Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

استراتژی برندینگ مرکز خرید پالادیوم

1,626 views

Published on

مصاحبه محمد قاضی زاده با روزنامه فرصت امروز در ارتباط با برندسازی و بازاریابی مراکز خرید : قسمت اول-مرکز خرید پالادیوم

Published in: Marketing
  • Login to see the comments

استراتژی برندینگ مرکز خرید پالادیوم

  1. 1. ‫پاالدیوم‬ ‫برندینگ‬ ‫استراتژی‬ ‫نشینان‬ ‫کافه‬ ‫و‬ ‫غذانوردان‬ ‫پاتوق‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬!!‫؟‬ ‫قاضی‬ ‫محمد‬،‫زاده‬‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫کارشناس‬‫گفت‬ ‫در‬ ‫برند‬‫و‬‫با‬ ‫گو‬«‫امروز‬ ‫فرصت‬»‫می‬‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ :‫گوید‬‫ب‬‫ه‬‫صورت‬ ‫تخصصی‬‫اصولی‬ ‫و‬‫پدیده‬ ‫ایران‬ ‫در‬‫می‬ ‫تلقی‬ ‫نو‬‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫شود‬‫برند‬‫سازی‬‫تخصصی‬ ‫خیلی‬ ‫موضوعات‬ ‫در‬‫پدیده‬ ‫تر‬‫ای‬ ‫است؛‬ ‫نوتر‬‫به‬‫عنوان‬‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫نمونه‬‫برند‬‫سازی‬‫خرید‬ ‫مراکز‬‫بنظرم‬‫کمتر‬‫از‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫قدمت‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫فعالیت‬‫مختلفی‬ ‫های‬‫به‬‫وسیله‬‫آژانس‬‫تبلیغاتی‬ ‫های‬‫گرافیستها‬ ‫و‬‫در‬‫راستای‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬‫تبلیغ‬‫برندسازی‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫این‬‫مراکز‬‫تجاری‬‫انجام‬‫شده‬‫است؛‬‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫و‬ ‫خرید،تفریح‬ ‫مرکز‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬‫س‬‫رگرمی‬ ‫پدیده‬‫شاندیز‬،‫مشهد‬ ‫در‬‫اداری‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫مرکز‬‫عظیم‬‫زاده‬‫مختلف‬ ‫تجاری‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫شمال‬ ‫در‬‫ی‬‫اطلس‬ ‫همانند‬ ... ‫و‬ ‫مال‬‫تهران‬ ‫در‬‫کرد‬ ‫اشاره‬. ‫قاضی‬‫زاده‬‫می‬ ‫ادامه‬‫کردند‬ ‫سعی‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ :‫دهد‬‫با‬‫اطالع‬‫ر‬‫نام‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫سانی‬ ‫معماریشان‬ ‫و‬،‫اق‬‫افزایش‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داماتی‬‫پیش‬‫فروش‬‫مغازه‬‫ها‬‫المان‬ ‫حالت‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬‫گرافیک‬ ‫های‬‫ی‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫را‬‫با‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫کردند‬‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫جغرافیایی‬ ‫نقطه‬‫می‬ ‫آشنا‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫این‬.‫ساختند‬‫به‬‫ندرت‬‫مرکز‬ ‫خریدی‬‫که‬ ‫آورم‬ ‫می‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬‫روی‬ ‫بر‬‫تعریف‬‫م‬‫زیت‬‫رقابتی‬ ‫های‬‫ارزش‬ ‫با‬‫آینده‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬‫تمرکز‬ ‫خود‬‫کر‬‫ده‬
  2. 2. ‫باشند‬‫راستای‬ ‫در‬ .‫و‬ ‫تعریف‬‫ایجاد‬‫مزیت‬‫تجاری‬ ‫مراکز‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬‫بگویم‬ ‫باید‬‫که‬‫مزیت‬ ‫این‬‫رقابتی‬ ‫های‬‫در‬‫عصر‬ ‫که‬ ‫آنالین‬ ‫فروشگاههای‬ ‫ظهور‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کمی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫با‬ ‫تکنولوژی‬‫سبد‬ ، ‫رسد‬ ‫می‬ ‫بفروش‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاال‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫مقایسه‬ ‫قابلیت‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫کاالیی‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫جذاب‬ ‫غیر‬ ‫کمی‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مزایا‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫تعریف‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫همه‬ .... ‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬ ‫امروزه‬‫از‬ ‫حقیقی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫واند‬‫در‬ ‫رقبایش‬‫مجازی‬ ‫دنیای‬‫منطقه‬ ‫رقبای‬ ‫و‬ ‫ایش‬‫سازد‬ ‫متمایز‬‫و‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫جذاب‬ ‫پیشنهادات‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫تنها‬ ، ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سرگرم‬‫مر‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫متمایز‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫ایجاد‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫جنگ‬ ‫امروز‬ .‫است‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬،‫است‬ ‫خرید‬ ‫اکز‬ ‫روزهای‬ ‫و‬ ‫ساعات‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ،‫پارکینگ‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ،‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫معماری‬ ‫دیدن‬ ‫لحظه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬‫برای‬ ‫دیجیتال‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫تجربه‬ ‫واحد‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫امروزه‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مشتریان‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫مراقبت‬.‫است‬ ‫معمول‬ ‫بسیار‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫رکز‬ ‫می‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫کارشناس‬ ‫این‬‫مراکز‬ ‫مالکان‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ :‫افزاید‬ ‫وقتی‬ ‫از‬ ‫مخاطبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بپرسند‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫سؤالی‬ ‫اولین‬ ‫خرید‬‫عبور‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫جلو‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫می‬‫آ‬ ‫وارد‬ ‫حتی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫ن‬‫تجربه‬ ‫چه‬ ،‫شوند‬‫شود‬ ‫باز‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫پای‬ ‫که‬ ‫زد‬ ‫رقم‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اولی‬ ‫بار‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬‫تجربه‬ ‫چه‬ ‫کنند‬‫می‬ .‫دارند‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫مالکان‬ ‫اغلب‬‫تجربه‬ ‫و‬ ‫پرسند‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ای‬‫مصرف‬ ‫رای‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫کننده‬‫کنند‬‫و‬
  3. 3. ‫مصرف‬ ‫تجربه‬ ‫این‬‫کننده‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫از‬‫دیگری‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫مردم‬ ‫استقبال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫متمایز‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫اظهار‬ ‫برند‬ ‫مشاور‬ ‫این‬:‫کند‬‫که‬ ‫است‬ ‫اینطور‬ ‫اغلب‬ ‫مزایا‬ ‫این‬ ‫تعریف‬ ‫اما‬ ‫ایران‬ ‫در‬‫در‬ ‫موجی‬‫راه‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫بیشتر‬ ‫می‬‫که‬ ‫افتد‬‫به‬‫عنوان‬،‫تجاری‬ ‫مجتمع‬ ‫آخر‬ ‫طبقه‬ ‫در‬ ‫نمونه‬‫سینما‬ ‫سالن‬ ‫چند‬‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬‫فوت‬‫کورتی‬‫طب‬ ‫در‬‫قه‬‫ای‬ ‫برای‬‫مردم‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫ارائه‬‫اختصاص‬‫یابد‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫موج‬ ‫این‬ ‫که‬‫روند‬ ‫پیش‬ ‫سمت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شوند‬ ‫و‬‫که‬ ‫بخواهند‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مردم‬‫این‬‫موضوع‬‫ات‬‫به‬‫آن‬ ‫در‬ ‫حضور‬‫ج‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬.‫کنند‬ ‫لب‬‫اما‬‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اقدامات‬‫به‬‫تنهایی‬‫نمی‬‫توانند‬‫بهانه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬‫برای‬ ‫ای‬‫همیشگ‬ ‫حضور‬‫ی‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫افراد‬‫باشند‬،ً‫ا‬‫صرف‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫مجموعه‬‫بنده‬ ‫بنظر‬-‫ه‬ ‫شرکت‬ ‫ترغیب‬ ‫همانند‬‫ب‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ار‬ ،‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اول‬‫ای‬ ‫بهانه‬‫برای‬‫یک‬‫بار‬‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫حضور‬‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫دوم‬ ‫بار‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫بهانه‬ ‫باید‬‫ب‬ ‫دیگری‬‫حضو‬ ‫رای‬‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ر‬‫باشند‬ ‫داشته‬‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫مجموعه‬ .‫چون‬‫نمی‬‫تواند‬‫بهانه‬‫ب‬ ‫ای‬‫رای‬ ‫حضور‬‫وفادارانه‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫ادامه‬‫مردم‬‫به‬‫مراکز‬ ‫این‬‫خرید‬،‫باشد‬‫می‬ ‫ختم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬‫خوردن‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫سینما‬ ‫به‬ ‫فیلمی‬ ‫دیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کورت‬ ‫فورت‬ ‫به‬ ‫غذا‬‫فروشگاه‬ ‫برای‬ ‫و‬‫اصلی‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫تجاری‬ ‫مجتمع‬ ‫های‬ ‫تأسیس‬‫آن‬‫خرید‬ ‫مرکز‬‫خاصی‬ ‫کاالیی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫گردش‬ ،‫هستند‬‫نمی‬ ‫رخ‬.‫دهد‬ ‫او‬‫خاطرنشان‬‫می‬‫کند‬‫تجاری‬ ‫مراکز‬ :‫توانند‬ ‫می‬‫از‬ ‫بخشی‬‫فضای‬‫سینما‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فوت‬ ‫و‬‫کروت‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫خدمت‬‫دهند‬ ‫اختصاص‬‫های‬ ‫سالن‬ ‫ظهور‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫فراموش‬ ‫نباید‬ ‫اما‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کورت‬ ‫فود‬ ‫و‬ ‫سینما‬‫مشتریان‬ ‫خروج‬ ‫تا‬ ‫حضور‬ ،‫ورود‬
  4. 4. ‫شدن‬ ‫گرسنه‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫رستورانی‬ ‫تا‬ ‫استراحت‬ ‫برای‬ ‫صندلی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫نیازهای‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫فکر‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫باقی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اغلب‬ ‫سینما‬ ‫سالن‬ ‫یا‬ ‫کورت‬ ‫فود‬ ‫آن‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ،‫آنها‬ ‫بمرا‬ ‫مشتریان‬ ‫فروشگاهها‬.‫را‬ ‫خود‬ ‫کمتر‬ ‫تب‬ ‫قاضی‬‫می‬ ‫اظهار‬ ‫پاالدیوم‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫درباره‬ ‫زاده‬‫ماه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫پاالدیوم‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ :‫کند‬‫باقی‬‫مانده‬،‫افتتاح‬ ‫به‬‫گ‬‫ویا‬‫با‬ ‫آژانس‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫قراردادی‬ ‫عقد‬‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اقداماتی‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬‫برند‬‫سازی‬‫داد‬ ‫انجام‬‫است‬ ‫ه‬‫؛‬‫ب‬‫ه‬‫عنوان‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مدرنی‬ ‫و‬ ‫لوکس‬ ‫داخلی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫طراحی‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫لوگویی‬ ‫نمونه‬ ‫المان‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫گرفته‬‫های‬‫با‬ ‫مرتبط‬‫بصری‬ ‫هویت‬‫برند‬‫نکنم‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیامده‬ ‫نظرم‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬.‫برای‬‫بازاریابی‬‫مردم‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬‫بار‬ ‫برای‬‫ب‬ ‫حضور‬‫ار‬‫اول‬،‫مرکز‬ ‫این‬ ‫در‬‫ک‬ ‫بود‬ ‫سوپرمارکتی‬ ‫فروشگاه‬‫ه‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫یک‬ ‫منفی‬ ‫طبقه‬ ‫در‬‫واقع‬‫شده‬‫جای‬ ‫و‬‫ش‬‫ف‬ ‫چنین‬‫بود‬ ‫خالی‬ ‫منطقه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫روشگاهی‬‫شد‬ ‫افتتاح‬ ،‫و‬‫با‬ .‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫پاالدیوم‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ،‫شد‬ ‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫ع‬ ‫درباره‬ ‫برند‬ ‫مشاور‬ ‫این‬‫مغازه‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫ترافیک‬ ‫دم‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫پاالدیوم‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫های‬‫برندهای‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫سبد‬ :‫کند‬ ‫ارائه‬‫دهنده‬‫فست‬‫فود‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫خوراک‬ ‫و‬‫فوت‬ ‫در‬‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫کورت‬‫بنظر‬ ،‫مردم‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬‫بی‬‫شتر‬‫خوردن‬ ‫غذا‬ ‫برای‬ ‫پاتوقی‬‫رفتن‬ ‫کافه‬ ‫و‬‫می‬‫دانند‬‫این‬ ‫.بنظر‬‫بهانه‬ ‫موضوع‬‫برای‬ ‫خوبی‬‫حضور‬ ‫در‬ ‫مردم‬‫این‬ ‫فروشگاهی‬ ‫بخش‬‫شلوغ‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬‫روز‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پاالدیوم‬ ‫فضای‬ ‫ترین‬، ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫کورت‬ ‫فوت‬‫از‬ ‫بسیاری‬‫افراد‬‫فوت‬ ‫به‬ ‫پارکینگ‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬‫می‬ ‫کورت‬‫و‬ ‫روند‬‫برای‬ ‫بنظر‬ ‫کمتر‬‫خری‬‫د‬‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫آن‬ ‫فروشگاههای‬‫شود‬ ‫می‬.‫انتخاب‬‫برند‬ ‫سبد‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬‫برای‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬‫تجاری‬ ‫های‬ ‫واحد‬‫مج‬ ‫این‬‫موعه‬، )‫جغرافیا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫(بازاریابی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ژئو‬ ‫اصول‬ ‫نگرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫فروشگاه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫منطقه‬ ‫آن‬‫م‬ ‫این‬ ‫های‬‫رکز‬ ‫خرید‬‫این‬ ‫وقوع‬ ‫باعث‬ ‫بنظرم‬ ‫دیگر‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫پاالدیوم‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫تجربه‬ ‫نکردن‬ ‫تعریف‬ ،.‫است‬ ‫شده‬ ‫اتفاق‬
  5. 5. ‫در‬ ‫آنها‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫برندها‬ ‫سبد‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫بگویم‬ ‫باید‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬:‫هنگامی‬‫که‬‫فردی‬‫وارد‬ ‫می‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬‫بین‬ ‫لوکس‬ ‫برند‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫شود‬‫می‬ ‫مواجه‬ ‫المللی‬‫از‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫لحاظ‬‫ب‬ ‫قیمتی‬‫نی‬ ‫صورتی‬ ‫ه‬‫ستند‬ ‫متوسط‬ ‫باالی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫طبقه‬ ‫حتی‬ ‫که‬‫هم‬ ‫جامعه‬‫به‬‫راحتی‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫بتواند‬‫کنند‬ ‫خریداری‬‫دیگر‬ ‫طبقات‬ ‫در‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫نیز‬‫موازنه‬ ‫باید‬ ‫؛‬‫برند‬ ‫بین‬ ‫ای‬‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫برند‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫متوسط‬ ‫های‬‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کردند‬‫ن‬ ‫خوبی‬ ‫ایده‬‫بوده‬‫ک‬‫ه‬‫دوباره‬ ‫برند‬‫بین‬ ‫لوکس‬ ‫های‬‫جمع‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫المللی‬‫آوری‬‫کنند‬‫مراکز‬ ‫چون‬ ‫؛‬‫این‬‫چنینی‬‫باال‬ ‫منطقه‬ ‫در‬‫ی‬‫وجود‬ ‫شهر‬ ‫ی‬ ‫داشت‬‫ند؛‬‫به‬‫عنوان‬‫نم‬،‫الهیه‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫ونه‬‫سنتر‬ ‫سام‬‫برند‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫منطقه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ...‫و‬‫ل‬ ‫های‬‫وکس‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫در‬.‫ند‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫او‬:‫دهد‬‫به‬‫تازگی‬‫برند‬ ‫که‬ ‫رسیدند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاالدیوم‬ ‫مجموعه‬ ‫مدیران‬‫های‬‫باالی‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫قشر‬ ‫برای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫متوسط‬‫برند‬‫را‬ ‫لوکس‬ ‫های‬‫به‬‫برند‬ ‫این‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫وارد‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬‫بهانه‬ ‫های‬‫مردم‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫مغازه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫تجاری‬ ‫های‬‫هم‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫برند‬ ‫مشاور‬ ‫این‬‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬«‫استراتژی‬( ‫ارزشی‬ ‫جایگاه‬Value proposition)‫هم‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫استراتژی‬ ‫مانند‬‫کاالیی‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫ارزشی‬ ‫جایگاه‬‫می‬،‫تواند‬‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬‫زیاد‬ ‫مخاطبان‬‫باقیمت‬‫و‬ ‫متوسط‬‫پ‬‫ایین‬ ‫محصوالت‬(Mass)،‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬‫مخاط‬‫خاص‬ ‫بان‬‫و‬‫باقیمت‬‫باال‬ ‫های‬(Prestige)‫استراتژی‬ ‫یا‬ ‫و‬‫ادغامی‬ (Masstige)‫باشد‬ ‫دو‬ ‫این‬». ‫باشند‬ ‫لوکس‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫امروزه‬‫از‬ ،‫رستورانها‬ ‫تا‬ ‫حاضر‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫تمام‬ ، ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫لوکس‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫پرسنل‬ ‫برخورد‬ ‫تا‬ ‫معماری‬‫شود‬‫مرکزی‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ . .‫است‬ ‫قشر‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ... ‫تا‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سبد‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫است‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫برای‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫لوکس‬ ‫از‬ ‫برندها‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫سبد‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫خریدی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬‫(همانند‬ ‫ح‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫لوکس‬ ‫پرستیژ‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫پاالدیوم)و‬‫کنند‬ ‫فظ‬‫توان‬ ‫می‬ ،‫در‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫نمای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫همکف‬ ‫طبقه‬ ‫برندهای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آزموده‬ ‫نیز‬ ‫دنیا‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫طبقات‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫لوکس‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تصویری‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫رویم‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫طبقات‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬ ،‫یابد‬ ‫اختصاص‬ ‫تری‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫برندهای‬ ‫به‬ ‫طبقه‬ ‫هر‬ ،‫رویم‬‫ارزان‬ ‫برندها‬ ، .‫شوند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫قیمت‬‫یک‬ ‫برای‬ ‫هرکدام‬ ‫دیگر‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫لوکس‬ ‫طبقه‬ ‫بعنوان‬ ‫همکف‬ ‫طبقه‬ ‫اختصاص‬ ‫دیگری‬ ‫استراتژی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دو‬ ‫یا‬‫دکو‬ ‫برای‬ ‫طبقه‬ ‫نیم‬ ‫یا‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫است‬‫برای‬ ‫طبقه‬ ‫نیم‬ ‫یا‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ،‫خانه‬ ‫راسیون‬ .... ‫و‬ ‫پوشاک‬ ‫برای‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ،‫تکنولوژی‬
  6. 6. ‫او‬‫می‬‫برای‬ :‫افزاید‬‫ساخت‬‫یک‬‫مرکز‬‫دریک‬ ‫خرید‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫منطقه‬:‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مارکتینگی‬ ‫ژئو‬ ‫اطالعات‬‫وی‬‫ژگی‬‫های‬ ‫ثروت‬ ‫میزان‬ ،‫جمعیت‬ ‫تراکم‬ ،‫رقبا‬ ‫حضور‬ ،‫منطقه‬ ‫آن‬‫تنوع‬ ،‫جنسیتی‬...‫و‬‫مورد‬‫بررسی‬‫گیرد‬ ‫قرار‬‫صرف‬ ‫شهود‬ ‫نه‬. ‫مثال‬ ‫بطور‬‫هنگامی‬‫بافاصله‬ ‫پاالدیوم‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫که‬‫زمانی‬01،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لوکس‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫سه‬ ‫دقیقه‬‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کسب‬ ‫سبد‬ ‫به‬ ‫پاالدیوم‬‫و‬.‫شود‬ ‫قائل‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تمایزی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نگاه‬ ‫دیگری‬ ‫طور‬ ‫خود‬ ‫کار‬‫ا‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫دوم‬ ‫نکته‬‫ست‬ ‫خری‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫که‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫د‬‫می‬ ‫مناطقی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫کنند‬‫و‬ ‫آیند‬‫سؤالی‬‫که‬‫این‬ ‫مالکان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫پرسیده‬ ‫مجموعه‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬‫آیا‬‫زعفرانیه‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫مشتریان‬ ‫تمامی‬ ‫می‬ ‫زندگی‬‫و‬ ‫کنند‬‫هستند؟‬ ‫متمولی‬ ‫افراد‬‫این‬ ‫به‬ ‫بنده‬ ‫پاسخ‬‫سؤال‬‫شاید‬ ‫است؛‬ ‫خیر‬‫مالک‬‫کو‬ ‫تجاری‬ ‫مرکز‬‫رش‬‫بتواند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫تهران‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫مشتریان‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫اظهار‬‫کنند‬‫قش‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫و‬‫ر‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫و‬ ‫متوسط‬،‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کیلومتری‬ ‫چند‬ ‫شعاع‬ ‫تا‬ ‫دیگری‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ،‫کوروش‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫کسب‬ ‫سبد‬‫و‬‫برند‬ ‫و‬ ‫کارها‬‫دار‬ ‫وجود‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫خریدی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫د‬‫وجود‬ ‫آن‬ ‫نزدیکی‬ ‫دارد‬ ‫تفاوت‬ ،‫دارد‬.‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سه‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫دو‬ ،‫یک‬ ‫منطقه‬ ‫ساکنین‬ ‫پاالدیوم‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫مخاطبان‬ ‫اما‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬‫مخ‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫پاالدیوم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫گفتن‬ ‫برای‬ ‫حرفی‬ ‫اطبان‬‫که‬‫مخ‬‫ا‬‫طبان‬ ‫نتوانند‬‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫در‬،‫می‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ ‫کنند‬ ‫خرید‬‫فوت‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫غذایی‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫پاالدیوم‬ ‫کورت‬‫خ‬.‫ورند‬‫بطور‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ... ‫و‬ ‫تهران‬ ‫بام‬ ،‫هایش‬ ‫خوابگاه‬ ‫و‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫می‬ ‫تردد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫متوسط‬ ‫باالی‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫خرید‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫افرادی‬‫مشتری‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کنند‬ .‫شوند‬ ‫محسوب‬ ‫قاضی‬‫می‬ ‫زاده‬‫گ‬،‫پاالدیوم‬ ‫نام‬ ‫بودن‬ ‫خاص‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ :‫وید‬‫شهرهای‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫در‬ ‫گردی‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫جوانان‬ ،‫دیگر‬‫شنیده‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫نام‬‫و‬ ‫اند‬‫بعضا‬‫می‬‫دانند‬‫ازلحاظ‬‫جغرافی‬‫ا‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫تهران‬ ‫شهر‬ ‫کجای‬ ‫در‬ ‫ایی‬‫ما‬‫از‬‫لحاظ‬ ‫بازاریابی‬‫که‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اقداماتی‬ ‫باید‬‫گروه‬ ‫تشخیص‬ ‫شامل‬‫مختلف‬ ‫های‬‫مصرف‬‫کننده‬‫مرک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تمایز‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬‫ز‬ .‫است‬ ‫خرید‬‫پاالدیوم‬‫افراد‬ ‫اکثر‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫جایگاهی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬‫لوکس‬ ‫تجاری‬ ‫مرکز‬‫است‬‫و‬‫شنیدن‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫پالدیوم‬ ‫نام‬‫دیگری‬ ‫موضوع‬ ‫هیچ‬‫بودن‬ ‫لوکس‬ ‫از‬ ‫غیر‬‫به‬‫صورت‬‫مخاطبان‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫انحصاری‬‫نمی‬ ‫تداعی‬‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫در‬ ‫موضوع‬‫مورد‬‫الهیه‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬... ‫و‬ ‫سنتر‬ ‫سام‬ ،‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬‫هم‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬‫به‬‫عنوان‬‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫مخاطبان‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫لوکس‬‫شکل‬‫گرفته‬.‫است‬ ‫او‬‫این‬ ‫به‬‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫خاطر‬‫بای‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫مالکان‬ :‫کند‬‫احداث‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫د‬‫مراکز‬ ‫این‬‫چ‬ ‫از‬‫ند‬‫یع‬ ‫کنند؛‬ ‫نگاه‬ ‫جنبه‬‫نی‬ ‫خ‬ ‫مرکز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫جنبه‬ ،‫آن‬ ‫جنبه‬ ‫اولین‬‫است‬ ‫رید‬‫اینست‬ ‫واقعیت‬ .‫که‬‫درواقع‬‫فقط‬ ‫مردم‬‫یک‬‫بار‬‫برای‬ ‫دیدن‬‫یک‬ ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫معماری‬‫خرید‬ ‫مرکز‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫آن‬ ‫به‬.‫است‬ ‫تبلیغات‬ ،‫بعدی‬ ‫جنبه‬‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫تبلیغات‬ ، ً‫ر‬‫تکرا‬ ‫فقط‬‫نام‬.‫باشد‬ ‫نباید‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
  7. 7. ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬‫هستند‬ ‫قشری‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫کنند‬‫تجربه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫پیام‬ ‫آنها‬ ‫گروه‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫تا‬ .‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مشاورین‬‫برند‬‫سازی‬‫بازاریابی‬ ‫و‬‫ب‬ ‫می‬‫ایست‬‫احداث‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫حتم‬‫خرید‬ ‫مرکز‬‫حضو‬‫رداشته‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫ذکرشده‬‫نیز‬ ‫باال‬ ‫در‬‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫النچ‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬.‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫ا‬‫موارد‬ ‫این‬ ‫گر‬ ‫نشود‬ ‫رعایت‬‫به‬‫مانند‬‫افتتاح‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫متعددی‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬‫می‬ ‫مواجهه‬‫شوند‬‫ک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اینطور‬ ‫و‬‫ه‬ ‫با‬‫در‬ ‫گسترده‬ ‫تبلیغات‬،‫آن‬ ‫افتتاح‬ ‫ابتدایی‬ ‫روزهای‬‫به‬ ‫زیادی‬ ‫مخاطبان‬‫آن‬‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬‫ا‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫ز‬ ‫مدتی‬‫ای‬ ‫دسته‬ ‫بصورت‬ ‫افراد‬ ‫کند‬ ‫تبلیغ‬ ‫دیگری‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫اگر‬‫م‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬ ‫به‬‫هاجرت‬‫می‬.‫کنند‬‫م‬ ‫باید‬‫شاور‬‫ان‬ ‫بازاریابی‬‫و‬‫برند‬‫سازی‬‫بروز‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫معماران‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫احداث‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬‫چنین‬‫مشک‬‫الت‬‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫احداث‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اینکه‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫جلوگیری‬‫مشاور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫تازه‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫مراکز‬ ‫مدیران‬ ،‫ای‬‫باز‬ ‫ان‬‫اریابی‬ .‫کنند‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫معضالت‬ ‫باشند‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بیفتند‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬

×