiranjem, ali u znanstvenim i his activities is the protection of nature throughmedijskim krugovima zaokupljenim globalnim composting, but in academic and media circleszatopljenjem, PuškariÊa se spominje u concerned with global warming, PuškariÊ iskontekstu projekta GEA@275. mentioned in the context of the GEA@275.Ideja je da se uz pomoÊ malih koliËina željeza The idea is that with the help of small amountspotakne stvaranje organskih nakupina, of iron we can stimulate the creation of organictakozvanog morskog snijega, koje privlaËe accumulations, the so-called marine snow,bakterije i cijanobakterije - gutaËe ugljika. which attracts bacteria and cyanobacteria -Kemikalije i ugljik pali bi  zajedno s morskim carbon eaters. Chemicals and carbon would fallsnijegom na dno oceana i tako bi postali dio together with marine snow at the bottom of theprirodnog geološkog ciklusa ugljika. PuškariÊ ocean and thus become a natural part of thetvrdi kako bi se na taj naËin u vremenu kraÊem geological carbon cycle. Puškarić claims thatod godine dana mogla  ukloniti godišnja emisija  in a time shorter than one year this procedureštetnog ugljiËnog dioksida. could eliminate annual emissions of harmful carbon dioxide.GEA@275 protokol uklanjanja atmosferskogugljika veÊ je patentiran i trenutaËno jedini u GEA@275 protocol to remove atmosphericsvijetu može zbrinuti emisiju CO2 u prirodne carbon has already been patented and isgeološke rezervoare. Testovi u laboratoriju i u currently the only one in the world that canstvarnim morskim uvjetima pokazali su da nema dispose CO2 in natural geological reservoirs.znaËajnog negativnog utjecaja na prirodu. Tests in the laboratory and in actual sea conditions showed no significant adverse“Ovo je jedan od sigurnih naËina rješavanja impact on nature.emisija CO2 a razvio sam ga kako bih kupiovrijeme. No ako zaista želimo spasiti planet, “This is one of the safe ways to solve the CO2moramo učiniti nešto drugo, prije svega emissions and I’ve developed it to buy us time.promijeniti sebe.” But if you really want to save the planet, we need to do something else, first of all changeStaša PuškariÊ ourselves. “ Staša PuškariÊhttp://www.clivus-era.com | http://www.acmt.hr
 16. 16. Marko RakarmraËni komunikacijski struËnjak / dark communication specialistTema: E-predsjednik Subject: E-presidentU svojoj karijeri Marko Rakar bavio se mnogim In his career, Marko Rakar dealt with the manyi Ëesto dijametralno suprotnim poslovima, od and often diametrically opposed activities, fromprogramiranja i grafiËke industrije do high tech programming and graphics industry to highkomunikacije i društvenih mreža. OsnivaË je i tech communication and social networks. HeËlan nekolicine hrvatskih udruga za promicanje is a founder and member of several Croatianweb poduzetništva i interneta opÊenito, Ëlan associations for the advancement of webje svjetske i europske udruge meunarodnih entrepreneurship and the Internet in general,politiËkih konzultanata. Iza sebe ima niz a member of the European and the worldpolitiËkih kampanja, stotine napisanih Ëlanaka. international association of political consultants. He has done a number of political campaigns,U široj javnosti poznat je po svom mraËnom and written hundreds of articles.blogu, politiËkom kolaborativnom blogupollitika.com, te nagradi “Top 10 who are To the general public Rakar is known for hischanging the world of politics on the internet” dark blog, political collaborative blog pollitika.koju mu je prošle godine dodijelio World com, and the award “Top 10 who are changingeDemocracy forum. Posljednje, ali ne i najmanje the world of politics on the internet” awardedbitno: jedini je hrvatski Ëlan TED-a. last year from the World eDemocracy Forum. Last but not least important, he is the onlyMarko Rakar jedan je od onih koji su vodili Croatian member of TED.predsjedniËku kampanju Ive JosipoviÊa,a kako kažu mediji, ujedno je “arhitekt” Marko Rakar is one of the people who runkoncepta e-predsjednik koji se trenutno nalazi Ivo Josipovic’s presidential campaign, andna Ëekanju. Koji su problemi (ali i prilike) s the media called him the “architect” of thekojima se suoËavaju vladari 21. stoljeÊa i kako e-president concept, who is currently on hold.bi vlast mogla (i trebala) izgledati, možete What are the problems (and opportunities)saznati tijekom njegovoga predavanja. A sam faced by the rulers of the twenty-first centurysadržaj ponudit Êe i neke od moguÊih razloga and how government could (and should) lookzašto ovaj projekt trenutaËno stoji. like, you can learn during his lecture. He will also provide you with some of the possible reasons why project of the e-president currently awaits.http://mrak.org | http://pollitika.com
 17. 17. Nebojša StanojeviÊsvemirski putnik / space travellerTema: Svemir 2.0 Subject: Space 2.0Uz to što Êe ostvariti djeËaËke snove, dvojica Even though it’s a childhood dream comingsvjetskih putnika imaju mnogo ozbiljniju true, two world travelers have a much morenamjeru, svojim svemirskim letom razbiti serious intent with their space flight and thatpredrasude. Jedna od njih je da su takvi letovi is to break the prejudices. One of them is thatrezervirani za uvježbane vojne osobe, robote such flights are reserved for trained militaryili Ëimpanze, s ciljem otkrivanja ima li života u personnel, robots, or chimpanzees, with thesvemiru ili gdje prije ubosti zastavu. aim of discovering whether there is life in the universe or where to put the flag.Miroslav Ambruš Kiš i Nebojša StanojeviÊnominirani su da sljedeÊe godine u letjelici Miroslav Ambruš-Kiš and Nebojša StanojevićInterorbital Systemsa budu prvi svemirski putnici were nominated to be the first space travellersu jednom privatnom svemirskom letu. Proletjet in a private space flight the following year inÊe devet orbita i prizemljiti nakon 12 sati. Interorbital Systems spacecraft. They will fly over nine orbits for 12 hours.Nebojša StanojeviÊ je nezavisni TV producent,filmaš, socijalni motivator i voa tima “Sinergy Nebojša StanojeviÊ is an independent TVMoon”. Sebe naziva psihonautom, a veÊ je producer, filmmaker, social motivator andmnogo puta išao tamo gdje nije nitko prije team leader “Sinergy Moon.” Calls himselfnjega. Snimio je dokumentarni film i producirao psychonaut, has already gone many timesinauguraciju Nelsona Mandele, predsjednika where no one went before him. He producedJužnoafriËke Republike. Producirao je i režirao and made a documentary on inauguration“World Festival Of Sacred Music = HH Dalai of South Africa president Nelson Mandela.Lama” , Cape Town, ‘99. i Bangalore, 2000. He produced and directed “World Festivalgodine. Prvi je državljanin Bosne i Hercegovine Of Sacred Music = HH Dalai Lama” , Capekoji je jedrenjakom oplovio svijet. Town, South Africa ‘99 and Bangalore, India, in 2000. He is also a first citizen of Bosnia and“VeÊina ljudi odlazi u krevet kako bi sanjali... Herzegovina that sailed around the world.rijetki se dižu iz kreveta kako bi živjeli svojesnove...” “Most people go to bed to dream.. Only few get up from bed to live their dreams...”Nebojša StanojeviÊ Nebojša StanojeviÊhttp://www.SynergyMoon.org | http://www.HumanSynergyProject.com
 18. 18. Hrvoje Marko Vitturipedagog i instruktor integracije tijela i pokreta/ instructor of the integration of body and movementTema: Kako koraci unazad Subject: How Steps Backwardmogu biti poËetak kretanja Could be a Start of Goingnaprijed? Forward?»injenica je da vlada kult izvanjskog  pristupa It’s a known fact that the cult of the outsidetijelu. FiziËki izgled  kao dio našeg imidža approach to the body, rules. Physicalpostao je imperativ, a pritom se zanemaruje appearance as part of our image has becomeljudska nutrina. Ta podijeljenost i težnja da se an imperative, neglecting the human beingprije svega bude uspješan, umjesto cjelovit, in the process. This fragmentation and adovodi do opadanja kvalitete života. tendency to primarily be successful, rather than integrated, leads to a decline in quality of life.Usklaivanje  tijela i uma osvještavanjem otvaranove spoznaje o tome kako uËimo i kako se Synchronizing mind and body by raisingfunkcionalno organiziramo. To omoguÊava of consciousness, opens up new insightsdoživljaj tijela kao cjeline i integraciju s ostalim about how to learn and how to be functionallydijelovima našega biÊa, što je ujedno i nit vodilja organized. This allows the experience of theFeldenkrais metode i životni poziv Hrvoja Marka body as a whole, and integration with otherVitturija. parts of our being, which is the guiding principle in Feldenkrais method and life’s calling forKao viši fizioterapeut svoja prva radna iskustva Hrvoje Marko Vitturi.stjecao je na poËetku 90-ih u zagrebaËkomZavodu za zaštitu djece s motornim smetnjama. As a senior physiotherapist his first workingOtišao je zatim u Graz gdje je 14 godina experience acquired in the early 90s atizuËavao holistiËku pedagogiju tijela i pokreta the Zagreb Institute for children with motor(Feldenkrais metodu, Alexander tehniku, Bones problems. He went to Graz, and devotedfor life-Movement Intelligence), analitiËku 14 years to the study of holistic pedagogybiomehaniku te prošao razne terapeutske and body movement (Feldenkrais method,teÊajeve (s naglaskom na neurofiziologiju).  Alexander technique, Bones for Life-MovementRadio je u austrijskoj državnoj klinici Intelligence), analytical biomechanics, and(Landesnervenklinik “Sigmund Freud”) gdje various therapeutic classes (with an emphasisje holistiËku pedagogiju tijela i pokreta uveo u on neurophysiology).svakodnevnu terapijsku praksu. U Zagreb se He has worked in the Austrian state clinicvraÊa 2007.g. i osniva Integritas vitae d.o.o. - (Landesnervenklinik “Sigmund Freud”) where hetvrtku za poboljšanje kvalitete života. introduced holistic pedagogy of the body and movement in everyday therapeutic practice. Returns to Zagreb in 2007 and establishes Integritas vitae Ltd. - the company to improve quality of life.http://feldenkrais.hr
 19. 19. Mladen Vukmirzaštitnik, medijator, gurman / protector, mediator, gourmetTema: Wartburgom na Oxford Tema: Wartburgom na OxfordNekadašnji rock kritiËar kultnog studentskog A former rock critic for the student magazinelista Polet umjesto kritike izabrao je zaštitu Polet, that has u cult status, instead of critisizingautorskih prava rockera. Šire gledano he has chosen to protect copyrights of rockspecijalizirao se za zaštitu svih oblika musicians. In big picture that means he hasintelektualnog vlasništva. specialized in the protection of all forms of intellectual property.Još 1989. godine stekao je diplomu magistraintelektualnog vlasništva na fakultetu Franklin In 1989. he earned his master’s degree inPierce Law Center, Concord, NH, SAD. Nakon intellectual property in the Franklin Piercetoga, radio je za odvjetniËko društvo Fenwick Law Center University, Concord, NH, USA.& West u Kaliforniji te za talijansko odvjetniËko After that, he worked for a law firm Fenwickdruštvo Pavia e Ansaldo u Milanu. Dvije godine & West in California and the Italian law firmkasnije osnovao je odvjetniËko društvo Vukmir Pavia e Ansaldo in Milan. Two years later hei suradnici, a ubrzo je postao savjetnikom founded the law firm Vukmir and associates,Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. and soon became a counselor of the StateUslijedilo je savjetovanje Vlade, Svjetske banke, Intellectual Property Office. He was advisor forEuropske komisije (program CARDS 2002, the Government, the World Bank, Europeanprisjednik, IPA 2008) i Svjetske organizacije za Commission (CARDS 2002, assessor, IPAintelektualno vlasništvo. 2008) and the World Intellectual Property Organization.Proces poimanja vlasništva nematerijalnihdobara prije svega bi trebalo biti društveno The process of understanding the ownership ofpitanje tvrdi Vukmir, a tome Êe i posvetiti svojih intangible assets should be primarily a social18 minuta. Možda se stvori i prostor za prirodu issue Vukmir emphasizes, and he’ll dedicate histe kulturu hrane i vina, kojima je ovaj ustrajni 18 minutes to this subject. There may be also azaštitnik IV-a, takoer zaokupljen. space for nature and culture of food and wine with which is, this persistent patron of intelectual“Nema izlaza iz tranzicijskog mlina bez toga property, also preoccupied.da se društveno blagostanje poËne stvaratikoristeÊi nematerijalna dobra stvorena “There is no exit from the transition mill withoutkreativnošÊu.” creating social welfare on intangible goods made by creativity.”Mladen Vukmir Mladen Vukmir
 20. 20. Jeff Widmanmrežni Ëarobnjak / network wizardTema: Ne poznajete Ivana Subject: You don’t Know JohnJeff Widman je poduzetnik u marketingu i Jeff Widman is entrepreneur in marketing andoglašavanju. On je i bloger, networker, struËnjak advertising. He’s also a blogger, a networker,za kreiranje facebook stranica za obožavatelje i a facebook fan page expert and adventurer.pustolov. Živi u Washingtonu, radi u svojoj tvrtki He lives in Washington and currently runsBrandGlue.com a njegovi su klijenti Microsoft, BrandGlue.com and his clients are Microsoft,Intel, Reddit, Kiva, David Allen (# GTD) itd. On Intel, Reddit, Kiva, David Allen (#GTD), etc.im pomaže da se putem facebooka oglašavaju He helps them to market more effectively onuËinkovitije. facebook.Prethodno je radio u TechCrunchu, a bio je i Previously, he worked at TechCrunch andsamostalni bloger na VentureBeatu. ZahvaljujuÊi was a freelance blogger at VentureBeat.svojim vještinama u raËunalnoj tehnologiji i Thanks to his skills in computer technologykomunikaciji, može raditi bilo gdje u svijetu, a and communication he can work anywhere ini ljudi iz cijeloga svijeta mogu raditi za njega. the world and people from the world can workNajbolji primjer za to bio je kad je radio u for him. The best example was when he hiredTechCrunchu i kad je na njegovom radnom a team of people in India and Bulgaria andmjestu zapravo radio tim izvan tvrtke sastavljen completely outsourced his job when he wasod ljudi koji žive u Indiji i Bugarskoj. working at TechCrunch.U svojih 18 minuta Widman Êe govoriti o In his 18 minutes Widmann will talk aboutumrežavanju. Veliki networkeri ne poËinju networking. Great networkers don’t start with as velikim mrežama. U svoju mrežu biraju huge network instead they are more selectivenekolicinu talentiranih i vrlo radinih ljudi. towards talented people who work hard. TheyNakon toga procjenjuju sposobnosti i potrebe accurately assess the abilities of their network.te društvene mreže. Netko ima probleme, Someone has a problem, the other one candrugi ih može riješiti, ali obiËno ne znaju solve it, but usually they don’t know aboutjedan za drugoga. Tada nastupa networker ili each other. That’s when networker steps in andumrežavatelj i povezuje ih. connects them.“Ako želite saznati više o izgradnji pravih “If you want to learn about building genuineodnosa i povjerenja, ne očekujte da ćete to relationships and trust don’t expect to find thempronaći na događajima ili konferencijama za at networking events or conferences. Go toumrežavanje. Idite u dom za starije i nemoćne! “ nursing homes!”Jeff Widman Jeff Widmanwww.jeffwidman.com / http://brandglue.com
 21. 21. Bilješke / Notes
 22. 22. Bilješke / Notes
 23. 23. IzvoaËi iprezentacije/ Performersand presenters
 24. 24. Ivana DrËecsoftverašica za izazove / softwaress for challengesTema: REFIT Software Subject: REFIT SoftwareIvana DrËec prava je istraživaÊica. Više od Ivana DrËec is a real explorer. She spent moregodinu dana provela je u istraživanju potreba than a year in research of the repair shipyardremontnog brodogradilišta. Rezultat je needs. The result is an award-winning ITnagraivano informatiËko rješenje REFIT+. solution REFIT+.REFIT+ prati poslovanje brodogradilišta i REFIT+ monitors operations of the shipyardjedno je od prvih programskih rješenja nove and is one of the first next-generation softwaregeneracije u svijetu, napravljeno po mjeri solutions in the world, made to fit shipyardsposlovanja brodogradilišta. To nije pasivna business. It is not a passive application foraplikacija za unošenje podataka, veÊ software entering data, but software that has become ankoji preuzima ulogu aktivnog sudionika u active participant in the business. Employeesposlovanju tvrtke. Djelatnici rade svoj posao do their work without losing time on data entry,bez toga da gube vrijeme na unos podataka, and the system gives “overall picture” that isa sustav slaže “opÊu sliku” koja ide na uvid going for review management of the company.menedžmentu tvrtke. Ivana DrËec is a director of a company Cyclops.Ivana DrËec direktorica je tvrtke Cyclops koja She already won several international awardsiza sebe ima veÊ nekoliko meunarodnih for innovative software solutions. The latestnagrada za inovacijska programska rješenja. recognition came from the fair in Taiwan, wherePosljednje priznanje stiglo je sa sajma u Tajvanu she presented among 2000 exhibitors.gdje je bilo Ëak 2000 izlagaËa.http://www.cyclops.hr
 25. 25. Ivan MaliÊinteraktivni menedžer / interactive managerTema: Geanium Subject: GeaniumInteraktivna kronološka vizualizacija svojevrsni Interactive chronological visualization is sortje mozaik, sastavljen od djeliÊa koje bi inaÊe of a mosaic composed of particles that wouldtražili u raznim povijesnim knjigama, arhivima, otherwise be searched in a variety of historicalinternetskim tražilicama i tako izgubili ono što books, archives, Internet search engines and sonam je svima najvažnije - vrijeme. To ne znaËi lose what is most important to most of us - time.da ga svejedno neÊete izgubiti jednom kad This doesn’t mean you wont lose it anyway onceuete u Ëudesni svijet Geaniuma. you’ve entered in the magical Geanium world.Spajanje povijesnih atlasa i karata s Joining historical atlases and maps withvremenskom lentom samo je jedna od timelines is only one possibility of Geanium.moguÊnosti sustava Geanium. Povijesni Historical events with this interactivedogaaji tom interaktivnom konološkom chronological visualization have a newvizualizacijom dobivaju novu dimenziju, mogu dimension, they can be analyzed as much asanalizirani koliko god korisnik želi. Od grae, desired. From data, statistics, video material tostatistiËkih podataka, video materijala do the, for example, a historical conflict presentedprimjerice povijesnog sukoba istovremeno from the perspective of both confronted sides.prikazanog iz perspektive sukobljenih strana. All the features of this method remain to beTek Êe se otkriti koje su sve moguÊnosti ove explored.metode. Ivan MaliÊ graduated electrical engineeringIvan MaliÊ završio je Fakultet elektrotehnike i at the University of Zagreb. His career begunraËunarstva u Zagrebu. 1999. zaposlio se u in 1999. at Ericsson, then later he worked toEricssonu, zatim je radio na razvoju softvera develop software for the Financial Agency andza Financijsku agenciju i vladin sektor. Protekle the government sector. The past four yearsËetiri godine radi u MSAN grupi, najveÊem he’s been working in the MSAN group, thehrvatskom i regionalnom ICT distributeru largest Croatian and regional ICT distributori integratoru sustava, kao Ëlan Uprave i and systems integrator, as a member of theNadzornog odbora. Management Board and the Supervisory Board.http://www.geanium.com
 26. 26. Matej MeštroviÊ i Orient ExprestoenergiËni trio / energetic trioTema: Gledaj glazbu Subject: See musicGlazba lijeÊi, potiÊe kreativnost, nadahnjuje. Music heals, encourages creativity, inspires.Pogotovo kad slušate Mateja MeštroviÊa, Especially when listening to Matej MeštroviÊ,Kristinu BjelopavloviÊ i Bornu Šercara. Kristina BjelopavloviÊ and Borna Šercar.Projekt Orient Expresto spoj je etna i Project Orient Expresto is a combinationklasiËne glazbe. Pijanist i skladatelj Matej of ethno and classical music. Pianist andMeštroviÊ izvest Êe tri skladbe zajedno s composer Matej MeštroviÊ will perform threevrsnom pijanisticom Kristinom BjelopavloviÊ songs together with a skillful pianist Kristinai udaraljkašem Bornom Šercarom. Orient BjelopavloviÊ and percussionists Borna Šercar.Expresto nastao je prije godinu dana i dosad Orient Expresto was created a year ago andsu svi nastupi ovoga glazbenog trija završavali so far all the performances of the musical trioovacijama publike. ended with ovations.Otkako je 1988. godine izveo glazbenu Ever since in 1988. when he performed thepodlogu za ciklus nijemih filmova Bustera background music for the cycle of silent moviesKeatona, pijanist Matej MeštroviÊ temelji  svoj with Buster Keaton, pianist Matej MeštroviÊskladateljski rad na interpretaciji vizualnog. based his composing on visual interpretation.Tako je 2004. snimio autorski CD pod naslovom Thus, in 2004. he recorded a CD titled “Sounds“Zvuci Velebita” koji je uz Ëasopis “National of Velebit” that the magazine “NationalGeographic” distribuiran u nakladi od 45.000 Geographic” distributed to a circulation ofprimjeraka, a fotografije Ive Pervana utkane u 45,000 copies. The photographs by Ivo Pervanfotomonografiju ‘Hercegovina - zemlja svjetlosti’ woven into photo-monograph “Herzegovinabile su inspiracija za istoimenu skladbu. - the land of light ‘were the inspiration for the eponymous song.http://feldenkrais.hr
 27. 27. Tomislav RibiËiÊraËunalni entuzijast / computer enthusiastTema: Peek and Poke Subject: Peek & PokeZa povijest kratku samo pola stoljeÊa nitko ne For a brief history, only a half century long, nobi pomislio da ima dovoljno grae za otvaranje one would think that there is enough materialmuzeja. RijeËki ljubitelji raËunala dokazali su da to open a museum. Computer enthusiasts fromje to samo predrasuda. Rijeka have proven that it’s just prejudice.Jedinstven u ovom dijelu Europe muzej starih Unique in this part of Europe museum ofraËunala i informatiËke tehnologije Peek and old computers and information technologyPoke ima više od 1000 izložbenih primjeraka. Peek and Poke has more than 1,000 exhibitNastao je iz želje nekoliko rijeËkih entuzijasta, items. It originated from the desire of severalmeu kojima i Tomislava RibiËiÊa, da se mladim enthusiasts, including Tomislav Ribičić, so thatraËunalnim aspirantima omoguÊi kratka šetnja young aspirants are able to take a stroll downkroz povijest raËunala. computer history.Na tom satu iz povijesti, ali i informatike, može At this school hour in history, and also inse vidjeti Appleov prvi prijenosni Macintosh, computer science, they can see Apple’s firstmodel Amige na kojem je radio i Andy Warhol, portable Macintosh, Amiga model on whichprvi kalkulator koji nije imao ekran pa su Andy Warhol worked, the first calculator thatse rezultati ispisivali na traci. Plan Udruge had no screen, so the results were printed.Calculus, okupljene u Peek and Pokeu, jest Calculus Association gathered in the Peek andopremanje uËionica Apple iMac raËunalima Poke has a plan of equipping classrooms withi održavanje raznih predavanja. No svoje Apple iMac computers and present variousaktivnosti usmjeravaju i na organiziranje lectures. But their activities are also directed atkoncerata, proslave u sklopu Gagarinovih noÊi i organizing concerts, festivities in the Gagarin’sdrugih zanimljivih dogaaja. nights and other interesting events.http://www.peekpoke.hr
 28. 28. Ivana Žiljak StanimiroviÊËuvarica originala / keeper of the originalTema: Tajni kod Subject: The secret codeKako na šarenoj svilenoj marami sakriti poruku How can someone hide a message visible invidljivu infracrvenim svjetlom? Ivana Žiljak infrared light on a colorful silk scarve? IvanaStanimiroviÊ zna odgovor. Žiljak StanimiroviÊ knows the answer.INFRAREDESIGN originalno je rješenje za INFRAREDESIGN is original solution forzaštitu od plagijata korištenjem UV i infracrvenih protection against plagiarism by using UVboja tiskom dvostruke slike s neograniËenim and infrared color printing double images withbrojem tonova. Prva slika se vidi samo na unlimited number of tones. The first image isdnevnom svjetlu, a druga infracrvenim svjetlom. seen only in daylight, and the second withNe može se krivotvoriti, a dvostruku, kodiranu infrared light. You can not forge it and a double,poruku, znaju samo dizajner i naruËitelj. encrypted message, know only the designerVažnost ovoga rješenja potkrepljuje Ëinjenica and the client. The importance of this solutionda vrijednost industrije plagijata doseže 10% reinforces the fact that the value of plagiarismsvjetske ekonomije. industry reaches 10% of the world economy.Dr.sc. Ivana Žiljak StanimiroviÊ, diplomirala je Ph.D. Ivana Žiljak StanimiroviÊ, graduatedna Studiju dizajna i docent je na GrafiËkom Design Study at the Faculty of architecture andfakultetu SveuËilišta u Zagrebu. Za izum is a professor at the Faculty of Graphic Arts,INFRAREDESIGN zajedno sa suradnicima University of Zagreb. For INFRAREDESIGNosvojila je 25 nagrada. invention together with colleagues Ivana won 25 awards.http://bib.irb.hr
 29. 29. Bilješke / Notes
 30. 30. Organizatori TEDxZagreba/ TEDxZagreb Organizers Kuratori / Curators Programski odbor Programski odbor Nenad MaljkoviÊ, Ankica MamiÊ, Zagreb Saša VuËiniÊ, Zagreb Beograd / Belgrade Bojan HadžihaliloviÊ, Sarajevo - Singapur / Singapore Saša VuËiniÊ, Goran Radman, Zagreb Beograd / Belgrade - Tamás Salusinszky, Singapur / Singapore Ivana NikoliÊ, Zagreb Budimpešta / Budapest Tamás Salusinszky, Nenad MaljkoviÊ, Zagreb Veran MatiÊ, Budimpešta / Budapest Beograd / Belgrade Predrag Pale, Zagreb Željko Krnjak, programski direktor / Programme Director Karlo MatiÊ, producent dogaaja / Event Producer Andrea KnapiÊ, dizajnerica / Design Maja Prištof NiËota, novinarka / Reporter TehniËka ekipa i volonteri / Technical Crew and Volunteers Alan StankoviÊ, Alen SitariÊ, Ana KegloviÊ Horvat, Bernard »oviÊ, Blanka VujoviÊ, Branko PucekoviÊ, Costa Ipsa, Denis »ule, Filip Kiš, Filip KovaËeviÊ, Goran Jelenc, Igor JanËiev, Igor Siuc, Iva Brunšek, Zoran TkalËiÊ Ivo MagliÊ, Kristina Bangoura, Maja Valjak, Marin Bago, Marinko BelaviÊ, Marko Boško, Marko Sršan Natalija Ryznar, Nikolina VuËkoviÊ, Pea VekiÊ, Ratko Mavar, Ružica DuliÊ, Saša BogojeviÊ, Saša FistriÊ, Šime Ikica, Suzana NevešËanin, Svemir Vranko, Tomislav Ševa, Tomislav Šmider, Tomislav VidakoviÊ, Vedran –erek, Višnja MarušiÊ Catering: Lido Simultani prijevod / Conference Translation: EuroCon, Zagreb Posebna zahvala / Special Thanks: Ana Mikin, Bruno Bahunek, Deborah HustiÊ, Domagoj PavlišiÊ, Jelena Mikin, Martina Bienenfeld, Tanja HajdinoviÊ KrejaËiÊ, Vesna Kezdorf. Produkcija: Društvo kreativnog življenja, Zagreb / Creative Living Society, Zagreb
 31. 31. Društvo kreativnog življenja je neprofitnaudruga kroz koju socijalni poduzetnik Kako podržati organiziranjeNenad MaljkoviÊ sa suradnicima organizira narednog TEDxZagrebnekoliko društveno korisnih poduhvata i dogaaja?projekata. Meu njima je i projekt kojimse razvija i promiÊe model zajedniËkog i Sudjelujte - veÊ sada se prijavite zazadružnog stanovanja u Hrvatskoj. Ideja naredni TEDxZagreb dogaajvodilja tog projekta je “ugodno zajedniËkostanovanje uz što niže troškove i najmanji Nominirajte - zanimljive ideje i dobremoguÊi ekološki otisak”. Glavni cilj projekta govornike stalno tražimoje osnivanje stambene zadruge zajedniËkihkuÊanstava koja Êe do 2015. godine širom Donirajte - ukljuËite se u program mikroHrvatske stvoriti više urbanih i ruralnih donacija ili zatražite “našu” Diners karticunamjernih zajednica u kojima je život (više u dodatku na kraju knjižice)organiziran prema naËelima ekonomske,ekološke i socijalne održivosti. Sponzorirajte - pridružite seMeu projektima Društva kreativnog življenja poduzetnicima i tvrkama koji podržavajusu radionice te coaching za osobni razvoj, ideje vrijedne širenjainicijative zagovaranja društvenih promjena,projekti financijske edukacije graana u Komunicirajte - budite naš partner izemlji i inozemstvu, te meunarodni dogaaj prenosite informacije o dogaajuTEDxZagreb (samostalno organiziran premalicenci TED-a). Volontirajte - darujte darujte svoja znanja, vještine i vrijemeCreative Living Society is not-for-profitassociation facilitated by social entrepreneur Detaljnije informacije i kontakte potražite na www.Nenad MaljkoviÊ and his associates to TEDxZagreb.info, pridružite se našoj zajednici naorganize and perform several public benefit www.facebook.com/TEDxZagreb i pitajte ili namendeavors and projects. Among among ovaj kupon pošaljite na adresu: Društvo kreativnogothers, there is a project that develops življenja, Iblerov trg 9, 10000 Zagreb Ili nam se javitegroup and co-operative housing model e-mailom na info@tedxzagreb.infoin Croatia. Guiding idea of that projectis “pleasant group housing with lowest DA, želim podržati organizacijupossible expenses and least possible narednog TEDxZagreb događaja -environmental footprint”. Aim of the project is molim kontaktirajte me, jer želim:development of group housing co-operative sudjelovati nominirati govornikathat will by 2015 create several urban and donirati dogaaj sponzorirati dogaajrural intentional communities throughout biti partner volontiratiCroatia, where life is organized accordingto economical, environmental and social Ime i prezime:sustainability principles.Creative Living Society projects include Organizacija:personal development workshops andcoaching, social change advocacyinitiatives, financial education projects Adresa:in Croatia and abroad, and TEDxZagreb E-mail:international event (independently operatedunder license from TED). Telefon ili mobitel:
 32. 32. How to help organize next Partneri / PartnersTEDxZagreb event? Zahvaljujemo našim partnerima na podržavanju ideja vrijednih širenja iParticipate - register for next TEDxZagreb TEDxZagreb dogaaja, a posebno senow! zahvaljujemo organizacijama koje su nam pomogle davanjem prostorija na korištenje:Nominate - search for interesting ideas Aquilonis, Creata, MPG SouthEast Europe,and good speakers is ongoing VeleuËilište VERN’ i BBDO Zagreb.Donate - take part in our micro-donations Big “thank you!” to our partners for their support of ideas worth spreading andprogramme or apply for “our” Diners card TEDxZagreb event, and special “thank(more info in booklet addendum) you!” goes to organisations that helped us by letting us use their premises: Aquilonis,Sponsor - join entrepreneurs and Creata, MPG SouthEast Europe, Veleučilištecompanies that support ideas worth VERN’ and BBDO Zagreb.spreadingCommunicate - be our partner and informyour contacts about our eventVolunteer - give your knowledge, skills andtime Sponzori / Sponsors Zahvaljujemo našim sponzorima na podržavanju ideja vrijednih širenja i TEDxZagreb dogaaja!Look for more information and contacts onwww.TEDxZagreb.info, join our community on Big “thank you!” to our sponsors for theirwww.facebook.com/TEDxZagreb and ask, or send support of ideas worth spreading andthis coupon to: Creative Living Society, Iblerov trg 9, TEDxZagreb event!10000 Zagreb, Or just e-mail info@tedxzagreb.info. YES, I want to help organize next TEDxZagreb event - please contact me: participate nominate a speaker give a donation sponsor the event be partners volunteer Name: Organisation: Address: E-mail: Phone or mobile:
 33. 33. ** Projekt je djelomično financiran putem donacije Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u RepubliciHrvatskoj. Ovdje izražena mišljenja nisu nužno stav State Departmenta. / This project was funded, in part, througha grant from the U.S. Embassy Zagreb. The opinions, findings and conclusions or recommendations expressedherein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State.
 34. 34. Dodatak / Addendum Diners je uvijek IN Zašto je dobro koristiti Erste Card Club je kartiËarska tvrtka Erste Diners Club karticu? Grupe, specijalizirana za izdavanje Diners Club, Na brojnim prodajnim mjestima Diners Cluba MasterCard i Visa kartica te pružanje podrške oËekuju Vas najpovoljnija kupnja i dodatni kod njihova korištenja. Iskustvo teme­jeno na l popusti. 40 godina dugoj tradiciji te sustavno praÊenje Svakim korištenjem Diners Club kartice potreba klijenata dobar su razlog da koristite ostvarujete dodatne uštede jer: upravo kartice Erste Card Cluba! - sudjelujete u besplatnom nagradnom Erste Card Club, u suradnji s Društvom programu „dinersirano za vas“, u okviru kreativnog življenja, neprofitnom kojeg osvajate nagrade prema vlastitom organizacijom koja je organizator izboru. ZahvaljujuÊi nagradama, možete TEDxZagreb dogaaja, za Vas je kreirao ostvariti dodatne uštede za sebe i svoju ponudu Diners Club kreditne kartice: obitelj. - bez plaÊanja upisnine (120 kn) - možete ostvariti pravo na besplatnu policu - bez plaÊanja godišnjih Ëlanarina (225 kn). osiguranja od nesretnog sluËaja 0-24**. Jeste li znali koliko je važno biti osiguran Na taj naËin u prvoj godini štedite iznos od 0-24 sata, bez obzira gdje se u Hrvatskoj Ëak 345 kn, te iznos od 225 kn svake iduÊe nalazili? Ne brinite, Erste Card Club upla­ godine korištenja svoje Diners kartice! Êuje za Vas i Vaše dodatne Ëlanove policu osiguranja od nesretnog sluËaja 0-24! - na više od 2.500 prodajnih mjesta oËekuje Budite TEDx entuzijast! Vas kupnja na više mjeseÊnih rata bez Suradnja Erste Card Cluba i Društva kre­­ kamata i naknada! a­ ivnog življenja omoguÊuje Vam da kon­­ t Navedene pogodnosti ostvaruju svi Ëlanovi koji tinuirano podržavate aktivnosti TEDxZagreba! redovito koriste Diners Club karticu! Naime, od prometa koji ostvarujete redovitim korištenjem Diners Club kartice, Erste Card Diners ProFile - bolje da Vi upravljate svojim Club Êe 0,8% nagradnih bodova* donirati u novcem, nego da on upravlja Vama! svrhu organizacije TEDxZagreb dogaaja. Diners Club kartica je najjednostavniji naËin Svoj entuzijazam prema TEDx programu možete plaÊanja uz jedinstven sustav praÊenja odsad pokazati i kupnjom na Diners Club svih kupnji - Diners ProFile! Diners ProFile karticu! omoguÊuje Vam da u svakom trenutku pratite sve svoje kupnje Diners Club karticom i pomaže Dovoljno je aktivirati Diners Club karticu i kod planiranja osobnih financija. Za korištenje redovito je koristiti na svim prodajnim mjestima Diners ProFile usluge možete se registrirati Diners Cluba u zemlji i inozemstvu. Navedeni potpuno besplatno u okviru on-line usluga na postotak od sakupljenih nagradnih bodova www.diners.com.hr. Diners ProFile Ëini Diners donirat Êemo za organizaciju buduÊih Club karticu pravim izborom ukoliko promišljate TEDxZagreb dogaaja, a informacije o iznosima o svojim kupnjama i želite znati gdje i koliko ste tako prikupljenih donacija i njihovom trošenju potrošili. bit Êe javno dostupne na web stranici www. Sve dodatne informacije potražite na www.diners. TEDxZagreb.info com.hr ili nazovite broj telefona 01/ 4929 555. Ne propustite! Svi sudionici konferencije zaprimit Êe pristupnicu koju je samo potrebno * prema OpÊim uvjetima nagradnog programa Diners Cluba „dinersirano za vas“ 1 kn = 1 bod popuniti i potpisanu dostaviti na adresu: ** prema OpÊim uvjetima za stjecanje i ostvarivanje Erste Card Club, Praška 5, Zagreb. prava na osiguranje
 35. 35. Bilješke / Notes
 36. 36. Bilješke / Notes
 37. 37. 1. Molimo iskljuËite zvukove na 1. Please turn off sounds on your svojim ruËnim ureajima. mobile devices.2. Kada zaËujete zov profesora 2. When you hear Professor Baltazara, za nekoliko minuta Balthasar’s calling, in few zapoËinje predavanje. Zauzmite minutes a talk will start. Take mjesto u dvorani (ako vam na you seat in the theater (if your akreditaciji piše “Sudionik”). name tag spells “Participant”).3. Nakon poËetka predavanja 3. Doors will be closed during ulazak u dvoranu više nije talks. Everything that happens moguÊ. Sve što se dogaa na on the stage is shown on the pozornici prenosimo na ekranu scrren in the lobby. u predvorju. 4. Seats are not reserved and can4. Sjedala nisu rezervirana i ne not be reserved. Take different možete ih rezervirati. Svaki puta seats during sessions, to find sjednite pokraj nekoga drugoga, new people to talk with. najbolje pokraj nekoga s kime 5. During sessions only staff još niste razgovarali. can record and make photos.5. Tijekom predavanja snimanje After the event you will be i fotografiranje dozvoljeno able to download photos je samo službenom osoblju. and see recorded talks and Nakon dogaaja moÊi Êete performances on our web page preuzeti fotografije i vidjeti www.TEDxZagreb.info. snimke predavanja i izvedbi na 6. After the session ends, please web stranici www.TEDxZagreb.info. leave the theater. Doors will be6. Po završetku predavanja open after the break. napustite dvoranu. Vrata Êemo 7. Be friendly and open for new ponovno otvoriti nakon pauze. people in your life. Introduce7. Budite prijateljski raspoloženi i yourself and talk. otvoreni za nove ljude u svojem životu. Predstavljajte se i razgovarajte.

×